The BBC has announced that it has a sustainable plan for the future of the BBC Singers, in association with The VOCES8 Foundation.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% has not been lifted, but it is being reconsidered.
See the BBC press release here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 06 MAY 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001lkhc)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001lkhg)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001lq61)
Daniel Glyn: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001lq4g)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001lq4j)
Caneuon Codi Calon Gwyn Eiddior

Y cyflwynydd Gwyn Eiddior yn dewis Caneuon Codi Calon. Sgwrs gyda enillydd Sylwebaethau'r wythnos a straeon y we gan Trystan ap Owen.


SAT 14:00 Pnawn Sadwrn Catrin Angharad (m001lq4l)
Cerddoriaeth a sgyrsiau i godi calon, gyda Catrin Angharad. Music and chat for Saturday afternoon.


SAT 17:00 Newyddion Radio Cymru (m001lq4n)
Edrych yn ôl ar seremoni coroni Brenin Charles III yn Abaty Westminster. Looking back at the coronation ceremony at Westminster Abbey.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001lq4q)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001lq4s)
Irfon Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn yng nghwmni Irfon Jones yn lle Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night with Irfon Jones sitting in for Ffion Emyr.SUNDAY 07 MAY 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001lq4v)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001lq4x)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001lq4z)
Lisa Angharad: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001lq51)
Gwawr Owen

Cerddoriaeth ar gyfer bore Sul, gyda Gwawr Owen. Music for Sunday morning, with Gwawr Owen.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001lq53)
Oedfa trannoeth coroni Charles III dan arweiniad Barry Morgan cyn Archesgob Cymru

Barry Morgan, cyn Archesgob Cymru yn arwain addoliad trannoeth coroni Charles III yn Abaty Westminster. Y mae'n trafod amheuon am addasrwydd brenhiniaeth yn Israel ac yn pwysleisio fod rhaid i frenin gydnabod Arglwyddiaeth Duw a bod yn barod i wasanaethu pobl, fel yr oedd Crist wedi gwasanaethu pobl. Darllenir o I Samuel 8 ac o Efengyl Marc.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001lq55)
John Roberts yn trafod ei gwaith gyda Sian Howys - cyn gyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Ceredigion

John Roberts yn trafod ei gwaith gyda Sian Howys - cyn gyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Ceredigion. Mae'n trafod apêl y gwaith a'i chymhellion hi, ond yn trafod heriau y gwaith hefyd, gan gynnwys gofal am henoed, pobl ifanc a staff y gwasanaeth. Y mae hefyd yn trafod y nerth a gafodd drwy ei ffydd i gyflawni'r gwaith.


SUN 13:00 Cofio (m001lq57)
Sir Frycheiniog

Cyfle i glywed acen braf Sir Frycheiniog gan Agnes Jones o Lanbedr ger Llangynidr. Daw'r clip o gasgliad TJ Morgan a fu'n crwydro Cymru cyn yr Ail Ryfel Byd yn casglu tafodieithoedd.

Tarddiad yr enw 'Storey Arms' gan Malcolm Llywelyn.

Jon Gower sy'n sôn am Lyn Syfaddan a'r cysylltiad cynnar rhwng Cymru ac Iwerddon.

Hanes boddi pentref Ynys y Felin yn 1926 - bu teulu Dafydd Gwilym Tawelfryn Jones, neu Wil y Peiriant, yn helpu gyda'r gwaith o adeiladu'r argae.

Olwen Samuel sy'n cofio am daith go arbennig mewn car am y tro cyntaf.

Huw Williams yn cofio am gerddorion Sir Frycheiniog, gan gynnwys David Jenkins, D. Christmas Williams a Daniel Protheroe.

Beti George yn holi Ceinwen Davies, Glasfryn, Llangammarch, sy'n cofio gwagio'r Epynt yn y 1940au.

