The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 19 AUGUST 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001plf9)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001plfk)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001prz6)
Molly Palmer: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Molly Palmer yn sedd Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Molly Palmer sitting in for Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001pry9)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001pryc)
Caneuon codi calon Llwyd Owen, ac atgofion am 1996

Yr awdur Llwyd Owen yn dewis Caneuon Codi Calon. Sylwebaethau'r wythnos efo Heledd Anna, Straeon y we gan Trystan ab Owen a hel atgofion am y flwyddyn 1996.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001pryf)
Cymru v De Affrica

Sylwebaeth ar gêm rygbi Cymru v De Affrica yng nghyfres ryngwladol yr Haf. Commentary on Wales v South Africa.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001pryh)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001pryk)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 20 AUGUST 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001prym)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001pryp)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001ps12)
Mirain Iwerydd: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001ps19)
Robat Arwyn

Dwy awr o gerddoriaeth amrywiol yng nghwmni'r cyfansoddwr a'r cerddor Robat Arwyn i'ch swyno ar fore Sul.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001ps1m)
Oedfa sgwrs Bwdistaidd

Oedfa sgwrs Bwdistaidd lle mae John Roberts yn holi dau arweinydd encilion a myfyrdod Bwdistaidd sef Anantamani a Prajnavaca. Trafodir eu hanes yn troi at Fwdistiaeth a thrafodir rhai o'r credoau sylfaenol. Yna arweinir ni mewn myfyrdod ymdawelu ac yna myfyrdod metta gan gloi yr oedfa gyda llafarganu mantra.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001hmys)
Trafod digartrefedd a chyfrol Rhanna Fywyd

Mae John Roberts yn trafod digartrefedd a chyfrol Rhanna Fywyd (a gyhoeddwyd gan eglwys Glenwood, Caerdydd).

Mae'n sgwrsio gyda Rees, person digartref 19 oed, Phil Ellis, awdur y straeon yn y gyfrol Rhanna Fywyd, Siân Thomas, prif-weithredwr GISDA, a'r ymgynghorydd ar dai Walis George.


SUN 13:00 Cofio (m000vxg2)
Yr Wyddor Gymraeg - o A i J

Mae 28 llythyren yn yr hen wyddor a 29 yn yr un modern - gormod o lawer ar gyfer un rhaglen, felly mynd o A i J fydd John Hardy yr wythnos hon. Ac Eraill, Bwystfil y Bont a Chlychau Cadeirlan Llandaf sy'n cychwyn y daith efo'r A B C.
Geirfa'r Chwarel gyda Dr Bruce Griffiths ac yna draw i Ffrainc yr awn am y lythyren D wrth i Alfie Davies o Gyffordd Llandudno gofio glanio yn Dunkirk nôl yn 1940, ac yna Owen Gruffydd o Lŷn yn trafod y ddafad wyllt. Y medli wythnosol sy'n perchnogi'r lythyren E ac yna mwy o gerddoriaeth o Ŵyl y Faenol yw'r lythyren F.

Muriel Jones oedd yn trafod llythyru efo ffrind yn yr Unol Daeleithiau. Aros yng Nghymru efo'r lythyren nesa - G am Gwesty! Awn am dro hefyd i blwyf Llanfihangel yng Ngwynfa i gartref Ann Griffiths a gan ein bod yn sôn am yr emynydd ac yn agosáu at y llythyren H, fydde ni wedi medru sôn am yr Henffych Fore, ond fe drown ni yn hytrach at yr Haleliwia.

Draw i'r India am y lythyren I - hanes Dydd Gŵyl Dewi yno yn y 40au ac yna cloi'r rhaglen efo Jess.


SUN 14:00 Ffion Dafis (m001ps28)
Ffion Dafis a'i gwesteion yn trafod y byd celfyddydol yn ei holl amrywiaeth yng Nghymru a thu hwnt.

Yn y rhaglen hon mae Ffion yn ymweld â dwy ŵyl – Gŵyl Gerdd Abergwaun a Gŵyl Green Man yn ogystal â thrafod yr her o ail-gyflwyno hanes, a hynny drwy gyfrwng theatrig gydag Eleri Twynog, Janet Aethwy ac actorion 'Mewn Cymeriad' wrth iddynt baratoi tuag at gynhyrchiad awyr agored yn adrodd hanes Owain Glyndwr, a hynny yn rhai o gestyll mwyaf nodedig Cymru.

Mae Hanna Hopwood yn sgwrsio gyda chriw a chast cynhyrchiad 'Y Cwmni', Urdd Gobaith Cymru wrth iddynt hwythau baratoi tuag at eu cynhyrchiad o 'Deffro’r Gwanwyn', tra bod Esyllt Sears, Steffan Evans ac Iwan John yn trafod comedi fel celfyddyd. Ac yna yn olaf, mae Carys Tudor yn trafod y prosiect digidol celf mwyaf a gyflawnwyd erioed, sef 'Celf ar y Cyd' - y prosiect wedi'i wneud yma yng Nghymru, a hynny dan arweiniad tîm Amgueddfa Cymru.


