The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 14 JANUARY 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001gwq0)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001gwq8)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001h36h)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001h30s)
Geth a Ger yn cyflwyno

Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp, gyda Geth a Ger yn cyflwyno. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001h30v)
Y cyflwynwydd Rhys Mwyn sy'n dewis Caneuon Codi Calon. Straeon y we gan Trystan ap Owen, a sylwebaethau'r wythnos gan Heledd Anna.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001h30x)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001h30z)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001h311)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 15 JANUARY 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001h313)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001h315)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001h317)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001h319)
Elin Manahan Thomas

Y soprano Elin Manahan Thomas yn cyflwyno cerddoriaeth ar gyfer bore Sul. Elin Manahan Thomas presents music for Sunday morning.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001h31c)
Oedfa dan arweiniad Melda Grantham, Llwynrhydowen

Oedfa Undodaidd dan arweiniad Melda Grantham, Llwynrhydowen. Y thema yw addunedau dechrau blwyddyn a'r angen i ofalu am y bywyd ysbrydol, neu'r ardd fewnol, gan geisio meithrin caredigrwydd, cydymdeimlad, cyfiawnder, haelioni, gobaith a ffydd, ond yn bennaf oll, cariad. Ceir darlleniad o lyfr y Pregethwr a chenir emyn D Jacob Davies - Rho i mi freuddwyd gan Ioan Mabbutt.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001h31f)
Hanes un a deimlodd alwad Duw i roi aren, dyfodol eglwysi cefn gwlad ac wythnos weddi am undod

John Roberts yn trafod:- teimlad Arfon Jones fod Duw yn galw arno i roi aren i rywun oedd mewn angen wedi i'w ferch Seren dderbyn trawsblaniad aren a newidiodd ei bywyd; dyfodol eglwysi cefn gwlad gan edrych yn benodol ar ganol Ceredigion gyda Stephen Morgan, Vaughan Evans a Bronwen Morgan, a thrafodaeth am hynny gyda Nan Wyn Powell Davies a Gethin Rhys ar drothwy wythnos weddi am undeb Cristnogol.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m001h31h)
Annie Walker

Annie Walker yw gwestai Beti George. Mae hi’n artist, a ddaw'n wreiddiol o Fferm Blaen Halen, Castell Newydd Emlyn, ac 'roedd hi’n yr un dosbarth â Beti yn ysgol Llandysul.

Bu’n astudio Celf yn Newcastle, ac yn ddiweddarach bu’n rhan o greu set 2001 Space Odyssey - Ffilm Ffuglen Wyddonol (sci-fi) Stanley Kubrick MGM, yn Boreham Wood, ar ôl gweld hysbyseb yn y Times.

Mae hi’n fam i bedair merch. Mae Hannah yn briod i‘r cyflwynydd teledu a’r actor Alexander Armstrong, ac mae Esther yn briod â'r newyddiadurwr a’r darlledwr Giles Coren.

Fe enillodd Ann gystadleuaeth yng nghylchgrawn GIRL. Cafodd dipyn o syndod o gael ei galw i gyfweliad yn Llundain gan fod 17,000 o ferched wedi anfon lluniau i mewn i'r cylchgrawn. Y wobr oedd cael mynd i Florence yn yr Eidal i weld lluniau a cherfluniau o'r Dadeni (Renaissance). Joyce Fitzwilliams oedd yr athrawes gyda hi i Florence, ac roedd yn drip anhygoel, gan gyfarfod â Pietro Annigoni yn ei stiwdio. 'Roedd ef wedi dod yn enwog iawn ar ôl gwneud portread o'r Frenhines. 'Roedd yna erthygl ar y trip mewn cylchgrawn poblogaidd ar y pryd o'r enw 'Picture Post'. Yr un flwyddyn yng nghylchgrawn y bechgyn - yr 'Eagle' enillodd James Dyson y wobr gyntaf a David Hockney y drydedd wobr.


SUN 14:00 Cofio (m001h31k)
John Hardy yn cyflwyno rhaglen archifol ar y thema Dechrau.

Aled Jones yn siarad am ddechrau canu.

Hywel Gwynfryn yn trafod yr hobïau niferus mae e wedi dechrau ymddiddori ynddynt.

Myfyr Isaac yn sôn am pryd wnaeth e ddechrau canu'r gitar.

Pobol Cwmtawe a Chaernarfon yn sôn am ddechrau gyrru.

Dic Jones ac Eluned Phillips yn cofio dechrau barddoni.

Arianwen Parry yn cofio dechrau Siop Lyfrau Cymraeg yn Llanrwst nôl yn 1955.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m001h31m)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001h31p)
Synhwyrau

R. Alun Evans yn cyflwyno emynau ar y thema Synhwyrau. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m001h31r)
Yr Uncorn Blewog

Dewch i wrando ar stori am uncorn blewog iawn. Rhian Blythe sy'n adrodd stori gan Anni Llyn.


