The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 25 NOVEMBER 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001skz5)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001skz8)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001ssz3)
Daniel Glyn: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001ssvb)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001ssvd)
Caneuon Codi Calon Nia Roberts

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Shelley Rees a Rhydian Bowen Phillips.

Yr actores Nia Roberts sy'n dewis Caneuon Codi Calon. Sylwebaethau'r wythnos gan Heledd Anna. Straeon y we gan Trystan ab Owen a hel atgofion am 2003.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001ssvg)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001ssvj)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001ssvl)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 26 NOVEMBER 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001ssvn)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001ssvq)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001ssw2)
Mirain Iwerydd: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001ssw8)
Sioned Webb

Y cerddor a'r cyfansoddwr Sioned Webb gyda ei dewis amrywiol o gerddoriaeth ar gyfer bore Sul yn y gaeaf.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001sswj)
Lisa Isaac, Llanelli a Choleg y Bedyddwyr Caerdydd

Oedfa dan ofal Lisa Isaac o Lanelli, sy'n fyfyriwr yng Ngholeg y Bedyddwyr, Caerdydd gyda chymorth Colin Isaac ei thad.

Mae'r Oedfa yn trafod hanes Jona, yn dianc rhag ei dasg, yn destun trugaredd Duw ac yn rhywun sy'n cael cyfle newydd i gydio yn ei dasg. Ceir darlleniad o lyfr Jona a sawl ymson dychmygol gan y proffwyd ar wahanol adegau yn ei hanes.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001sswt)
Rosa Hunt: colli mab a'r effaith ar ei bywyd a'i ffydd

John Roberts yn holi Rosa Hunt - cyd bennaeth Coleg y Bedyddwyr Caerdydd a gweinidog Tabernacl yn y ddinas - am y brofedigaeth o golli ei mab a'r effaith ar ei bywyd a'i ffydd.


SUN 13:00 Cofio (m001ssx2)
Llynnoedd

Llynnoedd yw thema Cofio ac yn y rhaglen cawn glywed:

Ronnie Williams ar lan Llyn Llech Owain;

T. Glynne Davies yn siarad â thrigolion Cwm Celyn;

Richard Rees yn holi Mrs Gittins oedd yn cofio Llyn Efyrnwy yn cael ei hagor;

Parch. WJ Edwards yn cofio dau hen gymeriad sef John a Jim James o ardal Nant-y-moch;

Nigel Graham yn trafod tafodiaith Ardal y Llynnoedd;

A Hywel Gwynfryn ar lan Llyn Clywedog, cyn boddi'r ardal nol yn 1966.


SUN 14:00 Ffion Dafis (m001ssxf)
Taith Gelfyddydol ym Mryniau Casia

Yn y rhaglen heddiw mae Ffion yn sgwrsio gyda Cefyn Burgess a Nia Davies Williams sydd ar daith gelfyddydol ym Mryniau Casia.

Trafod y grefft o ysgrifennu a chynhyrchu pantomeim mae Daniel Lloyd a Phil Harries, tra bod Ffion Glyn yn sgwrsio am ei gwaith yn perfformio mewn gala arbennig yn y West End sydd yn nodi 400 mlynedd ers cyhoeddi’r 'First Folio', Shakespeare.

Sgwrsio am ei gyfnod yn perfformio gyda Chwmni Opera Abertawe mae Aled Hall, a hynny mewn opera sydd yn ymdrin ag iechyd meddwl sydd yn rhan annatod o'r celfyddydau bellach.

Mae Branwen Cennard yn adolygu sioe gerdd 'Branwen: Dadeni', tra bod Twm Ebbsworth a Ciaran Eynon yn trafod cyhoeddi cyfansoddiadau llenyddol buddugol Eisteddfodau'r Urdd 2022 a 2023.

Ac yna i gloi, bydd Owain Saunders Jones yn trafod arolwg Cyhoeddi Cymru am y diwydiant llyfrau.


SUN 16:00 Ar Lan Afon (m001ssxs)
Afon Conwy

Jon Gower ac Elinor Gwynn sy'n crwydro glannau rhai o afonydd Cymru yn hel eu hanes, yn cwrdd â'r bobl sy'n byw ar eu glannau, yn pysgota'u dyfroedd, ac yn clywed storiau o'r gorffennol.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001ssy5)
Yr Hybarch Eileen Davies

Amrywiaeth o emynau yng nghwmni Yr Hybarch Eileen Davies. Congregational singing presented by the Venerable Eileen Davies.


SUN 17:00 Dei Tomos (m001ssyg)
Hiwmor y Cardi

Yn gwmni i Dei mae Geraint H Jenkins, awdur cyfrol ar hiwmor y Cardi.

