The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 26 AUGUST 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001ps47)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001ps4c)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001q0hd)
Daniel Glyn: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001q00z)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001q011)
Caneuon Codi Calon Meinir Howells a hel atgofion am 2002

Y gyflwynwyraig Meinir Howells sy'n dewis caneuon Codi Calon. Straeon y we gan Trystan ap Owen, sylwebaethau'r wythnos gan Heledd Anna a hel atgofion am y flwyddyn 2002.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001q014)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001q016)
Terwyn Davies yn cyflwyno

Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gyda Terwyn Davies yn lle Marc Griffiths. Music old and new, with Terwyn Davies sitting in for Marc Griffiths.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001q018)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 27 AUGUST 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001q01b)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001q01d)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001q0r3)
Mirain Iwerydd: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001q000)
Robat Arwyn

Dwy awr o gerddoriaeth amrywiol yng nghwmni'r cyfansoddwr a'r cerddor Robat Arwyn i'ch swyno ar fore Sul.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001q002)
Oedfa Eglwys "Wyllt" gyda Sara Roberts, Bethesda.

Blas ar oedfa eglwys wyllt gyda Sara Roberts, Bethesda. Oedfa yn cael ei chynnal mewn coedwig ar gyrion Bethesda gan olrhain sut y dechreuodd gwasanaethau o'r fath a chan drafod themâu fydd yn cael eu trafod yn yr eglwys wyllt ym mis Medi sef Medi cynhaeaf a gwarchodaeth angylion. Ceir darlleniadau o lyfr cyntaf y Brenhinoedd, Efengyl Luc ac Efengyl Ioan.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001q004)
John Roberts a'i westeion yn trafod materion moesol a chrefyddol. John Roberts and guests discuss ethics and religion.


SUN 13:00 Cofio (m000w3hl)
Yr Wyddor Gymraeg - o L i Y

Ail ran yr Wyddor Gymraeg - o L i Y - sy'r wythnos hon, gan ddechre ar y Lôn Las yng nghwmni Linda Griffiths. Yna, cawn glywed acen braf Mari Jones o'r Alltwen a fu'n gweini yn nhai y byddigions yn Llundain yn hanner cynta'r ganrif ddiwethaf. Bu Mari yn gweini i'r teulu a oedd yn berchen ar Harrods, a bu ei chwaer Gwen yn gweini i'r teulu a oedd yn byw drws nesa i Syr Anthony Eden.

Ma'n siwr fod pob un ohonom a pâr o fenyg, ond a ydech wedi meddwl am yr hanes tu ôl i'r dilledyn bach yma? Sina Hâf sydd yn sôn eu bod yn mynd nôl i gyfnod y Pharaohs yn yr Aifft! Lydia a chriw marchnad Llanelli oedd wedi bod yn gwylio rhaglen ddogfen am naturiaethwyr ar y teledu ac yn rhyfeddu at ffasiwn beth ac yna ofergoelion y theat,r gan yr actores a'r gantores Beryl Hall, sy'n perchnogi'r lythyren O!

Pwy sy'n hoffi Pop? Y Parchedig Alwyn Daniels sy'n sôn am y gŵr o Sir Benfro a ddaeth a'r bybls i'r ddiod boblogaidd ac yna Ifas y Tryc sy'n mynd ar daith i lawr i Lunden efo'i wraig, Harri Bach a Jo i weld arddangosfa Tutankhamun, neu Twtangiaman fel mae'n ei alw, ond ofer bu'r daith!

Emrys Wyn Evans o Gaersws yn rhannu ei stori anhygoel am gael ei luchio o'i awyren Lancaster adeg yr Ail Ryfel Byd a chael ei ddal a'i roi yng ngharchar Stalag 4B yn yr Almaen.

Ma'r llun Salem yn enwog yng Nghymru, ond oeddech chi'n gwybod fod un o'r cymeriadau yn y llun ddim yn bodoli a mae 'dummy' ydoedd? Elizabeth Jones, Llanfair sy'n adrodd yr hanes. Eifion Price a stori Wil a Dau ar y tren ac yna Gaenor Mai Jones yn sôn am ei chyfnod fel nyrs yn Llangrannog.

