The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 14 OCTOBER 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001r78n)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001r78s)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001rg8f)
Daniel Glyn: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001rg75)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001rg7b)
Caneuon Codi Calon Huw Fash, ac atgofion am 1988

Y cyflwynydd Huw Rees, Huw Fash sy'n dewis Caneuon Codi Calon; straeon y wê gan Trystan ab Owen; sylwebaethau'r wythnos gan Heledd Anna; a hel atgofion am y flwyddyn 1988.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001rg7k)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 16:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001rrrf)
Cymru v Yr Ariannin

Sylwebaeth fyw o gêm Cymru yn erbyn Yr Ariannin yn rownd wyth olaf Cwpan Rygbi'r Byd.


SAT 18:15 Marc Griffiths (m001rg7q)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001rg7v)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 15 OCTOBER 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001rg7z)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001rg83)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001rg6f)
Mirain Iwerydd: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001rg5n)
Eilir Owen Griffiths

Dwy awr o gerddoriaeth amrywiol a hamddenol, yng nghwmni y cerddor Eilir Owen Griffiths. Music for Sunday morning, with Eilir Owen Griffiths.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001rg5q)
Tracy Jones, Bangor

Gwasanaeth yng ngofal Tracy Jones, Bangor yn trafod dameg y wledd briodas. Pwysleisir fod gwahoddiad i bawb i'r wledd ac er y bydd rhai yn gwrthod mae croeso i bawb, ac mai felly y dylai eglwys weithredu. Teyrnas Dduw yw hi, ac Ef sydd yn penderfynu pwy sydd â mynediad, gwaith yr eglwys yn croesawu pawb a'u cynorthwyo i wisgo'n addas yn ysbrydol, sef byw cariad Crist. Mae'r deyrnas fel priodas yn ddigwyddiad llawen sydd yn mynegi cariad.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001rg5s)
'Annie Cwrt Mawr'

John Roberts yn trafod cenedlaetholdeb di drais a chenedlaetholdeb dreisgar yn sgil digwyddiadau yn Israel/Palesteina gyda Sian Howys, y ddrama 'Annie Cwrt Mawr' (Cwmni Mewn Cymeriad) gyda Rolant Ellis ac Esther Prytherch, dyfodol Cytun - eglwysi ynghyd yng Nghymru gyda Sion Brynach a sylwebaeth chwaraeon gydag Owain Llŷr Evans.


SUN 13:00 Cofio (m001rg5v)
Iaith

Mae hi'n Wythnos Dathlu Dysgu Cymraeg felly Iaith yw'r thema.

Gwilym Roberts yn trafod dechreuad Cwrs Wlpan yng Nghymru.

Adrian Price yn cofio'i gyfnod fel Tiwtor Preswyl yn Nant Gwrtheyrn.

Mary Ellis yn edrych nôl ar ei chyfnod fel myfyrwraig ym Mangor gyda R Williams Parry ac Ifor Williams yn ddarlithwyr iddi.

T Elvet Thomas yn athro Cymraeg yn Ysgol Cathays ac yn trafod ei dactegau wrth ddysgu plant yn llwyddiannus iawn.


SUN 14:00 Ffion Dafis (m001rg5x)
Arddangosfa yr arlunydd Iwan Gwyn Parry

Ffion Dafis a'i gwesteion yn trafod y byd celfyddydol yn ei holl amrywiaeth, a hynny yng Nghymru a thu hwnt.

Ymweld â chartref yr arlunydd Iwan Gwyn Parry sydd yn paratoi tuag at arddangosfa newydd o’i waith yn Oriel Ffin y Parc, Llanrwst; a sgwrs efo Manon Steffan Ros wrth i Theatr Genedlaethol Cymru baratoi i lwyfannu ei haddasiad o ddrama Eugène Ionesco, 'Rhinoseros'.

Y cerddor Rhiannon Lewis sydd wedi bod yn gweld opera newydd Gareth Glyn, ‘Peth Bach 'Di Cawr’; ac Eluned Hâf, Pennaeth Celfyddydol Rhyngwladol Cyngor Celfyddydau Cymru sy'n trafod pwysigrwydd digwyddiadau celfyddydol ymylol Cymreig mewn digwyddiadau fel Pencampwriaeth Rygbi’r Byd ar y funud.

Hefyd, yr artist, actores a’r cerddor Bethan Mai sy'n sgwrsio efo Mari Grug am fod yn rhan o’r bartneriaeth gerddorol boblogaidd ‘Rogue Jones’ ac newydd ennill Gwobr Gerddoriaeth Gymreig 2023 nos Fawrth diwethaf; ac â hithau'n Wythnos Dathlu Dysgwyr Cymraeg ar Radio Cymru, sgwrs gyda’r artist Deidre McKenna o’r Iwerddon am ei gwaith a’i thaith yn dysgu’r Gymraeg.


SUN 16:00 Fy Achau Cymraeg (m001rg5z)
Mae’r awdur Jane Blank sydd wedi dysgu Cymraeg yn parhau gyda’i hymchwiliad i hanes yr iaith yn ei theulu.

