The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 08 JULY 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001nfm5)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001nfmd)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001nmc3)
Daniel Glyn: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001nm9s)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001nm9v)
Lloyd Steele yn dewis Caneuon Codi Calon

Y cerddor Lloyd Steele yn dewis Caneuon Codi Calon. Straeon y we gan Trystan ap Owen a hel atgofion am y flwyddyn 1985.


SAT 14:00 Pnawn Sadwrn Catrin Angharad (m001nm9x)
Cerddoriaeth a sgyrsiau i godi calon, gyda Catrin Angharad. Music and chat for Saturday afternoon.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001nm9z)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001nmb1)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 09 JULY 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001nmb3)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001nmb5)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001nm92)
Mirain Iwerydd: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001nm7q)
Robat Arwyn

Dwy awr o gerddoriaeth hamddenol i'ch swyno ar fore Sul yng nghwmni'r cyfansoddwr a'r cerddor Robat Arwyn.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001nm7s)
Dyfrig Lloyd, Caerdydd

Gwasanaeth dan arweiniad Dyfrig Lloyd Caerdydd yn trafod geiriau Crist, "Deuwch ataf i bawb sydd yn llwythog a blinderog ... cymerwch fy iau arnoch..." Darllenir o efengyl Mathew 11.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001nm7v)
75 mlynedd y Gwasanaeth Iechyd

John Roberts yn trafod 75 mlynedd y Gwasanaeth iechyd gyda Rachel Jones; Apêl Cymanfa Ganu gyda Delyth Morgans Phillips ac Iwan Wyn Williams (arweinydd Cymanfa ar Ben Garn Fadryn); grwpiau Agor y Llyfr a fersiwn newydd o'r cynllun gyda Sarah Morris a grŵp Agor y Llyfr ardal Llanddarog; a gwaith llywydd y Presbyteriaid gydag Evan Morgan.


SUN 13:00 Cofio (m000xkw7)
Y Cymry a Hollywood

Dathlu'r Cymry yn Hollywood yng nghwmni John Hardy. Dywedodd rhywun 'fod o'n lle mae pobol yn gwario arian nad ydio gennyn nhw ar bethau tydy nhw mo'i hangen er mwyn creu argraff ar bobol tydy nhw ddim yn hoffi'! Mae’n taith ni i Hollywood yn cynnwys:

Sut wnaeth Hollwyood ysbrydoli Julian Lewis Jones i droi i fyd actio.

Rhan y bariton Ivor Emmanuel yn y ffilm Zulu.

Jon Gower yn olrhain hanes yr actor llwyddiannus Gareth Hughes o Dafen, a oedd yn serennu yn Hollywood yn y 1920au yn y ffilmiau distaw.

Rhian Morgan sy'n trafod hanes diddorol yr actores o Ganada ac o dras Cymreig - Patricia Owens.

Beti George yn holi’r colurydd Sian Grigg o Gaerdydd, sy' wedi gweithio yn agos iawn efo'r actor Leonardo de Caprio a gyda Ioan Gruffydd, sydd hefyd yn siarad am ei ran yn y ffilm Titanic.

Hilda Owen o Bontrhydyfen yn cofio'n annwyl am ei brawd Richard Burton, ac yna T Glynne Davies yn mynd i Lundain i gwrdd â Hugh Griffith.

Rhys Ifans yn cofio ei ddyddiau cynnar.

A'r diweddar Philip Wynn Jones yn cofio am yr actor dawnus o Ferndale, Stanley Baker (a oedd hefyd yn serennu yn y ffilm Zulu efo Ivor Emmanuel).


SUN 14:00 Ffion Dafis (m001nm7z)
Gŵyl Chwedleua Ryngwladol

Ffion Dafis a'i gwesteion yn trafod y byd celfyddydol yn ei holl amrywiaeth, a hynny yng Nghymru a thu hwnt.

Mae Ffion heddiw yn ymweld â Gŵyl Chwedleua Ryngwladol 'Beyond the Border' yn Ninefwr ac yn cael cwmni y chwedleuwyr Fiona Collins a Ceri Phillips, tra bod y comediwr Tudur Owen yn sgwrsio am y grefft o ysgrifennu a pherfformio comedi ar gyfer radio.

Cawn hefyd hanes sefydlu clybiau drama ar gyfer plant yn ardal Dyffryn Peris yng nghwmni Sian Wheway a Mari Elen, tra bod Mari Grug yn cael hanes taith gelfyddydol yr artist Rhys Padarn Jones o Bontarddulais.

Mae'r dramodydd Ian Rowlands a Lisa Lewis yn sgwrsio am gyfrol newydd o ysgrifau sydd yn ymdrin â gwahanol agweddau ar y theatr yng Nghymru.

Ac yna i gloi, mae Ffion y cael cwmni yr awdur o Gaerdydd, Euron Griffith, sydd newydd gyhoeddi ei nofel - 'The Confessions of Hilary Durwood' - cawn hanes creu'r nofel, a hefyd yr hyn sydd ganddo ar y gweill.