Mae'n 50 mlynedd ym mis Mai 2021 ers i Waldo Williams ein gadael a cyfle i glywed ddau o fawrion ein cenedl yn sgwrsio yn braf gyda'u gilydd, sef T Llew Jones a Waldo ei hun.


SUN 14:00 Ffion Dafis (m001q006)
Hanna Hopwood yn cyflwyno

Trafod y byd celfyddydol yn ei holl amrywiaeth gyda Hanna Hopwood yn lle Ffion Dafis. A look at the arts scene in Wales and beyond, with Hanna Hopwood sitting in for Ffion Dafis.


SUN 16:00 Dan Ddirgel Ddaear (m001q008)
Safle cadw bomiau chwarel Glynrhonwy, Llanberis; twnel carcharorion Almaenig Penybont; twneli cudd Ysgol Syr Thomas Jones Amlwch

Yn y bennod yma, Gareth Roberts sy'n archwilio hen safle cadw bomiau yn chwarel Glynrhonwy Llanberis, Mike Clubb sy'n trafod twnel carcharorion Almaenig ym Mhenybont a Dafydd Thomas a Geraint Thomas yn tywys Dylan drwy dwneli cudd Ysgol Syr Thomas Jones Amlwch.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001pzzw)
Tabernacl, Caerdydd

Rosa Hunt yn cyflwyno emynau o gapel Tabernacl, Caerdydd. Congregational singing, presented by Rosa Hunt.


SUN 17:00 Dei Tomos (m001q00b)
Caethwasiaeth, geiriau a straeon byrion

Yn gwmni i Dei mae Jerry Hunter sy'n adrodd hanes Robert Everett a'i ymgyrchoedd yn erbyn caethwasiaeth yn America.

Geirfâu'r Fflyd, 1632-1633 - Casgliad John Jones, Gellilyfdy o Eiriau'r Cartref, Crefftau, Amaeth a Byd Natur yw pwnc yr awdur Ann Parry Owen tra bod Aled Jones Williams yn trafod ei gasgliad diweddaraf o straeon byrion, 'Raffl'.

Codau Amser

00:00:40 Hanes Robert Everett
00:19:00 Geiriau John Jones Gellilyfdy
00:39:42 Straeon Byrion Aled Jones Williams


SUN 18:00 Beti a'i Phobol (m001q00d)
Elin Maher

Elin Maher yw gwestai Beti a'i Phobol.

Mae hi'n gweithio fel Cyfarwyddwr Cenedlaethol Rhieni Dros Addysg Gymraeg, ac yn ymgynghorydd iaith ac addysg llawrydd ers nifer o flynyddoedd bellach - ac wedi bod yn gweithio yn y byd addysg ac o fewn maes datblygu cymunedol a chynllunio ieithyddol trwy gydol ei gyrfa, gyda’r Gymraeg a dwyieithrwydd yn graidd i’w gwaith.

Yn enedigol o Gwm Tawe, ond yn byw yng Nghasnewydd gyda’i theulu ers ugain mlynedd. Mae’n parhau i weithio’n ddyfal yn datblygu addysg Gymraeg a’r Gymraeg o fewn y gymuned yng Ngwent a thu hwnt drwy ei gwaith fel llywodraeth wraig ysgol brofiadol ac aelod o fyrddau nifer o elusennau lleol a chenedlaethol.

Bu'n byw yn yr Iwerddon am gyfnod ar ol priodi Aidan yn 1998, fe gwrddodd y ddau yn 1993 pan oedd Elin wedi mynd efo’r Urdd i wersyll yn Iwerddon gan fudiad tebyg iawn i’r Urdd. Bu hefyd yn byw am gyfnod yn Angers, ardal y Loire yn Ffrainc yn ystod ei blwyddyn allan o'r Brifysgol.