Trafod ei nofel newydd sydd yn ymwneud ag ofni corrynod wna Mari George tra bod Manon Wynn Davies, Bardd y Mis, yn sgwrsio am ei cherdd am un o bentrefi glan môr Ynys Môn


SUN 18:00 Beti a'i Phobol (m001lq5j)
Sioned Lewis

Sioned Lewis, sy'n gwnselydd ac yn seicotherapydd, yw gwestai Beti a'i Phobol.

Yn wreiddiol o Ddolwyddelan, bu'n gweithio mewn sawl maes gwahanol: yn gwerthu tai, yn y byd teledu a gyda Mudiad Ysgolion Meithrin.

Yn 1999 gorfu i Sioned adael ei gwaith gan fod ganddi ganser y fron a bu'n gyfnod anodd ofnadwy iddi. Rhwng 1999- 2001 bu Sioned mewn ac allan o wahanol ysbytai.

Sioned yw cwnselydd rhaglen Gwesty Aduniad.


SUN 19:00 Byd y Bandiau Pres (m001ssz6)
Ioan Hefin yn westai

O'r cyfoes i'r traddodiadol i'r arbrofol, Owain Gruffudd Roberts sy'n ein tywys ar daith i ddarganfod diwylliant bandiau pres ar draws y byd.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001sszf)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001sszp)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 27 NOVEMBER 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001sszy)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001st04)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001sszn)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001sszx)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001ssvx)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


MON 13:00 Dros Ginio (m001ssvz)
Rhodri Llywelyn yn cyflwyno

Trin a thrafod Cymru a'r byd gyda Rhodri Llywelyn yn cyflwyno.

Y pensaer Huw Meredydd Owen sy'n ystyried sylwadau'r cynllunydd Thomas Heatherwick yn ei gyfrol "Humanise: A Maker's Guide to Building Our World", sy'n awgrymu na ddylem oddef adeiladau dienaid a diflas.

Yn dilyn cyhoeddi adroddiad diweddar Ofcom, Jamie Medhurst sy'n trafod agweddau gwylwyr tuag at ryw a thrais ar y teledu.

Ac mi awn ni i'r meysydd chwarae i drafod chwaraeon yr wythnos.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001ssw4)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â Her y Rhestr gyda Marc Griffiths yn sedd Ifan.

Sylw i Drac yr Wythnos, a'r gantores Angharad Rhiannon yn sôn am ei sengl Nadolig newydd.

hefyd sgwrs gyda Terwyn Davies yn fyw o faes y Ffair Aeaf, wrth iddo edrych ymlaen at raglen fyw o Troi'r Tir.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001sswc)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir o'r Ffair Aeaf (m001sswm)
Holl newyddion a chanlyniadau'r diwrnod cyntaf o'r Ffair Aeaf, wrth i Terwyn Davies gyflwyno'n fyw o faes y Sioe Fawr yn Llanelwedd.

Sgyrsiau hefyd gyda rhai o swyddogion a chystadleuwyr diwrnod cynta'r Ffair, yn ogystal â chlywed am holl baratoadau Ceredigion ar gyfer Sioe Fawr 2024.


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001ssx1)
Atgofion am Glwb Tanybont

Atgofion am Glwb Tanybont, Caernarfon gyda Emyr Llywelyn Gruffudd


MON 21:00 Caryl (m001ssxd)
Angharad Llwyd a Jac Baines fydd yn son am gynhyrchiad Ysgol Dyffryn Ogwen o "Olifar!" , a pigion teledu gyda Llion Carbis

Anfonwch ebost at Caryl@bbc.co.uk Ffoniwch ni neu anfonwch Whatsapp ar 03703 500 500 (Yn ystod y rhaglen yn unig). Neges Destun 67500TUESDAY 28 NOVEMBER 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001ssxr)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001ssy3)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001st2d)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001st2r)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001st31)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001st3d)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001st3w)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy gyda Marc Griffiths yn sedd Ifan. Music and chat,with Marc Griffiths sitting in for Ifan.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001st47)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Dei Tomos (m001ssyg)
[Repeat of broadcast at 17:00 on Sunday]


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001st4h)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001st4p)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 29 NOVEMBER 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001st4t)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001st4y)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001st24)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001st2g)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001st27)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001st2k)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001st2w)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001st35)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Byd y Bandiau Pres (m001ssz6)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001st3l)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001st42)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 30 NOVEMBER 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001st4b)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001st4j)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001st18)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001st1d)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 10:30 Lisa Gwilym: Traciau Newydd Radio Cymru 2 (m001st1l)
Caneuon Cymraeg Newydd

Rhestr chwarae o'r gerddoriaeth Gymraeg newydd orau ar gyfer eich clustiau! A playlist of the best new Welsh music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001st1n)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001st1w)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001st25)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001st2j)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001lq5j)
[Repeat of broadcast at 18:00 on Sunday]


THU 19:00 Huw Stephens (m001st2v)
Ifan Davies yn cyflwyno

Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs gydag Ifan Davies yn lle Huw. New music and some unexpected gems from the archive with Ifan Davies sitting in for Huw.