Rhian Parry fu'n ymweld â thref Llanwrtyd ym 1993 i holi Bet Richards ac Aneurin Davies am ffynhonnau llesol y dref farchnad.

Mae’r Parchedig Tom Evans yn mynd adre i Drecastell ac yn cwrdd â hen ffrind, Meredith Jones, sydd yn mynd ag ef i Gapel Saron, a'r ddau yn trafod y beirdd lleol.

A hanes George Everest gan Llion Iwan.


SUN 14:00 Ffion Dafis (m001lq59)
Iaith, hunaniaeth a chreadigrwydd mewn cerddoriaeth Gymraeg a Māori

Elen Ifan yn sgwrsio am iaith, hunaniaeth a chreadigrwydd mewn cerddoriaeth Gymraeg a Māori.

Cipolwg ar gynhyrchiad drama newydd sbon gan Nia Morais, sef 'Imrie'.

Dathlu llwyddiant rhai o'n hawduron ifanc Cymreig wrth iddynt dderbyn cefnogaeth ddwys dros gyfnod o 12 mis trwy gynllun datblygiad proffesiynol Llenyddiaeth Cymru, 'Cynrychioli Cymru'.

Ymweliad ag arddangosfa o waith yr artist Elfyn Lewis a'r diweddar Peter Prendergast yn Oriel Ffin-y-Parc, Llanrwst.

Ac mae'r wehyddwraig Anna Pritchard o Ddyfryn Ogwen yn galw heibio'r stiwdio i drafod sut mae clustiau defaid yn dylanwadu ar ei gwaith fel dylunydd tecstiliau.


SUN 16:00 Deiseb Heddwch Menywod Cymru (m001lq5c)
Deiseb Heddwch Menywod Cymru

Stori ryfeddol am ddeiseb heddwch a lofnodwyd gan bron i 400,000 o fenywod Cymru union ganrif yn ôl, a’i chyflwyno i fenywod yr Unol Daleithiau. Pwy oedd y gwragedd y tu cefn i’r ymgyrch yn 1923? Pam aeth y ddeiseb yn angof am ddegawdau? A sut daeth yr hanes coll yn ôl i sylw’r byd? Gwenllian Grigg sy’n mynd ar drywydd y stori.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001lq5g)
Cantorion Blaenffos

Rhiannon Lewis yn cyflwyno perfformiadau gan Gantorion Blaenffos. Hymns performed by Cantorion Blaenffos.


SUN 17:00 Dei Tomos (m001lq3y)
Siân James a Catrin Wager

Siân James yn trafod ei bywyd a'i cherddoriaeth yn dilyn cyhoeddi ei chyfrol 'Gweld Sêr', ac mae Catrin Wager yn dewis ei hoff gerdd.


SUN 18:00 Beti a'i Phobol (m001lq5j)
Sioned Lewis

Sioned Lewis, sy'n gwnselydd ac yn seicotherapydd, yw gwestai Beti a'i Phobol.

Yn wreiddiol o Ddolwyddelan, bu'n gweithio mewn sawl maes gwahanol: yn gwerthu tai, yn y byd teledu a gyda Mudiad Ysgolion Meithrin.

Yn 1999 gorfu i Sioned adael ei gwaith gan fod ganddi ganser y fron a bu'n gyfnod anodd ofnadwy iddi. Rhwng 1999- 2001 bu Sioned mewn ac allan o wahanol ysbytai.

Sioned yw cwnselydd rhaglen Gwesty Aduniad.


SUN 19:00 Y Talwrn (m001lq5l)
Y Cwps a'r Glêr

Y Cwps a'r Glêr sy'n cystadlu i gyrraedd y rownd derfynol yn Eisteddfod Genedlaethol 2023. Two teams of bards compete to win a place in the final at the National Eisteddfod.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001lq5n)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001lq5q)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 08 MAY 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001lq5s)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001lq5v)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001lq66)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001lq69)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001lq6c)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


MON 13:00 Dros Ginio (m001lq6f)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001lq6h)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001lq6k)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gydag Alun Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 17:30 Yfory Newydd (m001k6xt)
Morfeydd heli, bio-feddygaeth, ymasiad niwclear a lled-ddargludyddion

Elin Rhys sy'n cwrdd â rhai o wyddonwyr Cymru sy’n ymchwilio heddiw, er mwyn gwneud gwahaniaeth i'n bywydau yfory.

