The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 22 APRIL 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001l3p3)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001l3p7)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001lbc8)
Daniel Glyn: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001lb6j)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001lb6l)
Y cyflwynydd Siôn Tomos Owen yn dewis Caneuon Codi Calon. Sylwebaethau'r Wythnos gan Heledd Anna, a newyddion a straeon y we gan Trystan ap Owen.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001lb6n)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001lb6q)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 18:15 Chwaraeon Radio Cymru (m001lkw5)
Wrecsam v Boreham Wood

Sylwebaeth o gêm Wrecsam v Boreham Wood yng Nghynghrair Genedlaethol Lloegr. Commentary from Wrexham v Boreham Wood in the National League.


SAT 20:30 Marc Griffiths (m001lb6q)
[Repeat of broadcast at 17:30 today]


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001lb6s)
Irfon Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gydag Irfon Jones yn sedd Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night, with Irfon Jones sitting in for Ffion Emyr.SUNDAY 23 APRIL 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001lb6v)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001lb6x)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001lbdp)
Mirain Iwerydd: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001lbd2)
Gwawr Owen

Cerddoriaeth ar gyfer bore Sul, gyda Gwawr Owen. Music for Sunday morning, with Gwawr Owen.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001lbd5)
Oedfa dan arweiniad Fiona Gannon, Clydach

Oedfa dan arweiniad Fiona Gannon, Clydach yn cynnwys myfyrdod ar eiriau Crist 'Gwyn eu byd y rhai sydd yn credu heb iddynt fy ngweld'. Mae'n trafod sut y mae modd 'gweld' yr Iesu drwy ffydd a sut y mae'n rhaid dangos Crist a'i gariad yn y ffordd y mae ei ddisgyblion yn byw a gweithredu o ddydd i ddydd. Ceir dau ddarlleniad o efengyl Ioan.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001lbd7)
Gwenfair Griffith yn trafod Eid al-fitr a nod Archesgob Cymru i'w eglwys

Gwenfair Griffith yn trafod Eid al-fitr yn ysgol Glanmorfa, Caerdydd ac yn trafod nod Archesgob Cymru i'w eglwys gyda'r Archesgob - Andy John a chlywed ymateb Delyth Richards, Dyfrig Lloyd ac Allison Morris. Mae’n sgwrsio gydag Aled Lewis Evans am yr ysbryd sydd i’w deimlo yn ninas Wrecsam, ac mae Gwen Down yn clywed ymateb cynrychiolwyr o Gymru yng nghynhadledd CWM yn Amsterdam.


SUN 13:00 Cofio (m001lb60)
Pontydd

Archif, atgof a chân yng nghwmni John Hardy ar y thema Pont.

Mae Vaughan Roderick yn trafod William Edward, s sef cynllunydd pont Pontypridd, cawn hanes noson llosgi Pont Britannia yn 1970 gan T Glynne Davies ac mae Arthur Rowlands yn cofio'r noson pryd ddallwyd e ar Bont Ddyfi ym Machynlleth nôl ym 1961.

Maldwyn Thomas sy’n trafod ei hoff bont, sef Pont y Cim gyda Nia Roberts, ac mae Sian Parry Huws yn edrych nôl ar hanes Protest Pont Trefechan ym 1963.


SUN 14:00 Ffion Dafis (m001lbd9)
Ffion Dafis a'i gwesteion yn trin a thrafod y byd celfyddydol yn ei holl amrywiaeth. Â hithau heddiw'n 'Ddiwrnod Llyfr y Byd' mae Ffion yn cael cwmni Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru, Helgard Krause yn ogystal â'r nofelwyr rhyngwladol Kris Hughes a Clare Mackintosh. Trafod drama lwyfan ddwyieithog 'Bipolar a Fi' mae'r actorion Ceri Ashe ac Aron Cynan - cyflwr y mae Ceri fel awdur y ddrama yn byw gydag e. Mae'r artist print gweledol o Ddyffryn Ogwen, Rebecca Hardy-Griffiths yn galw heibio'r stiwdio am sgwrs cyn mynd draw i Lerpwl yn y prynhawn i arddangos a gwerthu ei chynnyrch, tra bod Fflur Dafydd yn trafod yr her o drosglwyddo straeon trosedd i'r sgrîn. Ac yn ogystal â'r trin a'r trafod mae rhaglen Ffion Dafis hefyd yn gartref i glywed rhan o gyngherddau cyfredol Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, a'r wythnos yma cyfle i glywed trac o gyngerdd y Gerddorfa yn Neuadd Dewi Sant, Nos Iau ddiwethaf, sef 'Y Freuddwyd Americanaidd' gan Charles Ives, Karol Szymanowski a John Adams dan arweinyddiaeth Ryan Bancroft.


SUN 15:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001lbdt)
Chwe Gwlad y Menywod: Ffrainc v Cymru

Sylwebaeth fyw o gêm Ffrainc v Cymru ym Mhencampwriaeth Chwe Gwlad y Menywod. Live commentary from France v Wales in the Women's Six Nations.


