The BBC has announced that it has a sustainable plan for the future of the BBC Singers, in association with The VOCES8 Foundation.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% has not been lifted, but it is being reconsidered.
See the BBC press release here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 16 DECEMBER 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001t89t)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001t89z)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001tgbs)
Daniel Glyn: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001tgbx)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001tgc1)
Ho! Ho! Holiadur gyda Gwawr Edwards

Y gantores Gwawr Edwards sy'n ateb yr Ho! Ho! Holiadur.

Sylwebaethau'r wythnos gan Heledd Anna, straeon y we a'r cwis cyflym efo Trystan ap Owen, a hel atgofion am 1987.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001tgc5)
Abertawe v Middlesbrough

Sylwebaeth fyw o gêm Abertawe v Middlesbrough yn y Bencampwriaeth. Live commentary from Swansea v Middlesbrough in the Championship.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001tgcb)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001tgcj)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 17 DECEMBER 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001tgcq)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001tgcw)
Hosan Nadolig

Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda, yn cynnwys rhai o'i hoff garolau Plygain. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music, including Plygain carols.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001tkks)
Mirain Iwerydd: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001tgkd)
Sioned Webb

Y cerddor a'r cyfansoddwr Sioned Webb gyda ei dewis unigryw o gerddoriaeth o bob math ar gyfer boreau Sul.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001tgkx)
Owain Davies, Gofalaeth Bro Nant Conwy

Oedfa dan ofal Owain Davies, Gofalaeth Bro Nant Conwy gyda chymorth Iola Wyn Jones. Oedfa yn trafod ein parodrwydd i groesawu'r plentyn Iesu, y newid y gall ei groesawu achosi ac adwaith pobl wrth iddo geisio cyfeirio a chyfoethogi bywyd unigolyn.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001tgld)
Neges y Nadolig, digartrefedd a hanes Islam yng Nghymru

John Roberts yn trafod neges y Dolig a digartrefedd gydag Archesgob Cymru Andy John a Nan Wyn Powell Davies neges yr ŵyl mewn ysbyty gyda Wynne Roberts ac mae Gwenfair Griffith wedi bod yn holi am hanes Islam yng Nghymru.


SUN 13:00 Cofio (m000q9wj)
Carolau

Carolau sy'n cael sylw John Hardy yn y bennod Nadoligaidd yma o Cofio, gan gynnwys Iwan Nai Evans yn rhannu stori tu ôl i garol Dawel Nos a Cledwyn Jones, un o Driawd y Coleg sy'n cofio perfformio'r garol.

Ceir hefyd atgofion o Blygain Llanerfyl gan Dwynwen Jones, Arwyn Tisa Ifans a John Lewis; ac Ynyr Roberts sy'n sôn am fersiwn Brigyn o'r garol fodern Haleliwia gan Leonard Cohen.


SUN 14:00 Ffion Dafis (m001tgmn)
Ffion Dafis a'i gwesteion yn trafod y byd celfyddydol yn ei holl amrywiaeth, a hynny yng Nghymru a thu hwnt. A look at the arts scene in Wales and beyond, presented by Ffion Dafis.


SUN 16:00 Coleg y Bobl a Bobl y Coleg (m001b3cf)
Prifysgol Aberystwyth Rhan 2

Graffiti cant oed, peiriant x ray cyntaf Cymru, llun o gyfreithwraig ifanc o'r Caribi, bathodyn carchar y bardd Gwenallt, promenad hir, hen westy a gwylanod.
Does ond un lle y gall Betsan Powys fod - sef Aberystwyth.

Yn y gyfres hon mae Betsan yn ymweld â'i hen Goleg ac yn clywed tipyn o'i hanes drwy gyfres o wrthrychau a sgyrsiau gyda staff y Brifysgol heddi.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001tgjg)
Siôn Rhys Evans

Amrywiaeth o emynau yng nghwmni Siôn Rhys Evans. Congregational singing presented by Siôn Rhys Evans.