SUN 16:00 Clonc (m001nm81)
Uchafbwyntiau wythnos arall ddifyr, amrywiol ac... anarferol gyda Radio Clonc. Highlights from another week at Radio Clonc, a variety of the interesting and... unusual.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001nm7j)
Bethlehem, Gwaelod y Garth: rhaglen 1

Delwyn Siôn yn cyflwyno perfformiadau gan Cantorion Bethlehem, Gwaelod y Garth. Hymns performed by Cantorion Bethlehem, Gwaelod y Garth.


SUN 17:00 Dei Tomos (m001nm83)
Prifysgol Caergrawnt

Rhaglen arbennig o Brifysgol Caergrawnt gyda'r darlithydd Mari Catrin Jones a chriw o fyfyrwyr sydd yn astudio mewn gwahanol golegau yno sef Gwenno Robinson, Talulah Thomas, Gruff Roberts, Rosie Pearson, Rhys King a Twm Aled.


SUN 18:00 Beti a'i Phobol (m001nm85)
Cerys Hafana

Mae Cerys Hafana yn gyfansoddwr ac aml-offerynnwr sy’n manglo a thrawsnewid cerddoriaeth draddodiadol. Mae ei cherddoriaeth yn chwarae efo posibiliadau unigryw’r delyn deires, gan gymryd ysbrydoliaeth o ddeunydd archifol a phrosesu electronig. Mae'n byw ym Machynlleth ac yn rhannu straeon am ei phlentyndod, ei dylanwadau cerddorol megis Nansi Richards, a Siân James. Mae'n trafod cerddoriaeth gwerin a'r feirniadaeth fu am ei gwaith a hefyd yn teimlo bod angen siarad mwy am rhywedd.


SUN 19:00 Y Talwrn (m001nm87)
Crannog a'r Ffoaduriaid

Crannog a'r Ffoaduriaid yn cystadlu i gyrraedd y rownd derfynol yn Eisteddfod Genedlaethol 2023. Two teams of bards compete to win a place in the final at the National Eisteddfod.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001nm89)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001nm8c)
Terwyn Davies yn cyflwyno

Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos gyda Terwyn Davies yn lle John ac Alun. Music and chat to bring the weekend to a close with Terwyn Davies sitting in for John and Alun.MONDAY 10 JULY 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001nm8f)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001nm8h)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001nm8k)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 08:30 Traciau Haf 2023 (m001nmh7)
Tafwyl

Rhestr Chwarae Artistiaid Tafwyl 2023. A playlist by artists performing at Tafwyl 2023.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001nm8m)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 10:30 Traciau Haf 2023 (m001npt1)
Tafwyl

Rhestr Chwarae Artistiaid Tafwyl 2023. A playlist by artists performing at Tafwyl 2023.


MON 11:00 Bore Cothi (m001nm8p)
Heledd Cynwal yn cyflwyno

Sgwrs am hanes difyr Capel Tŷ’n Gwndwn, ac yn apelio am luniau sy’n adrodd yr hanes.

Trystan Lewis efo Munud i Feddwl.

Nerys Lewis sydd ag awgrymiadau a syniadau am sut i gael gwared o staeniau annymunol.

A sgwrs efo’r canwr Luke McCall, sydd ar fîn cychwyn ar daith arbennig efo’r sioe gerdd Love Never Dies.


MON 13:00 Dros Ginio (m001nm8r)
Cennydd Davies yn cyflwyno

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Cennydd Davies sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001nm8t)
Albym newydd Bwca

Steffan Rees o'r grŵp Bwca sy'n cadw cwmni i Ifan i sôn am eu halbym newydd, Hafod.

Hefyd, Geraint Hughes o Beniel ger Caerfyrddin sy'n hel atgofion o gyhoeddi ar Barc Waun Dew, Caerfyrddin, wrth iddo roi'r gorau i'r dyletswyddau ar ôl 15 mlynedd.

A Lowri Evans sy'n sgwrsio am Drac yr Wythnos, sef Pwy yw yr Un?


MON 17:00 Post Prynhawn (m001nm8w)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Cofio (m000xkw7)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001nm8y)
CD newydd Nid Yw Cymru Ar Werth

Sylw i CD newydd amlgyfrannog Nid Yw Cymru ar Werth gyda Bethan Ruth o Gymdeithas yr Iaith.


MON 21:00 Caryl (m001nm91)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 11 JULY 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001nm94)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001nm98)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001nmdj)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001nmdl)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001nmd0)
Heledd Cynwal yn cyflwyno

Hanes taith Helen Rose Jones wrth iddi fynd ati i ddysgu Cymraeg a dechrau busnes drwy gyfrwng y Gymraeg.

Manon Ceridwen James efo Munud i Feddwl.

Syniadau ac awgrymiadau am sut i fynd ati i baratoi’r tŷ ar gyfer ei werthu gan Carys Davies.

Sgwrs efo’r person ieuengaf erioed i olygu papur bro hynaf Cymru.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001nmd2)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001nmd4)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001nmd6)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Dei Tomos (m001nm83)
[Repeat of broadcast at 17:00 on Sunday]


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001nmd8)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001nmdb)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 12 JULY 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001nmdd)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001nmdg)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001nmft)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001nmg2)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 10:30 Aled Hughes (m001nmfs)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001nmg1)
Heledd Cynwal yn cyflwyno

Cwmni Daniel Jenkins-Jones, a hynny er mwyn cael hanes Aderyn y Mis.