Mae'r rhaglen yn dechrau ar forfa heli Cwm Ify ar Benrhyn Gŵyr, sydd wedi ei hadfer ar ôl i dwll ymddangos yn y morglawdd. Dr Cai Ladd sydd yn mynd â ni am dro gan drafod pwysigrwydd morfeydd heli i amddiffyn ein harfordir rhag llifogydd, i storio carbon, a gofalu am fyd natur.

Nôl yn y labordy, mae Lois Lewis yn ymchwilio i un protein arbennig yn ein celloedd sydd yn gallu achosi clefyd Altzheimer wrth iddo newid siâp. Mae Lois yn chwilio am gyffur i effeithio ar y protein hwnnw a thrin yr afiechyd.

Efallai mai un o heriau mwyaf ein planed yw sicrhau ynni glân , di-ben-draw, i ddiwallu ein hangen am drydan. Mae proses o'r enw Ymasiad Niwclear yn copïo sut mae’r haul yn cynhyrchu egni, drwy losgi plasma crasboeth mewn adweithydd. Ond dychmygwch y gwres fydd yn yr adweithydd? Mae Dr Llion Evans a'i fyfyriwr PhD Rhidian Lewis ym Mhrifysgol Abertawe yn gweithio ar fodelu deunyddiau all wrthsefyll y gwres fyddai’n cael ei greu yn y broses. Ac yn Llundain mae Dr Catrin Mair Davies yn ymchwilio i'r ffyrdd ymarferol o gysylltu deunyddiau at ei gilydd er mwyn gallu wynebu'r gwres tanbaid, mewn ffwrnes yn ei labordy.

A, tu fewn i'n teclynnau electronig mae lled-ddargludyddion, semi-conductors, sydd yn caniatáu i drydan deithio - yn ein sgriniau bach ar y ffôn, cyfrifiaduron, teledu ac yn y blaen. Er mwyn delio gyda thrydan yr oes newydd werdd, mae angen addasu'r rhain. Mae canolfan newydd o'r enw CISM yn agor ym Mai 2023 ar gampws y Bae, Prifysgol Abertawe. Mae Dr Emrys Evans yn un o'r cemegwyr fydd yno, yn defnyddio ymchwil a wnaeth i sut mae llygaid y Robin Goch yn derbyn neges drydanol o faes magnetig y ddaear er mwyn mudo.


MON 18:00 Cofio (m001lq57)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001lq6m)
Focus Wales

Cyfweliadau gyda rhai o'r artistiaid yng ngŵyl Focus Wales eleni.


MON 21:00 Caryl (m001lq6p)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 09 MAY 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001lq6r)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001lq6t)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001lq3k)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001lq3m)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001lq3p)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001lq3r)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001lq3t)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001lq3w)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Dei Tomos (m001lq3y)
[Repeat of broadcast at 17:00 on Sunday]


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001lq40)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001lq42)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 10 MAY 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001lq44)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001lq46)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001lqb5)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001lqb7)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001lq7p)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001lq7v)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001lq7z)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001lq81)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Y Talwrn (m001lq5l)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 19:00 Gig Chillout Sian Eleri (m001klk2)
Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Sian Eleri yn cyflwyno ei hoff draciau chillout wedi eu perfformio gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC. Sian Eleri performs chillout tracks performed by BBC NOW.


WED 21:00 Caryl (m001lq85)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 11 MAY 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001lq87)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001lq89)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001lqb9)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 08:30 Sioe Frecwast: Naw o'r 90au (m001lqbc)
Miwsig Gorau'r 90au!

