The BBC has announced that it has a sustainable plan for the future of the BBC Singers, in association with The VOCES8 Foundation.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% has not been lifted, but it is being reconsidered.
See the BBC press release here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 13 JANUARY 2024

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001v436)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001v43m)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001vc4m)
Daniel Glyn: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001vb96)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001vb98)
Y cyflwynydd Owain Williams fydd yn ateb holiadur y cyntaf a'r olaf. Sylwebaethau'r wythnos gan Heledd Anna a straeon y we gan Trystan ap Owen.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001vb9b)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001vb9d)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001vb9g)
Nia Parry yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn gyda Nia Parry yn lle Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night with Nia Parry sitting in for Ffion Emyr.SUNDAY 14 JANUARY 2024

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001vb9j)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001vb9m)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001vcjm)
Mirain Iwerydd: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001vb6t)
Elin Manahan Thomas

Y soprano Elin Manahan Thomas yn dewis cerddoriaeth ar gyfer bore Sul. Music for Sunday morning, chosen by soprano Elin Manahan Thomas.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001vb6w)
Beti Griffiths, Lledrod

Oedfa dan arweiniad Beti Griffiths gyda chymorth Efan Betts, Dafydd Caeo, Mared a Rhiannon Parry a Nest Jenkins. Dameg y ddafad golledig a dameg y Mab Afradlon sy'n cael sylw, gan bwysleisio yr angen i dderbyn cariad Duw yn Iesu Grist a byw y cariad hwnnw o ddydd i ddydd.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001vb6y)
Trafod "Mr Bates and the Post Office"

John Roberts yn trafod y ddrama deledu "Mr Bates vs the Post Office" a'r ymateb iddi gyda Jamie Medhurst; y cynydd mewn rhegi a rhegfeydd gydag Andrew Hawke ac Ifror ap Glyn; golygyddiaeth y cylchgrawn "Cristion" gyda Carwyn Siddal a Sian Elin Thomas; a blas bach ar blygain Darowen.


SUN 13:00 Cofio (m001vb63)
Gwerin

Archif o noson werin yn Neuadd y Penrhyn, Bangor yn cael ei arwain gan Meredydd Evans, atgofion Myrddin ap Dafydd am y cylchgrawn hanesion gwerin 'Llafar Gwlad' a dadansoddiad o eiriau 'nonsens' yng nghaneuon gwerin yng nghwmni Gwenan Gibbard.

Hefyd ceir Linda Griffiths yn olrhain hanes y gân 'Seidr Ddoe' a pherfformiadau o ganeuon gwerin gan Buddug Lloyd Roberts, Elfed Lewis ac Eryrod Meirion. Gari Wyn sy'n holi Nia Williams ac Owain Rhys o Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan; Siôn Tomos Owen sy'n cyfansoddi cerdd wedi ysbrydoli gan draddodiadau gwerinol; Eurwyn Williams sy'n cofio effaith Y Crynwyr a ddaeth i ardal Bryn-mawr yng Ngwent; Hugh Davies o Lanymddyfri sy’n ymddiddori yn hanes y Garthen Gymreig; a Gerallt Lloyd Owen sy'n mwynhau englyn ar y testun Llwch yn y Talwrn.


SUN 14:00 Ffion Dafis (m001vb70)
Celf Weledol a Gwydr Lliw

Ffion Dafis a'i gwesteion yn trafod y byd celfyddydol yn ei holl amrywiaeth, a hynny yng Nghymru a thu hwnt.

Mae Ffion yn cael cwmni yr ymarferydd creadigol sydd yn arbenigo ar gelf weledol Stephanie Roberts yn ogystal â'r llenor a'r cerddor Rhys Trimble sydd newydd gyhoeddi cyfrol o lenyddiaeth 'amgen' yn y Saesneg o'r enw 'Drone'. Ac mae Lily Beau yn ymweld â'r artist gwydr lliw o Gaerdydd Ruth Shelley.


SUN 15:00 Carolau Plygain a'r Gerddorfa (m001hdt1)
Taith bersonol y cerddor a’r cyfansoddwr Sioned Webb wrth iddi greu prosiect celfyddydol gan ddefnyddio yr hen garolau plygain fel sail i’r gwaith.

Drwy gyd-weithio â Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC fe glywir gweithiau celfyddydol newydd yn cael eu perfformio gan Gwilym Bowen Rhys, Elidyr Glyn, Gethin Griffiths, Catrin Angharad, Linda Griffiths ac Arfon Gwilym.