SUN 16:00 Dan Ddirgel Ddaear (m0019h7p)
Mae pob math o fyncyrs rhyfel, storfeydd arfau a thwneli cyfrinachol i’w darganfod dan ddaear Cymru. Dylan Iorwerth sy'n mynd ar daith i ddarganfod mwy am y dirgelion yma yn cynnwys byncyrs adain gyfrinachol yr Home Guard a thwneli gafodd eu defnyddio i gadw arfau gwenwynig a datblygu arfau niwcliar. Cyfraniadau gan Jeff Spencer o Cadw, Alun Lenny, Sian ap Gwynfor a Guto Prys ap Gwynfor.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001ps1h)
Cymanfa Bethesda, Yr Wyddgrug

Trystan Lewis yn cyflwyno detholiad o emynau o gymanfa Bethesda, Yr Wyddgrug. Congregational singing with Trystan Lewis presenting from Bethesda, Yr Wyddgrug.


SUN 17:00 Dei Tomos (m001ps0j)
Ennill y 'Dwbwl'

Yn gwmni i Dei mae Alan Llwyd sy'n trafod y tro cyntaf iddo ennill y 'Dwbwl', sef y Gadair a'r Goron, yn Eisteddfod Genedlaethol Dyffryn Clwyd 1973.
Mae Helen Prosser, Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod 2024 yn Rhondda Ffynnon Taf yn trafod ei hoff gerdd tra bod Bleddyn Owen Huws yn sgwrsio am gyfrol o gerddi gan 'Oerddwr' oedd yn gefnder i Syr TH Parry Williams.

Codau Amser

00:00:52 Alan Llwyd yn Ennill y ‘Dwbwl’
00:19:05 Hoff Gerdd Helen Prosser
00:37:03 Cerddi William Hughes Oerddwr


SUN 18:00 Beti a'i Phobol (m001c62r)
Hefin Wyn

Awdur a'r newyddiadurwr Hefin Wyn yw gwestai Beti. Mae wedi ysgrifennu'n helaeth am gerddoriaeth Cymraeg, am Meic Stevens, Waldo a Niclas y Glais ac yn gyn newyddiadurwr gyda'r BBC a HTV. Bu hefyd yn Ohebydd adloniant Y Cymro, ac fe ddisgrifiodd Beti ef fel 'Llysgennad dros Sir Benfro'. Mae'n rhannu straeon ei fywyd ac yn dewis ambell gân.


SUN 19:00 Arwyn ar Gerddoriaeth Ffilm (m001ps2h)
Yr actor a'r cerddor Arwyn Davies yn cyflwyno awr o gerddoriaeth ffilm. The actor and musician Arwyn Davies presents an hour of film music.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001ps2s)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001ps33)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 21 AUGUST 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001ps3f)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001ps3p)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001ps3b)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001ps3l)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001prxj)
Heledd Cynwal yn cyflwyno

Alison Huw sy'n trafod spigoglys;

Glenda Gardiner sy'n rhannu Munud i Feddwl;

Hanes Lynwen Morgan sy'n gwneud teithiau cerdded yn ei gwisg draddodiadol Gymreig;

A Lowri Cooke sy'n adolygu rhai o ffilmiau'r haf.


MON 13:00 Dros Ginio (m001prxl)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Gwenllian Grigg sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001prxn)
Cneifio Cyflym!

Hanes Ifan yn herio Meinir Howells o raglen Ffermio mewn gornest Cneifio Cyflym dros y penwythnos, i godi arian at Sioe'r Cardis yn 2024.

Hefyd, Beryl Vaughan o Lanerfyl sy'n Rhoi'r Byd yn ei Le, a Gwenan Gibbard o'r grŵp Pedair sy'n sôn am Drac yr Wythnos, Siwgwr Gwyn.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001prxq)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Cofio (m000vxg2)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001prxv)
Albym newydd Gai Toms - Baiaia!

Mae Gai Toms yn y stiwdio i drafod ei albym ddiweddaraf, Baiaia! Hefyd Parisa Fouladi yn trafod ei sengl newydd ac yn dewis ei hoff draciau Catatonia wrth i'r band ryddhau bocs set newydd.


