The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 03 JUNE 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001md28)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001md2h)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001mkr7)
Daniel Glyn: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001mkqs)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001mkqv)
Caneuon Codi Calon Izzy Rabey

Izzy Rabey yn dewis Caneuon Codi Calon. Y diweddara' o Eisteddfod yr Urdd gan Ffion Emyr. Straeon y we gan Trystan ap Owen a hel atgofion am y flwyddyn 2000.


SAT 14:00 Pnawn Sadwrn Catrin Angharad (m001mkqx)
Cerddoriaeth a sgyrsiau i godi calon, gyda Catrin Angharad. Music and chat for Saturday afternoon.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001mkqz)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001mkr1)
Irfon Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn gydag Irfon Jones yn cyflwyno yn lle Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night with Irfon Jones sitting in for Ffion Emyr.SUNDAY 04 JUNE 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001mkr3)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001mkr5)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001mkt1)
Lisa Angharad: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad yn sedd Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad sitting in for Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001mksg)
Gwawr Owen

Cerddoriaeth ar gyfer bore Sul, gyda Gwawr Owen. Music for Sunday morning, with Gwawr Owen.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001mksl)
Dan arweiniad Gwyn Elfyn Jones, Drefach

Oedfa dan arweiniad Gwyn Elfyn Jones, Drefach gyda chymorth Caroline Jones, yn trafod a oes gwerth i gapel ac oedfa bellach.

Pwysleisir gwerth cymdeithas, gwerth teulu yr eglwys a gwerth arweiniad Crist trwy ei Ysbryd. Daw eu gwerth i'r amlwg mewn cyfnodau anodd ac ymhen amser.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001mksp)
Gwenfair Griffith yn cyflwyno

Gwenfair Griffith yn trafod :-
Daioni yn y gymdeithas gyda Beti Wyn James a Rhys Llwyd;
Ffit Cymru gyda Dylan Rhys a oedd yn ymddangos ar y rhaglenni;
A digwyddiad ar lwybr pererindod Cadfan yn Llanengan gydag Esyllt Maelor.


SUN 13:00 Cofio (m001mkss)
Archif, atgof a chân yng nghwmni John Hardy. A visit to the Radio Cymru archive with John Hardy.


SUN 14:00 Ffion Dafis (m001mksx)
Ffion Dafis a'i gwesteion yn trafod y byd celfyddydol yn ei holl amrywiaeth, a hynny yng Nghymru a thu hwnt.

Yn y rhaglen hon mae Ffion yn cael cwmni Bardd Plant newydd Cymru am y cyfnod 2023 - 2025, enillwyr Gwobrau Tir na n-Og 2023 a Chyfarwyddwr Celfyddydau newydd yr Urdd, Llio Maddocks.

Mae Lily Beau yn ymweld â chwmni drama Triongl sy'n paratoi eu cynhyrchiad newydd - 'Tree', ac mae Elen Wyn yn cael cwmni'r artist Luned Rhys Parri, a hanes ei harddangosfa ddiweddaraf yn Oriel Glyn-y-Weddw., Llanbedrog.


SUN 16:00 Yn ôl i Dderwen-gam (m001mkt4)
Hywel Gwynfryn sy'n olrhain hanes Derwen-gam, 50 mlynedd ers i'r pentref fynd ar werth. A look back at the history of Oakford, 50 years since the small village was put up for sale.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001mks5)
Cymanfa Blaenffos.

Rhaglen o ganu cynulleidfaol o Gymanfa Blaenffos. Congregational singing.


SUN 17:00 Dei Tomos (m001mkrp)
Ail Ysytried yr Holocost

Yn gwmni Dei mae Arddun Arwyn sy'n trafod llyfr sydd yn ail ystyried yr Holocost ac yn dadlau fod gwrth Semitiaeth yn drwch drwy Ewrop cyn y Rhyfel.

Yr hiwmor y gellid ei ddarganfod yn chwedlau Arthur yw pwnc Aled Llion tra bod Angharad Rhys, golygydd newydd cylchgrawn Y Wawr, yn dewis ei hoff gerdd.


SUN 18:00 Beti a'i Phobol (m001mkt7)
Bethan Marlow

Bethan Marlow, dramodydd sy'n sgwennu ar gyfer Theatr, Ffilm a Theledu, yw gwestai Beti George.