SUN 16:00 Byd Iolo (m001vb72)
Iolo Williams yn ein tywys i ganol byd natur. Iolo Williams guides us through the wonders of the natural world.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001vb6p)
Y Parchedig Allan Pickard, Caerdydd

Amrywiaeth o emynau yng nghwmni'r Parchedig Allan Pickard, Caerdydd. Congregational singing presented by the Reverend Allan Pickard.


SUN 17:00 Dei Tomos (m001vb59)
Cyfrolau newydd amrywiol

Yn gwmni i Dei mae'r ffotograffydd Dylan Arnold a’i gyfrol Cymru Gudd.

Trafod ei nofel newydd ac yntau'n ddysgwr y Gymraeg mae Simon Chandler tra bod Bethan Gwanas a Megan Elenid wedi cyfrannu i gyfrol o straeon byrion am gefn gwlad.


SUN 18:00 Beti a'i Phobol (m001vb74)
Nayema Khan Williams

Nayema Khan Williams sy’n ymuno â Beti. Mae Nayema a’i gŵr Osian yn rhan o gyfres Gogglebocs Cymru ar S4C ar hyn o bryd. Cawn glywed ei hanes difyr yn mentro o fyd y gwasanaeth iechyd i fyd triniaethau anfeddygol.
Cafodd ei magu yng Nghaernarfon, daeth ei rhieni – Mirwas Kahn a Zari Kahn y ddau’n wreiddiol o Pacistan. Daeth ei thad draw yn y 50/60au i Gaernarfon ac fe ddilynodd ei mam wedyn . Mae Nayema yn un o naw o blant a hi ydi’r ieuengaf ond un.
Gwraig tŷ oedd ei mam a phan ddaeth ei thad draw o Bacistan i gychwyn bu’n gwerthu bagiau o gwmpas y tafarndai. Yna bu’n gwerthu bagiau yn farchnad Caernarfon ac mewn marchnadoedd eraill am flynyddoedd.
Cafodd ei magu’n Moslem ac 'roedd ei thad yn ffigwr blaenllaw yn y Mosque ym Mangor.
Mae Naymea’n credu’n gryf fod angen mwy o ferched fentro mewn busnesau ac na ddylai merched ddim bod ofn cymryd y risg i ddechrau a chychwyn busnesau eu hunain.


SUN 19:00 Y Talwrn (m001vb76)
Beca v Beirdd Myrddin

Dau dîm o feirdd yn cystadlu i gyrraedd y rownd derfynol yn Eisteddfod Genedlaethol 2024. Two teams of bards compete to win a place in the final at the National Eisteddfod.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001vb78)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001vb7b)
Cerddoriaeth a sgwrs i gloi'r penwythnos gyda John a Dilwyn Morgan. Music and chat with John and Dilwyn.MONDAY 15 JANUARY 2024

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001vb7d)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001vb7g)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001vckh)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001vckm)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001vb5v)
Diwrnod Cenedlaethol yr Het

A hithau'n ddiwrnod cenedlaethol yr het, Angela Skym fydd yn sôn am ei chasgliad o hetiau.

Munud i Feddwl yng nghwmni Aled Lewis Evans.

Y Cynghorydd Emrys Wynne yn trafod apêl Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru am wirfoddolwyr

A Chôr Law yn Llaw o ardal Bangor sy'n cael sylw yng nghornel Corau Cothi heddiw.


MON 13:00 Dros Ginio (m001vb5x)
Rhodri Llywelyn yn cyflwyno

Sylw i'r meysydd chwaraeon yng nghwmni Mike Davies, Non Evans a Catrin Heledd;

Fydd robotiaid sydd a'r gallu i gerdded yn golygu dim mwy o waith tŷ? Dr Iestyn Pierce a Caren Hughes fydd yn trafod,

A chawn glywed gan Nicola Jones am ddyfais newydd fydd yn galluogi pobl i olchi eu gwallt heb ddefnyddio dŵr.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001vb5z)
Sesiwn Gorwelion gan Mellt

Cyfle i glywed traciau byw o sesiwn ddiweddar gan Mellt ar gyfer cynllun Gorwelion y BBC.

