The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 21 OCTOBER 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001rg9x)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001rg9z)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001rp2s)
Daniel Glyn: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001rp0p)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001rp0r)
Cofio'r Flwyddyn 2000

Y gyflwynwraig a'r awdur Lara Catrin fydd yn dewis Caneuon Codi Calon. Straeon y we gan Trystan ab Owen, Sylwebaethau'r wythnos gan Heledd Anna a hel atgofion am y flwyddyn 2000.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001rp0t)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001rp0w)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001rp0y)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 22 OCTOBER 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001rp10)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001rp12)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001rp14)
Mirain Iwerydd: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001rp16)
Eilir Owen Griffiths

Dwy awr o gerddoriaeth amrywiol a hamddenol, yng nghwmni y cerddor Eilir Owen Griffiths. Music for Sunday morning, with Eilir Owen Griffiths.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001rp18)
Hannah Smethurst, Caernarfon

Oedfa dan ofal Hannah Smethurst Caernarfon - myfyriwr yng Ngoleg y Bedyddwyr, Caerdydd, yn trafod Iesu yn cyfarfod y wraig o Samaria wrth ffynnon Jacob gan gynnig y dŵr bywiol iddi. Pwysleisir fod Crist yn cynnig ei gariad i bawb a bod y cariad hwnnw yn trawsnewid a llenwi bywyd rhywun.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001rp1b)
Gwenfair Griffith yn trafod casineb crefyddol

Gwenfair Griffith yn trafod casineb crefyddol gydag Ali Imanpour a Seionistiaeth Iddewig a Christnogol gyda Catrin Haf Williams. Sion Rhys Evans sy’n trafod gŵyl Tarannon, gŵyl ffydd a diwylliant Cadeirlan Bangor, a cheir blas ar yr ŵyl drwy'r artist Efa Lois a chyfraniadau Esyllt Maelor a Sion Aled Owen yn yr ŵyl. A John Roberts sy’n holi Dorrien Davies, Esgob etholedig Tŷ Ddewi.


SUN 13:00 Cofio (m0000y7t)
Anifeiliaid

John Hardy gydag archif, atgof a chân yn ymwneud ag anifeiliaid.

Mae'r pytiau'n cynnwys Hywel Davies a Last Suspect yn ennill ras geffylau'r Grand National yn 1985.

Clwy traed a'r genau 1967.

Jon Gower yn sôn am gadw morgrug fel anifeiliaid anwes.

Stori parot Geraint Lloyd Owen.

Cwrdd â Donc yr asyn ger Tyglyn Aeron, sy'n hoffi peint.

D.T. Lloyd a straeon doniol am anifeiliaid.

Myra Evans yn trafod y Ceffyl Pren.

Hefyd, sgwrs gyda Delyth Morris-Jones, Ponterwyd, am gael cinio gyda Leslie Crowther a chanu yn yr Albert Hall yn 1969, fel gwobr gan y WWF.


SUN 14:00 Ffion Dafis (m001rp1g)
Troi Nofel yn Gyfres Deledu

Ffion Dafis a'i gwesteion yn trafod y byd celfyddydol yn ei holl amrywiaeth, a hynny yng Nghymru a thu hwnt.

Yn y rhaglen heddiw mae Ffion yn cael cwmni yr awdur, y cyfansoddwr a'r perfformiwr Daf James. Sgwrsio am ei huangofiant gydag Elen Wyn mae'r actores a'r cyflwynydd Marged Esli, tra bod Gruff Rhys a Ffion Reynolds yn sgwrsio am sioe Annwn sydd yn cael ei chynnal o fewn muriau castell Caernarfon.

Mae Ffion yn ymweld ag ystafell ymarfer 'Y Fenyw Mewn Du', cynhyrchiad newydd Y Consortiwm Cymraeg, tra bod Shari Llywelyn yn galw heibio'r stiwdio i sgwrsio am brosiect celfyddydol 'Llais Dyslecsia'.

