The BBC has announced that it has a sustainable plan for the future of the BBC Singers, in association with The VOCES8 Foundation.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% has not been lifted, but it is being reconsidered.
See the BBC press release here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 13 MAY 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001lq7q)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001lq7x)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001lx4p)
Molly Palmer: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Molly Palmer. Music and entertainment breakfast show with Molly Palmer.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001lwpp)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001lwpr)
Caneuon Codi Calon a'r Eurovision

Rae Carpenter o'r gyfres FFit Cymru yn dewis Caneuon Codi Calon. Hel atgofion am y flwyddyn 2003 ac edrych mlaen at yr Eurovision efo Trystan ap Owen yn fyw o Lerpwl.


SAT 14:00 Pnawn Sadwrn Catrin Angharad (m001lwpt)
Cerddoriaeth a sgyrsiau i godi calon, gyda Catrin Angharad. Music and chat for Saturday afternoon.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001lwpw)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001lwpy)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 14 MAY 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001lwq0)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001lwq2)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001lx5x)
Lisa Angharad: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001lx61)
Gwawr Owen

Cerddoriaeth ar gyfer bore Sul, gyda Gwawr Owen. Music for Sunday morning, with Gwawr Owen.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001lx67)
Oedfa ar ddechrau Wythnos Cymorth Cristnogol dan arweiniad Andrew Sully

Oedfa ar ddechrau Wythnos Cymorth Cristnogol dan arweiniad Andrew Sully a chymorth Rebecca Elliot. Tynnir sylw at lyfr y proffwyd Joel ac at ddamhegion Iesu - dameg yr heuwr a dameg yr hedyn mwstard a rhoir sylw i waith Cymorth Cristnogol gyda ffermwyr pys colomennod yn Malawi.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001lx6f)
Gwenfair Griffith yn cyflwyno

Gwenfair Griffith yn trafod: -
Hawl i brotestio gydag Angharad Tomos a Nicholas Bee a sylwadau gan Winston Roddick
Wythnos Cymorth Cristnogol gyda Llinos Roberts
Cynhadledd Ewropeaidd Addysg Gristnogol yn Hwngari gydag Aled Davies.


SUN 13:00 Cofio (m000vfjh)
Codi Gwên

Be sy' neud i chi chwerthin? Dyna yw nod y rhaglen wrth i John Hardy drio codi gwên wrth bori drwy'r archif. Mi fydd Tegwyn Jones a Hywel Roberts yn chwarae efo'r geiriau mwys ar y gêm banel Dros Ben Llestri ac mi fydd criw Pen Llŷn a Maldwyn yn trafod be 'di rhamant.

Islwyn 'Gus' Jones yn cael tasg i esbonio'r enw Craig Bron Banog sef hanes Llywelyn Ddannedd Hirion, y cwningod a'r ffuret oddi ar y rhaglen Malu ar yr Awyr yn 1984. Mae'r gân Chwarae Troi'n Chwerw yn un o glasuron yr iaith Gymraeg, ond fersiwn go wahanol sy' gan Caryl Parry Jones ar ein cyfer. Mae'r chwarae wedi hen droi'n chwerw gan y Dyn Sali'r Dyn Sâl a'i rychau sy'n ei boeni y tro yma.

Wrth recordio'r gemau panel ar leoliad, mae'r panelwyr fel arfer yn cynhesu'r gynulleidfa wrth rannu ambell i jôc a thro Geraint Lovgreen, Tony 'Bach' Llywelyn, Myrddin ap Dafydd ac Ifan Gruffydd oedd hi wrth recordio Dros Ben Llestri! Yr actores a'r gantores Gillian Elisa sy’n rhannu stori ddoniol am ei 'phearls' a sôn am berlau, orig fach yng nghwmni neb llai na'r Athro Hywel Teifi Edwards wrth iddo gofio am ei ddyddiau pêl-droed yng ngorllewin Cymru.

Criw Cwmni Theatr Gorllewin Morgannwg sy'n diddanu efo sgets yn yr Asiantaeth Deithio yng nghwmni Rhys Parri Jones, Gwyn Fôn, Sara Harries Davies a Manon Eames yn mynd nôl mewn amser....yn llythrennol! Brahms a Liszt Radio Cymru neu Alwyn Humphreys a Rhisiart Arwel sy'n adrodd ambell stori o'r byd clasurol ac yna criw Penigamp nôl yn y 70au wedi ennill y 'pools', ond dyw'r arian heb gyrraedd, felly ma'n rhaid i Marie James, Llangeitho sgwennu llythyr cwyno i Tydfor Jones.


