The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 01 APRIL 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001kfy0)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001kfy5)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001kmyr)
Daniel Glyn: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001kmxj)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001kmxl)
Y cyflwynydd Jason Mohammad yn dewis Caneuon codi Calon, straeon y we gan Trystan ap Owen a sylwebaethau'r wythnos gan Owain Llyr.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001kmxn)
Caerdydd v Abertawe

Sylwebaeth fyw o gêm Caerdydd v Abertawe yn y Bencampwriaeth a'r diweddara' o gemau Casnewydd a Wrecsam. Live commentary of Cardiff v Swansea in the Championship.


SAT 17:30 Chwaraeon Radio Cymru (m001kmxq)
Alban v Cymru

Sylwebaethau o gêm Yr Alban v Cymru ym Mhencampwriaeth Chwe Gwlad y Menywod. Scotland v Wales in the Women's Six Nations Championship.


SAT 19:30 Marc Griffiths (m001kmxs)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001kmxv)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 02 APRIL 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001kmxx)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001kmxz)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001kmyt)
Mirain Iwerydd: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001kmyx)
Gwawr Owen

Cerddoriaeth ar gyfer bore Sul, gyda Gwawr Owen. Music for Sunday morning, with Gwawr Owen.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001kmz2)
Gareth Evans Jones, Bangor

Oedfa Sul y Blodau dan arweiniad yr awdur a'r darlithydd Gareth Evans Jones, Bangor. Trafodir gostyngeiddrwydd yr Iesu ac arwyddocâd y dail palmwydd a'r croeso a gafodd yn Jerusalem a'r arweiniad mae hynny yn ei roi i bobl heddiw, yn enwedig wrth drafod grwpiau o bobl nad ydynt yn cael croeso bob amser, ffoaduriaid, y gymuned ddu a'r gymuned LHDTC+.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001kmz8)
Sul y Blodau ac wythnos y Pasg

Gwenfair Griffith yn trafod Sul y Blodau ac wythnos y Pasg gyda Sara Roberts a Hefin Jones ac yn cofio Cranogwen gyda Jane Aaron. Mae hefyd yn trafod deiseb heddwch merched Cymru 1924.


SUN 13:00 Cofio (m001kmzg)
Planhigion

Planhigion yw thema'r pytiau o'r archif yr wythnos hon, yn cynnwys:

Clay Jones a chriw rhaglen Garddio yn trafod Coed Afalau D Ben Rees, Sian Phillips sy'n trafod ei hoffter o arddio yn ei chartref yn Connemara.

Blodyn Tatws a chriw Miri Mawr yn cael hwyl yn y 'steddfod.

Gwyn Erfyl yn sgwrsio gyda Dafydd Dafis sef sylfaenydd Cymdeithas Edward Llwyd.

Glyn Jenkins yn trafod Chrysanthemums llewyrchus Ynysybwl.

John Rowlands yn trafod sut le oedd Capel Celyn ar ddechrau'r ugeinfed ganrif.


SUN 14:00 Ffion Dafis (m001kmzp)
Ffion Dafis a'i gwesteion yn trafod y byd celfyddyol yn ei holl amrywiaeth a hynny yng Nghymru a thu hwnt.

Heddiw, mae Ffion yn cael cwmni yr adolygydd celf Rian Evans wrth i Oriel Martin Tinney yng Nghaerdydd gau ei drysau ar ôl 30 mlynedd yn hybu a chefnogi'r celfyddydau gweledol yng Nghymru. Yn ymuno hefyd yn y sgwrs mae'r artist Catrin Wiliams.

 hithau yn benwythnos Gŵyl Lenyddol Machynelleth mae Grug Muse a Mike Parker yn sgwrsio'n fyw o'r dref am weithgareddau'r penwythnos a'r hyn sydd i ddod yn ystod y dydd.

Mae Manon Steffan Ros yn mentora dwy o awduron newydd sbon fel rhan o gynllun AwDUra, Mudiad Ysgolion Meithrin - cawn glywed mwy gan Manon am y prosiect arloesol yma.