SUN 17:00 Dei Tomos (m001tgn9)
Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan

Rhaglen arbennig o Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan gyda'r amgueddfa yn dathlu 75 mlynedd o fodolaeth.


SUN 18:00 Beti a'i Phobol (m001skrl)
Tomos Parry

Beti George yn sgwrsio gyda'r cogydd, Tomos Parry o Ynys Môn sydd wedi ennill ei seren Michelin gyntaf am ei fwyty yn Llundain.

Agorodd Tomos fwyty Brat yn Shoreditch ym mis Mawrth 2018 ac mae wedi mynd o nerth i nerth. Cafodd y seren ei gwobrwyo i Tomos gan Michelin am "goginio rhagorol dros dân agored".

Dros gyfnod COVID agorodd Tomos dŷ bwyta Brats Outdoors lle roedd cwsmeriaid yn gallu eistedd tu allan. Roedd hwn eto’n lwyddiant ac mae’n dal i fynd yn Hackney.

Ei fenter ddiweddaraf ydi’r tŷ bwyta Mountain yn Soho a agorwyd yn mis Gorffennaf 2023. Hefyd, Tomos wnaeth goginio pryd o fwyd i ddathlu 20 mlynedd o briodas David a Victoria Beckham.


SUN 19:00 Ambell i Gân (m001tgpk)
Sesiwn gan Jordan Price Williams

Gwenan Gibbard sy'n cyflwyno cyfoeth ac amrywiaeth cerddoriaeth werin Cymru, yn cynnwys sgwrs gydag Arfon Williams, Cwmtirmynach a sesiwn newydd gan Jordan Price Williams, aelod o'r grwp Vri.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001tgq6)
Hywel Gwynfryn yn cyflwyno

Hywel Gwynfryn sydd yn sedd Rhys Meirion, yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Hywel Gwynfryn is sitting in for Rhys Meirion, reading greetings and playing requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001tgqv)
Cerddoriaeth a sgwrs i gloi'r penwythnos gyda John a Dilwyn Morgan. Music and chat with John and Dilwyn.MONDAY 18 DECEMBER 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001tgrg)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001tgs2)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001tkkv)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001tkkx)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001tgm5)
Arweinydd Côr Meibion Llangwm

Sgwrs efo Bethan Smallwood sydd wedi bod yn arwain Côr Meibion Llangwm ers bron i hanner can mlynedd.

Munud i Feddwl yng nghwmni’r Parch. Euron Hughes.

Lowri Haf Cooke fydd yn ein harwain drwy’r ffilmiau diweddaraf i gyrraedd y sgrîn fawr.

Ian Pritchard-Jones sy’n sgwrsio am hanes diweddaraf côr John’s Boys sydd newydd gael cyfnod hynod o brysur.


MON 13:00 Dros Ginio (m001tgmv)
Rhodri Llywelyn yn cyflwyno

Wrth i Jomec ddathlu deg mlynedd o ddarparu cwrs Newyddiaduraeth trwy gyfrwng y Gymraeg, Sian Morgan Lloyd fydd yn edrych ar sut ma pethe wedi newid ac addasu dros y ddegawd diwetha a chawn glywed gan Jess Clayton sy'n gyn-fyfyrwraig.

Deliveroo; un o gwmnïau danfon bwyd mwya’r byd, Rhydian Boobier fydd yn sôn am ei waith gyda'r cwmni, a'r panel chwaraeon fydd yn trin a thrafod holl newyddion y meysydd chwarae.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001tgng)
Yr actor Dyfan Rees yn westai

Yr actor Dyfan Rees sy'n cadw cwmni i Ifan Jones Evans i sôn am benodau Pobol y Cwm dros yr Ŵyl.

Hefyd, Yodel Ieu o raglen Trystan ac Emma sy'n sôn am Drac yr Wythnos, Hei Bawb! Nadolig Llawen!


MON 17:00 Post Prynhawn (m001tgp1)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Cofio (m000q9wj)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001tgpn)
Siart Amgen 2023

Siart Amgen Rhys Mwyn 2023.


