The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 04 MARCH 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001jl73)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001jl7c)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001js7y)
Geraint Hardy ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Geraint Hardy.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001js5j)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001js5n)
Miriam Isaac yn dewis Caneuon Codi Calon

Miriam Isaac yn dewis Caneuon Codi Calon. Straeon y we, a hanes Can i Gymru gan Trystan ap Owen, ac wrth gwrs sylwebaethau'r wythnos gan Owain Llyr.


SAT 12:15 Chwaraeon Radio Cymru (m001js84)
Caerdydd v Bryste

Sylwebaeth ar gêm Caerdydd v Bryste yn y Bencampwriaeth. Commentary from Cardiff City v Bristol City in the Championship.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001js5s)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001js5x)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001js61)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 05 MARCH 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001js65)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001js69)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001jsyh)
Mirain Iwerydd ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001js34)
Elin Manahan Thomas

Y soprano Elin Manahan Thomas yn cyflwyno cerddoriaeth ar gyfer bore Sul. Elin Manahan Thomas presents music for Sunday morning.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001js36)
Oedfa ail Sul y Grawys dan arweniad Tim Webb, Dolgellau

Tim Webb, Dolgellau gyda chymorth Shân Roberts yn arwain oedfa ail Sul y Grawys gan drafod hanes Nicodemus yn dod at yr Iesu liw nos, ac yn trafod ystyr ail-enedigaeth. Ceir darlleniad o drydedd bennod efengyl Ioan.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001js38)
John Roberts a'i westeion yn trafod materion moesol a chrefyddol. John Roberts and guests discuss ethics and religion.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m001js3b)
William Owen Roberts - Wil Garn

Awdur nofelau Y Pla, Petrograd, Paris a Paradwys, i enwi ond rhai, yw gwestai Beti George, William Owen Roberts neu Wil Garn i lawer sydd yn ei adnabod. Mae'n trafod beth sydd yn ei ysgogi i ysgrifennu ac yn sôn am ei gyfnod yn y Coleg yn Aberystwyth lle bu'n rhannu tŷ gyda'r diweddar Iwan Llwyd. Mae hefyd yn trafod ei nofel ddiweddaraf Cymru Fydd.


SUN 14:00 Cofio (m001k2db)
Digwyddiadau ym mis Mawrth

Archif, atgof a chân gyda John Hardy, sy'n rhoi sylw yn y rhaglen i hon i ddigwyddiadau ym mis Mawrth.

Yn ogystal â Dafydd Hughes yn sgwrsio am ei gyfnod yng Nghartref Bontnewydd, mae'r joci Hywel Davies yn hel atgofion am ennill y Grand National yn 1985.

Hefyd, Nesta Jones yn trafod dyddiau Bryn Terfel yn fabi, Tom Evans yn holi disgyblion Ysgol Gynradd Llanddewi Brefi am Dewi Sant, ac Ioan Rees yn sôn am drychineb Herald of Free Enterprise yn troi drosodd ar ôl gadael Zeebrugge yn 1987, gan ladd bron i ddau gant o bobl.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m001js3g)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001756f)
Dylanwad gwahanol wledydd ar ein hemynyddiaeth

Mererid Hopwood yn trafod emynwyr a cherddorion o amrywiol wledydd sydd wedi cyfrannu tuag at ein hemynyddiaeth.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m001js3j)
Stori Llion

Mae pawb yn yr ysgol yn hoffi gwallt Llion, ac mae gan Mam Llion stori ddifyr amdano. Rebecca Harries sy'n adrodd stori gan Melanie Owen.


SUN 17:05 Dei Tomos (m001js3l)
Pwy oedd Cylch Dewi?

Yn gwmni i Dei mae Jamie Medhurst sydd yn olrhain hanes mudiad Cylch Dewi am y tro cyntaf - corff gafodd ei sefydlu i hyrwyddo'r Gymraeg ar ddechrau'r Ugeinfed Ganrif.

Un o'r arloeswyr radio Cymraeg cyntaf, sef John Griffiths, yw pwnc Meic Birtwistle ac mae merch John Griffiths, Non Jenkins, hefyd yn rhannu ei hatgofion.

Clywn gan Eluned Gramich am ei nofel 'Windstill' ac mae Dei yn cael cyfle i ddarganfod y trysorau sydd yn llyfrgell y Parchedig Gwenda Richards.


