The BBC has announced that it has a sustainable plan for the future of the BBC Singers, in association with The VOCES8 Foundation.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% has not been lifted, but it is being reconsidered.
See the BBC press release here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 30 SEPTEMBER 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001qsmq)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001qsmz)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001r0zp)
Molly Palmer: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Molly Palmer. Music and entertainment breakfast show with Molly Palmer.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001r0y7)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001r0yc)
Atgofion am 2004

Katie Hall o'r grwp Chroma fydd yn dewis Caneuon Codi Calon. Straeon y we gan Trystan ab Owen, sylwebaethau'r wythnos gan Heledd Anna a hel atgofion am y flwyddyn 2004.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001r0yh)
Cymru v UDA

Sylwebaeth fyw o gêm brawf rygbi menywod Cymru v UDA ym Mharc Eirias, Bae Colwyn. Live commentary from Wales v USA Women Rugby Test Match at Parc Eirias, Colwyn Bay.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001r0ym)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001r0yr)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 01 OCTOBER 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001r0yx)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001r0z1)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001r19n)
Mirain Iwerydd: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001r1b1)
Rhian Lois

Dwy awr o gerddoriaeth amrywiol a hamddenol, yng nghwmni y soprano Rhian Lois. Music for Sunday morning, with Rhian Lois.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001r1bf)
Euron Hughes, Dolgellau

Euron Hughes yn arwain oedfa yn trafod y ffordd yr ydym yn cyfarch Duw a'r Iesu. Trafodir sut y mae cyfarchiad yn mynegi cymaint am berson, ceir myfyrdod ar Dduw fel tad, ac ar Iesu fel Tywysog Tangnefedd a'r Gair. Cyfeirir at y gwahanol enwau yn ein cynorthwyo i weld a deall elfennau gwahanol o Dduw a Christ.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001r1bs)
John Roberts a'i westeion yn trafod materion moesol a chrefyddol. John Roberts and guests discuss ethics and religion.


SUN 13:00 Cofio (m000r41j)
Muriau

'Muriau' ydy testun Cofio yr wythnos hon.

T Llew Jones sy'n rhyfeddu ar y bardd WJ Gruffydd a'i ffrindiau yn adeiladu Tŷ Unnos yn 1962, a Mrs Jane Williams, Ffair Rhos a oedd yn 100 oed yn siarad am ei hatgofion hithau. Mari Emlyn sy'n esbonio'r ysbrydoliaeth tu ôl i'w nofel 'Waliau'.

30 mlynedd wedi cwymp wal Berlin yn 2019, Vaughan Roderick aeth i ymweld â'r ddinas.

Trafod waliau arwyddocaol Cymru, ac ydy codi waliau cerrig yn fath o gelfyddyd?

Y newyddiadurwr Meic Stephens sy'n cyfaddef mae ei waith gwreiddiol o ydy'r pwt o fur ar yr A487 ger Llanrhystud yn cario'r geiriau 'Cofiwch Dryweryn', a'r hanesydd Sara Huws sy’n esbonio fod graffiti yn rhan o ddiwylliant yr ardal.

Cofio eu profiad o fewn muriau carchar wedi eu safiad dros yr iaith mae Enfys Llwyd, Angharad Tomos, Marged Tomos a Meinir Frances.

Dathlu dau gan mlwyddiant y Cob, a dadansoddi hanesion waliau Caerdydd.

Y darlithydd daearyddiaeth Cai Ladd sy'n sôn am syniad arbenigwyr i adeiladu waliau ar wely'r môr i atal rhewlifoedd rhag diflannu ymhellach.

Cerdded wal fawr Tseina ddaru Cheryl Pugh Jones i ddathlu ei phenblwydd yn 50.


SUN 14:00 Ffion Dafis (m001r1c5)
Johnny Tudor yn 60

Ffion Dafis a'i gwesteion yn trafod y byd celfyddydol yn ei holl amrywiaeth, a hynny yng Nghymru a thu hwnt.