Ac yna, i gloi, mae tair o actoresau mwy profiadol Cymru, Valmai Jones, Olwen Rees a Gaynor Morgan Rees yn sgwrsio am bwysigrwydd creu rhannau a chastio merched hŷn ym mhob cyfrwng theatrig. Ac yn ystod y sgwrsio gyda'r dair mae cyfle hefyd i dalu teyrnged i'r actores Christine Pritchard, a fu farw'n ddiweddar.


SUN 16:00 Papur Ddoe (m0016xdv)
Elin Tomos sy’n dilyn trywydd yr hanesion sy’n cuddio rhwng cloriau ein hen bapurau newydd. Cawn ddod i wybod mwy am rai o droseddau tywyll Cymru, clywed hanes ambell ddirgelwch a chwrdd â sawl dihiryn.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m00167wv)
Sul y Blodau

R. Alun Evans yn cyflwyno emynau ar gyfer Sul y Blodau. Congregational singing.


SUN 17:00 Dei Tomos (m001kn0p)
Penblwydd Y Dinesydd yn 50

Yn gwmni i Dei mae Norman Williams, golygydd cyntaf Y Dinesydd, papur bro cyntaf Cymru, ac hefyd yn ymuno yn nathliadau'r papur yn 50 mae Gwilym ac Eirian Dafydd sy'n rhan o'r criw golygyddol presennol.

Ac mae Sonia Edwards yn sgwrsio am ei nofel newydd 'Braw Agos'.


SUN 18:00 Beti a'i Phobol (m001kn0z)
Elin Angharad

Crefftwraig lledr o ganolbarth Cymru yw Elin Angharad. Mae gwaith celf, dylunio a chreu wedi bod o ddiddordeb mawr iddi ers yn ifanc. Bu'n astudio cwrs 'Artist, Designer, Maker yn y Brifysgol yng Nghaerdydd, ac wedyn cychwyn busnes ei hun yn dylunio a chreu cynnyrch wedi ei wneud o ledr.


SUN 19:00 Y Talwrn (m001kn18)
Y Diwc v Y Ffoaduriaid

Dau dîm o feirdd yn cystadlu i gyrraedd y rownd derfynol yn Eisteddfod Genedlaethol 2023. Two teams of bards compete to win a place in the final at the National Eisteddfod.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001kn1m)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001kn21)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 03 APRIL 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001kn2f)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001kn2r)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001kn02)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001kn0f)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 10:30 Lisa Gwilym: Traciau Newydd Radio Cymru 2 (m001kn4s)
Caneuon Cymraeg Newydd

Rhestr chwarae o'r gerddoriaeth Gymraeg newydd orau ar gyfer eich clustiau! A playlist of the best new Welsh music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001kn0s)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


MON 13:00 Dros Ginio (m001kn11)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001kn19)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001kn1n)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Cofio (m001kmzg)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001kn20)
Irfon Jones yn cyflwyno

Clasuron coll a gwesteion yn hel atgofion, gyda Irfon Jones yn cyflwyno yn lle Rhys Mwyn. Forgotten classics and guests reminisce with Irfon Jones sitting in for Rhys Mwyn.


MON 21:00 Caryl (m001kn2c)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 04 APRIL 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001kn2q)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001kn32)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001kmz4)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001kmzb)
Zowie Williams yn cyflwyno

Eich hoff fiwsig, gyda Zowie Williams yn cyflwyno yn lle Lisa Gwilym. Your favourite music, with Zowie Williams sitting in for Lisa Gwilym.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001kmzh)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001kmzs)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001kn03)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001kn0g)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Dei Tomos (m001kn0p)
[Repeat of broadcast at 17:00 on Sunday]


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001kn1z)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001kn2b)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 05 APRIL 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001kn2n)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001kn2y)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001knq7)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001knqd)
Zowie Williams yn cyflwyno

Eich hoff fiwsig, gyda Zowie Williams yn cyflwyno yn lle Lisa Gwilym. Your favourite music, with Zowie Williams sitting in for Lisa Gwilym.


