The BBC has announced that it has a sustainable plan for the future of the BBC Singers, in association with The VOCES8 Foundation.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% has not been lifted, but it is being reconsidered.
See the BBC press release here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 11 NOVEMBER 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001s43s)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001s43w)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001sbqd)
Daniel Glyn: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001sbqg)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001sbqj)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Steffan Rhys Hughes a Miriam Isaac. Music and entertainment with Steffan Rhys Hughes and Miriam Isaac.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001sbql)
Caerdydd v Norwich

Sylwebaeth fyw o gêm Caerdydd v Norwich yn y Bencampwriaeth. Live commentary from Cardiff City v Norwich City in the Championship.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001sbqn)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001sbqq)
Irfon Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn gydag Irfon Jones yn lle Ffion. Music and companionship for Saturday night with Irfon Jones sitting in for Ffion.SUNDAY 12 NOVEMBER 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001sbqs)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001sbqv)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001scbx)
Mirain Iwerydd: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001sbmp)
Sioned Webb

Sioned Webb gyda ei dewis personol o'i hoff gerddoriaeth i'ch swyno ar fore Sul.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001sbmr)
Sul y Cofio

Oedfa wahanol ei natur ar gyfer Sul y Cofio dan arweiniad Gethin Matthews, Caerdydd gan ei fod yn dyfynnu o recordiad o bregeth draddodwyd gan ei ddiweddar dad, Hugh Matthews yn y Tabernacl, Caerdydd yn 1991.

Mae'n Oedfa sydd yn coffau Hugh Matthews yn ogystal â bod yn Oedfa Sul y Cofio. Mae Gethn yn cyfeirio at y negeseuon sydd wedi eu cofnodi ar Gofebau y Rhyfel Byd Cyntaf ym mhob cornel o Gymru a'u harwyddocad. Y mae pregeth ei dad, y diweddar Hugh Matthews yn pwysleisio natur tangnefedd, tarddiad ac effeithlonrwydd tangnefedd a her tangnefedd,


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001sbmt)
Gwenfair Griffith yn cyflwyno

Gwenfair Griffith yn trafod:-

Sul y Cofio gyda Manon Wynn Davies - bardd y mis ar Radio Cymru.

Gwerth cyfraith ryngwladol a'r Cenhedloedd Unedig gyda Gwynedd Parry.

Diwali gyda Mohini Gupta.

Ac ofnau colli swyddi ym Mhort Talbot gyda Margaret Buckingham Jones.


SUN 13:00 Cofio (m001sbmw)
Y Ddau Ryfel Mawr

Ar Sul y Cofio, straeon o'r ddau Ryfel Mawr ar ffurf archif atgof a chân.

Rhydwen Williams yn cofio erchyllterau strydoedd Lerpwl pan oedd yn gweithio fel dyn ambiwlans.

T Llew Jones yn cofio ei ddyddiau fel milwr yn yr Aifft.

Gerald Jones yn ddyn tân adeg Bomio Llundain.

Meic Stevens yn trafod Cân Walter.

Bernard Thomas yn cofio bod ar goll ar y môr am bythefnos.


SUN 14:00 Pigion yr Ŵyl Cerdd Dant (m001sbmy)
Uchafbwyntiau o Ŵyl Cerdd Dant Caerdydd 2023 yng nghwmni Nia Lloyd Jones. Highlights from this year's Cerdd Dant festival in Cardiff.


SUN 16:00 Newid Hinsawdd a Fi (m001sbn1)
Sir Benfro

Leisa Gwenllian yn sgwrsio â phobl sy'n gwneud gwaith anhygoel i wella'r amgylchedd. Yn y rhaglen yma mae hi'n ymweld â Sir Benfro ac yn darganfod mwy am brosiect Awel Aman Tawe, Wariars Ynni ac yn cwrdd â rhai o blant Ysgol Bro Ingli sydd yn tyfu llysiau fel rhan o'r cynllun. Mae Awel Aman Tawe yn elusen egni cymunedol sy’n gweithredu yn ne-orllewin Cymru. Maen nhw hefyd yn cefnogi cynllun Ysgolion Cynaliadwy Cyngor Sir Benfro ac mae Leisa yn cwrdd â rhai o'u swyddogion.

Mae Dr Rhys Morgan newydd dderbyn swydd newydd fel Rheolwr Prosiect net zero gyda Chyngor Sir Benfro, ac mae'n sôn am yr her sydd yn eu hwynebu. Ac fe fydd Leisa yn ymweld â phrosiect cyffroes Tir Glas yn Llanbedr Pont Steffan sydd yn weledigaeth newydd gan Goleg y Drindod Dewi Sant sydd yn arwain y ffordd gyda newid hinsawdd.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001sbmk)
Y Parchedig Rhun ap Robert, Bro Enlli yn cyflwyno

Amrywiaeth o emynau gyda’r Parchedig Rhun ap Robert - Arweinydd Ardal Weinidogaeth Bro Enlli, Yr Eglwys yng Nghymru. Congregational singing, presented by Reverend Rhun ap Robert.