Mae’n dechrau gyda pherthynas arbennig adewodd dlodi’r teulu a chaledi’r diwydiant plwm yng ngogledd Ngheredigion a dod yn brifathro Coleg yr Iesu yn Rhydychen.

Clywn am fagwraeth Jane yn Sheffield, lle collodd Jane y cyfle i siarad Cymraeg fel mamiaith a’i phenderfyniad i adfer yr iaith i’r genhedlaeth nesaf.

Ewn gyda hi a’r teulu i’r Eisteddfod Genedlaethol ym Mhen Llŷn. Yn y gorffennol roedd Jane ar gyrion y diwylliant Cymraeg ond erbyn hyn mae hi a’r teulu cyfan yn gallu mwynhau’r bwrlwm ar y Maes yn ei lawnder.

Wrth gloi, bydd Jane yn edrych ymlaen at y dyfodol ac yn holi a lwyddodd i ddiogelu’r Gymraeg i’r genhedlaeth nesaf?


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001rg5j)
Arfon Haines Davies yn cyflwyno

Amrywiaeth o emynau yng nghwmni Arfon Haines Davies. Congregational singing, presented by Arfon Haines Davies.


SUN 17:00 Dei Tomos (m001rg61)
Cerddi newydd gan fardd ifanc

Yn gwmni i Dei Mae Tegwen Bruce-Deans sydd yn trafod ei chyfrol gyntaf o gerddi, 'Gwawrio'.

Trafod ei gyfrol newydd ar fywyd a gwaith Iorwerth Peate, yn arbennig ei ymdrechion i sefydlu Amgueddfa Werin Sain Ffagan y mae Eurwyn Wiliam tra bod Yr Athro Mari Catrin Jones yn adrodd hanes cyfieithu'r Beibl i iaith frodorol ynys Guernsey.


SUN 18:00 Ar Eich Cais (m001rg63)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 19:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001rg65)
Cymru v Croatia

Sylwebaeth fyw o gêm Cymru yn rowndiau rhagbrofol Euro 2024 yn erbyn Croatia. Live commentary from Wales' Euro 2024 qualifying game against Croatia.


SUN 22:00 John ac Alun (m001rg67)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 16 OCTOBER 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001rg69)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001rg6c)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001rg8j)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001rg8n)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001rg6m)
Heledd Cynwal yn cyflwyno

Sgwrs efo Jenny Adams am ei phrofiad o ddysgu’r iaith fel rhan o wythnos Dathlu Dysgu Cymraeg; a Munud i Feddwl yng nghwmni’r Parch. Nan Powell Davies.

Hefyd, Daniel Jenkins Jones sy'n trafod Aderyn y Mis; a Megan Jones sy'n olrhain hanes a gwaith Cymdeithas Eisteddfodau Cymru, sydd yn dathlu ei phenblwydd yn 25 eleni.


MON 13:00 Dros Ginio (m001rg6q)
Trin a thrafod Cymru a'r byd, gan godi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001rg6v)
Criw Morgannwg: Wythnos Dathlu Dysgu Cymraeg

Criw Dysgu Cymraeg Morgannwg yn cyflwyno rhan o'r rhaglen i nodi Wythnos Dathlu Dysgu Cymraeg 2023; a sgwrs gyda Siôn Russell Jones o'r grŵp Angel Hotel, sy'n gyfrifol am Drac yr Wythnos.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001rg6z)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Cofio (m001rg5v)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001rg73)
Cerddoriaeth Ynysoedd Faro

Sgwrs efo Grug Muse sydd wedi bod yn rhan o gynulliad creadigol ar Ynysoedd Faro o'r enw Heysahorn i greu perfformiad cerddorol.


MON 21:00 Caryl (m001rg77)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 17 OCTOBER 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001rg7g)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001rg7m)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001rg79)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001rg7h)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001rg7p)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001rg7t)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001rg7y)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001rg82)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Dei Tomos (m001rg61)
[Repeat of broadcast at 17:00 on Sunday]


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001rg85)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001rg87)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 18 OCTOBER 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001rg89)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001rg8c)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001rgb1)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001rgb3)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001rg8r)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001rg8t)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001rg8w)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001rg8y)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Ar Eich Cais (m001rg63)
[Repeat of broadcast at 18:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001rg90)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001rg92)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 19 OCTOBER 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001rg94)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001rg96)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001rgb5)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001rgb7)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 10:30 Lisa Gwilym: Traciau Newydd Radio Cymru 2 (m001rgb9)
Caneuon Cymraeg Newydd

Rhestr chwarae o'r gerddoriaeth Gymraeg newydd orau ar gyfer eich clustiau! A playlist of the best new Welsh music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001rgbc)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001rgbf)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001rgbh)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001rgbk)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Sain Ffagan yn 75 (m001rgbm)
Pennod Un

Ifor ap Glyn yn cyflwyno hanes rhai o adeiladau mwyaf eiconig Sain Ffagan i ddathlu pen-blwydd yr Amgueddfa Werin yn 75. Ac i nodi’r achlysur, comisiynwyd cerddi newydd gan 8 o feirdd o’r ardaloedd lle safai’r adeiladau hyn yn wreiddiol.