SUN 17:15 Dei Tomos (m001lbdh)
Hanes teulu, byd natur a hen ffotograffau

Yn gwmni i Dei mae Dafydd Wigley, sydd wedi ymchwilio i hanes ei deulu, ac yn adrodd stori tri ohonyn nhw. Hefyd mae Dei yn sgwrsio gyda'r naturiaethwraig Bethan Wyn Jones ar ei hymddeoliad fel colofnydd ac mae Gareth Roberts yn arwain Dei o amgylch arddangosfa o ffotograffau hanesyddol yn Llanberis.


SUN 18:00 Beti a'i Phobol (m001lbdk)
Robat Idris

Beti George sydd yn sgwrsio gyda Robat Idris Davies o Ynys Môn. Mae'n ymgyrchydd brwd, yn Gadeirydd Cymdeithas yr Iaith, ac yn Is Gadeirydd Cymdeithas y Cymod, mae hefyd yn aelod o Orsedd Beirdd Ynys Môn, ac yn Gyfarwyddwr Cymdeithas Morisiaid Môn ac yn aelod o Bwyllgor Gweithredol PAWB – Pobl Atal Wylfa B. Mae'n sôn am ei waith fel Milfeddyg ac am ei gyfnod yn Japan yn dilyn dinistr Fukushima.


SUN 19:00 Y Talwrn (m001lbdn)
Dwy Ochr i'r Bont a'r Llewod Cochion

Dau dîm o feirdd yn cystadlu i gyrraedd y rownd derfynol yn Eisteddfod Genedlaethol 2023. Two teams of bards compete to win a place in the final at the National Eisteddfod.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001lbds)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001lbdx)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 24 APRIL 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001lbdz)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001lbf1)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001lbhp)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001lbhw)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001lb5m)
Mae Cegin Cothi ar agor a heddiw mae Alison Huw yn trin a thrafod coginio gydag olewydd.

Munud i Feddwl yng nghwmni Elen Pencwm.

Sgwrs efo’r tenor Dafydd Jones yn dilyn rownd derfynol Gwobr Kathleen Ferrier.

Helen Scutt sydd yn yr ardd, a thyfu planhigion mewn potiau sy’n cael ei sylw.

Yn dilyn Marathon Llundain ddoe, byddwn yn dal fyny efo dau o’r rhedwyr, sef Non Edwards a Daf Wyn.


MON 13:00 Dros Ginio (m001lb5p)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001lb5s)
Ken Hughes yn Rhoi'r Byd yn ei Le

Ken Hughes o Bentrefelin ger Criccieth sy'n cadw cwmni i Ifan Jones Evans, i roi'r byd yn ei le. Hefyd, Dafydd Vaughan o Grymych sy'n edrych ymlaen at Ŵyl Fel 'Na Mai ymhen pythefnos.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001lb5x)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Liam Evans yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Cofio (m001lb60)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001lb62)
Clasuron coll o gasgliad Mr Mwyn, a gwesteion yn hel atgofion. Forgotten classics from Mr Mwyn's collection, and guests reminisce.


MON 21:00 Caryl (m001lb64)
Emma Walford yn cyflwyno

Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr, gydag Emma Walford yn cyflwyno yn lle Caryl. Music and fun with Emma Walford sitting in for Caryl.TUESDAY 25 APRIL 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001lb66)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001lb68)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001lbgc)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001lbgh)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001lbg0)
Sgwrs efo John Morgan o Fand Tref Llandeilo wrth iddo baratoi ar gyfer perfformaid arbennig iawn.

Shoned Wyn Jones efo Munud i Feddwl.

Gwisgo 'denim' sy’n cael sylw yr arbenigwraig ffasiwn Helen Humphreys.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001lbg2)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001lbg4)
Y cerddor Tegid Rhys yn westai

Y cerddor o Ben Llŷn, Tegid Rhys, sy'n sgwrsio gydag Ifan Jones Evans am ei albym newydd, Lle Bu'r Afon yn Llifo.

Hefyd, mwy o Glecs y Cwm yng nghwmni Terwyn Davies, a phwy fydd y 'Top Dog' yng Nghwis Mawr y Prynhawn?


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001lbg6)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Dei Tomos (m001lbdh)
[Repeat of broadcast at 17:15 on Sunday]


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001lbg9)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001lbgd)
Emma Walford yn cyflwyno

Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr, gydag Emma Walford yn cyflwyno yn lle Caryl. Music and fun with Emma Walford sitting in for Caryl.WEDNESDAY 26 APRIL 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001lbgj)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001lbgm)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001lbjp)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001lbjw)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001lbk1)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001lbk7)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001lbkd)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001lbkh)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Y Talwrn (m001lbdn)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 19:00 Gwobrau Gwerin Cymru (m001lkvw)
Uchafbwyntiau seremoni Gwobrau Gwerin Cymru yn Neuadd Hoddinott, Caerdydd, gyda Caryl Parry Jones a Frank Hennessy yn cyflwyno.

