The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 07 OCTOBER 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001r0nc)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001r0nf)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001r73v)
Daniel Glyn: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001r73x)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001r73z)
Atgofion am 1995

Beti George fydd yn dewis Caneuon Codi Calon yr wythnos yma. Sylwebaethau'r wythnos gan Heledd Anna ac mi fyddwn ni'n hel atgofion o 1995.


SAT 13:30 Chwaraeon Radio Cymru (m001r741)
Cwpan Rygbi'r Byd 2023

Cymru v Georgia

Sylwebaeth fyw o gêm grwp olaf Cymru yng Nghwpan Rygbi'r Byd 2023 yn erbyn Georgia. Wales face Georgia in their last group game at the Rugby World Cup.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001r745)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001r749)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 08 OCTOBER 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001r74f)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001r74k)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001r759)
Lisa Angharad: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001r74j)
Eilir Owen Griffiths

Dwy awr o gerddoriaeth amrywiol a hamddenol, yng nghwmni y cerddor Eilir Owen Griffiths. Music for Sunday morning, with Eilir Owen Griffiths.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001r74n)
Jamie Medhurst, Aberystwyth

Jamie Medhurst yn arwain Oedfa ar ddechrau tymor a blwyddyn golegol newydd. Pwysleisir y syniad o ddechrau newydd a'r angen i fod yn agored i brofiadau newydd yn ysbrydol yn ogystal ag yn addysgol. Ychwanegir wedyn fyfyrdod ar sicrwydd addewid Duw i fod gyda phobl beth bynnag sydd yn eu hwynebu. Ceir darlleniadau o lyfr Joshua a'r llythyr at y Rhufeiniad.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001r74s)
John Roberts a'i westeion yn trafod materion moesol a chrefyddol. John Roberts and guests discuss ethics and religion.


SUN 13:00 Cofio (m001r73g)
Yr Hydref

Archif, atgof a chân ar y thema Hydref yng nghwmni John Hardy.

Bill Owen yn cofio Trychineb Senghenydd a ddigwyddodd ym mis Hydref 1913.

Dewi Thomas ac Arwyn Richards yn cofio protestiadau Llangyndeyrn yn Hydref 1963.

Owen Edwards yn sgwrsio gydag hen athrawes adeg Trychineb Aberfan yn Hydref 1966.

Atgofion pobol am Bobol y Cwm a ddechreuodd ym mis Hydref 1974.


SUN 14:00 Ffion Dafis (m001r74x)
Gŵyl Lenyddiaeth Plant Abertawe

Ffion Dafis a'i gwesteion yn trafod y byd celfyddydol yn ei holl amrywiaeth, a hynny yng Nghymru a thu hwnt.

Yn y rhaglen hon, mae Ffion yn ymweld â Gŵyl Lenyddiaeth Plant Abertawe, tra bod Elinor Gwynn yn cael cwmni Cefyn Burgess yn ei arddangosfa newydd sydd yn ymwneud â hanes y Cymry ym Mryniau Casia.

Paratoi tuag at ŵyl gelfyddydol newydd yn Eglwys Gadeiriol Bangor mae’r Is-Ddeon Siôn Rhys Evans.

Mae Manon Wyn Williams yn adolygu cynhyrchiad diweddaraf Theatr Bara Caws, Draenen Ddu.

Yn galw heibio’r stiwdio am sgwrs hefyd mae’r awdur a’r cerddor Iestyn Tyne, ac mae Gwenno Dafydd yn trafod pa mor llesol ydy’r celfyddydau i unigolion.


SUN 16:00 Fy Achau Cymraeg (m001r750)
Jane Blank

Mae’r awdur Jane Blank sydd wedi dysgu Cymraeg, yn ymchwilio i hanes yr iaith yn ei theulu. Mae’n dechrau gyda gwreiddiau’r teulu fu ers canrifoedd yng ngogledd Ceredigion. Yno bu ei pherthnasau’n crafu bywoliaeth yn y diwydiant mwyngloddio plwm.

Clywn am ei magwraeth yn Sheffield, lle collodd Jane y cyfle i siarad Cymraeg fel mamiaith a’i phenderfyniad i adfer yr iaith i’r genhedlaeth nesaf. Hefyd, ei gwreiddiau yn Yr Almaen a pherthynas arbennig adawodd dlodi’r teulu yng Ngheredigion a dod yn brifathro Coleg yr Iesu yn Rhydychen.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001r748)
Esyllt Maelor yn cyflwyno

Amrywiaeth o emynau yng nghwmni Esyllt Maelor. Congregational singing, presented by Esyllt Maelor.


SUN 17:00 Dei Tomos (m001r753)
Menywod y Byd Darlledu

Yn gwmni i Dei mae Non Vaughan Williams sydd wedi ymchwilio i hanes menywod arloesol yn y byd darlledu.

Mae Gareth Thomas yn awdur nofel am hanes y Rhondda yn nhridegau'r ganrif ddiwethaf ac mae Sioned Glyn, athrawes ac artist, yn dewis ei hoff gerdd.


