The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 27 MAY 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001m43f)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001m43m)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001mbvz)
Daniel Glyn: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001mbhb)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001mbhd)
Caneuon Codi Calon yr actor Llŷr Evans

Yr actor Llŷr Evans yn dewis Caneuon Codi Calon. Straeon y we gan Trystan ap Owen, a hel atgofion am y flwyddyn 1992.


SAT 14:00 Pnawn Sadwrn Catrin Angharad (m001mbhg)
Cerddoriaeth a sgyrsiau i godi calon, gyda Catrin Angharad. Music and chat for Saturday afternoon.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001mbhj)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001mbhl)
Irfon Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn gydag Irfon Jones yn cyflwyno yn lle Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night with Irfon Jones sitting in for Ffion Emyr.SUNDAY 28 MAY 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001mbhn)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001mbhq)
Seiniau Sir Gâr

Linda Griffiths yn cyflwyno rhaglen arbennig am gerddoriaeth Sir Gâr ar drothwy Eisteddfod yr Urdd. Linda Griffiths presents a special show exploring the music of Carmarthenshire.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001mbm9)
Mirain Iwerydd: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001mbmf)
Gwawr Owen

Cerddoriaeth ar gyfer bore Sul, gyda Gwawr Owen. Music for Sunday morning, with Gwawr Owen.


SUN 12:00 Pantycelyn (b08cbk0b)
Vaughan Roderick a'i chwaer Sian sy'n ceisio dysgu rhagor am William Williams, Pantycelyn, a phwyso a mesur ei gyfraniad.

Mae'r daith yn mynd â nhw i Groes Wen ger Caerffili, Talgarth, Trefeca a Phantycelyn.


SUN 13:00 Cofio (m001mbmk)
Llanymddyfri a Sir Gâr

Crwydro ardal Eisteddfod yr Urdd 2023 Sir Gâr mae John Hardy, gan alw yn Llanymddyfri, Cwrt y Cadno, Porth Tywyn a Chaerfyrddin.

Hanes John Harries a ddaeth yn adnabyddus trwy Gymru ar ddiwedd yr 18fed ganrif. Dywedir iddo allu wella afiechydon o bob math, tawelu ysbrydion drwg a darogan y dyfodol. Ieuan Williams a Kate Prys bu'n sôn amdano ar y rhaglen Abracadbra Amen.

Straeon doniol gan y tri brawd o Barcnest ac yna galw draw yn Nhrimsaran. Y gantores Peggy Williams fu'n siarad efo T Glynne Davies. Mi roedd hi'n cadw'r Swyddfa Bost yno a mi hefyd enillodd y Rhuban Glas ddwywaith - yn 1960 a 1964.

Dau o fois Sir Gâr, sef cyn gôl-geidwad Cymru, Dai Davies fu'n trafod y bêl gron ac yna Claude Davey, cyn-gapten Cymru a'r cawr addfwyn, yn trafod y bêl hirgron.

At gynnwys Plas Dolau Cothi yng nghwmni y Parch Goronwy Evans wrth iddo grwydro Plasdai'r sir. Mae Goronwy wedi galw yn Swyddfa Bost Llanpumsaint i gwrdd â Daphne a Gerallt Morgan oedd gyda arddangosfa o eitemau yn ymwneud â Phlas Dolau Cothi, sef cartref y Johnesiaid hyd at 40au'r ganrif ddiwethaf.

Dwy ferch gyda’r Undodiaid yn Sir Gâr oedd dan sylw Dei Tomos nôl yn 2019. Mary Thorley bu’n sgwrsio â Dei am ddwy a oedd yn flaenllaw iawn ac yn wir o flaen eu hamser, sef Laura Hurtsell Powell ac Edith Hunter. Enwad oedd yn dyrchafu lle’r ferch oedd yr Undodiaid a mi roedd y ddwy yn gysylltiedig efo’r Coleg Presbyteraidd yng Nghaerfyrddin.

Gerald Jones, sef cyn bennaeth Brigâd Dân Sir Gaerfyrddin yn cofio Amelia Earhart yn glanio ym Mhorth Tywyn o’r America yn 1928. Bu hefyd yn lygad-dyst i llongddrylliad yr SV Paul ar draeth Cefn Sidan yn 1925 a hefyd fe welodd Amy Johnson yn hedfan awyren o Bentywyn. Dipyn o atgofion!