Taith nôl i ddegawd y Spice Girls, Eden, Big Leaves ac Oasis! Take a trip back to the Nineties.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001lqbf)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001lq90)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001lq92)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Elliw Gwawr sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001lq94)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001lq96)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001lq5j)
[Repeat of broadcast at 18:00 on Sunday]


THU 19:00 Huw Stephens (m001lq98)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001lq9b)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 12 MAY 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001lq9d)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001lq9g)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001lq70)
Lisa Angharad: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001lq72)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001lq74)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001lq76)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001lq78)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001lq7b)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001lq7g)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001lq7l)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001lq5n)

Beti a'i Phobol 18:00 SUN (m001lq5j)

Beti a'i Phobol 18:00 THU (m001lq5j)

Bore Cothi 11:00 MON (m001lq6c)

Bore Cothi 11:00 TUE (m001lq3p)

Bore Cothi 11:00 WED (m001lq7p)

Bore Cothi 11:00 THU (m001lq90)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m001lq55)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m001lq5g)

Caryl 21:00 MON (m001lq6p)

Caryl 21:00 TUE (m001lq42)

Caryl 21:00 WED (m001lq85)

Caryl 21:00 THU (m001lq9b)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 MON (m001lq6h)

Cofio 13:00 SUN (m001lq57)

Cofio 18:00 MON (m001lq57)

Dei Tomos 17:00 SUN (m001lq3y)

Dei Tomos 18:00 TUE (m001lq3y)

Deiseb Heddwch Menywod Cymru 16:00 SUN (m001lq5c)

Dom James 11:00 FRI (m001lq74)

Dros Ginio 13:00 MON (m001lq6f)

Dros Ginio 13:00 TUE (m001lq3r)

Dros Ginio 13:00 WED (m001lq7v)

Dros Ginio 13:00 THU (m001lq92)

Dros Ginio 13:00 FRI (m001lq76)

Ffion Dafis 14:00 SUN (m001lq59)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001lq4s)

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001lq40)

Gig Chillout Sian Eleri 19:00 WED (m001klk2)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001lkhc)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001lq4v)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001lq5s)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001lq6r)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001lq44)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001lq87)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001lq9d)

Huw Stephens 19:00 THU (m001lq98)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001lq3t)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001lq7z)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001lq94)

John Hardy 05:30 MON (m001lq5v)

John Hardy 05:30 TUE (m001lq6t)

John Hardy 05:30 WED (m001lq46)

John Hardy 05:30 THU (m001lq89)

John Hardy 05:30 FRI (m001lq9g)

John ac Alun 21:00 SUN (m001lq5q)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001lq7g)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001lq4x)

Lisa Gwilym 09:00 MON (m001lq69)

Lisa Gwilym 09:00 TUE (m001lq3m)

Lisa Gwilym 09:00 WED (m001lqb7)

Lisa Gwilym 09:00 THU (m001lqbf)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001lq4q)

Newyddion Radio Cymru 17:00 SAT (m001lq4n)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001lq7l)

Pnawn Sadwrn Catrin Angharad 14:00 SAT (m001lq4l)

Post Prynhawn 17:00 MON (m001lq6k)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m001lq3w)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001lq81)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001lq96)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m001lq7b)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001lq6m)

Richard Rees 05:30 SAT (m001lkhg)

Sioe Frecwast: Naw o'r 90au 08:30 THU (m001lqbc)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001lq61)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001lq4z)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001lq66)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001lq3k)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001lqb5)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001lqb9)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001lq70)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001lq51)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001lq72)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001lq4g)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001lq78)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001lq4j)

Y Talwrn 19:00 SUN (m001lq5l)

Y Talwrn 18:00 WED (m001lq5l)

Yfory Newydd 17:30 MON (m001k6xt)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m001lq53)