SUN 18:00 Beti a'i Phobol (m001r1dv)
Richard Holt

Mae stori Richard Holt y cogydd a'r gŵr busnes o Ynys Môn yn llawn troeon annisgwyl. Gradd mewn technoleg cerdd sydd ganddo o Brifysgol Caerdydd, ond ar ôl gweithio mewn tai bwyta yn Ynys Môn ac i'r cogydd enwog Marcus Wareing yn Llundain fe gafodd ei ddadrithio a rhwng swyddi coginio fe aeth at y Llu Awyr i fod yn beilot, ond doedd ganddo ddim yr arian i dalu am yr hyfforddiant i hedfan awyren. Yna tro annisgwyl arall a hynny ar ôl darllen llyfr 'Think and Grow Rich' pan ar ei wyliau yn y Grand Canyon, ac ar ôl dychwelyd i Ynys Môn ar ôl cyfnod yn Llundain fe ddaeth tro annisgwyl arall, diolch i Meinir Gwilym gan iddi anfon neges ato yn sôn bod les Melin Llynon yn Llanddeusant ar gael, a hynny yn ystod cyfnod covid yn 2019. Bellach mae o'n rhedeg busnes llwyddiannus yn creu teisennau rhyfeddol, siocled a gin ac yn cyflogi ei deulu ac yn mwynhau cyflwyno Yr Academi Felys ar S4C.


SUN 19:00 Tapiau Coll Stiwdio Les (m001r755)
Drwy wrando nôl mewn ffordd unigryw ar dapiau coll rhai o glasuron y sîn roc Gymraeg, fe gawn ddarlun unigryw o’r cynhyrchydd, cerddor ac arwr – Les Morrison o Fethesda.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001r75b)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001r75f)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 09 OCTOBER 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001r75h)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001r75k)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001r76k)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001r76p)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001r736)
Corau Cothi

Yr awdur Jane Blank sy'n sôn am ei chyfres Fy Achau Cymraeg.

Munud i Feddwl yng nghwmni'r Parch Nan Powell Davies.

Elin Wyn Murphy o'r elusen Gofal Canser Tenovus sy'n annog pawb i droi'n binc i godi ymwybyddiaeth o ganser y fron a Chôr Meibion Hendygwyn sy'n cael sylw yng nghornel Corau Cothi.


MON 13:00 Dros Ginio (m001r738)
Trin a thrafod Cymru a'r byd, gan godi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001r73b)
Taith Gerdded Ifan Huw Dafydd yn Sbaen

Yr actor Ifan Huw Dafydd sy'n cadw cwmni i Ifan i hel atgofion am ei daith gerdded yn Sbaen.

Hefyd, Glyn Rhys James o'r grŵp Mellt sy'n sôn am Drac yr Wythnos - Byth Bythol, a Gareth Evans o Glwb Rygbi Cwmtwrch sy'n trafod Cwpan Rygbi'r Byd.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001r73d)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Cofio (m001r73g)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001r73j)
Velvet Underground a John Cale

Llyfr newydd am y Velvet Underground, sef 'Loaded' gan Dylan Jones, gyda'r artist Catrin Williams a Tim Hartley yn trafod Gŵyl y Wal Goch.


MON 21:00 Caryl (m001r73l)
Loompah Noson

Sgwrs gyda Catrin o ddigwyddiad Loompah Noson yng Nghaernarfon. Noson sy'n dathlu cwrw Almaeneg traddodiadol.

A Sian Parry sy'n awgrymu dwy raglen gyfoes i ni wylio ar y teledu.TUESDAY 10 OCTOBER 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001r73n)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001r73q)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001r77w)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001r77y)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001r76d)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001r76g)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001r76l)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001r76q)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Dei Tomos (m001r753)
[Repeat of broadcast at 17:00 on Sunday]


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001r76s)
Gwobr Gerddoriaeth Gymreig 2023

Rhaglen arbennig o'r Wobr Gerddoriaeth Gymreig yng nghwmni Rhys Mwyn a Georgia Ruth. A special programme from the Welsh Music Prize ceremony.


TUE 21:00 Caryl (m001r76v)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 11 OCTOBER 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001r76x)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001r76z)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001r75m)
Dom James: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Dom James. Music and entertainment breakfast show with Dom James.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001r75p)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001r75r)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001r75t)
Trin a thrafod Cymru a'r byd, gan godi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001r75w)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001r75y)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Tapiau Coll Stiwdio Les (m001r755)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 19:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001r760)
Cymru v Gibraltar

Sylwebaeth o gêm gyfeillgar Cymru yn erbyn Gibraltar. Commentary from Wales' international friendly against Gibraltar.


WED 22:00 Caryl (m001r762)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 12 OCTOBER 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001r764)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001r766)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001r771)
Dom James: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Dom James. Music and entertainment breakfast show with Dom James.


THU 08:30 Sioe Frecwast: Naw o'r 90au (m001r773)
Miwsig Gorau'r 90au!