SUN 14:00 Ffion Dafis (m001mbmp)
Ffion Dafis a'i gwesteion yn trafod y byd celfyddydol yn ei holl amrywiaeth, a hynny yng Nghymru a thu hwnt.

Heddiw mae Ffion yn cael cwmni Mererid Hopwood â'i hargraffiadau hi o Ŵyl y Gelli wedi iddi gael ei hanrhydeddu gyda'r Fedal Farddoniaeth yno ddiwedd yr wythnos, yn ogystal â Brennig Davies a Gwenllian Ellis - rhai o lenorion preswyl yr ŵyl eleni.

 hithau ar fin perfformio drama newydd sbon mae Ffion yn cael cwmni'r actores amrywddawn Stacey Blythe. Mae Bardd Plant Cymru, Casi Wyn, yn galw heibio am sgwrs, a'r cerddor Sioned Webb sy'n rhoi adolygu cynhyrchiad diweddaraf Opra Cymru, 'Così Fan Tutte'.

Ddiwedd yr wythnos nesaf mae dathliadau Cymru-Affrica yn dechrau yn Neuadd Ogwen, Bethesda, a dau sydd ynghlwm â'r trefnu ydy Cathryn McShane-Kouyaté a Dilwyn Llwyd.

Ac artist Dylan Huw sy'n sgwrsio am brosiect newydd cyffrous Theatr Genedlaethol Cymru sy'n galw ar artistiaid i ymateb i’r argyfwng hinsawdd trwy 'Prosiect 40°C'.


SUN 16:00 Ar Blât (m001mbmt)
Siân Thomas sy'n westai

Y cyflwynydd Siân Thomas yw gwestai Beca Lyne-Pirkis yr wythnos hon.


SUN 16:30 Yr Oedfa (m001mbmx)
Gwasanaeth yn arbennig i wrandawyr Radio Cymru. A service for Radio Cymru listeners.


SUN 17:00 Dei Tomos (m001mbn1)
Hanes yr Urdd, Idwal Jones o Geredigion, a throseddu yn ardal Abertawe

Yn gwmni i Dei mae Myrddin ap Dafydd awdur llyfr ar hanes canrif o'r Urdd tra bod Euros Lewis yn cloriannu gwaith y dramodydd a'r digrifwr o Geredigion, Idwal Jones, ac mae Alpha Evans yn trafod cyfraith a threfn yn ardal Abertawe dros ganrif yn ôl.


SUN 18:00 Beti a'i Phobol (m001mbn8)
Dafydd Hywel

Fel teyrnged i’r diweddar Dafydd Hywel, dyma gyfuniad o ddwy raglen wnaeth Beti a'i Phobol recordio gyda'r actor yn 1984 a 2004.

Yn wreiddiol o'r Garnant ger Rhydaman, bu'n actio ers y 1960au mewn cynyrchiadau Cymraeg a Saesneg ar lwyfan, ffilm a theledu.


SUN 19:00 Y Talwrn (m001mbjq)
Y Gwylliaid Cochion a Chaernarfon

Dau dîm o feirdd yn cystadlu i gyrraedd y rownd derfynol yn Eisteddfod Genedlaethol 2023. Two teams of bards compete to win a place in the final at the National Eisteddfod.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001mbnd)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001mbnj)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 29 MAY 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001mbnn)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001mbns)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001mc9f)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001mc9x)
Lisa Angharad yn cyflwyno

Eich hoff fiwsig gyda Lisa Angharad yn cyflwyno yn lle Lisa Gwilym. Your favourite music with Lisa Angharad presenting instead of Lisa Gwilym.


MON 11:00 Bore Cothi (m001mcb6)
Diwrnod cyntaf Eisteddfod yr Urdd

Ar ddiwrnod cyntaf Eisteddfod yr Urdd, mae Ffion Emyr yn ymuno’n fyw o’r maes.

Yr actor a’r diddanwr Ieuan Rhys sydd yn hel atgofion am ei ddyddiau fel aelod o’r Urdd.

Cyfle i fwynhau rhai o’r cystadleuwyr buddugol.

Munud i Feddwl yng nghwmni Gwyn Elfyn.


MON 13:00 Dros Ginio (m001mcbn)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Eisteddfod yr Urdd 2023 (m001mcbx)
Ifan Jones Evans a Ffion Emyr yn cyflwyno uchafbwyntiau o faes Eisteddfod yr Urdd 2023.

Sylw i seremoni'r dydd - seremoni y Prif Gyfansoddwr, a sgwrs gyda chyn-enillydd y seremoni, Lois Eifion.