WED 11:00 Bore Cothi (m001knqk)
Heledd Cynwal yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Heledd Cynwal yn sedd Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Heledd Cynwal sitting in for Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001knqp)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001knqt)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001knqy)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Y Talwrn (m001kn18)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001knr3)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001knr7)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 06 APRIL 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001knrc)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001knrh)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001kn4k)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001kn4q)
Zowie Williams yn cyflwyno

Eich hoff fiwsig, gyda Zowie Williams yn cyflwyno yn lle Lisa Gwilym. Your favourite music, with Zowie Williams sitting in for Lisa Gwilym.


THU 11:00 Bore Cothi (m001kn4v)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001kn4x)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001kn4z)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001kn51)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001kn0z)
[Repeat of broadcast at 18:00 on Sunday]


THU 19:00 Huw Stephens (m001kn53)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001kn55)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 07 APRIL 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001kn57)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001kn59)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001knsl)
Lisa Angharad: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001knsn)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001knsq)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001knsv)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001knsz)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001knt3)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 17:30 Byd Iolo (m001j2mw)
Sri Lanka

Iolo Williams yn ein tywys i ganol byd natur yn Sri Lanka. Iolo Williams visits Sri Lanka.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001knt5)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001knt7)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001kn1m)

Beti a'i Phobol 18:00 SUN (m001kn0z)

Beti a'i Phobol 18:00 THU (m001kn0z)

Bore Cothi 11:00 MON (m001kn0s)

Bore Cothi 11:00 TUE (m001kmzh)

Bore Cothi 11:00 WED (m001knqk)

Bore Cothi 11:00 THU (m001kn4v)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m001kmz8)

Byd Iolo 17:30 FRI (m001j2mw)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m00167wv)

Caryl 21:00 MON (m001kn2c)

Caryl 21:00 TUE (m001kn2b)

Caryl 21:00 WED (m001knr7)

Caryl 21:00 THU (m001kn55)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m001kmxn)

Chwaraeon Radio Cymru 17:30 SAT (m001kmxq)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 FRI (m001knsz)

Cofio 13:00 SUN (m001kmzg)

Cofio 18:00 MON (m001kmzg)

Dei Tomos 17:00 SUN (m001kn0p)

Dei Tomos 18:00 TUE (m001kn0p)

Dom James 11:00 FRI (m001knsq)

Dros Ginio 13:00 MON (m001kn11)

Dros Ginio 13:00 TUE (m001kmzs)

Dros Ginio 13:00 WED (m001knqp)

Dros Ginio 13:00 THU (m001kn4x)

Dros Ginio 13:00 FRI (m001knsv)

Ffion Dafis 14:00 SUN (m001kmzp)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001kmxv)

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001kn1z)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001kfy0)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001kmxx)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001kn2f)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001kn2q)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001kn2n)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001knrc)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001kn57)

Huw Stephens 19:00 THU (m001kn53)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001kn19)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001kn03)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001knqt)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001kn4z)

John Hardy 05:30 MON (m001kn2r)

John Hardy 05:30 TUE (m001kn32)

John Hardy 05:30 WED (m001kn2y)

John Hardy 05:30 THU (m001knrh)

John Hardy 05:30 FRI (m001kn59)

John ac Alun 21:00 SUN (m001kn21)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001knt5)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001kmxz)

Lisa Gwilym: Traciau Newydd Radio Cymru 2 10:30 MON (m001kn4s)

Lisa Gwilym 09:00 MON (m001kn0f)

Lisa Gwilym 09:00 TUE (m001kmzb)

Lisa Gwilym 09:00 WED (m001knqd)

Lisa Gwilym 09:00 THU (m001kn4q)

Marc Griffiths 19:30 SAT (m001kmxs)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001knr3)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001knt7)

Papur Ddoe 16:00 SUN (m0016xdv)

Post Prynhawn 17:00 MON (m001kn1n)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m001kn0g)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001knqy)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001kn51)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m001knt3)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001kn20)

Richard Rees 05:30 SAT (m001kfy5)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001kmyr)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001kmyt)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001kn02)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001kmz4)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001knq7)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001kn4k)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001knsl)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001kmyx)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001knsn)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001kmxj)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001kmxl)

Y Talwrn 19:00 SUN (m001kn18)

Y Talwrn 18:00 WED (m001kn18)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m001kmz2)