Yn y rhaglen heddiw mae Ffion yn ymweld ag arddangosfa yr artist dur Angharard Pearce Jones, a hynny yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth, lle mae ei harddangosfa ddiweddaraf 'Impact/Ardrawiad' ymlaen ar hyn o bryd - arddangosfa sydd wedi ei sbarduno gan bleidlais Brexit.

Mae Ffion hefyd yn teithio i gwrdd â chriw Opra Cymru wrth iddyn nhw baratoi i fynd ar daith yr wythnos nesaf a hynny gydag opera newydd o'r enw 'Peth bach 'di Cawr' gan Gareth Glyn.

Yr wythnos yma fe gyhoeddodd Cyngor Celfyddydau Cymru eu hadolygiad buddsoddi ar gyfer 2023 - Arwel Gruffydd sydd yn bwrw golwg ar oblygiadau'r adroddiad yma i'r byd celfyddydol yng Nghymru.

Mae Lily Beau yn cael cwmni yr artist llwyfan amryddawn Johnny Tudor wrth iddo baratoi tuag at noson arbennig i nodi 60 mlynedd fel perfformiwr.

Ac yna i gloi, mae Beryl Griffiths yn edrach ymlaen tuag at un o eisteddfodau hynaf Cymru - Eisteddfod Talaith a Chadair Powys Edeyrnion a Phenllyn sydd yn cael ei chynnal yn Y Bala eleni.


SUN 16:00 Drama ar Radio Cymru (m001r1ck)
Garej Ni

Drama am gwpwl sy’n gorfod gwneud yr un daith drosodd a throsodd (yn llythrennol a throsiadol) ar hyd yr A55 i dderbyn triniaeth IVF yn Uned Hewitt, Ysbyty Merched Lerpwl, ac sy’n stopio yn yr un garej bob tro.

Awdur: Rhiannon Wyn
Actorion: Angharad Llwyd Beech, Martin Thomas, Morfudd Hughes


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001r1cz)
Carys Tudor Williams yn cyflwyno

Amrywiaeth o emynau yng nghwmni Carys Tudor Williams.


SUN 17:00 Dei Tomos (m001r1dg)
Cyfansoddiadau Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd

Yn gwmni i Dei mae Meg Elis, Robat Powell a Sian Northey sy'n adolygu cyfansoddiadau Eisteddfod Llŷn ac Efionydd 2023.

Codau Amser:
00:03:48 Y Goron
00:15:42 Y Fedal Ryddiaith
00:23:58 Y Gadair
00:40:10 Gwobr Goffa Daniel Owen
00:49:02 Cystadlaethau eraill


SUN 18:00 Beti a'i Phobol (m001r407)
Dr Dewi Evans

Pediatrydd yw gwestai Beti George a dreuliodd ei yrfa fel ymgynghorydd gofal plant yn Abertawe. Wedyn fe aeth i faes y gyfraith gan roi tystiolaeth mewn achosion Llys yn ymwneud a phlant. Yn y 30 mlynedd ers iddo ddechrau yn y maes yma mae wedi rhoi tystiolaeth mewn llysoedd ar draws gweledydd Prydain ac yn Iwerddon, ond achos Lucy Letby a garcharwyd am oes am lofruddio babanod bach oedd yn ei gofal mewn ysbyty yng Nghaer yw'r un mwyaf heriol hyd yma. Fe oedd un o brif dystion yr erlyniad.


