The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 29 JULY 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001p0gb)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001p0gd)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001p6kf)
Molly Palmer: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Molly Palmer yn sedd Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Molly Palmer sitting in for Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001p6j3)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001p6j5)
Rhys Gwynfor a Lisa Angharad yn cyflwyno

Yr actores a'r gantores Leri Ann yn sôn am ei menter newydd o redeg fan hufen iâ.

Awgrymiadau am bethau i'w gweld a llefydd i fwyta yn ardal yr Eisteddfod efo Gwenllian Ellis.

Hefyd Disco Cegin, a llawer mwy.


SAT 14:00 Pnawn Sadwrn Catrin Angharad (m001p6j7)
Cerddoriaeth a sgyrsiau i godi calon, gyda Catrin Angharad. Music and chat for Saturday afternoon.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001p6j9)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001p6jc)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 30 JULY 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001p6jf)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001p6jh)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001p6jk)
Mirain Iwerydd: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001p6jm)
Robat Arwyn

Dwy awr o gerddoriaeth hamddenol ar fore Sul, yng nghwmni'r cyfansoddwr a'r cerddor Robat Arwyn.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001p6jp)
Aled Davies, Chwilog

Gwasanaeth dan ofal Aled Davies, Chwilog ar y thema o letygarwch gan ddechrau gyda hanes porthi'r pum mil a defnyddio geiriau Crist i'w ddisgyblion 'Rhowch chwi rywbeth i'w fwyta iddynt'. Mae'r myfyrdod yn pwysleisio lle canolog lletygarwch a bwyd yn yr Ysgrythur ac yn pwysleisio trugaredd Crist at yr anghenus o bob math. Cymhwysir y neges honno i gyfrifoldeb yr eglwys i ddatblygu cymuned ofalgar, i herio argyfwng prisiau bwyd a thaclo newyn yn y byd.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001p6jr)
Tlodi plant, oedfa'r Eisteddfod a Bethani, Rhydaman

Gwenfair Griffith yn trafod tlodi plant gyda Mererid Mair Williams, Manon Steffan Ros a Gwen Thirsk.

Sgwrs am oedfa'r Eisteddfod Genedlaethol gyda Siân Teifi.

A John Roberts sy'n casglu atgofion pobl am Bethani, Rhydaman yn sgil y cyhoeddiad fod y capel yn cau - clywir lleisiau Nantlais, Huw Jones, Gaenor Jones, Mari Llwyd a Steffan Jones.


SUN 13:00 Cofio (m001p62w)
Llŷn ac Eifionydd

Gyda'r Eisteddfod ar y gweill, Llŷn ag Eifionydd yw'r thema.

Stewart Jones yn adrodd y gerdd Eifionydd gan R. Williams Parry.

William Jones, Aberdaron yn cofio'r hen ddyddiau yn Aberdaron.

Evan ac Annie Williams yn cofio eu plentyndod ar Ynys Enlli.

Y ddynes gynta i ennill coron yr Eisteddfod Genedlaethol Dilys Cadwaladr a fu'n byw ar Ynys Enlli yn trafod enw ei chartref Suntur.

Laura Catherine Jones yn cofio am Storm Pen Cei, Cricieth a ddigwyddodd ar noson dymhestlog yn 1927.

Megan Roberts, Llwyndyrys yn dweud mai'r afon Erch yw'r ffin rhwng Llŷn ag Eifionydd.

Criw Penigamp ym mhentre Trefor.


SUN 14:00 Ffion Dafis (m001p6jt)
E-lyfr 'Un Nos Ola Leuad' a'r ddrama 'Dinas'

Ffion Dafis a'i gwesteion yn trafod y byd celfyddydol yn ei holl amrywiaeth, a hynny yng Nghymru a thu hwnt.

Yn y rhaglen yma mae Ffion yn cael cwmni'r cerddorion amryddawn Angharad Jenkins a Patrick Rimes ar drothwy lansio ei halbwm newydd 'Amrwd', tra bod John Ogwen a Maureen Rhys yn sgwrsio am gynhyrchu e-lyfr nofel Caradog Prichard, 'Un Nos Ola Leuad', sydd hefyd yn cael ei lawnsio yn Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd yr wythnos nesaf.