Sgwrs hefyd gyda Megan Williams, cyflwynydd tywydd S4C sydd wedi ymgartrefu erbyn hyn yn ardal yr Eisteddfod yn Nyffryn Tywi.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001mcc5)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 17:30 Yfory Newydd (m001kfr5)
Siarcod, trin afiechydon, CERN a gwrthfater

Elin Rhys sy’n cwrdd â rhai o wyddonwyr Cymru, sy’n ymchwilio heddiw er mwyn gwneud gwahaniaeth i'n bywydau yfory.

Y biolegydd Jake Davies, sy’n sôn am siarcod oddi ar arfordir Cymru.

Mae Llinos Honeybun yn ceisio addasu cyffuriau sydd eisoes ar y farchnad, er mwyn trin cyflwr difrifol sydd yn effeithio ar blant.

Dr Meryn Griffiths, sydd yn gweithio i un o gwmnïau cyffuriau mawr y byd. Mae Meryn yn arwain tîm sydd yn gweithio ar biofarcwyr mewn treialon clinigol, i weld os yw cyffur yn ddiogel ac yn gweithio ar bobol, nid yn y labordy yn unig.

Dr Rhodri Jones sydd yn bennaeth y pelydrau yn CERN.

Ac mae Dr Aled Isaac yn Abertawe yn dangos y peiriannau sydd ganddo fe er mwyn ymchwilio i gwrthfater - un o ddirgelion mawr y bydysawd.


MON 18:00 Cofio (m001mbmk)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001mcch)
Alan McGee ac Elen Ifan

Alan McGee sy'n dewis ei hoff draciau Cymraeg a sgwrs gydag Elen Ifan, Bardd y Mis ar gyfer mis Mai.


MON 21:00 Caryl (m001mccv)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 30 MAY 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001mcd7)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001mcdn)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001mbt6)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001mbt8)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001mbtb)
Y diweddaraf o Eisteddfod yr Urdd

Y diweddaraf o Eisteddfod yr Urdd, a bydd Ffion Emyr yn ymuno’n fyw o’r maes.

Munud i Feddwl yng nghwmni Iola Ynyr.

Yr awdures Marlyn Samuel fydd yn hel atgofion am ei dyddiau fel aelod o’r Urdd.

Cyfle i fwynhau rhai o’r cystadleuwyr buddigol.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001mbtd)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Eisteddfod yr Urdd 2023 (m001mbtg)
Ifan Jones Evans a Ffion Emyr yn cyflwyno uchafbwyntiau o faes Eisteddfod yr Urdd 2023. Ifan Jones Evans and Ffion Emyr present highlights from the Urdd Eisteddfod 2023.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001mbtj)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Dei Tomos (m001mbn1)
[Repeat of broadcast at 17:00 on Sunday]


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001mbtl)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001mbtn)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 31 MAY 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001mbtq)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001mbts)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001md0s)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001md0v)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001mbhz)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001mbj5)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Eisteddfod yr Urdd 2023 (m001mbjc)
Ifan Jones Evans a Ffion Emyr yn cyflwyno uchafbwyntiau o faes Eisteddfod yr Urdd 2023. Ifan Jones Evans and Ffion Emyr present highlights from the Urdd Eisteddfod 2023.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001mbjl)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Y Talwrn (m001mbjq)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001mbjv)
Elan Evans yn cyflwyno

Cerddoriaeth newydd Cymru gydag Elan Evans yn cyflwyno yn lle Mirain Iwerydd. New Welsh music with Elan Evans sitting in for Mirain Iwerydd.


WED 21:00 Caryl (m001mbjz)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 01 JUNE 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001mbk3)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001mbk6)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001md56)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001md5d)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 10:30 Lisa Gwilym: Traciau Newydd Radio Cymru 2 (m001md5l)
Caneuon Cymraeg Newydd

Rhestr chwarae o'r gerddoriaeth Gymraeg newydd orau ar gyfer eich clustiau! A playlist of the best new Welsh music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001mcb4)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001mcbl)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Eisteddfod yr Urdd 2023 (m001mcbt)
Ifan Jones Evans a Ffion Emyr yn cyflwyno uchafbwyntiau o faes Eisteddfod yr Urdd 2023. Ifan Jones Evans and Ffion Emyr present highlights from the Urdd Eisteddfod 2023.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001mcc2)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Hawl i Holi (m001mccd)
Trafodaeth gyfoes ar bynciau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Topical discussion on local, national and international issues.