MON 21:00 Caryl (m001prxx)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 22 AUGUST 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001prxz)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001pry1)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001ps4y)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001ps51)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001przz)
Heledd Cynwal yn cyflwyno

Gwenan Gibbard sy'n trafod Côr yr Heli;

Munud i Feddwl yng nghwmi y Parchedig Aled Davies;

Elin Pryson sy'n sgwrsio am wirfoddoli fel warden ar Yr Wyddfa;

A Sara Roberts sy'n trafod ei chryno ddisg newydd.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001ps03)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Alun Thomas sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001ps07)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001ps0d)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Dei Tomos (m001ps0j)
[Repeat of broadcast at 17:00 on Sunday]


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001ps0n)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001ps0s)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 23 AUGUST 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001ps0v)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001ps0x)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001ps5d)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001ps5j)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001ps5p)
Heledd Cynwal yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Heledd Cynwal yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Heledd Cynwal sitting in for Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001ps5v)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001ps61)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001ps66)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Arwyn ar Gerddoriaeth Ffilm (m001ps2h)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001ps6b)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001ps6f)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 24 AUGUST 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001ps6h)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001ps6k)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001ps18)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001ps1k)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 10:30 Lisa Gwilym: Traciau Newydd Radio Cymru 2 (m001ps1w)
Caneuon Cymraeg Newydd

Rhestr chwarae o'r gerddoriaeth Gymraeg newydd orau ar gyfer eich clustiau! A playlist of the best new Welsh music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001ps25)
Heledd Cynwal yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Heledd Cynwal yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Heledd Cynwal sitting in for Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001ps2f)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Gwenllian Grigg sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001ps2q)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001ps30)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001c62r)
[Repeat of broadcast at 18:00 on Sunday]


THU 19:00 Huw Stephens (m001ps3c)
Ifan Davies yn cyflwyno

Cerddoriaeth newydd ac ambell berl anghyfarwydd. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001ps3m)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 25 AUGUST 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001ps3s)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001ps40)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001ps2d)
Lisa Angharad: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001ps2m)
Shelley a Rhydian yn cyflwyno

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Shelley a Rhydian yn lle Trystan ac Emma. Music and entertainment with Shelley and Rhydian sitting in for Trystan and Emma.


FRI 11:00 Dom James (m001ps2w)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001ps37)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001ps3j)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001ps3r)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Liam Evans yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001ps3y)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001ps43)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001ps2s)

Arwyn ar Gerddoriaeth Ffilm 19:00 SUN (m001ps2h)

Arwyn ar Gerddoriaeth Ffilm 18:00 WED (m001ps2h)

Beti a'i Phobol 18:00 SUN (m001c62r)

Beti a'i Phobol 18:00 THU (m001c62r)

Bore Cothi 11:00 MON (m001prxj)

Bore Cothi 11:00 TUE (m001przz)

Bore Cothi 11:00 WED (m001ps5p)

Bore Cothi 11:00 THU (m001ps25)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m001hmys)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m001ps1h)

Caryl 21:00 MON (m001prxx)

Caryl 21:00 TUE (m001ps0s)

Caryl 21:00 WED (m001ps6f)

Caryl 21:00 THU (m001ps3m)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m001pryf)

Cofio 13:00 SUN (m000vxg2)

Cofio 18:00 MON (m000vxg2)

Dan Ddirgel Ddaear 16:00 SUN (m0019h7p)

Dei Tomos 17:00 SUN (m001ps0j)

Dei Tomos 18:00 TUE (m001ps0j)

Dom James 11:00 FRI (m001ps2w)

Dros Ginio 13:00 MON (m001prxl)

Dros Ginio 13:00 TUE (m001ps03)

Dros Ginio 13:00 WED (m001ps5v)

Dros Ginio 13:00 THU (m001ps2f)

Dros Ginio 13:00 FRI (m001ps37)

Ffion Dafis 14:00 SUN (m001ps28)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001pryk)

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001ps0n)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001plf9)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001prym)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001ps3f)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001prxz)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001ps0v)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001ps6h)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001ps3s)

Huw Stephens 19:00 THU (m001ps3c)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001prxn)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001ps07)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001ps61)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001ps2q)

John Hardy 05:30 MON (m001ps3p)

John Hardy 05:30 TUE (m001pry1)

John Hardy 05:30 WED (m001ps0x)

John Hardy 05:30 THU (m001ps6k)

John Hardy 05:30 FRI (m001ps40)

John ac Alun 21:00 SUN (m001ps33)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001ps3y)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001pryp)

Lisa Gwilym: Traciau Newydd Radio Cymru 2 10:30 THU (m001ps1w)

Lisa Gwilym 09:00 MON (m001ps3l)

Lisa Gwilym 09:00 TUE (m001ps51)

Lisa Gwilym 09:00 WED (m001ps5j)

Lisa Gwilym 09:00 THU (m001ps1k)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001pryh)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001ps6b)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001ps43)

Post Prynhawn 17:00 MON (m001prxq)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m001ps0d)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001ps66)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001ps30)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m001ps3r)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001prxv)

Richard Rees 05:30 SAT (m001plfk)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001prz6)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001ps12)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001ps3b)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001ps4y)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001ps5d)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001ps18)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001ps2d)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001ps19)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001ps2m)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001pry9)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001ps3j)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001pryc)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m001ps1m)