MON 21:00 Caryl (m001tgq8)
Shelley Rees yn cyflwyno

Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Shelley Rees yn sedd Caryl Parry Jones. Music and fun with Shelley Rees sitting in for Caryl Parry Jones.TUESDAY 19 DECEMBER 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001tgqw)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001tgrk)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001tkl3)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001tkl5)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001tgmt)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001tgnh)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001tgp3)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001tgpq)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Dei Tomos (m001tgn9)
[Repeat of broadcast at 17:00 on Sunday]


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001tgqb)
Elan Evans yn cyflwyno

Dewis eclectig o gerddoriaeth, gydag Elan Evans yn sedd Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. Elan Evans sits in for Georgia Ruth.


TUE 21:00 Caryl (m001tgqz)
Shelley Rees yn cyflwyno

Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Shelley Rees yn sedd Caryl Parry Jones. Music and fun with Shelley Rees sitting in for Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 20 DECEMBER 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001tgrm)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001tgs6)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001tkkz)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001tkl1)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001tjkp)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001tjkt)
Alun Thomas

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Alun Thomas sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001tjky)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001tjl2)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Ambell i Gân (m001tgpk)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001tjl6)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001tjlb)
Shelley Rees yn cyflwyno

Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Shelley Rees yn sedd Caryl Parry Jones. Music and fun with Shelley Rees sitting in for Caryl Parry Jones.THURSDAY 21 DECEMBER 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001tjlg)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001tjll)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001tkl7)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 08:30 Sioe Frecwast: Naw o'r 90au (m001tgwx)
Miwsig Gorau'r 90au!

Taith nôl i ddegawd y Spice Girls, Eden, Big Leaves ac Oasis! Take a trip back to the Nineties.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001tkl9)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001tgxv)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001tgy7)
Alun Thomas

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Alun Thomas sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001tgym)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001tgz4)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 17:30 Alaw Mair (m001tgzm)
Alaw Mair

Mair, y Fam gariadus, yw un o brif ddelweddau Stori’r Geni, ac i nodi’r ŵyl eleni, dyma raglen sy'n plethu hanes y gân yn ogystal â straeon personol rhai o famau heddiw. Daw cefndir y gân Nadoligaidd yn glir gan y ddau wnaeth ysgrifennu a chyfansoddi’r gân, Cefin Roberts a Delwyn Siôn, ac ymhlith yr hanesion gan sawl mam gariadus arall cawn glywed gan fam i fab sydd ar faes y gad yn Wcráin.

Fe wnaeth Ffion Emyr ei chanu am y tro cyntaf pam oedd hi o gwmpas 11 mlwydd oed gyda Chôr Glanaethwy – ac ers hynny mae hi’n gâ an sydd yn cael ei chwarae yn eu cartref yn Llanystumdwy o gwmpas y Nadolig. “ Mae’r gân Alaw Mair yn hudolus” medde Ffion, “ hon yw fy hoff gan Nadolig, ac ‘roedd cael recordio fersiwn ohoni gyda Mam yn sbesial”.

Mae Ffion a'i mam,Marian yn canu fersiwn newydd o'r gân, wedi ei chynhyrchu wedi'i cynhyrchu gan Rich Roberts (Stiwdio Ferlas) a threfniant gan Ifan Davies.


THU 18:00 Byd y Bandiau Pres (m001th0l)
Nadolig y Bandiau Pres

Awr o gerddoriaeth Nadoligaidd yng nghwmni’r cerddor Owain Gruffudd Roberts.


THU 19:00 Huw Stephens (m001th15)
Ifan Davies yn cyflwyno

Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs gydag Ifan Davies yn lle Huw. New music and some unexpected gems from the archive with Ifan Davies sitting in for Huw.