Mae Ffion yn ymweld ag oriel 'Lle Art Carys Bryn', yn Y Ffôr, ger Chwilog, ac yn cwrdd ag artist ifanc o'r ardal, Iwan Lloyd Roberts yn ogystal ag ymweliad â Theatr Clwyd wrth i'r actores Leah Gaffey baratoi tuag at berfformio addasiad Branwen Davies o'r ddrama 'Fleabag' yn ystod yr wythnosau nesaf.

Ac mae cwmni Theatr Bara Caws hwythau yn brysur hefyd yn paratoi tuag eu cynhyrchiad o ddrama gan Wil Sam ac Emyr Humphreys - 'Dinas' , a hynny yn Neuadd Dwyfor, Pwllheli yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol.

Ac yn ogystal â'r sgyrsiau difyr yma mae digon o gerddoriaeth newydd yn eich disgwyl hefyd!


SUN 16:00 Mordaith Pen Llŷn Aled Hughes (m001p6jy)
Aled Hughes sydd ar fordaith o amgylch Pen Llŷn i ddarganfod mwy am berthynas un o arfordiroedd prydferthaf Cymru, a lleoliad Eisteddfod 2023, gyda'r môr. Ar hyd y ffordd clywn am hanesion llongwyr, pysgotwyr, syrffwyr, deifwyr a llongddrylliadau gan ddarganfod mwy am bwysigrwydd y môr i Lŷn ddoe a heddiw.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001p6k3)
Emynau ein prifeirdd: rhaglen 2

Wrth baratoi at yr Eisteddfod Genedlaethol R. Alun Evans sy`n bwrw golwg ar fwy o emynau gan rai o'n prifeirdd.


SUN 17:00 Dei Tomos (m001p62s)
Eisteddfodau yn Llŷn ac Eifionydd

Yn gwmni i Dei mae Guto Dafydd, Angharad Price a Peredur Lynch sy'n trafod Eisteddfodau'r gorffennol yn Llŷn ac Eifionydd.


SUN 18:00 Beti a'i Phobol (m001p652)
Christine Pritchard

Dyma gyfle arall i glywed sgwrs recordiwyd yn 2013 rhwng Beti George a'r actores, y diweddar Christine Pritchard.


SUN 18:50 Dramâu Christine Pritchard (m001p658)
Fel teyrnged i’r diweddar Christine Pritchard dyma gyfle i wrando ar ddetholiad o ddramâu radio a wnaeth dros y blynyddoedd ar gyfer Radio Cymru.


SUN 19:00 Y Talwrn (m001p67n)
Tir Iarll a'r Ffoaduriaid

Tir Iarll a'r Ffoaduriaid yn cystadlu i gyrraedd y rownd derfynol yn Eisteddfod Genedlaethol 2023.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001p6k5)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001p6k7)
John ac Alun yn crwydro Pen Llŷn

John ac Alun yn crwydro Pen Llŷn. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 31 JULY 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001p6k9)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001p6kc)
Irfon Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore gydag Irfon Jones yn lle John Hardy. Early breakfast with Irfon Jones sitting in for John Hardy.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001p6jx)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001p6k1)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001p62d)
Ffilmiau, dathlu'r orsedd a'r Rhuban Glas

Wythnos cyn y Brifwyl, mae Shân yn edrych nôl ar 80 mlynedd o Wobr Goffa David Ellis, neu’r Rhuban Glas, yng nghwmni cyn enillwyr a heddiw Delyth Hopkins Evans sy’n hel atgofion. Edwin Humphreys sy’n sgwrsio am yr anrhydedd o gael ei urddo i’r Orsedd.
Lowri Haf Cooke sy'n adolygu ffilmiau Barbie ac Oppemheimer, a Munud i Feddwl yng nghwmni Trystan Lewis.


MON 13:00 Dros Ginio (m001p62h)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001p62m)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001p62r)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Cofio (m001p62w)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


MON 19:00 Sesiynau Sain (m001pglf)
Bob Delyn a’r Ebillion a Mali Haf

Rhys Mwyn yn cyflwyno seisynau byw gan Bob Delyn a’r Ebillion a Mali Haf o stiwdio Sain. Live sessions presented by Rhys Mwyn.


