The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 11 FEBRUARY 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001hx66)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001hx6k)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001j2nj)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001j2nl)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001j2nn)
Caneuon Codi Calon Branwen Gwyn

Y gyflwynwraig Branwen Gwyn yn dewis Caneuon Codi Calon. Trystan ap Owen yn ymweld ag Amgueddfa Cymru ac arddangosfa "BBC 100 yng Nghymru", a sylwebaethau'r wythnos gan Owain Llŷr.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001j2nq)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 16:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001j2ns)
Yr Alban v Cymru

Sylwebaeth ar gêm Yr Alban v Cymru ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad 2023. Scoltand v Wales in the Six Nations Championship.


SAT 19:00 Y Gerddorfa (m001j2nv)
Neuadd y Brangwyn, Abertawe

Heledd Cynwal ac Alwyn Humphreys yn cyflwyno cyngerdd byw o Neuadd y Brangwyn, Abertawe, yng nghwmni Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC. Mae'r darnau'n cynnwys Requiem enwog Fauré, ac yn perfformio mae'r Rhian Lois a Neal Davies.


SAT 21:15 Ffion Emyr (m001j2nx)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 12 FEBRUARY 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001j2nz)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001j2p1)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001j2m9)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001j2mc)
Elin Manahan Thomas

Y soprano Elin Manahan Thomas yn cyflwyno cerddoriaeth ar gyfer bore Sul. Elin Manahan Thomas presents music for Sunday morning.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001j2mf)
Aneurin Owen ac aelodau Capel y Berthen, Licswm

Oedfa dan arweiniad Aneurin Owen ac aelodau Capel y Berthen, Licswm yn trafod dirgelwch Duw wedi ei ddatguddio yn y cread ac yng Nghrist ac effaith y datguddiad hwn ar ddilynwyr Crist.

Clywir lleisiau Aneurin Owen, Dr Goronwy Wynne, rhai o ieuenctid y Berthen (Erin, Beth, William a Tom), a phedwarawd o leisiau Alice, Beth, Esme a Megan o Brestatyn a Llanelwy.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001j2mh)
John Roberts a'i westeion yn trafod materion moesol a chrefyddol. John Roberts and guests discuss ethics and religion.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m001j2mk)
Meinir Thomas

Meinir Thomas o Ynys Môn yw gwestai Beti George.

Mae Meinir yn chwarae hoci dros Gymru ac yn aelod o Dîm Menywod y Meistri. Mae hi hefyd yn chwarae pêl droed, ac yn nofio yn y môr drwy’r flwyddyn.

Mae hi’n sôn am bwysigrwydd ymarfer corff i’r meddwl a sut y gwnaeth cyngor gan feddyg i fynd i gerdded bob dydd am hanner awr ei gwella wedi cyfnod o iselder, a hynny ar ôl iddi golli ei Mab Steffan yn 14 mlwydd oed.


SUN 14:00 Cofio (m001j2mm)
100 mlynedd o ddarlledu yng Nghymru

Archif, atgof a chân yng nghwmni John Hardy, sy'n nodi 100 mlynedd ers dechrau darlledu yng Nghymru.

Elwyn Evans yn sôn am fod yn un o dri Chymro ar holl staff y BBC yng Nghymru yn 1934.

Sam Jones yn cofio dechrau darlledu ym Mangor yn 1935.

Harriet Lewis yn trafod darlledu o Stiwdios Stryd Oxford yn Abertawe ac yna Ffordd Alexandra.

Robin Williams yn edrych nôl ar y cyfnod pan ddechreuodd Triawd y Coleg.

Charles Williams ac Ieuan Rhys Williams yn cymryd rhan mewn sgets, fel Sami a Cyrnol Sandbag.

Evelyn Williams, Wyn Thomas ac Idwal Jones yn cofio recordio cyfresi SOS Galw Gari Tryfan.

A chriw Penigamp ym Mhencader.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m001j2mp)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001j2mr)
Cymanfa capel Hermon, Cynwyl Elfed

Catrin Hughes yn cyflwyno emynau o gymanfa capel Hermon, Cynwyl Elfed. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m0004rmt)
Lleucu

Stori am Lleucu'r Lleuad sy'n hoffi gwenu, a bachgen bach sydd arno ofn mynd i'w wely. A story for infants.