Ac yna i gloi, mae'r nofelydd, yr actor a'r dramodydd Iwan 'Iwcs' Roberts yn trafod y broses greadigol o droi nofel yn gyfres deledu.


SUN 16:00 Dwyieithrwydd dros y Dŵr (m001rp1j)
Belfast

Ifor ap Glyn yn cyflwyno hanes yr adfywiad diweddar yn y Wyddeleg yn ninas Belfast ac yn cyfarfod â rhai o'r bobl sy'n gyfrifol. Cawn hanes sefydlu'r Gaeltacht dinesig a'r ysgolion Gwyddeleg cyntaf gan Liam Andrews, a blas ar gynnyrch yr orsaf gymunedol Radio Fáilte yng nghwmni Séimí mac Andrasa. Mae Gearóid mac Siacais a Pól Mag Uidhir yn disgrifio sut y rhoes y Trafferthion, o 1969 ymlaen, hwb annisgwyl i'r iaith. Ond fel y mae Bethan Kilfoil a Brónagh Fusco yn egluro, mae dyfodol y Wyddeleg yn y ddinas, yn sicrach bellach ac mae'n dechrau magu cefnogaeth yn nwyrain y ddinas hyd yn oed.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001rp1l)
Sian Meinir yn cyflwyno

Amrywiaeth o emynau yng nghwmni Sian Meinir. Congregational singing, presented by Sian Meinir.


SUN 17:00 Dei Tomos (m001rp1n)
Penrhyn Llŷn mewn cerdd a llun

Yn gwmni i Dei mae Guto Dafydd a Dafydd Nant sydd yn trafod eu cyfrol newydd am Benrhyn Llŷn mewn cerdd a llun.

Ateb y cwestiwn pa bryd y daeth y Gymru fel yr ydym yn ei hadnabod heddiw i fodolaeth y mae Bob Morris ac mae Sian Eirian yn datgelu mae un o ganeuon Steve Eaves yw ei hoff gerdd.


SUN 18:00 Beti a'i Phobol (m001rp1q)
Felicity Roberts

Mae Felicity Roberts yn Diwtor a Chydlynydd Cymraeg i Oedolion yn Dysgu Cymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth, ac mae wedi bod yn diwtor Cymraeg am dros hanner can mlynedd. Yn 2023 enillodd wobr am fod yn diwtor Cymraeg Ysbrydoledig gyda ‘Inspire Awards’ dan nawdd Llywodraeth Cymru.

Magwyd Felicity ar aelwyd llawn cariad yn Chwilog a bu ei magwraeth yno yn ysbrydoliaeth iddi ar hyd ei hoes. Cafodd ei haddysg yn ysgol gynradd Chwilog hyd nes roedd hi’n 8 oed, yna am 3 blynedd bu’n aros yng nghwfaint St Gerard’s Bangor. Roedd ei rhieni’n awyddus iddi gael addysg yn y cwfaint er mwyn gwneud yn siŵr bod Felicity yn pasio’r arholiad 11+. Yna mynychodd Ysgol Ramadeg Pwllheli ac ar ôl 2 flynedd ym Mhwllheli safodd yr arholiadau i fynd i Ysgol Howells yn Ninbych.

Ers dyddiau ysgol roedd hi wedi bod yn canlyn Robert Roberts ac roedd y ddau’n fyfyriwr yn y Coleg Normal, Bangor. Priododd y ddau ar ddiwedd eu blwyddyn gyntaf a ganwyd eu plentyn cyntaf ar ddiwedd eu hail flwyddyn, y cyntaf o chwe phlentyn i'r ddau.