Taith nôl i ddegawd y Spice Girls, Eden, Big Leaves ac Oasis! Take a trip back to the Nineties.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001r775)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001r777)
Heledd Cynwal yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Heledd Cynwal yn sedd Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Heledd Cynwal sitting in for Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001r779)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001r77c)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001r77f)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001r407)
Dr Dewi Evans

Pediatrydd yw gwestai Beti George a dreuliodd ei yrfa fel ymgynghorydd gofal plant yn Abertawe. Wedyn fe aeth i faes y gyfraith gan roi tystiolaeth mewn achosion Llys yn ymwneud a phlant. Yn y 30 mlynedd ers iddo ddechrau yn y maes yma mae wedi rhoi tystiolaeth mewn llysoedd ar draws gweledydd Prydain ac yn Iwerddon, ond achos Lucy Letby a garcharwyd am oes am lofruddio babanod bach oedd yn ei gofal mewn ysbyty yng Nghaer yw'r un mwyaf heriol hyd yma. Fe oedd un o brif dystion yr erlyniad.


THU 19:00 Huw Stephens (m001r77h)
Cerddoriaeth newydd ac ambell berl anghyfarwydd. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001r77l)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 13 OCTOBER 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001r77q)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001r77t)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001r784)
Lisa Angharad: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001r786)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 10:30 Drama ar Radio Cymru (m001qg1k)
Oedolion

Mae Mari yn ddeg ar hugain, yn dlawd, yn sengl ac yn gwneud PHd mewn pwnc mae hi‘n brysur ddod i’w gasau. Mi aeth hi mewn i lockdown yn ystod Covid, a tydi hi ddim cweit ‘di ffeindio ei ffordd allan eto.

Cast:

Mari – Lois Meleri Jones
Dr Parry - Rhys Parry Jones
Mam - Siw Hughes
Swyn - Gwawr Loader
Lee - Osian Morgan


FRI 11:00 Dom James (m001r788)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001r78b)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Gwenllian Grigg sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001r78d)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001r78g)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001r78j)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001r78l)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001r75b)

Beti a'i Phobol 18:00 SUN (m001r1dv)

Beti a'i Phobol 18:00 THU (m001r407)

Bore Cothi 11:00 MON (m001r736)

Bore Cothi 11:00 TUE (m001r76d)

Bore Cothi 11:00 WED (m001r75r)

Bore Cothi 11:00 THU (m001r777)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m001r74s)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m001r748)

Caryl 21:00 MON (m001r73l)

Caryl 21:00 TUE (m001r76v)

Caryl 22:00 WED (m001r762)

Caryl 21:00 THU (m001r77l)

Chwaraeon Radio Cymru 13:30 SAT (m001r741)

Chwaraeon Radio Cymru 19:00 WED (m001r760)

Cofio 13:00 SUN (m001r73g)

Cofio 18:00 MON (m001r73g)

Dei Tomos 17:00 SUN (m001r753)

Dei Tomos 18:00 TUE (m001r753)

Dom James 11:00 FRI (m001r788)

Drama ar Radio Cymru 10:30 FRI (m001qg1k)

Dros Ginio 13:00 MON (m001r738)

Dros Ginio 13:00 TUE (m001r76g)

Dros Ginio 13:00 WED (m001r75t)

Dros Ginio 13:00 THU (m001r779)

Dros Ginio 13:00 FRI (m001r78b)

Ffion Dafis 14:00 SUN (m001r74x)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001r749)

Fy Achau Cymraeg 16:00 SUN (m001r750)

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001r76s)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001r0nc)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001r74f)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001r75h)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001r73n)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001r76x)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001r764)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001r77q)

Huw Stephens 19:00 THU (m001r77h)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001r73b)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001r76l)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001r75w)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001r77c)

John Hardy 05:30 MON (m001r75k)

John Hardy 05:30 TUE (m001r73q)

John Hardy 05:30 WED (m001r76z)

John Hardy 05:30 THU (m001r766)

John Hardy 05:30 FRI (m001r77t)

John ac Alun 21:00 SUN (m001r75f)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001r78j)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001r74k)

Lisa Gwilym 09:00 MON (m001r76p)

Lisa Gwilym 09:00 TUE (m001r77y)

Lisa Gwilym 09:00 WED (m001r75p)

Lisa Gwilym 09:00 THU (m001r775)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001r745)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001r78l)

Post Prynhawn 17:00 MON (m001r73d)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m001r76q)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001r75y)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001r77f)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m001r78g)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001r73j)

Richard Rees 05:30 SAT (m001r0nf)

Sioe Frecwast: Naw o'r 90au 08:30 THU (m001r773)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001r73v)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001r759)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001r76k)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001r77w)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001r75m)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001r771)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001r784)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001r74j)

Tapiau Coll Stiwdio Les 19:00 SUN (m001r755)

Tapiau Coll Stiwdio Les 18:00 WED (m001r755)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001r786)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001r73x)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001r78d)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001r73z)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m001r74n)