Bethan yw'r dramodydd cyntaf i ddefnyddio arddull verbatim yn y Gymraeg, sef defnyddio geiriau go iawn pobol a'u troi yn ddramâu.

Yn wreiddiol o bentref Bethel ger Caernarfon, bu Bethan yn byw yn Llundain, Caerdydd a Miami a bellach mae hi wedi ymgartrefu gyda Carolina a'r plant yn Lanzarote.

Llun: Kristina Banholzer


SUN 19:00 Y Talwrn (m001mkt9)
Beca a Crannog

Timau Beca a Crannog sy'n cystadlu i gyrraedd y rownd derfynol yn Eisteddfod Genedlaethol 2023. Two teams of bards compete to win a place in the final at the National Eisteddfod.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001mktc)
Shân Cothi yn cyflwyno

Cyfarchion a cheisiadau gyda Shân Cothi yn lle Rhys Meirion. Greetings and requests with Shân Cothi sitting in for Rhys Meirion.


SUN 21:00 John ac Alun (m001mktj)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 05 JUNE 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001mktn)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001mktt)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001mkvg)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001mkvl)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001mktp)
Mari Grug yn cyflwyno

A hithau'n ddechrau mis Mehefin, mae Mari’n sgwrsio efo Bardd y Mis Radio Cymru, ef Cris Dafis.

Rhian Medi sy’n cynnig Munud i Feddwl.

Nerys Howell sydd yn y gegin, a heddiw gwahanol fathau o salad sy’n cael ei sylw.

Sgwrs efo’r cerddor gwerin Huw Roberts am CD newydd sy’n rhoi lle haeddianol iawn i offeryn arbennig, sef Telyn Cefn Mably.


MON 13:00 Dros Ginio (m001mktv)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001mktx)
Hana Medi yn westai

Cyflwynydd Ralio, Hana Medi sy'n sgwrsio gydag Ifan am ei chyfres newydd ddigidol ar y we.

Hefyd, y gantores Iona Myfyr sy'n Rhoi'r Byd yn ei Le, a Megan Lee yn sôn am Drac yr Wythnos, Y Nawr.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001mktz)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Cofio (m001mkss)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001mkv1)
Gŵyl Lên Maldwyn

Myfanwy Alexander yn trafod Gŵyl Lên Maldwyn a Clint Boon o'r Inspiral Carpets yn dewis ei hoff draciau Cymreig


MON 21:00 Caryl (m001mkv3)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 06 JUNE 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001mkv5)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001mkv7)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001mkw8)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001mkwb)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001mkrf)
Mari Grug yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Mari Grug yn sedd Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Mari Grug sitting in for Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001mkrh)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001mkrk)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001mkrm)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Dei Tomos (m001mkrp)
[Repeat of broadcast at 17:00 on Sunday]


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001mkrr)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001mkrt)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 07 JUNE 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001mks0)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001mks6)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001mkyb)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001mkyj)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001mkyc)
Mari Grug yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Mari Grug yn sedd Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Mari Grug sitting in for Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001mkyk)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001mkyq)
Lisa Angharad yn cyflwyno

Lisa Angharad sydd yn sedd Ifan Jones Evans ac yn sgwrsio am Ŵyl Ffiliffest sy'n digwydd yng Nghaerffili y penwythnos hwn.

Hefyd, Gwennan Evans sy'n crynhoi straeon yr wythnos ar wefan Cymru Fyw.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001mkys)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Y Talwrn (m001mkt9)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001mkyv)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001mkyx)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 08 JUNE 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001mkyz)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001mkz1)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001mkz9)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 08:30 Traciau Haf 2023 (m001mkzc)
Ffiliffest

Rhestr Chwarae Artistiaid Ffiliffest 2023. A playlist by artists performing at Ffiliffest 2023.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001mkzf)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 10:30 Traciau Haf 2023 (m001mkzh)
Gŵyl Cefni a Gŵyl Maldwyn

Rhestr Chwarae Artistiaid Gŵyl Cefni a Gŵyl Maldwyn 2023. A playlist by artists performing at Gŵyl Cefni a Gŵyl Maldwyn 2023.