Yn cynnwys perfformiadau gan rai o fandiau mwya'r sîn:
Mari Mathias
Alaw
VRï
Bwncath


WED 21:00 Caryl (m001lbkm)
Emma Walford yn cyflwyno

Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr, gydag Emma Walford yn cyflwyno yn lle Caryl. Music and fun with Emma Walford sitting in for Caryl.THURSDAY 27 APRIL 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001lbkp)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001lbks)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001lbf3)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 08:30 Sioe Frecwast: Naw o'r 90au (m001lbf5)
Miwsig Gorau'r 90au!

Taith nôl i ddegawd y Spice Girls, Eden, Big Leaves ac Oasis! Take a trip back to the Nineties.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001lbf7)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001lbfb)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001lbff)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001lbfh)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001lbfk)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001lbdk)
[Repeat of broadcast at 18:00 on Sunday]


THU 19:00 Huw Stephens (m001lbfm)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 19:45 Chwaraeon Radio Cymru (m001lkyz)
Rotherham v Caerdydd

Sylwebaeth fyw o gêm Rotherham v Caerdydd yn y Bencampwriaeth. Live commentary from Rotherham v Cardiff City in the Championship.


THU 22:00 Caryl (m001lbfp)
Ffion Emyr yn cyflwyno

Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr, gyda Ffion Emyr yn cyflwyno yn lle Caryl. Music and fun with Ffion Emyr sitting in for Caryl.FRIDAY 28 APRIL 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001lbfr)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001lbft)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001lby6)
Lisa Angharad: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001lbhs)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001lby8)
Owain Williams yn cyflwyno

Owain Williams sydd yn sedd Dom James, yn chwarae eich hoff fiwsig. Owain Williams sits in for Dom James.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001lbj7)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001lbjd)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001lbjh)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001lbjq)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001lbjx)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001lbds)

Beti a'i Phobol 18:00 SUN (m001lbdk)

Beti a'i Phobol 18:00 THU (m001lbdk)

Bore Cothi 11:00 MON (m001lb5m)

Bore Cothi 11:00 TUE (m001lbg0)

Bore Cothi 11:00 WED (m001lbk1)

Bore Cothi 11:00 THU (m001lbfb)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m001lbd7)

Caryl 21:00 MON (m001lb64)

Caryl 21:00 TUE (m001lbgd)

Caryl 21:00 WED (m001lbkm)

Caryl 22:00 THU (m001lbfp)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m001lb6n)

Chwaraeon Radio Cymru 18:15 SAT (m001lkw5)

Chwaraeon Radio Cymru 15:00 SUN (m001lbdt)

Chwaraeon Radio Cymru 19:45 THU (m001lkyz)

Cofio 13:00 SUN (m001lb60)

Cofio 18:00 MON (m001lb60)

Dei Tomos 17:15 SUN (m001lbdh)

Dei Tomos 18:00 TUE (m001lbdh)

Dom James 11:00 FRI (m001lby8)

Dros Ginio 13:00 MON (m001lb5p)

Dros Ginio 13:00 TUE (m001lbg2)

Dros Ginio 13:00 WED (m001lbk7)

Dros Ginio 13:00 THU (m001lbff)

Dros Ginio 13:00 FRI (m001lbj7)

Ffion Dafis 14:00 SUN (m001lbd9)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001lb6s)

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001lbg9)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001l3p3)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001lb6v)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001lbdz)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001lb66)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001lbgj)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001lbkp)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001lbfr)

Gwobrau Gwerin Cymru 19:00 WED (m001lkvw)

Huw Stephens 19:00 THU (m001lbfm)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001lb5s)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001lbg4)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001lbkd)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001lbfh)

John Hardy 05:30 MON (m001lbf1)

John Hardy 05:30 TUE (m001lb68)

John Hardy 05:30 WED (m001lbgm)

John Hardy 05:30 THU (m001lbks)

John Hardy 05:30 FRI (m001lbft)

John ac Alun 21:00 SUN (m001lbdx)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001lbjq)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001lb6x)

Lisa Gwilym 09:00 MON (m001lbhw)

Lisa Gwilym 09:00 TUE (m001lbgh)

Lisa Gwilym 09:00 WED (m001lbjw)

Lisa Gwilym 09:00 THU (m001lbf7)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001lb6q)

Marc Griffiths 20:30 SAT (m001lb6q)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001lbjx)

Post Prynhawn 17:00 MON (m001lb5x)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m001lbg6)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001lbkh)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001lbfk)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m001lbjh)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001lb62)

Richard Rees 05:30 SAT (m001l3p7)

Sioe Frecwast: Naw o'r 90au 08:30 THU (m001lbf5)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001lbc8)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001lbdp)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001lbhp)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001lbgc)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001lbjp)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001lbf3)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001lby6)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001lbd2)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001lbhs)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001lb6j)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001lbjd)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001lb6l)

Y Talwrn 19:00 SUN (m001lbdn)

Y Talwrn 18:00 WED (m001lbdn)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m001lbd5)