SUN 19:00 Neud Nid Deud (m001r0mh)
Rap a Hip-Hop Cymraeg

Yr awdur Llwyd Owen sy’n adrodd stori hip-hop a rap Cymraeg drwy gyfweliadau a cewri fel John Griffiths, Steffan Cravos, MC Mabon, Cofi Bach a Tew Shady, Ed Holden, Dyl Mei, Aneirin Karadog, Rufus Mufasa, 3 Hwr Doeth, Dom James a Lloyd Lewis, a Gwcci.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001r1f7)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001r1fn)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 02 OCTOBER 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001r1g2)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001r1gg)
Dyfan Tudur yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, y bwletin amaeth dyddiol a golwg ar y papurau gyda Dyfan Tudur yn sedd John Hardy. Early breakfast with Dyfan Tudur sitting in for John Hardy.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001r1df)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001r1dx)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001r16d)
Bardd y Mis: Clare Potter

Ar gychwyn mis newydd, mae Shân yn cael cwmni Bardd y Mis ar gyfer mis Hydref, sef Clare Potter.

Parch. Nan Powell Davies efo Munud i Feddwl.

Beth Jenkins syn apelio am aelodau ar gyfer côr Only Girls Aloud yn y Gorllewin.

Sgwrs efo Gerallt ac Ann Davies o Harlech sydd wedi bod yn gwerthu ceir am hanner can mlynedd.


MON 13:00 Dros Ginio (m001r16n)
Y diweddaraf o'r byd chwaraeon gyda'r panel, sy'n cynnwys Billy McBryde a Kath Morgan.

Yna, sgwrs am esgidiau rhedeg drud gyda Eryl Williams.

Elise Gwilym sy'n sôn am bwysigrwydd cerddoriaeth i fabanod sydd heb eu geni eto.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001r16x)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001r175)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Cerys yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Cofio (m000r41j)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001r17r)
Llyndref Llyn Syfaddan

Llyndref Llyn Syfaddan gyda Rebecca Thomas a lansio Siart Amgen Rhys Mwyn 2023. Hefyd Ffion Reynolds yn adolygu ffilm am garreg arbennig mewn cae yng Nghernyw.


MON 21:00 Caryl (m001r181)
Dion Davies - Hyd y Pwrs: Yn Fyw!

Yr actor Dion Davies sy'n ymuno i sgwrsio am sioe Hyd y Pwrs: Yn Fyw! A Marlene sy'n trafod teledu'r wythnos ddiwethaf - Ifan Phillips: Y Cam Nesaf, a'r gyfres newydd o 'Bake Off'!TUESDAY 03 OCTOBER 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001r18c)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001r18q)
Dyfan Tudur yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, y bwletin amaeth dyddiol a golwg ar y papurau gyda Dyfan Tudur yn sedd John Hardy. Early breakfast with Dyfan Tudur sitting in for John Hardy.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001r1pv)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001r1q5)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001r1k9)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001r1km)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001r1kv)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001r1l2)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Dei Tomos (m001r1dg)
[Repeat of broadcast at 17:00 on Sunday]


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001r1lb)
Rhyddhau Galargan - The Gentle Good

Georgia Ruth yn gyda rhaglen arbennig o gig lansio albwm newydd Gareth Bonello yn Eglwys Norwyaidd Caerdydd.


TUE 21:00 Caryl (m001r1lh)
Sioe Geir Fformiwla 1 Llambed, a 24 Awr Ym Mae Colwyn!

Anthea Jones sy'n sôn am Sioe Geir Fformiwla 1 Llambed, a Dilwyn Price sy'n rhannu'r ffordd orau o dreulio 24 Awr Ym Mae Colwyn!WEDNESDAY 04 OCTOBER 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001r1lm)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001r1lr)
Dyfan Tudur yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, y bwletin amaeth dyddiol a golwg ar y papurau gyda Dyfan Tudur yn sedd John Hardy. Early breakfast with Dyfan Tudur sitting in for John Hardy.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001r1n5)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001r1ng)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001r0m7)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001r0m9)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001r0mc)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001r0mf)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Neud Nid Deud (m001r0mh)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001r0ml)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001r0mn)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 05 OCTOBER 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001r0mq)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001r0ms)
Dyfan Tudur yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, y bwletin amaeth dyddiol a golwg ar y papurau gyda Dyfan Tudur yn sedd John Hardy. Early breakfast with Dyfan Tudur sitting in for John Hardy.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001r1pr)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001r1q3)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 10:30 Lisa Gwilym: Traciau Newydd Radio Cymru 2 (m001r1qd)
Caneuon Cymraeg Newydd