SUN 18:30 Byd Iolo (m001js3n)
Dolanog

Iolo Williams yn ein tywys i ganol byd natur yn Nolanog. Iolo Williams explores the wonder of the natural world in Dolanog.


SUN 19:00 Y Talwrn (m001js3q)
Y Manion o’r Mynydd v Y Tir Mawr

Dau dîm o feirdd yn cystadlu i gyrraedd y rownd derfynol yn Eisteddfod Genedlaethol 2023. Two teams of bards compete to win a place in the final at the National Eisteddfod.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001js3s)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001js3v)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 06 MARCH 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001js3x)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001js3z)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001jsvc)
Geraint Hardy ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Geraint Hardy.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001jsvr)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001jsfp)
Ysgoloriaeth Bryn Terfel, Dion Davies a thomatos

Sgwrs efo enillydd Ysgolriaeth Bryn Terfel eleni, yn dilyn y gystadleuaeth dros y penwythnos.

Munud i Feddwl yng nghwmni Huw Tegid.

Yr actor Dion Davies yn trafod ei ddrama ddiweddaraf a’r lwc dda sydd wedi dod i’w ran yn ddiweddar; ac mae Adam yn yr Ardd yn trafod tyfu tomatos, fel y bydd lliw ar y plât yn yr haf eleni.


MON 13:00 Dros Ginio (m001jsfy)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001jsg5)
Uchafbwyntiau Hanner Awr Adloniant y Ffermwyr Ifanc

Uchafbwyntiau sgyrsiau Ifan Jones Evans o benwythnos Hanner Awr Adloniant CFfI Cymru gynhaliwyd ym Mangor dros y penwythnos.

Hefyd, Lowri Blaine o Hwb Rygbi Gwylliaid Meirionnydd, sy'n sôn am y tîm, a phencampwriaeth y Chwe Gwlad.

A chyfle i longyfarch enillydd cystadleuaeth Cân i Gymru eleni, sydd yn Drac yr Wythnos yr wythnos hon.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001jsgk)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m001js30)
CFfI Uwchaled yn ennill gwobr Ysbryd y Gymuned

Ceridwen Edwards ac Erin Williams o Glwb Ffermwyr Ifanc Uwchaled, sy’n sôn am lwyddiant diweddar y clwb yn Birmingham, wrth iddyn nhw ennill gwobr genedlaethol am eu gwaith yn y gymuned.

Hefyd, sgwrs gydag Angharad Edwards o Sir Benfro sy’n cynhyrchu ac yn gwerthu gelato gyda’i phartner Roger ar eu fferm laeth yn ardal Treglarbes yn Sir Benfro.

Anthony Davies o Gwmsychbant yng Ngheredigion sy'n sôn am gael ei anrhydeddu fel un o 65 o Gigyddion Meistr Ynysoedd Prydain mewn seremoni yn Llundain yn ddiweddar.

Y diweddaraf o’r diwydiant llaeth gyda Richard Davies – a’r gyfreithwraig o Gaerdydd, sydd hefyd yn Gadeirydd Bwrdd Menter a Busnes, Fflur Jones, sy’n adolygu rhai o’r straeon gwledig yn y wasg yr wythnos hon.


MON 18:30 Byd Iolo (m001js3n)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001jsgy)
Bryn Fôn

Bryn Fôn yw gwestai Mr Mwyn ac yn dewis ei hoff draciau.


MON 21:00 Caryl (m001jshb)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 07 MARCH 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001jshr)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001jsj2)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001jsn7)
Rhydian Bowen Phillips ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001jsn9)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001jsnf)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001jsnk)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001jsnm)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001jsnp)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m001jsnr)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Meistr y Miwsig (m001jsnt)
Pwy fydd Meistr y Miwsig 2023? Dai Williams sy’n cyflwyno cwis cerddoriaeth Radio Cymru. Think you know your music? Dai Williams presents Radio Cymru’s music quiz.


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001jsnw)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001jsp1)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 08 MARCH 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001jsp7)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001jspd)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001jt7g)
Rhydian Bowen Phillips ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001jt7t)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001jsh8)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001jshp)
Trin a thrafod Cymru a'r byd, gan godi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001jsj0)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001jsj8)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Perthyn (m000pvv0)
Leri

Cyfres ddrama am deulu busnes ym Mhen Llŷn a'r rhwymau emosiynol a gwleidyddol sy'n eu clymu wrth ei gilydd ac wrth eu cymuned.

Erbyn hyn mae Leri yn cael trafferth dal ei thafod efo'r ymwelwyr newydd yn ei thŷ.