Hefyd, Rhian Parry o Sarn Mellteyrn ym Mhen Llŷn sy'n Rhoi'r Byd yn ei Le, a'r gantores Melda Lois yn sôn am Drac yr Wythnos yr wythnos hon.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001vb61)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Cofio (m001vb63)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001vb65)
Yws Gwynedd a Recordiau Côsh

Sgwrs gyda Yws Gwynedd am redeg cwmni Recordiau Côsh.


MON 21:00 Caryl (m001vb67)
Pigion Teledu gyda Sian Parry.

Anfonwch ebost at Caryl@bbc.co.uk
Ffoniwch ni, anfonwch neges destun ar 6700 neu anfonwch Whatsapp ar 03703 500 500 (yn ystod y rhaglen yn unig).TUESDAY 16 JANUARY 2024

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001vb69)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001vb6c)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001vcj8)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001vcjb)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001vb4s)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001vb4x)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001vb51)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001vb55)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Dei Tomos (m001vb59)
[Repeat of broadcast at 17:00 on Sunday]


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001vb5f)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001vb5k)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 17 JANUARY 2024

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001vb5p)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001vb5t)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001vc2q)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001vc2s)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001vbfx)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001vbg9)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001vbgm)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001vbgx)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Y Talwrn (m001vb76)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001vbh7)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001vbhk)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 18 JANUARY 2024

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001vbhv)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001vbj2)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001vcjh)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 08:30 Sioe Frecwast: Naw o'r 90au (m001vcjn)
Miwsig Gorau'r 90au!

Taith nôl i ddegawd y Spice Girls, Eden, Big Leaves ac Oasis! Take a trip back to the Nineties.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001vcjs)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001vbcz)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001vbd4)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001vbdb)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001vbdl)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001vb74)
[Repeat of broadcast at 18:00 on Sunday]


THU 19:00 Huw Stephens (m001vbdv)
Cerddoriaeth newydd ac ambell berl anghyfarwydd. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001vbf7)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 19 JANUARY 2024

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001vbfl)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001vbfz)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001vcl1)
Lisa Angharad: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001vcl9)
Shelley a Rhydian yn cyflwyno

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Shelley a Rhydian yn lle Trystan ac Emma. Music and entertainment with Shelley and Rhydian sitting in.


FRI 11:00 Dom James (m001vcll)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001vclv)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001vcm7)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001vcmk)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001vcmt)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001vcn2)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001vb78)

Beti a'i Phobol 18:00 SUN (m001vb74)

Beti a'i Phobol 18:00 THU (m001vb74)

Bore Cothi 11:00 MON (m001vb5v)

Bore Cothi 11:00 TUE (m001vb4s)

Bore Cothi 11:00 WED (m001vbfx)

Bore Cothi 11:00 THU (m001vbcz)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m001vb6y)

Byd Iolo 16:00 SUN (m001vb72)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m001vb6p)

Carolau Plygain a'r Gerddorfa 15:00 SUN (m001hdt1)

Caryl 21:00 MON (m001vb67)

Caryl 21:00 TUE (m001vb5k)

Caryl 21:00 WED (m001vbhk)

Caryl 21:00 THU (m001vbf7)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m001vb9b)

Cofio 13:00 SUN (m001vb63)

Cofio 18:00 MON (m001vb63)

Dei Tomos 17:00 SUN (m001vb59)

Dei Tomos 18:00 TUE (m001vb59)

Dom James 11:00 FRI (m001vcll)

Dros Ginio 13:00 MON (m001vb5x)

Dros Ginio 13:00 TUE (m001vb4x)

Dros Ginio 13:00 WED (m001vbg9)

Dros Ginio 13:00 THU (m001vbd4)

Dros Ginio 13:00 FRI (m001vclv)

Ffion Dafis 14:00 SUN (m001vb70)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001vb9g)

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001vb5f)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001v436)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001vb9j)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001vb7d)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001vb69)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001vb5p)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001vbhv)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001vbfl)

Huw Stephens 19:00 THU (m001vbdv)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001vb5z)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001vb51)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001vbgm)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001vbdb)

John Hardy 05:30 MON (m001vb7g)

John Hardy 05:30 TUE (m001vb6c)

John Hardy 05:30 WED (m001vb5t)

John Hardy 05:30 THU (m001vbj2)

John Hardy 05:30 FRI (m001vbfz)

John ac Alun 21:00 SUN (m001vb7b)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001vcmt)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001vb9m)

Lisa Gwilym 09:00 MON (m001vckm)