Yn y rhifyn yma gawn ni hanes Siop y Teiliwr, Cross Inn, hefo Gwenallt Llwyd Ifan; Gweithdy’r Clocsiwr, Ysgeifiog, (Mererid Hopwood); Pre-fab, Caerdydd (Emyr Lewis) a Bwthyn Llainfadyn (Elinor Gwynn).


THU 18:30 Sain Ffagan yn 75 (m001rgbt)
Pennod Dau

Ifor ap Glyn yn cyflwyno hanes rhai o adeiladau mwyaf eiconig Sain Ffagan i ddathlu pen-blwydd yr Amgueddfa Werin yn 75. Ac i nodi’r achlysur, comisiynwyd cerddi newydd gan 8 o feirdd o’r ardaloedd lle safai’r adeiladau hyn yn wreiddiol.

Yn y rhifyn yma gawn ni hanes Twlc Mochyn Rhydfelen hefo Aneirin Karadog; Swyddfa Bost Blaenwaun (Elinor Wyn Reynolds); Ffermdy Abernodwydd (Arwyn Groe) a Sefydliad y Gweithwyr, Oakdale (Clare Potter).


THU 19:00 Huw Stephens (m001rgby)
Cerddoriaeth newydd ac ambell berl anghyfarwydd. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001rgc2)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 20 OCTOBER 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001rgc6)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001rgcb)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001rg9d)
Lisa Angharad: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001rg9g)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001rg9j)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001rg9l)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001rg9n)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001rg9q)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001rg9s)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001rg9v)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Ar Eich Cais 18:00 SUN (m001rg63)

Ar Eich Cais 18:00 WED (m001rg63)

Bore Cothi 11:00 MON (m001rg6m)

Bore Cothi 11:00 TUE (m001rg7p)

Bore Cothi 11:00 WED (m001rg8r)

Bore Cothi 11:00 THU (m001rgbc)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m001rg5s)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m001rg5j)

Caryl 21:00 MON (m001rg77)

Caryl 21:00 TUE (m001rg87)

Caryl 21:00 WED (m001rg92)

Caryl 21:00 THU (m001rgc2)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m001rg7k)

Chwaraeon Radio Cymru 16:00 SAT (m001rrrf)

Chwaraeon Radio Cymru 19:00 SUN (m001rg65)

Cofio 13:00 SUN (m001rg5v)

Cofio 18:00 MON (m001rg5v)

Dei Tomos 17:00 SUN (m001rg61)

Dei Tomos 18:00 TUE (m001rg61)

Dom James 11:00 FRI (m001rg9j)

Dros Ginio 13:00 MON (m001rg6q)

Dros Ginio 13:00 TUE (m001rg7t)

Dros Ginio 13:00 WED (m001rg8t)

Dros Ginio 13:00 THU (m001rgbf)

Dros Ginio 13:00 FRI (m001rg9l)

Ffion Dafis 14:00 SUN (m001rg5x)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001rg7v)

Fy Achau Cymraeg 16:00 SUN (m001rg5z)

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001rg85)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001r78n)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001rg7z)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001rg69)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001rg7g)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001rg89)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001rg94)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001rgc6)

Huw Stephens 19:00 THU (m001rgby)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001rg6v)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001rg7y)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001rg8w)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001rgbh)

John Hardy 05:30 MON (m001rg6c)

John Hardy 05:30 TUE (m001rg7m)

John Hardy 05:30 WED (m001rg8c)

John Hardy 05:30 THU (m001rg96)

John Hardy 05:30 FRI (m001rgcb)

John ac Alun 22:00 SUN (m001rg67)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001rg9s)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001rg83)

Lisa Gwilym: Traciau Newydd Radio Cymru 2 10:30 THU (m001rgb9)

Lisa Gwilym 09:00 MON (m001rg8n)

Lisa Gwilym 09:00 TUE (m001rg7h)

Lisa Gwilym 09:00 WED (m001rgb3)

Lisa Gwilym 09:00 THU (m001rgb7)

Marc Griffiths 18:15 SAT (m001rg7q)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001rg90)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001rg9v)

Post Prynhawn 17:00 MON (m001rg6z)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m001rg82)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001rg8y)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001rgbk)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m001rg9q)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001rg73)

Richard Rees 05:30 SAT (m001r78s)

Sain Ffagan yn 75 18:00 THU (m001rgbm)

Sain Ffagan yn 75 18:30 THU (m001rgbt)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001rg8f)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001rg6f)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001rg8j)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001rg79)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001rgb1)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001rgb5)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001rg9d)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001rg5n)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001rg9g)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001rg75)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001rg9n)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001rg7b)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m001rg5q)