SUN 19:00 Arwyn ar Gerddoriaeth Ffilm (m001q00g)
Yr actor a'r cerddor Arwyn Davies yn cyflwyno awr o gerddoriaeth ffilm. The actor and musician Arwyn Davies presents an hour of film music.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001q00j)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001q00l)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 28 AUGUST 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001q00n)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001q00q)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth, y bwletin amaeth a golwg ar y papurau gyda Daniel Jenkins-Jones yn sedd John Hardy. Early breakfast with Daniel Jenkins-Jones sitting in for John Hardy.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001q0qz)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Richard Rees (m001q0qc)
Dafydd Iwan yn 80

Sesiwn byw arbennig gan Gwilym Bowen Rhys, ac Euros Rhys sy'n hel atgofion o'i 35 mlynedd yn cyd-berfformio gyda Dafydd yn ei fand.


MON 11:00 Cerys Matthews yn holi... (m001q0qf)
Dafydd Iwan

Wrth i Dafydd Iwan droi yn 80, dyma gyfle i ddathlu mewn sgwrs gyda Cerys Matthews. Cerys Matthews chats with Dafydd Iwan as he celebrates his 80th birthday.


MON 13:00 Dros Ginio (m001q0qj)
Dafydd Iwan - y cerddor a'r gwleidydd; 60 mlynedd ers araith enwog "I have a dream", a'r panel chwaraeon

Y panel chwaraeon fydd yn trafod byd y campau fydd Katie Midwinter, Dafydd Duggan a Gruffydd Eirug.

Dr Gareth Davis fydd yn trafod dylanwad ac arwyddocad araith enwog 'I have a dream' gan Martin Luther King Jr. 60 mlynedd yn ddiweddarach.

Ac ar ddiwrnod Dafydd Iwan Radio Cymru Dr Sarah Hill fydd yn trafod Dafydd Iwan y cerddor a'r gwleidydd.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001q0ql)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001q0qn)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 17:30 Ysgol Breswyl a Fi (m001kn05)
Yn saith oed fe adawodd Craig ei gartref er mwyn derbyn addysg mewn ysgol breswyl. Mae'n dal i gofio'r eiliad y gwnaeth sylweddoli am y tro cyntaf na fyddai yn gweld ei fam eto am gyfnod hir.

Ac yntau bellach yn dad ei hun, mae'n ail ymweld â'i blentyndod ac yn ystyried pa effaith cafodd y cyfnod ffurfiannol yma ar weddill ei fywyd.

Mewn sgyrsiau agored fe glywn ei safbwynt am deulu ac addysg, ac am arwyddocâd ei daith yn ôl adref i Gymru.


MON 18:00 Cofio (m000w3hl)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001q0qq)
Bocs set newydd y cynhyrchydd Tony Visconti

Traciau Cymreig y bocs set newydd gan y cynhyrchydd Tony Visconti gyda Lily Beau. James Dean Bradfield o'r Manic Street Preachers hefyd yn rhoi ei farn.


MON 21:00 Caryl (m001q0qs)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 29 AUGUST 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001q0qv)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001q0qx)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001q0pl)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001q0pq)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001q0ps)
Caryl Parry Jones yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Caryl Parry Jones yn sedd Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Caryl Parry Jones sitting in for Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001q0pv)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Alun Thomas sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001q0px)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001q0pz)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Dei Tomos (m001q00b)
[Repeat of broadcast at 17:00 on Sunday]


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001q0q1)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001q0q3)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Marc Griffiths yn sedd Caryl Parry Jones. Music and fun with Marc Griffiths sitting in for Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 30 AUGUST 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001q0q5)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001q0qb)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001q0vp)
Lisa Angharad: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001q0w1)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001q0sc)
Caryl Parry Jones yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Caryl Parry Jones yn sedd Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Caryl Parry Jones sitting in for Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001q0sm)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001q0ss)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001q0t0)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Arwyn ar Gerddoriaeth Ffilm (m001q00g)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001q0t9)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001q0tm)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Marc Griffiths yn sedd Caryl Parry Jones. Music and fun with Marc Griffiths sitting in for Caryl Parry Jones.THURSDAY 31 AUGUST 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001q0tz)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001q0vd)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001q0t3)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 08:30 Sioe Frecwast: Naw o'r 90au (m001q0tc)
Miwsig Gorau'r 90au!