Swydd gyntaf Felicity pan symudodd y teulu i fyw i Flaenplwyf, oedd swydd rhan amser fel cynorthwyydd ymchwil i ysgolion Meithrin Cymru. Yn 1978 cafodd radd mewn Astudiaethau Celtaidd yn Aberystwyth ac mi gafodd swydd yn yr adran Gymraeg yn dysgu Cymraeg i ddechreuwyr yno. Ni adawodd Felicity yr adran Gymraeg wedyn am 27 mlynedd.

Daeth ei phriodas â Robert i ben ac mae hi mewn perthynas ers 44 o flynyddoedd efo Jaci ac mae'n byw bywyd prysur iawn rhwng y gwaith a'r teulu mawr.


SUN 19:00 Byd y Bandiau Pres (m001rp1s)
O'r cyfoes i'r traddodiadol i'r arbrofol, Owain Gruffudd Roberts sy'n ein tywys ar daith i ddarganfod diwylliant bandiau pres ar draws y byd.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001rp1w)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001rp1y)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 23 OCTOBER 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001rp20)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001rp22)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001rp5g)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001rp5q)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001rp28)
Mis Cenedlaethol Gwneud Ewyllys

Cychwyn yr wythnos ar garlam yng nghwmni’r ysbrydoledig Anita Tucknett.

Munud i Feddwl gyda’r Parch. Nan Powell Davies.

Gan fod mis Hydref yn Fis Cenedlaethol Gwneud Ewyllys, bydd y cyfreithiwr Shaun Hughes yn cynnig gair o gyngor.

Sgwrs efo Owain Gethin Davies o Gôr Meibion Colwyn.


MON 13:00 Dros Ginio (m001rp2b)
Catrin Heledd yn cyflwyno

A hithau'n fis Codi Ymwybyddiaeth ADHD, sgwrs efo Katie Philips o Abertawe sy'n mynd drwy'r broses o gael diagnosis.

Yn 2022 fe ymddangosodd Heartstopper ar Netflix, sy’n un o'r cyfresi Saesneg gafodd ei gwylio fwya o fewn deuddydd i'w ryddhau, a’r mis nesa bydd yr awdur Alun Saunders yn cyhoeddi Curiad Coll, sy’n addasiad o gyfres Heartstopper yn y Gymraeg.

Hefyd Angharad Mair, Dafydd Pritchard a Harri Morgan yn edrych nôl ar benwythnos o chwaraeon.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001rp2d)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001rp2g)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Cofio (m0000y7t)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001rp2j)
Arddangosfa Wasteland of my Fathers

Ani Glass yn adolygu arddangosfa bandiau pync Cymreig, Wasteland of my Fathers, yng Nghanolfan y Mileniwm.


MON 21:00 Caryl (m001rp2l)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Marc Griffiths yn sgwrsio gyda Sian Elin Thomas, sy'n rhan o'r paratoadau ar gyfer dathlu pen-blwydd Aelwyd Crymych yn 80 oed gyda the prynhawn a chyfle i weld hen luniau yn Ysgol Bro'r Preseli.TUESDAY 24 OCTOBER 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001rp2n)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001rp2q)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001rp70)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001rp72)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001rp4y)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001rp51)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001rp55)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001rp59)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Dei Tomos (m001rp1n)
[Repeat of broadcast at 17:00 on Sunday]


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001rp5j)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001rp5s)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 25 OCTOBER 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001rp5z)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001rp65)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001rp74)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001rp76)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001rp3m)
Mari Grug yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Mari Grug yn cyflwyno yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Mari Grug sitting in for Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001rp3t)
Carl Roberts

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Carl Roberts sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001rp40)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001rp46)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Byd y Bandiau Pres (m001rp1s)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001rp4d)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001rp4k)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 26 OCTOBER 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001rp4p)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001rp4r)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001rp52)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 08:30 Sioe Frecwast: Naw o'r 90au (m001rp56)
Miwsig Gorau'r 90au!