Lisa Gwilym 09:00 TUE (m001vcjb)

Lisa Gwilym 09:00 WED (m001vc2s)

Lisa Gwilym 09:00 THU (m001vcjs)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001vb9d)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001vbh7)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001vcn2)

Post Prynhawn 17:00 MON (m001vb61)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m001vb55)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001vbgx)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001vbdl)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m001vcmk)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001vb65)

Richard Rees 05:30 SAT (m001v43m)

Sioe Frecwast: Naw o'r 90au 08:30 THU (m001vcjn)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001vc4m)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001vcjm)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001vckh)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001vcj8)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001vc2q)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001vcjh)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001vcl1)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001vb6t)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001vcl9)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001vb96)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001vcm7)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001vb98)

Y Talwrn 19:00 SUN (m001vb76)

Y Talwrn 18:00 WED (m001vb76)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m001vb6w)
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES ORDERED BY GENRE
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Entertainment

Bore Cothi 11:00 MON (m001vb5v)

Bore Cothi 11:00 TUE (m001vb4s)

Bore Cothi 11:00 WED (m001vbfx)

Bore Cothi 11:00 THU (m001vbcz)

Dei Tomos 17:00 SUN (m001vb59)

Dei Tomos 18:00 TUE (m001vb59)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001vb5z)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001vb51)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001vbgm)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001vbdb)

John Hardy 05:30 MON (m001vb7g)

John Hardy 05:30 TUE (m001vb6c)

John Hardy 05:30 WED (m001vb5t)

John Hardy 05:30 THU (m001vbj2)

John Hardy 05:30 FRI (m001vbfz)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001vb9d)

Richard Rees 05:30 SAT (m001v43m)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001vc4m)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001vcjm)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001vckh)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001vcj8)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001vc2q)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001vcjh)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001vcl1)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001vcl9)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001vb96)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001vcm7)

Y Talwrn 19:00 SUN (m001vb76)

Y Talwrn 18:00 WED (m001vb76)

Factual

Dros Ginio 13:00 MON (m001vb5x)

Dros Ginio 13:00 TUE (m001vb4x)

Dros Ginio 13:00 WED (m001vbg9)

Dros Ginio 13:00 THU (m001vbd4)

Dros Ginio 13:00 FRI (m001vclv)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001v436)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001vb9j)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001vb7d)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001vb69)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001vb5p)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001vbhv)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001vbfl)

Factual: Arts, Culture & the Media

Cofio 13:00 SUN (m001vb63)

Cofio 18:00 MON (m001vb63)

Ffion Dafis 14:00 SUN (m001vb70)

Factual: Life Stories

Beti a'i Phobol 18:00 SUN (m001vb74)

Beti a'i Phobol 18:00 THU (m001vb74)

Factual: Science & Nature: Nature & Environment

Byd Iolo 16:00 SUN (m001vb72)

Music

Carolau Plygain a'r Gerddorfa 15:00 SUN (m001hdt1)

Caryl 21:00 MON (m001vb67)

Caryl 21:00 TUE (m001vb5k)

Caryl 21:00 WED (m001vbhk)

Caryl 21:00 THU (m001vbf7)

Dom James 11:00 FRI (m001vcll)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001vb9g)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001vcmt)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001vb9m)

Lisa Gwilym 09:00 MON (m001vckm)

Lisa Gwilym 09:00 TUE (m001vcjb)

Lisa Gwilym 09:00 WED (m001vc2s)

Lisa Gwilym 09:00 THU (m001vcjs)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001vbh7)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001vcn2)

Richard Rees 05:30 SAT (m001v43m)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001vb6t)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001vcl9)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001vb98)

Music: Classic Pop & Rock

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001vb78)

Dei Tomos 17:00 SUN (m001vb59)

Dei Tomos 18:00 TUE (m001vb59)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001vb9d)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001vb65)

Sioe Frecwast: Naw o'r 90au 08:30 THU (m001vcjn)

Music: Country

John ac Alun 21:00 SUN (m001vb7b)

Music: Folk

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001vb5f)

Music: Rock & Indie

Huw Stephens 19:00 THU (m001vbdv)

Music: World

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001vb5f)

News

Post Prynhawn 17:00 MON (m001vb61)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m001vb55)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001vbgx)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001vbdl)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m001vcmk)

Religion & Ethics

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m001vb6y)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m001vb6p)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m001vb6w)

Sport

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m001vb9b)