Rhestr chwarae o'r gerddoriaeth Gymraeg newydd orau ar gyfer eich clustiau! A playlist of the best new Welsh music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001r0nm)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001r0np)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001r0nr)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001r0nt)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Hawl i Holi (m001r0nw)
Trafodaeth gyfoes ar bynciau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol gyda Bethan Rhys Roberts yn cyflwyno. Topical discussion on local, national and international issues.


THU 19:00 Huw Stephens (m001r0ny)
Cerddoriaeth newydd ac ambell berl anghyfarwydd. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001r0p0)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 06 OCTOBER 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001r0p2)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001r0p4)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001r221)
Lisa Angharad: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001r0mx)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001r22b)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001r0n1)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001r0n3)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001r0n5)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001r0n7)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001r0n9)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001r1f7)

Beti a'i Phobol 18:00 SUN (m001r407)

Bore Cothi 11:00 MON (m001r16d)

Bore Cothi 11:00 TUE (m001r1k9)

Bore Cothi 11:00 WED (m001r0m7)

Bore Cothi 11:00 THU (m001r0nm)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m001r1bs)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m001r1cz)

Caryl 21:00 MON (m001r181)

Caryl 21:00 TUE (m001r1lh)

Caryl 21:00 WED (m001r0mn)

Caryl 21:00 THU (m001r0p0)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m001r0yh)

Cofio 13:00 SUN (m000r41j)

Cofio 18:00 MON (m000r41j)

Dei Tomos 17:00 SUN (m001r1dg)

Dei Tomos 18:00 TUE (m001r1dg)

Dom James 11:00 FRI (m001r22b)

Drama ar Radio Cymru 16:00 SUN (m001r1ck)

Dros Ginio 13:00 MON (m001r16n)

Dros Ginio 13:00 TUE (m001r1km)

Dros Ginio 13:00 WED (m001r0m9)

Dros Ginio 13:00 THU (m001r0np)

Dros Ginio 13:00 FRI (m001r0n1)

Ffion Dafis 14:00 SUN (m001r1c5)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001r0yr)

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001r1lb)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001qsmq)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001r0yx)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001r1g2)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001r18c)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001r1lm)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001r0mq)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001r0p2)

Hawl i Holi 18:00 THU (m001r0nw)

Huw Stephens 19:00 THU (m001r0ny)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001r16x)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001r1kv)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001r0mc)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001r0nr)

John Hardy 05:30 MON (m001r1gg)

John Hardy 05:30 TUE (m001r18q)

John Hardy 05:30 WED (m001r1lr)

John Hardy 05:30 THU (m001r0ms)

John Hardy 05:30 FRI (m001r0p4)

John ac Alun 21:00 SUN (m001r1fn)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001r0n7)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001r0z1)

Lisa Gwilym: Traciau Newydd Radio Cymru 2 10:30 THU (m001r1qd)

Lisa Gwilym 09:00 MON (m001r1dx)

Lisa Gwilym 09:00 TUE (m001r1q5)

Lisa Gwilym 09:00 WED (m001r1ng)

Lisa Gwilym 09:00 THU (m001r1q3)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001r0ym)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001r0ml)

Neud Nid Deud 19:00 SUN (m001r0mh)

Neud Nid Deud 18:00 WED (m001r0mh)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001r0n9)

Post Prynhawn 17:00 MON (m001r175)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m001r1l2)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001r0mf)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001r0nt)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m001r0n5)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001r17r)

Richard Rees 05:30 SAT (m001qsmz)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001r0zp)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001r19n)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001r1df)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001r1pv)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001r1n5)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001r1pr)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001r221)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001r1b1)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001r0mx)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001r0y7)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001r0n3)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001r0yc)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m001r1bf)