MON 21:00 Caryl (m001p634)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Marc Griffiths yn cyflwyno yn lle Caryl Parry Jones. Music and fun with Marc Griffiths sitting in for Caryl Parry Jones.TUESDAY 01 AUGUST 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001p638)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001p63c)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno yn lle John Hardy. Early breakfast show with Daniel Jenkins-Jones sitting in for John Hardy.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001p6kh)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001p6kk)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001p627)
Y Rhuban Glas a'r Samariaid.

Wythnos cyn y Brifwyl, mae Shân yn edrych nôl ar 80 mlynedd o Wobr Goffa David Ellis, neu’r Rhuban Glas, yng nghwmni cyn enillwyr a heddiw John Eifion Jones sy’n hel atgofion.

Rhiannon Parry sy’n sgwrsio am yr anrhydedd o gael ei urddo i’r Orsedd, Meic Griffith sy’n sgwrsio am waith arbennig mudiad y Samariaid a Munud i Feddwl yng nghwmni’r Parch. Aled Davies.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001p62c)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001p62j)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001p62n)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Dei Tomos (m001p62s)
[Repeat of broadcast at 17:00 on Sunday]


TUE 19:00 Sesiynau Sain (m001pglh)
Rio 18 a Talulah

Georgia Ruth yn cyflwyno sesiynau byw gan Rio 18 a Talulah o stiwdio Sain. Live sessions presented by Georgia Ruth.


TUE 21:00 Caryl (m001p631)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Marc Griffiths yn cyflwyno yn lle Caryl Parry Jones. Music and fun with Marc Griffiths sitting in for Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 02 AUGUST 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001p635)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001p639)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001p6kr)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001p6kt)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001p66l)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001p66v)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001p673)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001p67c)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Y Talwrn (m001p67n)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 19:00 Sesiynau Sain (m001pgkq)
Kim Hon a Mared

Mirain Iwerydd yn cyflwyno sesiynau byw gan Kim Hon a Mared o stiwdio Sain. Live sessions presented by Mirain Iwerydd.


WED 21:00 Caryl (m001p681)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Marc Griffiths yn cyflwyno yn lle Caryl Parry Jones. Music and fun with Marc Griffiths sitting in for Caryl Parry Jones.THURSDAY 03 AUGUST 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001p687)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001p68f)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001p64c)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 08:30 Sioe Frecwast: Naw o'r 90au (m001p64k)
Miwsig Gorau'r 90au!

Taith nôl i ddegawd y Spice Girls, Eden, Big Leaves ac Oasis! Take a trip back to the Nineties.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001p64t)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 10:30 Lisa Gwilym: Traciau Newydd Radio Cymru 2 (m001p0d5)
Caneuon Cymraeg Newydd

Rhestr chwarae o'r gerddoriaeth Gymraeg newydd orau ar gyfer eich clustiau! A playlist of the best new Welsh music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001p646)
Mari Grug yn cyflwyno

Wythnos cyn y Brifwyl, mae Mari’n edrych nôl ar 80 mlynedd o Wobr Goffa David Ellis, neu’r Rhuban Glas, yng nghwmni cyn enillwyr a heddiw Iona Jones sy’n hel atgofion.

Munud i Feddwl yng nghwmni Helen Prosser.

Ywain Myfyr sy’n sgwrsio am yr anrhydedd o gael ei urddo i’r Orsedd.

Hywel Gwynfryn sy’n ein tywys y ôl mewn amser, a hynny drwy gyfrwng rhagor o drysorau archif BBC Cymru.


THU 13:00 Dros Ginio (m001p64d)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001p64l)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001p64v)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001p652)
[Repeat of broadcast at 18:00 on Sunday]


THU 18:50 Dramâu Christine Pritchard (m001p658)
[Repeat of broadcast at 18:50 on Sunday]


THU 19:00 Sesiynau Sain (m001pglk)
Cowbois Rhos Botwnnog a Ffenest

Huw Stephens yn cyflwyno sesiynau byw gan Cowbois Rhos Botwnnog a Ffenest o stiwdio Sain. Live sessions presented by Huw Stephens.