SUN 17:00 Dei Tomos (m001sbn5)
Y Diwydiant Print Cynnar yng Nghymru

Yn gwmni i Dei mae Eryn White sy'n adrodd hanes y diwydiant print cynnar yng Nghymru.

Mae Michael Sol Williams wedi ysgrifennu hunangofiant llawn antur tra bod Eric Jones yn dadlau nad yw bywyd a cherddoriaeth David Vaughan Thomas wedi cael ei haeddiant.


SUN 18:00 Beti a'i Phobol (m001s3zz)
Bronwen Lewis

Y gantores Bronwen Lewis sydd yn cadw cwmni gyda Beti George. Fe ddaeth i amlygrwydd yn ystod y cyfnod clo gan iddi rannu ei chaneuon ar y gwefannau cymdeithasol. Fe gafodd brofiad diflas ar sioe dalent The Voice, ond fe agorodd drysau eraill, bu'n canu ar y ffilm Pride ac mae hi bellach yn cyflwyno ar Radio Wales.

Mae'r gantores ifanc o Gwm Dulais yn trafod pam mor allweddol mae'r Gymraeg wedi bod ym mhob rhan o’i gyrfa hyd yn hyn, ac mae hefyd yn sôn am ei diagnosis llynedd o ADHD a hefyd Rejection sensitive dysphoria (RSD).


SUN 19:00 Byd y Bandiau Pres (m001sbnd)
John Glyn Jones, cyn arweinydd Band yr Oakley, yn westai

O'r cyfoes i'r traddodiadol i'r arbrofol, Owain Gruffudd Roberts sy'n ein tywys ar daith i ddarganfod diwylliant bandiau pres ar draws y byd.

John Glyn Jones, a fu'n arwain Band yr Oakley, Blaenau Ffestiniog am dros 30 mlynedd, sydd yn cadw cwmni i Owain.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001sbng)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001sbnj)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 13 NOVEMBER 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001sbnl)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001sbnn)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001sbp4)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001sbp8)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001sbpd)
Wythnos Genedlaethol Gwirfoddoli

 hithau'n Wythnos Genedlaethol Gwirfoddoli, mae Shân yn sgwrsio gyda Lynne a Catherine o Ganolfan Gymunedol Splott, Caerdydd.

Munud i Feddwl yng nghwmni’r parch. Aled Edwards.

Ymweliad efo’r ardd yng nghwmni Adam, a syniadau am blanu bylbiau fydd yn sicrhau gardd liwgar yn y gwanwyn.

A sgwrs efo’r gantores ifanc Eiriana Campbell-Jones.


MON 13:00 Dros Ginio (m001sbpj)
Cennydd Davies yn cyflwyno

Haydn Jones o Cymunedoli Cyf. a Gwyn Roberts o Fenter Felinheli fydd yn trafod y manteision economaidd o berchnogaeth gymunedol.

Huw Thomas o gwmni ymghynghori Sglein sy'n ystyried be sy'n gwneud rheolwyr effeithiol, yn dilyn astudiaeth ddiweddar ynghylch ansawdd rheolwyr sy'n datgan bod canran uchel o benaethiaid heb gael unrhyw hyfforddiant ffurfiol.

Ac mi awn ni fynd i'r meysydd chwarae i drafod chwaraeon yr wythnos.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001sbpn)
Hana Medi yn cyflwyno

Hana Medi sydd yn sedd Ifan, ac yn sgwrsio am galendr noeth arbennig i godi arian at elusennau - yn eu plith, apêl Sioe'r Cardis 2024.

Hefyd, Osian Owen o Los Blancos sy'n sôn am Drac yr Wythnos, sef Pancws Euros.

A sgwrs gyda Heledd Anna a Lloyd Lewis am eu cyfres newydd i blant ar S4C.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001sbps)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Cofio (m001sbmw)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001sbpx)
Clybiau Caerdydd

Wedi i Rhys ymweld â safle yr hen Casablanca yn nociau Caerdydd mae Gareth Potter yn trafod clybiau Caerdydd - hen a newydd.


MON 21:00 Caryl (m001sbq1)
Pigion Teledu a Panto!

Lowri Cêt o Theatr Fach Llangefni sydd yn sôn am eu Pantomeim 'Sindarela', a phigion teledu gyda Marlene Tobias.