THU 21:00 Caryl (m001th1r)
Shelley Rees yn cyflwyno

Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Shelley Rees yn sedd Caryl Parry Jones. Music and fun with Shelley Rees sitting in for Caryl Parry Jones.FRIDAY 22 DECEMBER 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001th27)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001th2q)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001tj5k)
Lisa Angharad: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001tj5t)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001tklc)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Y Talwrn (m001tj6g)
Tîm Bethlehem v Tîm Nasareth

Rhifyn arbennig gyda thîm Bethlehem (beirdd Pen Llŷn) yn herio tîm Nasareth (beirdd ardal Caernarfon). A festive edition of the series between bards from Pen Llŷn and Caernarfon.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001tj6t)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001tj74)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 17:30 Chwalu Pen (m001tj7g)
Mari Lovgreen sydd yn ei hôl efo pennod Nadoligaidd o’r cwis panel gwirion, ond fydd hi ddim mor hawdd chwalu pen neb y tro hyn! Yn ymuno â’r gyflwynwraig bengoch fydd Catrin Mara, Welsh Whisperer, Arwel ‘Pod’ Roberts, a Melanie Owen – ac am y tro cynta’ erioed bydd y pedair hoelen wyth yn y stiwdio ar yr un pryd er mwyn dathlu’r achlysur arbennig. Ar hwyl-long sy’n llawn capteiniaid, mae pethau’n siŵr o fynd yn flêr.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001tj7s)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001tj83)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Alaw Mair 17:30 THU (m001tgzm)

Ambell i Gân 19:00 SUN (m001tgpk)

Ambell i Gân 18:00 WED (m001tgpk)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001tgq6)

Beti a'i Phobol 18:00 SUN (m001skrl)

Bore Cothi 11:00 MON (m001tgm5)

Bore Cothi 11:00 TUE (m001tgmt)

Bore Cothi 11:00 WED (m001tjkp)

Bore Cothi 11:00 THU (m001tgxv)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m001tgld)

Byd y Bandiau Pres 18:00 THU (m001th0l)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m001tgjg)

Caryl 21:00 MON (m001tgq8)

Caryl 21:00 TUE (m001tgqz)

Caryl 21:00 WED (m001tjlb)

Caryl 21:00 THU (m001th1r)

Chwalu Pen 17:30 FRI (m001tj7g)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m001tgc5)

Cofio 13:00 SUN (m000q9wj)

Cofio 18:00 MON (m000q9wj)

Coleg y Bobl a Bobl y Coleg 16:00 SUN (m001b3cf)

Dei Tomos 17:00 SUN (m001tgn9)

Dei Tomos 18:00 TUE (m001tgn9)

Dom James 11:00 FRI (m001tklc)

Dros Ginio 13:00 MON (m001tgmv)

Dros Ginio 13:00 TUE (m001tgnh)

Dros Ginio 13:00 WED (m001tjkt)

Dros Ginio 13:00 THU (m001tgy7)

Ffion Dafis 14:00 SUN (m001tgmn)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001tgcj)

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001tgqb)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001t89t)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001tgcq)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001tgrg)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001tgqw)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001tgrm)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001tjlg)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001th27)

Huw Stephens 19:00 THU (m001th15)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001tgng)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001tgp3)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001tjky)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001tgym)

John Hardy 05:30 MON (m001tgs2)

John Hardy 05:30 TUE (m001tgrk)

John Hardy 05:30 WED (m001tgs6)

John Hardy 05:30 THU (m001tjll)

John Hardy 05:30 FRI (m001th2q)

John ac Alun 21:00 SUN (m001tgqv)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001tj7s)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001tgcw)

Lisa Gwilym 09:00 MON (m001tkkx)

Lisa Gwilym 09:00 TUE (m001tkl5)

Lisa Gwilym 09:00 WED (m001tkl1)

Lisa Gwilym 09:00 THU (m001tkl9)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001tgcb)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001tjl6)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001tj83)

Post Prynhawn 17:00 MON (m001tgp1)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m001tgpq)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001tjl2)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001tgz4)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m001tj74)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001tgpn)

Richard Rees 05:30 SAT (m001t89z)