THU 21:00 Caryl (m001p65r)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Marc Griffiths yn cyflwyno yn lle Caryl Parry Jones. Music and fun with Marc Griffiths sitting in for Caryl Parry Jones.FRIDAY 04 AUGUST 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001p661)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001p66c)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001p66f)
Lisa Angharad: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001p66p)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001p66y)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Miwsig y Siarter Iaith (m001p674)
Yr Haf

Awr o gerddoriaeth gyfoes Gymraeg i gyd-fynd â'r Siarter Iaith. Yn wrando perffaith adref, mewn clybiau a chymdeithasau, aelwydydd ac ysgolion.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001p67f)
Gethin Evans yn cyflwyno

Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp, gyda Gethin Evans yn lle Tudur Owen. Music and laughs for Friday afternoon with Gethin Evans sitting in for Tudur Owen.


FRI 16:30 Clonc (m001p09h)
Uchafbwyntiau wythnos arall ddifyr, amrywiol ac... anarferol gyda Radio Clonc. Highlights from another week at Radio Clonc, a variety of the interesting and... unusual.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001p67p)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001p67w)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001p682)
Rhys Mwyn yn cyflwyno

Tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth yng nghwmni Rhys Mwyn yn lle Ffion. Music to start the weekend with Rhys Mwyn sitting in for Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001p6k5)

Beti a'i Phobol 18:00 SUN (m001p652)

Beti a'i Phobol 18:00 THU (m001p652)

Bore Cothi 11:00 MON (m001p62d)

Bore Cothi 11:00 TUE (m001p627)

Bore Cothi 11:00 WED (m001p66l)

Bore Cothi 11:00 THU (m001p646)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m001p6jr)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m001p6k3)

Caryl 21:00 MON (m001p634)

Caryl 21:00 TUE (m001p631)

Caryl 21:00 WED (m001p681)

Caryl 21:00 THU (m001p65r)

Clonc 16:30 FRI (m001p09h)

Cofio 13:00 SUN (m001p62w)

Cofio 18:00 MON (m001p62w)

Dei Tomos 17:00 SUN (m001p62s)

Dei Tomos 18:00 TUE (m001p62s)

Dom James 11:00 FRI (m001p66y)

Dramâu Christine Pritchard 18:50 SUN (m001p658)

Dramâu Christine Pritchard 18:50 THU (m001p658)

Dros Ginio 13:00 MON (m001p62h)

Dros Ginio 13:00 TUE (m001p62c)

Dros Ginio 13:00 WED (m001p66v)

Dros Ginio 13:00 THU (m001p64d)

Ffion Dafis 14:00 SUN (m001p6jt)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001p6jc)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001p0gb)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001p6jf)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001p6k9)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001p638)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001p635)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001p687)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001p661)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001p62m)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001p62j)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001p673)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001p64l)

John Hardy 05:30 MON (m001p6kc)

John Hardy 05:30 TUE (m001p63c)

John Hardy 05:30 WED (m001p639)

John Hardy 05:30 THU (m001p68f)

John Hardy 05:30 FRI (m001p66c)

John ac Alun 21:00 SUN (m001p6k7)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001p67w)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001p6jh)

Lisa Gwilym: Traciau Newydd Radio Cymru 2 10:30 THU (m001p0d5)

Lisa Gwilym 09:00 MON (m001p6k1)

Lisa Gwilym 09:00 TUE (m001p6kk)

Lisa Gwilym 09:00 WED (m001p6kt)

Lisa Gwilym 09:00 THU (m001p64t)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001p6j9)

Miwsig y Siarter Iaith 13:00 FRI (m001p674)

Mordaith Pen Llŷn Aled Hughes 16:00 SUN (m001p6jy)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001p682)

Pnawn Sadwrn Catrin Angharad 14:00 SAT (m001p6j7)

Post Prynhawn 17:00 MON (m001p62r)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m001p62n)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001p67c)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001p64v)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m001p67p)

Richard Rees 05:30 SAT (m001p0gd)

Sesiynau Sain 19:00 MON (m001pglf)

Sesiynau Sain 19:00 TUE (m001pglh)

Sesiynau Sain 19:00 WED (m001pgkq)

Sesiynau Sain 19:00 THU (m001pglk)

Sioe Frecwast: Naw o'r 90au 08:30 THU (m001p64k)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001p6kf)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001p6jk)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001p6jx)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001p6kh)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001p6kr)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001p64c)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001p66f)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001p6jm)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001p66p)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001p6j3)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001p67f)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001p6j5)

Y Talwrn 19:00 SUN (m001p67n)

Y Talwrn 18:00 WED (m001p67n)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m001p6jp)