Anfonwch ebost at Caryl@bbc.co.uk Ffoniwch ni neu anfonwch Whatsapp ar 03703 500 500 (Yn ystod y rhaglen yn unig). Neges Destun 67500TUESDAY 14 NOVEMBER 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001sbq5)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001sbq9)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001sbrv)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001sbrz)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001sbr1)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001sbr3)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001sbr5)
Hana Medi yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, gyda Hana Medi yn sedd Ifan. Music and chat, plus a competition or two, with Hana Medi sitting in for Ifan.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001sbr7)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Dei Tomos (m001sbn5)
[Repeat of broadcast at 17:00 on Sunday]


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001sbr9)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001sbrc)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 15 NOVEMBER 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001sbrf)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001sbrh)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001sbtx)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001sbv3)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001sbt7)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001sbt9)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001sbtc)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, gyda Marc Griffiths yn sedd Ifan. Music and chat, plus a competition or two, with Marc Griffiths sitting in for Ifan.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001sbtf)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Byd y Bandiau Pres (m001sbnd)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001sbth)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001sbtk)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 16 NOVEMBER 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001sbtq)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001sbv0)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001sbvy)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001sbw4)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 10:30 Lisa Gwilym: Traciau Newydd Radio Cymru 2 (m001sbwb)
Caneuon Cymraeg Newydd

Rhestr chwarae o'r gerddoriaeth Gymraeg newydd orau ar gyfer eich clustiau! A playlist of the best new Welsh music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001sbwh)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001sbwm)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001sbwp)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, gyda Marc Griffiths yn sedd Ifan. Music and chat, plus a competition or two, with Marc Griffiths sitting in for Ifan.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001sbwr)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001s3zz)
[Repeat of broadcast at 18:00 on Sunday]


THU 19:00 Huw Stephens (m001sbwt)
Ifan Davies yn cyflwyno

Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs gydag Ifan Davies yn lle Huw. New music and some unexpected gems from the archive with Ifan Davies sitting in for Huw.


THU 21:00 Caryl (m001sbww)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 17 NOVEMBER 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001sbwy)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001sbx0)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001sbx8)
Lisa Angharad: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001sbxc)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001sby4)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001sbxh)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001sbxk)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001sbxm)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001sbxq)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001sbxv)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001sbng)

Beti a'i Phobol 18:00 SUN (m001s3zz)

Beti a'i Phobol 18:00 THU (m001s3zz)

Bore Cothi 11:00 MON (m001sbpd)

Bore Cothi 11:00 TUE (m001sbr1)

Bore Cothi 11:00 WED (m001sbt7)

Bore Cothi 11:00 THU (m001sbwh)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m001sbmt)

Byd y Bandiau Pres 19:00 SUN (m001sbnd)

Byd y Bandiau Pres 18:00 WED (m001sbnd)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m001sbmk)

Caryl 21:00 MON (m001sbq1)

Caryl 21:00 TUE (m001sbrc)

Caryl 21:00 WED (m001sbtk)

Caryl 21:00 THU (m001sbww)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m001sbql)

Cofio 13:00 SUN (m001sbmw)

Cofio 18:00 MON (m001sbmw)

Dei Tomos 17:00 SUN (m001sbn5)

Dei Tomos 18:00 TUE (m001sbn5)

Dom James 11:00 FRI (m001sby4)

Dros Ginio 13:00 MON (m001sbpj)

Dros Ginio 13:00 TUE (m001sbr3)

Dros Ginio 13:00 WED (m001sbt9)

Dros Ginio 13:00 THU (m001sbwm)

Dros Ginio 13:00 FRI (m001sbxh)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001sbqq)

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001sbr9)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001s43s)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001sbqs)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001sbnl)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001sbq5)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001sbrf)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001sbtq)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001sbwy)

Huw Stephens 19:00 THU (m001sbwt)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001sbpn)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001sbr5)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001sbtc)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001sbwp)

John Hardy 05:30 MON (m001sbnn)

John Hardy 05:30 TUE (m001sbq9)

John Hardy 05:30 WED (m001sbrh)

John Hardy 05:30 THU (m001sbv0)

John Hardy 05:30 FRI (m001sbx0)

John ac Alun 21:00 SUN (m001sbnj)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001sbxq)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001sbqv)

Lisa Gwilym: Traciau Newydd Radio Cymru 2 10:30 THU (m001sbwb)

Lisa Gwilym 09:00 MON (m001sbp8)

Lisa Gwilym 09:00 TUE (m001sbrz)

Lisa Gwilym 09:00 WED (m001sbv3)

Lisa Gwilym 09:00 THU (m001sbw4)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001sbqn)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001sbth)

Newid Hinsawdd a Fi 16:00 SUN (m001sbn1)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001sbxv)

Pigion yr Ŵyl Cerdd Dant 14:00 SUN (m001sbmy)

Post Prynhawn 17:00 MON (m001sbps)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m001sbr7)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001sbtf)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001sbwr)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m001sbxm)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001sbpx)

Richard Rees 05:30 SAT (m001s43w)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001sbqd)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001scbx)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001sbp4)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001sbrv)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001sbtx)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001sbvy)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001sbx8)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001sbmp)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001sbxc)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001sbqg)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001sbxk)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001sbqj)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m001sbmr)