SUN 14:00 Ffion Dafis (m001lx6s)
Diwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas

Ffion Dafis a'i gwesteion yn trafod y byd celfyddydol yn ei holl amrywiaeth, a hynny yng Nghymru a thu hwnt. Â hithau yn Ddiwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas mae Ffion yn ymweld â Thalacharn yng nghwmni Alun Gibbard a Cerys Matthews ac hefyd yn cael cwmni cast cynhyrchiad newydd 'Cosi Fan Tutte', Opra Cymru.

Mae'r tymor gwyliau celfyddydol yn eu hanterth, a'r wythnos nesaf mae Elin Rhys yn derbyn gwobr arbennig yng Ngŵyl Ffilmiau Bae Caerfyrddin am ei chyfraniad i'r byd celfyddydol, ond cyn hynny mae yn taro heibio'r stiwdio am sgwrs, fel yr awdur John Sam Jones cyn iddo yntau ddychwelyd yn ôl i'r Almaen lle mae yn byw bellach, ond mae wedi bod ar ymweliad â Chymru drwy'r wythnos yn hyrwyddo ei waith.

Arddangosfa o waith yr artist Anna Davies sydd yn cael sylw Elen Wyn yn Oriel Ffin-y-Parc, Llanrwst. Ac yna i gloi, mae Ffion yn cael cwmni y cyfarwyddwr theatrig Geinor Styles â hithau newydd ennill gwobr yr wythnos hon fel cydnabyddiaeth am ei chyfraniad i'r byd perfformio.


SUN 16:00 Ar Blât (m001lx6x)
Beca Lyne-Pirkis yn trafod bwyd gyda Non Parry

Y gantores Non Parry yw gwestai Beca Lyne-Pirkis yr wythnos hon.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001lx71)
Elen Ifan yn cyflwyno

Elen Ifan yn trafod emynwyr sydd wedi cyfrannu cyfieithiadau a gweithiau gwreiddiol i'n traddodiad emynyddol.


SUN 17:00 Dei Tomos (m001lx75)
Atgofion am deithiau ar y môr

Yn gwmni i Dei mae Valmai Rees sy'n hel atgofion am ei theithiau ar long ei thad pan oedd hi'n blentyn, y mathemategydd Griffith Davies yw pwnc Haydn Edwards tra bod Haf Llewelyn yn trafod ei nofel newydd 'Salem'.


SUN 18:00 Beti a'i Phobol (m001lx78)
Betty Williams

Beti George yn sgwrsio gyda Betty Williams Gwleidydd Llafur. Hi oedd Aelod Senedd y Deyrnas Unedig dros etholaeth Conwy o 1997 hyd 2010. Yn wreiddiol o Dalysarn, Dyffryn Nantlle. Mae hi'n rhannu straeon difyr ei bywyd ac yn dewis ambell gân.


SUN 19:00 Y Talwrn (m0015bp6)
Talwrn Cranogwen

Crannog a Merched Hawen yw'r timau mewn rhifyn arbennig - sef Talwrn Cranogwen. Mae’r ornest yn cyd-fynd â Diwrnod Rhyngwladol y Merched a Mererid Hopwood yw'r Meuryn.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001lx7g)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001lx7p)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 15 MAY 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001lx7w)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001lx82)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001lxhm)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001lxht)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001lx60)
Wythnos Iechyd Meddwl

Ar gychwyn Wythnos Iechyd Meddwl, bydd Shân yn sgwrsio efo’r cwnselydd Andrew Tamplin.

Gwyn Elfyn fydd yn cynnig Munud i Feddwl.

Sgwrs efo enillydd Ysgoloriaeth Nansi Richards, oedd yn cael ei chynnal dros y penwythnos yn Neuadd Gregynog.

Natalie Riddler yn sgwrsio am waith elusen 'Morgan’s Army', sy’n cefnogi teuluoedd plant efo chancr ac yn edrych ymlaen at ddigwyddiad arbennig iawn.


MON 13:00 Dros Ginio (m001lx65)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001lx6c)
Wyn Gruffydd yn westai

Y darlledwr a'r sylwebydd Wyn Gruffydd sy'n cadw cwmni i Ifan Jones Evans yn y stiwdio, i roi'r byd yn ei le.

Hefyd, Sean Walker sy'n edrych nôl ar rai o uchafbwyntiau penwythnos cystadleuaeth Eurovision.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001lx6k)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gydag Alun Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Cofio (m000vfjh)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001lx7n)
Gigs mewn ysgolion

Meilyr Powel o'r Comisiwn Brenhinol yn trafod pensaernïaeth ysgolion yn yr 20fed ganrif a chymuned nos Lun yn cofio gigs ysgol.


MON 21:00 Caryl (m001lx7v)
Rowena Owen o'r Denbigh Pheonix Players fydd yn ymuno gyda Caryl i drafod eu perfformiad nhw - Prescription for Murder.