SUN 17:05 Dei Tomos (m001j2mt)
Cerddi a thelynau

Yn gwmni i Dei mae Jo Heyde, sydd wedi dysgu Cymraeg ers pedair mlynedd a bellach yn ennill cadeiriau eisteddfodol. Ac mae Dei hefyd yn cael ei dywys o amgylch arddangosfa o delynau teires yn Oriel Môn gan y telynor Huw Roberts.

Yr athronydd moesol o'r ddeunawfed ganrif, Richard Price, yw testun Dr Huw L. Williams, tra mae Elen ap Robert yn dewis ei hoff ddarn o farddoniaeth, darn gan Fardd Cenedlaethol Cymru, Hanan Issa.


SUN 18:30 Byd Iolo (m001j2mw)
Sri Lanka

Iolo Williams yn ein tywys i ganol byd natur yn Sri Lanka. Iolo Williams visits Sri Lanka.


SUN 19:00 Y Talwrn (m001j2my)
Llanrug v Yr Arglwydd De Grey

Dau dîm o feirdd yn cystadlu i gyrraedd y rownd derfynol yn Eisteddfod Genedlaethol 2023. Two teams of bards compete to win a place in the final at the National Eisteddfod.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001j2n0)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001j2n2)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 13 FEBRUARY 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001j2n4)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001j2n6)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001j2sd)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001j2sg)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001j2qm)
Dathlu canmlwyddiant y BBC yng Nghymru

Mae Hywel Gwynfryn yn y stiwdio i nodi canmlwyddiant y BBC yng Nghymru, ac i rannu clipiau o'r archif

Munud i feddwl yng nghwmni Glenda Gardiner

Gwenno Dafydd yn annog pawb i ddathlu Gŵyl Ddewi mewn ffyrdd amrywiol

A'r cerddor Guto Puw yn edrych ymlaen at ŵyl Gerdd Bangor.


MON 13:00 Dros Ginio (m001j2qz)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001j2r6)
Tîm rygbi Stradey Sospans

John Thomas, Cadeirydd tîm rygbi Stradey Sospans, sy'n sgwrsio gydag Ifan am dymor y tîm rygbi merched.

Sgwrs hefyd gydag aelodau'r grŵp Diffiniad am Drac yr Wythnos yr wythnos hon.

A Matthew Jones sy'n herio Ifan unwaith eto gyda mwy o gwestiynau'n ymwneud â'r byd rygbi.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001j2rc)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Amleddau (m001j2rk)
Gan John Meirion Rea

Darn newydd gan John Meirion Rea yn dathlu 100 mlwyddiant y darllediad radio Cymraeg cyntaf – yn plethu cerddoriaeth newydd gan John gydag elfennau sain, lleisiau cyfoes, a chyfoeth canrif o archif darlledu o Gymru.


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001j2rr)
Mali Hâf a cherddoriaeth 'soul'

Mae Rhys Mwyn yn sgwrsio gyda Mali Hâf am gerddoriaeth 'soul'.


MON 21:00 Caryl (m001j2rw)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 14 FEBRUARY 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001j2s0)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001j2s4)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001j2pm)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001j2pw)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001j2q6)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001j2qk)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001j2qw)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001j2r5)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m00187q6)
Adroddiad Hapusrwydd y Byd 2022

Hanna Hopwood sy'n holi beth sy'n gwneud bywyd yn haws i ddau o Gymru sy'n byw dramor. Tristan Owen Williams o'r Ffindir a Dwynwen Hedd o'r Swistir sy'n rhannu profiadau o fyw yn y gwledydd sydd wedi cyrraedd brig adroddiad hapusrwydd y byd, 2022.


TUE 18:30 Meistr y Miwsig (m001j2rj)
Pwy fydd Meistr y Miwsig 2023? Dai Williams (gyda chymorth ei gynhyrchydd Zowie!) sy’n cyflwyno cwis cerddoriaeth Radio Cymru.

Yr wythnos hon Alun a Lucy sy'n cystadlu i fod ar frig siart Meistr y Miwsig.


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001j2rq)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m001j2rv)
Birmingham v Caerdydd

Sylwebaeth o gêm Birmingham City v Caerdydd yn y Bencampwriaeth. Live commentary from Birmingham City v Cardiff City in the Championship.


TUE 21:45 Caryl (m001j2rz)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 15 FEBRUARY 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001j2s3)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001j2s7)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001j2sj)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001j2sl)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001j2sn)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001j2sq)
Trin a thrafod Cymru a'r byd, gan godi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001j2ss)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001j2sw)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Y Talwrn (m001j2my)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001j2t0)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m001j2t4)
Abertawe v Blackpool

Sylwebaeth fyw o gêm Abertawe v Blackpool yn y Bencampwriaeth. Live commentary from Swansea City v Blackpool in the Championship.