Taith nôl i ddegawd y Spice Girls, Eden, Big Leaves ac Oasis! Take a trip back to the Nineties.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001rp5c)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001rp5m)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001rp5v)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001rp61)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001rp67)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001rp1q)
[Repeat of broadcast at 18:00 on Sunday]


THU 19:00 Huw Stephens (m001rp6c)
Cerddoriaeth newydd ac ambell berl anghyfarwydd. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001rp6h)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 27 OCTOBER 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001rp6m)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001rp6r)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001rr9l)
Lisa Angharad: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001rplx)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001rr9n)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001rpm7)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001rpmg)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 16:30 Chwaraeon Radio Cymru (m001rr9r)
Yr Almaen v Cymru

Sylwebaeth fyw o gêm Yr Almaen v Cymru yng Nghynghrair Cenhedloedd y menywod. Germany v Cymru in the UEFA Women's Nation's League.


FRI 19:00 Lauren Moore (m001rpmv)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001rpn1)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001rp1w)

Beti a'i Phobol 18:00 SUN (m001rp1q)

Beti a'i Phobol 18:00 THU (m001rp1q)

Bore Cothi 11:00 MON (m001rp28)

Bore Cothi 11:00 TUE (m001rp4y)

Bore Cothi 11:00 WED (m001rp3m)

Bore Cothi 11:00 THU (m001rp5m)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m001rp1b)

Byd y Bandiau Pres 19:00 SUN (m001rp1s)

Byd y Bandiau Pres 18:00 WED (m001rp1s)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m001rp1l)

Caryl 21:00 MON (m001rp2l)

Caryl 21:00 TUE (m001rp5s)

Caryl 21:00 WED (m001rp4k)

Caryl 21:00 THU (m001rp6h)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m001rp0t)

Chwaraeon Radio Cymru 16:30 FRI (m001rr9r)

Cofio 13:00 SUN (m0000y7t)

Cofio 18:00 MON (m0000y7t)

Dei Tomos 17:00 SUN (m001rp1n)

Dei Tomos 18:00 TUE (m001rp1n)

Dom James 11:00 FRI (m001rr9n)

Dros Ginio 13:00 MON (m001rp2b)

Dros Ginio 13:00 TUE (m001rp51)

Dros Ginio 13:00 WED (m001rp3t)

Dros Ginio 13:00 THU (m001rp5v)

Dros Ginio 13:00 FRI (m001rpm7)

Dwyieithrwydd dros y Dŵr 16:00 SUN (m001rp1j)

Ffion Dafis 14:00 SUN (m001rp1g)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001rp0y)

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001rp5j)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001rg9x)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001rp10)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001rp20)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001rp2n)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001rp5z)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001rp4p)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001rp6m)

Huw Stephens 19:00 THU (m001rp6c)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001rp2d)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001rp55)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001rp40)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001rp61)

John Hardy 05:30 MON (m001rp22)

John Hardy 05:30 TUE (m001rp2q)

John Hardy 05:30 WED (m001rp65)

John Hardy 05:30 THU (m001rp4r)

John Hardy 05:30 FRI (m001rp6r)

John ac Alun 21:00 SUN (m001rp1y)

Lauren Moore 19:00 FRI (m001rpmv)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001rp12)

Lisa Gwilym 09:00 MON (m001rp5q)

Lisa Gwilym 09:00 TUE (m001rp72)

Lisa Gwilym 09:00 WED (m001rp76)

Lisa Gwilym 09:00 THU (m001rp5c)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001rp0w)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001rp4d)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001rpn1)

Post Prynhawn 17:00 MON (m001rp2g)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m001rp59)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001rp46)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001rp67)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001rp2j)

Richard Rees 05:30 SAT (m001rg9z)

Sioe Frecwast: Naw o'r 90au 08:30 THU (m001rp56)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001rp2s)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001rp14)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001rp5g)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001rp70)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001rp74)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001rp52)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001rr9l)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001rp16)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001rplx)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001rp0p)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001rpmg)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001rp0r)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m001rp18)