Munud i Feddwl yng nghwmni Jill-Hailey Harris.

Sgwrs efo dau o aelodau gwreiddiol y grŵp gwerin poblogaidd Ar Log, wrth iddynt deithio Cymru unwaith eto, a hynny 46 mlynedd ers dod at eu gilydd.


WED 13:00 Dros Ginio (m001nmg8)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001nmgg)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001nmgn)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Y Talwrn (m001nm87)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001nmgv)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001nmh2)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 13 JULY 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001nmhd)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001nmhq)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001nmh0)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001nmhl)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 10:30 Lisa Gwilym: Traciau Newydd Radio Cymru 2 (m001nmhw)
Rhestr chwarae o'r gerddoriaeth Gymraeg newydd orau ar gyfer eich clustiau! A playlist of the best new Welsh music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001nmfv)
Heledd Cynwal yn cyflwyno

Cwmni Hywel Gwynfryn er mwyn tyrchu yn Archif BBC Cymru.

Sian Northey sy’n cynnig Munud i Feddwl.

Sgwrs efo Catrin Jones am daith gerdded arbennig ar yr Wyddfa.

A'r hanesydd ffasiwn Sina Hâf yn olrhain hanes 'y ffrog fach ddu'.


THU 13:00 Dros Ginio (m001nmg3)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001nmgb)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001nmgj)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001nm85)
[Repeat of broadcast at 18:00 on Sunday]


THU 19:00 Huw Stephens (m001nmgq)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001nmgy)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 14 JULY 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001nmh5)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001nmhh)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001nmjx)
Lisa Angharad: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001nmhp)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001nmk7)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001nmj3)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001nmjb)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001nmjj)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001nmjs)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001nmk3)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Aled Hughes 10:30 WED (m001nmfs)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001nm89)

Beti a'i Phobol 18:00 SUN (m001nm85)

Beti a'i Phobol 18:00 THU (m001nm85)

Bore Cothi 11:00 MON (m001nm8p)

Bore Cothi 11:00 TUE (m001nmd0)

Bore Cothi 11:00 WED (m001nmg1)

Bore Cothi 11:00 THU (m001nmfv)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m001nm7v)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m001nm7j)

Caryl 21:00 MON (m001nm91)

Caryl 21:00 TUE (m001nmdb)

Caryl 21:00 WED (m001nmh2)

Caryl 21:00 THU (m001nmgy)

Clonc 16:00 SUN (m001nm81)

Cofio 13:00 SUN (m000xkw7)

Cofio 18:00 MON (m000xkw7)

Dei Tomos 17:00 SUN (m001nm83)

Dei Tomos 18:00 TUE (m001nm83)

Dom James 11:00 FRI (m001nmk7)

Dros Ginio 13:00 MON (m001nm8r)

Dros Ginio 13:00 TUE (m001nmd2)

Dros Ginio 13:00 WED (m001nmg8)

Dros Ginio 13:00 THU (m001nmg3)

Dros Ginio 13:00 FRI (m001nmj3)

Ffion Dafis 14:00 SUN (m001nm7z)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001nmb1)

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001nmd8)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001nfm5)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001nmb3)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001nm8f)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001nm94)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001nmdd)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001nmhd)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001nmh5)

Huw Stephens 19:00 THU (m001nmgq)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001nm8t)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001nmd4)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001nmgg)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001nmgb)

John Hardy 05:30 MON (m001nm8h)

John Hardy 05:30 TUE (m001nm98)

John Hardy 05:30 WED (m001nmdg)

John Hardy 05:30 THU (m001nmhq)

John Hardy 05:30 FRI (m001nmhh)

John ac Alun 21:00 SUN (m001nm8c)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001nmjs)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001nmb5)

Lisa Gwilym: Traciau Newydd Radio Cymru 2 10:30 THU (m001nmhw)

Lisa Gwilym 09:00 MON (m001nm8m)

Lisa Gwilym 09:00 TUE (m001nmdl)

Lisa Gwilym 09:00 WED (m001nmg2)

Lisa Gwilym 09:00 THU (m001nmhl)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001nm9z)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001nmgv)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001nmk3)

Pnawn Sadwrn Catrin Angharad 14:00 SAT (m001nm9x)

Post Prynhawn 17:00 MON (m001nm8w)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m001nmd6)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001nmgn)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001nmgj)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m001nmjj)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001nm8y)

Richard Rees 05:30 SAT (m001nfmd)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001nmc3)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001nm92)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001nm8k)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001nmdj)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001nmft)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001nmh0)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001nmjx)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001nm7q)

Traciau Haf 2023 08:30 MON (m001nmh7)

Traciau Haf 2023 10:30 MON (m001npt1)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001nmhp)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001nm9s)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001nmjb)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001nm9v)

Y Talwrn 19:00 SUN (m001nm87)

Y Talwrn 18:00 WED (m001nm87)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m001nm7s)