Sioe Frecwast: Naw o'r 90au 08:30 THU (m001tgwx)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001tgbs)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001tkks)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001tkkv)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001tkl3)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001tkkz)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001tkl7)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001tj5k)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001tgkd)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001tj5t)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001tgbx)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001tj6t)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001tgc1)

Y Talwrn 13:00 FRI (m001tj6g)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m001tgkx)
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES ORDERED BY GENRE
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Comedy: Panel Shows

Chwalu Pen 17:30 FRI (m001tj7g)

Entertainment

Alaw Mair 17:30 THU (m001tgzm)

Bore Cothi 11:00 MON (m001tgm5)

Bore Cothi 11:00 TUE (m001tgmt)

Bore Cothi 11:00 WED (m001tjkp)

Bore Cothi 11:00 THU (m001tgxv)

Dei Tomos 17:00 SUN (m001tgn9)

Dei Tomos 18:00 TUE (m001tgn9)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001tgng)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001tgp3)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001tjky)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001tgym)

John Hardy 05:30 MON (m001tgs2)

John Hardy 05:30 TUE (m001tgrk)

John Hardy 05:30 WED (m001tgs6)

John Hardy 05:30 THU (m001tjll)

John Hardy 05:30 FRI (m001th2q)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001tgcb)

Richard Rees 05:30 SAT (m001t89z)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001tgbs)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001tkks)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001tkkv)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001tkl3)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001tkkz)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001tkl7)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001tj5k)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001tj5t)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001tgbx)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001tj6t)

Y Talwrn 13:00 FRI (m001tj6g)

Factual

Coleg y Bobl a Bobl y Coleg 16:00 SUN (m001b3cf)

Dros Ginio 13:00 MON (m001tgmv)

Dros Ginio 13:00 TUE (m001tgnh)

Dros Ginio 13:00 WED (m001tjkt)

Dros Ginio 13:00 THU (m001tgy7)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001t89t)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001tgcq)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001tgrg)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001tgqw)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001tgrm)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001tjlg)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001th27)

Factual: Arts, Culture & the Media

Byd y Bandiau Pres 18:00 THU (m001th0l)

Cofio 13:00 SUN (m000q9wj)

Cofio 18:00 MON (m000q9wj)

Ffion Dafis 14:00 SUN (m001tgmn)

Factual: Life Stories

Beti a'i Phobol 18:00 SUN (m001skrl)

Music

Caryl 21:00 MON (m001tgq8)

Caryl 21:00 TUE (m001tgqz)

Caryl 21:00 WED (m001tjlb)

Caryl 21:00 THU (m001th1r)

Dom James 11:00 FRI (m001tklc)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001tgcj)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001tj7s)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001tgcw)

Lisa Gwilym 09:00 MON (m001tkkx)

Lisa Gwilym 09:00 TUE (m001tkl5)

Lisa Gwilym 09:00 WED (m001tkl1)

Lisa Gwilym 09:00 THU (m001tkl9)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001tjl6)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001tj83)

Richard Rees 05:30 SAT (m001t89z)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001tgkd)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001tj5t)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001tgc1)

Music: Classic Pop & Rock

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001tgq6)

Dei Tomos 17:00 SUN (m001tgn9)

Dei Tomos 18:00 TUE (m001tgn9)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001tgcb)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001tgpn)

Sioe Frecwast: Naw o'r 90au 08:30 THU (m001tgwx)

Music: Country

John ac Alun 21:00 SUN (m001tgqv)

Music: Folk

Ambell i Gân 19:00 SUN (m001tgpk)

Ambell i Gân 18:00 WED (m001tgpk)

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001tgqb)

Music: Rock & Indie

Huw Stephens 19:00 THU (m001th15)

Music: World

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001tgqb)

News

Post Prynhawn 17:00 MON (m001tgp1)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m001tgpq)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001tjl2)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001tgz4)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m001tj74)

Religion & Ethics

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m001tgld)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m001tgjg)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m001tgkx)

Sport

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m001tgc5)