Cast:
Leri: Ffion Dafis
Lois: Manon Wilkinson
Dylan: Meilir ap Emrys
Jac: Llion Williams
Buddug: Rhian Blythe
Huw: Sion Pritchard


WED 18:30 Perthyn (m000q4qg)
Dylan

Cyfres ddrama am deulu busnes ym Mhen Llŷn a'r rhwymau emosiynol a gwleidyddol sy'n eu clymu wrth ei gilydd ac wrth eu cymuned.

Mae Dylan yn cael trafferth i setlo ym Mhen Llŷn.

Cast:
Lois: Manon Wilkinson
Dylan: Meilir ap Emrys
Huw: Sion Pritchard
Buddug: Rhian Blythe
Jac: Llion Williams
Leri: Ffion Dafis


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001jsjl)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001jsjv)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 09 MARCH 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001jsk3)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001jsk9)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001jsrs)
Rhydian Bowen Phillips ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001jssc)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001jsq2)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001jsqc)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001jsqq)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001jsr3)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001js3b)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 19:00 Huw Stephens (m001jsrk)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001jss5)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 10 MARCH 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001jsss)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001jst7)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001jtd8)
Geraint Hardy ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Geraint Hardy.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001jsxy)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001jtdd)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001jsyn)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001jsyy)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001jsz7)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001jszj)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001jszv)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001js3s)

Beti a'i Phobol 13:00 SUN (m001js3b)

Beti a'i Phobol 18:00 THU (m001js3b)

Bore Cothi 11:00 MON (m001jsfp)

Bore Cothi 11:00 TUE (m001jsnf)

Bore Cothi 11:00 WED (m001jsh8)

Bore Cothi 11:00 THU (m001jsq2)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m001js38)

Byd Iolo 18:30 SUN (m001js3n)

Byd Iolo 18:30 MON (m001js3n)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m001756f)

Caryl 21:00 MON (m001jshb)

Caryl 21:00 TUE (m001jsp1)

Caryl 21:00 WED (m001jsjv)

Caryl 21:00 THU (m001jss5)

Chwaraeon Radio Cymru 12:15 SAT (m001js84)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m001js5s)

Cofio 14:00 SUN (m001k2db)

Dei Tomos 17:05 SUN (m001js3l)

Dom James 11:00 FRI (m001jtdd)

Dros Ginio 13:00 MON (m001jsfy)

Dros Ginio 13:00 TUE (m001jsnk)

Dros Ginio 13:00 WED (m001jshp)

Dros Ginio 13:00 THU (m001jsqc)

Dros Ginio 13:00 FRI (m001jsyn)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001js61)

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001jsnw)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001jl73)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001js65)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001js3x)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001jshr)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001jsp7)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001jsk3)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001jsss)

Gwneud Bywyd yn Haws 18:00 TUE (m001jsnr)

Huw Stephens 19:00 THU (m001jsrk)

Hywel Gwynfryn 15:00 SUN (m001js3g)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001jsg5)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001jsnm)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001jsj0)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001jsqq)

John Hardy 05:30 MON (m001js3z)

John Hardy 05:30 TUE (m001jsj2)

John Hardy 05:30 WED (m001jspd)

John Hardy 05:30 THU (m001jsk9)

John Hardy 05:30 FRI (m001jst7)

John ac Alun 21:00 SUN (m001js3v)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001jszj)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001js69)

Lisa Gwilym 09:00 MON (m001jsvr)

Lisa Gwilym 09:00 TUE (m001jsn9)

Lisa Gwilym 09:00 WED (m001jt7t)

Lisa Gwilym 09:00 THU (m001jssc)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001js5x)

Meistr y Miwsig 18:30 TUE (m001jsnt)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001jsjl)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001jszv)

Perthyn 18:00 WED (m000pvv0)

Perthyn 18:30 WED (m000q4qg)

Post Prynhawn 17:00 MON (m001jsgk)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m001jsnp)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001jsj8)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001jsr3)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m001jsz7)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001jsgy)

Richard Rees 05:30 SAT (m001jl7c)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001js7y)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001jsyh)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001jsvc)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001jsn7)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001jt7g)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001jsrs)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001jtd8)

Stori Tic Toc 17:00 SUN (m001js3j)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001js34)

Troi'r Tir 18:00 MON (m001js30)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001jsxy)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001js5j)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001jsyy)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001js5n)

Y Talwrn 19:00 SUN (m001js3q)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m001js36)