THU 19:00 Huw Stephens (m001mccp)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001mcd2)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 02 JUNE 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001mcdh)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001mcdv)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001md0x)
Geraint Hardy: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Geraint Hardy yn cyflwyno yn lle Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Geraint Hardy sitting in for Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001md0z)
Lisa Angharad yn cyflwyno

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad yn cyflwyno yn lle Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Lisa Angharad sitting in for Trystan and Emma.


FRI 11:00 Dom James (m001md12)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001md16)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Eisteddfod yr Urdd 2023 (m001md1b)
Ifan Jones Evans a Ffion Emyr yn cyflwyno uchafbwyntiau o faes Eisteddfod yr Urdd 2023. Ifan Jones Evans and Ffion Emyr present highlights from the Urdd Eisteddfod 2023.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001md1k)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001md1t)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001md22)
Catrin Angharad yn cyflwyno

Tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth yng nghwmni Catrin Angharad yn lle Ffion. Emyr. Music to start the weekend with Catrin Angharad sitting in for Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Ar Blât 16:00 SUN (m001mbmt)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001mbnd)

Beti a'i Phobol 18:00 SUN (m001mbn8)

Bore Cothi 11:00 MON (m001mcb6)

Bore Cothi 11:00 TUE (m001mbtb)

Bore Cothi 11:00 WED (m001mbhz)

Bore Cothi 11:00 THU (m001mcb4)

Caryl 21:00 MON (m001mccv)

Caryl 21:00 TUE (m001mbtn)

Caryl 21:00 WED (m001mbjz)

Caryl 21:00 THU (m001mcd2)

Cofio 13:00 SUN (m001mbmk)

Cofio 18:00 MON (m001mbmk)

Dei Tomos 17:00 SUN (m001mbn1)

Dei Tomos 18:00 TUE (m001mbn1)

Dom James 11:00 FRI (m001md12)

Dros Ginio 13:00 MON (m001mcbn)

Dros Ginio 13:00 TUE (m001mbtd)

Dros Ginio 13:00 WED (m001mbj5)

Dros Ginio 13:00 THU (m001mcbl)

Dros Ginio 13:00 FRI (m001md16)

Eisteddfod yr Urdd 2023 14:00 MON (m001mcbx)

Eisteddfod yr Urdd 2023 14:00 TUE (m001mbtg)

Eisteddfod yr Urdd 2023 14:00 WED (m001mbjc)

Eisteddfod yr Urdd 2023 14:00 THU (m001mcbt)

Eisteddfod yr Urdd 2023 14:00 FRI (m001md1b)

Ffion Dafis 14:00 SUN (m001mbmp)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001mbhl)

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001mbtl)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001m43f)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001mbhn)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001mbnn)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001mcd7)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001mbtq)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001mbk3)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001mcdh)

Hawl i Holi 18:00 THU (m001mccd)

Huw Stephens 19:00 THU (m001mccp)

John Hardy 05:30 MON (m001mbns)

John Hardy 05:30 TUE (m001mcdn)

John Hardy 05:30 WED (m001mbts)

John Hardy 05:30 THU (m001mbk6)

John Hardy 05:30 FRI (m001mcdv)

John ac Alun 21:00 SUN (m001mbnj)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001md1t)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001mbhq)

Lisa Gwilym: Traciau Newydd Radio Cymru 2 10:30 THU (m001md5l)

Lisa Gwilym 09:00 MON (m001mc9x)

Lisa Gwilym 09:00 TUE (m001mbt8)

Lisa Gwilym 09:00 WED (m001md0v)

Lisa Gwilym 09:00 THU (m001md5d)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001mbhj)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001mbjv)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001md22)

Pantycelyn 12:00 SUN (b08cbk0b)

Pnawn Sadwrn Catrin Angharad 14:00 SAT (m001mbhg)

Post Prynhawn 17:00 MON (m001mcc5)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m001mbtj)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001mbjl)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001mcc2)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m001md1k)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001mcch)

Richard Rees 05:30 SAT (m001m43m)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001mbvz)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001mbm9)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001mc9f)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001mbt6)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001md0s)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001md56)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001md0x)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001mbmf)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001md0z)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001mbhb)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001mbhd)

Y Talwrn 19:00 SUN (m001mbjq)

Y Talwrn 18:00 WED (m001mbjq)

Yfory Newydd 17:30 MON (m001kfr5)

Yr Oedfa 16:30 SUN (m001mbmx)