Aled Illtud o Bontypridd fydd yn edrych yn ôl ar gystadleuaeth Eurovision.TUESDAY 16 MAY 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001lx81)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001lx8b)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001lxj7)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001lxjj)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001lxc8)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001lxct)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001lxd9)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001lxdn)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Dei Tomos (m001lx75)
[Repeat of broadcast at 17:00 on Sunday]


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001lxdw)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001lxf0)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 17 MAY 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001lxf4)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001lxf8)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001lxjm)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001lxk1)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001lxkf)
Heledd Cynwal yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Heledd Cynwal yn sedd Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Heledd Cynwal sitting in for Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001lxkt)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001lxl6)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001lxlj)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Y Talwrn (m0015bp6)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001lxlt)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001lxm3)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 18 MAY 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001lxmc)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001lxmr)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001lxgj)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 08:30 Dros Frecwast (m001lxr9)
Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt, gyda Kate Crockett a Dylan Ebenezer. The latest news in Wales and beyond, presented by Kate Crockett and Dylan Ebenezer.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001lxgn)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 10:30 Lisa Gwilym: Traciau Newydd Radio Cymru 2 (m001lxgq)
Caneuon Cymraeg Newydd

Rhestr chwarae o'r gerddoriaeth Gymraeg newydd orau ar gyfer eich clustiau! A playlist of the best new Welsh music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001lxgs)
Heledd Cynwal yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Heledd Cynwal yn sedd Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Heledd Cynwal sitting in for Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001lxgv)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001lxgx)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001lxgz)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001lx78)
[Repeat of broadcast at 18:00 on Sunday]


THU 19:00 Huw Stephens (m001lxh1)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001lxh3)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 19 MAY 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001lxh6)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001lxh8)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001lxpz)
Lisa Angharad: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001lxq3)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001lxq7)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001lxqc)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001lxqh)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001lxqm)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001lxqr)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001lxqw)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Ar Blât 16:00 SUN (m001lx6x)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001lx7g)

Beti a'i Phobol 18:00 SUN (m001lx78)

Beti a'i Phobol 18:00 THU (m001lx78)

Bore Cothi 11:00 MON (m001lx60)

Bore Cothi 11:00 TUE (m001lxc8)

Bore Cothi 11:00 WED (m001lxkf)

Bore Cothi 11:00 THU (m001lxgs)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m001lx6f)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m001lx71)

Caryl 21:00 MON (m001lx7v)

Caryl 21:00 TUE (m001lxf0)

Caryl 21:00 WED (m001lxm3)

Caryl 21:00 THU (m001lxh3)

Cofio 13:00 SUN (m000vfjh)

Cofio 18:00 MON (m000vfjh)

Dei Tomos 17:00 SUN (m001lx75)

Dei Tomos 18:00 TUE (m001lx75)

Dom James 11:00 FRI (m001lxq7)

Dros Frecwast 08:30 THU (m001lxr9)

Dros Ginio 13:00 MON (m001lx65)

Dros Ginio 13:00 TUE (m001lxct)

Dros Ginio 13:00 WED (m001lxkt)

Dros Ginio 13:00 THU (m001lxgv)

Dros Ginio 13:00 FRI (m001lxqc)

Ffion Dafis 14:00 SUN (m001lx6s)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001lwpy)

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001lxdw)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001lq7q)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001lwq0)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001lx7w)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001lx81)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001lxf4)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001lxmc)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001lxh6)

Huw Stephens 19:00 THU (m001lxh1)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001lx6c)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001lxd9)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001lxl6)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001lxgx)

John Hardy 05:30 MON (m001lx82)

John Hardy 05:30 TUE (m001lx8b)

John Hardy 05:30 WED (m001lxf8)

John Hardy 05:30 THU (m001lxmr)

John Hardy 05:30 FRI (m001lxh8)

John ac Alun 21:00 SUN (m001lx7p)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001lxqr)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001lwq2)

Lisa Gwilym: Traciau Newydd Radio Cymru 2 10:30 THU (m001lxgq)

Lisa Gwilym 09:00 MON (m001lxht)

Lisa Gwilym 09:00 TUE (m001lxjj)

Lisa Gwilym 09:00 WED (m001lxk1)

Lisa Gwilym 09:00 THU (m001lxgn)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001lwpw)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001lxlt)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001lxqw)

Pnawn Sadwrn Catrin Angharad 14:00 SAT (m001lwpt)

Post Prynhawn 17:00 MON (m001lx6k)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m001lxdn)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001lxlj)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001lxgz)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m001lxqm)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001lx7n)

Richard Rees 05:30 SAT (m001lq7x)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001lx4p)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001lx5x)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001lxhm)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001lxj7)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001lxjm)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001lxgj)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001lxpz)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001lx61)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001lxq3)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001lwpp)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001lxqh)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001lwpr)

Y Talwrn 19:00 SUN (m0015bp6)

Y Talwrn 18:00 WED (m0015bp6)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m001lx67)