THU 11:00 Bore Cothi (m001mkzk)
Mari Grug yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Mari Grug yn sedd Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Mari Grug sitting in for Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001mkzm)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001mkzp)
Lisa Angharad yn cyflwyno

Lisa Angharad sydd yn sedd Ifan, ac yn rhoi sylw i Ŵyl Cefni sy'n digwydd y penwthnos hwn ar Ynys Môn.

Hefyd, y straeon ysgafn o'r cyfryngau cymdeithasol gyda Heledd Roberts, a Sean Walker sy'n sôn am y gerddoriaeth newydd ddiweddaraf.

A sgwrs hefyd gydag Ifan Jones Evans sydd yn Iwerddon ar gyfer gwobrau yr Ŵyl Cyfryngau Celtaidd.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001mkzr)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001mkt7)
[Repeat of broadcast at 18:00 on Sunday]


THU 19:00 Huw Stephens (m001mkzt)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001mkzy)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 09 JUNE 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001ml02)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001ml05)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001mkz3)
Lisa Angharad: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001mkx7)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001mkz5)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Miwsig y Siarter Iaith (m001mkz7)
Gwyliau

Awr o gerddoriaeth gyfoes Gymraeg i gyd-fynd â'r Siarter Iaith. Yn wrando perffaith adref, mewn clybiau a chymdeithasau, aelwydydd ac ysgolion.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001mkxr)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001mkxw)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001mky3)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001mky9)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001mktc)

Beti a'i Phobol 18:00 SUN (m001mkt7)

Beti a'i Phobol 18:00 THU (m001mkt7)

Bore Cothi 11:00 MON (m001mktp)

Bore Cothi 11:00 TUE (m001mkrf)

Bore Cothi 11:00 WED (m001mkyc)

Bore Cothi 11:00 THU (m001mkzk)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m001mksp)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m001mks5)

Caryl 21:00 MON (m001mkv3)

Caryl 21:00 TUE (m001mkrt)

Caryl 21:00 WED (m001mkyx)

Caryl 21:00 THU (m001mkzy)

Cofio 13:00 SUN (m001mkss)

Cofio 18:00 MON (m001mkss)

Dei Tomos 17:00 SUN (m001mkrp)

Dei Tomos 18:00 TUE (m001mkrp)

Dom James 11:00 FRI (m001mkz5)

Dros Ginio 13:00 MON (m001mktv)

Dros Ginio 13:00 TUE (m001mkrh)

Dros Ginio 13:00 WED (m001mkyk)

Dros Ginio 13:00 THU (m001mkzm)

Ffion Dafis 14:00 SUN (m001mksx)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001mkr1)

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001mkrr)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001md28)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001mkr3)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001mktn)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001mkv5)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001mks0)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001mkyz)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001ml02)

Huw Stephens 19:00 THU (m001mkzt)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001mktx)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001mkrk)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001mkyq)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001mkzp)

John Hardy 05:30 MON (m001mktt)

John Hardy 05:30 TUE (m001mkv7)

John Hardy 05:30 WED (m001mks6)

John Hardy 05:30 THU (m001mkz1)

John Hardy 05:30 FRI (m001ml05)

John ac Alun 21:00 SUN (m001mktj)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001mky3)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001mkr5)

Lisa Gwilym 09:00 MON (m001mkvl)

Lisa Gwilym 09:00 TUE (m001mkwb)

Lisa Gwilym 09:00 WED (m001mkyj)

Lisa Gwilym 09:00 THU (m001mkzf)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001mkqz)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001mkyv)

Miwsig y Siarter Iaith 13:00 FRI (m001mkz7)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001mky9)

Pnawn Sadwrn Catrin Angharad 14:00 SAT (m001mkqx)

Post Prynhawn 17:00 MON (m001mktz)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m001mkrm)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001mkys)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001mkzr)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m001mkxw)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001mkv1)

Richard Rees 05:30 SAT (m001md2h)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001mkr7)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001mkt1)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001mkvg)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001mkw8)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001mkyb)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001mkz9)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001mkz3)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001mksg)

Traciau Haf 2023 08:30 THU (m001mkzc)

Traciau Haf 2023 10:30 THU (m001mkzh)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001mkx7)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001mkqs)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001mkxr)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001mkqv)

Y Talwrn 19:00 SUN (m001mkt9)

Y Talwrn 18:00 WED (m001mkt9)

Yn ôl i Dderwen-gam 16:00 SUN (m001mkt4)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m001mksl)