THU 21:00 Caryl (m001st34)
Shelley Rees yn cyflwyno

Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Shelley Rees yn lle Caryl Parry Jones. Music and fun with Shelley Rees sitting in for Caryl Parry Jones.FRIDAY 01 DECEMBER 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001st3j)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001st3z)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001sw86)
Lisa Angharad: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001svd2)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001sw88)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Miwsig y Siarter Iaith (m001sw8b)
Awr o gerddoriaeth gyfoes Gymraeg i gyd-fynd â'r Siarter Iaith. Yn wrando perffaith adref, mewn clybiau a chymdeithasau, aelwydydd ac ysgolion. An hour of Welsh contemporary music.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001svff)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001svg0)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001svgj)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 19:00 Lauren Moore (m001svgj)
[Repeat of broadcast at 18:00 today]


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001svh4)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.


FRI 21:15 Nos Wener Ffion Emyr (m001svh4)
[Repeat of broadcast at 21:00 today]
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001sszf)

Ar Lan Afon 16:00 SUN (m001ssxs)

Beti a'i Phobol 18:00 SUN (m001lq5j)

Beti a'i Phobol 18:00 THU (m001lq5j)

Bore Cothi 11:00 MON (m001ssvx)

Bore Cothi 11:00 TUE (m001st31)

Bore Cothi 11:00 WED (m001st27)

Bore Cothi 11:00 THU (m001st1n)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m001sswt)

Byd y Bandiau Pres 19:00 SUN (m001ssz6)

Byd y Bandiau Pres 18:00 WED (m001ssz6)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m001ssy5)

Caryl 21:00 MON (m001ssxd)

Caryl 21:00 TUE (m001st4p)

Caryl 21:00 WED (m001st42)

Caryl 21:00 THU (m001st34)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m001ssvg)

Cofio 13:00 SUN (m001ssx2)

Dei Tomos 17:00 SUN (m001ssyg)

Dei Tomos 18:00 TUE (m001ssyg)

Dom James 11:00 FRI (m001sw88)

Dros Ginio 13:00 MON (m001ssvz)

Dros Ginio 13:00 TUE (m001st3d)

Dros Ginio 13:00 WED (m001st2k)

Dros Ginio 13:00 THU (m001st1w)

Ffion Dafis 14:00 SUN (m001ssxf)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001ssvl)

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001st4h)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001skz5)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001ssvn)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001sszy)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001ssxr)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001st4t)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001st4b)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001st3j)

Huw Stephens 19:00 THU (m001st2v)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001ssw4)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001st3w)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001st2w)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001st25)

John Hardy 05:30 MON (m001st04)

John Hardy 05:30 TUE (m001ssy3)

John Hardy 05:30 WED (m001st4y)

John Hardy 05:30 THU (m001st4j)

John Hardy 05:30 FRI (m001st3z)

John ac Alun 21:00 SUN (m001sszp)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001svgj)

Lauren Moore 19:00 FRI (m001svgj)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001ssvq)

Lisa Gwilym: Traciau Newydd Radio Cymru 2 10:30 THU (m001st1l)

Lisa Gwilym 09:00 MON (m001sszx)

Lisa Gwilym 09:00 TUE (m001st2r)

Lisa Gwilym 09:00 WED (m001st2g)

Lisa Gwilym 09:00 THU (m001st1d)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001ssvj)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001st3l)

Miwsig y Siarter Iaith 13:00 FRI (m001sw8b)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001svh4)

Nos Wener Ffion Emyr 21:15 FRI (m001svh4)

Post Prynhawn 17:00 MON (m001sswc)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m001st47)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001st35)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001st2j)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m001svg0)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001ssx1)

Richard Rees 05:30 SAT (m001skz8)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001ssz3)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001ssw2)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001sszn)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001st2d)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001st24)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001st18)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001sw86)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001ssw8)

Troi'r Tir o'r Ffair Aeaf 18:00 MON (m001sswm)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001svd2)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001ssvb)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001svff)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001ssvd)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m001sswj)