WED 21:45 Caryl (m001j2t5)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 16 FEBRUARY 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001j2t8)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001j2tb)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001j2w4)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001j2w6)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001j2v3)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001j2v5)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001j2v7)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001j2v9)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001j2mk)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 19:00 Huw Stephens (m001j2vc)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001j2vf)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 17 FEBRUARY 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001j2vj)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001j2vn)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001j2z1)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001j2wk)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001j2z3)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001j2wt)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001j2wx)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001j2x1)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001j2x5)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 19:45 Chwaraeon Radio Cymru (m001j2z5)
Caerdydd v Reading

Sylwebaeth ar gêm Caerdydd v Reading yn y Bencampwriaeth. Commentary from Cardiff v Reading in the Championship.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001j2xb)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda tair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Amleddau 18:00 MON (m001j2rk)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001j2n0)

Beti a'i Phobol 13:00 SUN (m001j2mk)

Beti a'i Phobol 18:00 THU (m001j2mk)

Bore Cothi 11:00 MON (m001j2qm)

Bore Cothi 11:00 TUE (m001j2q6)

Bore Cothi 11:00 WED (m001j2sn)

Bore Cothi 11:00 THU (m001j2v3)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m001j2mh)

Byd Iolo 18:30 SUN (m001j2mw)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m001j2mr)

Caryl 21:00 MON (m001j2rw)

Caryl 21:45 TUE (m001j2rz)

Caryl 21:45 WED (m001j2t5)

Caryl 21:00 THU (m001j2vf)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m001j2nq)

Chwaraeon Radio Cymru 16:00 SAT (m001j2ns)

Chwaraeon Radio Cymru 19:30 TUE (m001j2rv)

Chwaraeon Radio Cymru 19:30 WED (m001j2t4)

Chwaraeon Radio Cymru 19:45 FRI (m001j2z5)

Cofio 14:00 SUN (m001j2mm)

Dei Tomos 17:05 SUN (m001j2mt)

Dom James 11:00 FRI (m001j2z3)

Dros Ginio 13:00 MON (m001j2qz)

Dros Ginio 13:00 TUE (m001j2qk)

Dros Ginio 13:00 WED (m001j2sq)

Dros Ginio 13:00 THU (m001j2v5)

Dros Ginio 13:00 FRI (m001j2wt)

Ffion Emyr 21:15 SAT (m001j2nx)

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001j2rq)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001hx66)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001j2nz)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001j2n4)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001j2s0)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001j2s3)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001j2t8)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001j2vj)

Gwneud Bywyd yn Haws 18:00 TUE (m00187q6)

Huw Stephens 19:00 THU (m001j2vc)

Hywel Gwynfryn 15:00 SUN (m001j2mp)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001j2r6)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001j2qw)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001j2ss)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001j2v7)

John Hardy 05:30 MON (m001j2n6)

John Hardy 05:30 TUE (m001j2s4)

John Hardy 05:30 WED (m001j2s7)

John Hardy 05:30 THU (m001j2tb)

John Hardy 05:30 FRI (m001j2vn)

John ac Alun 21:00 SUN (m001j2n2)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001j2x5)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001j2p1)

Lisa Gwilym 09:00 MON (m001j2sg)

Lisa Gwilym 09:00 TUE (m001j2pw)

Lisa Gwilym 09:00 WED (m001j2sl)

Lisa Gwilym 09:00 THU (m001j2w6)

Meistr y Miwsig 18:30 TUE (m001j2rj)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001j2t0)

Nos Wener Ffion Emyr 22:00 FRI (m001j2xb)

Post Prynhawn 17:00 MON (m001j2rc)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m001j2r5)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001j2sw)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001j2v9)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m001j2x1)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001j2rr)

Richard Rees 05:30 SAT (m001hx6k)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001j2nj)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001j2m9)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001j2sd)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001j2pm)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001j2sj)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001j2w4)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001j2z1)

Stori Tic Toc 17:00 SUN (m0004rmt)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001j2mc)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001j2wk)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001j2nl)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001j2wx)

Y Gerddorfa 19:00 SAT (m001j2nv)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001j2nn)

Y Talwrn 19:00 SUN (m001j2my)

Y Talwrn 18:00 WED (m001j2my)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m001j2mf)