Taith nôl i ddegawd y Spice Girls, Eden, Big Leaves ac Oasis! Take a trip back to the Nineties.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001q0tp)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001q0v3)
Caryl Parry Jones yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Caryl Parry Jones yn sedd Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Caryl Parry Jones sitting in for Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001q0vl)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001q0vz)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001q0w8)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001q00d)
[Repeat of broadcast at 18:00 on Sunday]


THU 19:00 Huw Stephens (m001q0wk)
Cerddoriaeth newydd ac ambell berl anghyfarwydd. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001q0wt)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Marc Griffiths yn sedd Caryl Parry Jones. Music and fun with Marc Griffiths sitting in for Caryl Parry Jones.FRIDAY 01 SEPTEMBER 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001q0x2)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001q0xd)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001q11m)
Lisa Angharad: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001q0yt)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001q11w)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001q0z6)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001q0zf)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001q0zm)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001q0zw)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001q102)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001q00j)

Arwyn ar Gerddoriaeth Ffilm 19:00 SUN (m001q00g)

Arwyn ar Gerddoriaeth Ffilm 18:00 WED (m001q00g)

Beti a'i Phobol 18:00 SUN (m001q00d)

Beti a'i Phobol 18:00 THU (m001q00d)

Bore Cothi 11:00 TUE (m001q0ps)

Bore Cothi 11:00 WED (m001q0sc)

Bore Cothi 11:00 THU (m001q0v3)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m001q004)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m001pzzw)

Caryl 21:00 MON (m001q0qs)

Caryl 21:00 TUE (m001q0q3)

Caryl 21:00 WED (m001q0tm)

Caryl 21:00 THU (m001q0wt)

Cerys Matthews yn holi... 11:00 MON (m001q0qf)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m001q014)

Cofio 13:00 SUN (m000w3hl)

Cofio 18:00 MON (m000w3hl)

Dan Ddirgel Ddaear 16:00 SUN (m001q008)

Dei Tomos 17:00 SUN (m001q00b)

Dei Tomos 18:00 TUE (m001q00b)

Dom James 11:00 FRI (m001q11w)

Dros Ginio 13:00 MON (m001q0qj)

Dros Ginio 13:00 TUE (m001q0pv)

Dros Ginio 13:00 WED (m001q0sm)

Dros Ginio 13:00 THU (m001q0vl)

Dros Ginio 13:00 FRI (m001q0z6)

Ffion Dafis 14:00 SUN (m001q006)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001q018)

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001q0q1)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001ps47)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001q01b)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001q00n)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001q0qv)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001q0q5)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001q0tz)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001q0x2)

Huw Stephens 19:00 THU (m001q0wk)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001q0ql)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001q0px)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001q0ss)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001q0vz)

John Hardy 05:30 MON (m001q00q)

John Hardy 05:30 TUE (m001q0qx)

John Hardy 05:30 WED (m001q0qb)

John Hardy 05:30 THU (m001q0vd)

John Hardy 05:30 FRI (m001q0xd)

John ac Alun 21:00 SUN (m001q00l)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001q0zw)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001q01d)

Lisa Gwilym 09:00 TUE (m001q0pq)

Lisa Gwilym 09:00 WED (m001q0w1)

Lisa Gwilym 09:00 THU (m001q0tp)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001q016)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001q0t9)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001q102)

Post Prynhawn 17:00 MON (m001q0qn)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m001q0pz)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001q0t0)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001q0w8)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m001q0zm)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001q0qq)

Richard Rees 05:30 SAT (m001ps4c)

Richard Rees 09:00 MON (m001q0qc)

Sioe Frecwast: Naw o'r 90au 08:30 THU (m001q0tc)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001q0hd)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001q0r3)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001q0qz)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001q0pl)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001q0vp)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001q0t3)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001q11m)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001q000)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001q0yt)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001q00z)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001q0zf)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001q011)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m001q002)

Ysgol Breswyl a Fi 17:30 MON (m001kn05)