SUN 17:05 Dei Tomos (m001h31t)
Enwau lleoedd Cymreig yn cael eu newid, a Beibl arbennig 1770

Yn gwmni i Dei mae James January McCann o Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru sy'n trafod enwau lleoedd Cymreig yn cael eu newid. Tri chan mlynedd ers geni Peter Williams, ei Feibl arbennig o 1770 yw pwnc Eurig Davies.

Trafod cynnwys llawysgrif Llansteffan 34 wna Alaw Mai a chlywn am hoff gerdd un o ffermwyr y Preselau - Cerwyn Davies.


SUN 18:30 Y Diflaniad (p08jymw5)
Pennod 3

Hanes diflaniad Stanislaw Sykut o Gwmdu yn 1953. Ond oes 'na fwy i'r stori? Ioan Wyn Evans takes a fresh look at the murder of Stanislaw Sykut in 1953.


SUN 19:00 Y Talwrn (m001h31x)
Caernarfon v Dwy Ochr i’r Bont

Dau dîm o feirdd yn cystadlu i gyrraedd y rownd derfynol yn Eisteddfod Genedlaethol 2023. Two teams of bards compete to win a place in the final at the National Eisteddfod.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001h31z)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001h321)
Terwyn Davies yn cyflwyno

Cerddoriaeth i gloi'r penwythnos yng nghwmni Terwyn Davies. Music and chat to bring the weekend to a close, with Terwyn Davies sitting in for John and Alun.MONDAY 16 JANUARY 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001h323)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001h325)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001h3fg)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001hh3m)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001h3bd)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


MON 13:00 Dros Ginio (m001h3bj)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001h3bn)
Moyra Blakeman o Ddryslwyn ger Caerfyrddin sy'n ymuno gydag Ifan i Roi'r Byd yn ei Le, ac i sôn am ei hanesion diweddaraf.

A Tara Bethan sy'n sgwrsio am ei thrac newydd, Croeso i Gymru, sy'n Drac yr Wythnos yr wythnos hon.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001h3bs)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m001f4rw)
Iechyd meddwl yng nghefn gwlad

Terwyn Davies sy'n edrych ar sefyllfa iechyd meddwl yn y byd amaeth a chefn gwlad.

Y seicolegydd Beca Stilwell sy'n esbonio beth yw iechyd meddwl a'r symtomau all effeithio rhai pobl; hefyd, Wyn Thomas o elusen Tir Dewi a Linda Jones o elusen RABI sy'n esbonio sut maen nhw'n gallu helpu pobl â phroblemau iechyd meddwl.

Y mab fferm Gareth Thomas o Ynys Môn yn wreiddiol yn sôn am ei brofiad e o broblemau iechyd meddwl.

Emlyn Evans, un o wirfoddolwyr llinell gymorth i ffermwyr hoyw sy'n sôn am y gwasanaeth arbennig mae'r llinell yn cynnig i rai sy'n brwydro â'u rhywioldeb yn y byd amaethyddol; ac Elen Gwen Williams, Swyddog Marchnata Sefydliad y DPJ yn sôn am sut mae'r elusen yn helpu pobl sydd yn delio gydag iselder, a sut y mae plant sefydlydd yr elusen wedi mynd ati i godi arian a chodi ymwybyddiaeth o'r elusen yn ddiweddar.


MON 18:30 Lysh (m001h3bx)
Drama radio gan y dramodydd Rhiannon Boyle, yn dilyn Beth, sy'n credu na all hi ymdopi â heriau bod yn fam fodern heb lasiad o win bob nos. Ond, pan mae hi'n cael damwain feddwol sy'n brifo ei phlentyn, mae'n rhaid iddi gwestiynu popeth mae hi'n ei gredu - ei ffrindiau, ei hunaniaeth a'i hoff gyffur - alcohol.


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001h3c3)
Clasuron coll o gasgliad Mr Mwyn, a gwesteion yn hel atgofion. Forgotten classics from Mr Mwyn's collection, and guests reminisce.


MON 21:00 Caryl (m001h3c8)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 17 JANUARY 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001h3cg)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001h3cn)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001h36k)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001h36m)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001h33s)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001h33x)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001h341)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001h343)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m001h345)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Chwalu Pen (m001h349)
Mae'r gyflwynwraig Mari Lovgreen yn rhannu’r stiwdio efo’r Bariton o Fôn Steffan Lloyd Owen a’r digrifwr Caryl Burke, ac Arwel ‘Pod’ Roberts a Melanie Owen sydd yn eu holau fel capteiniaid yr wythnos. Mae'r criw yn dysgu am anfanteision bronnau mawr ac yn cael cyfle i gynhesu eu lleisiau eu hunain.


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001h34f)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001h34k)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.


TUE 21:45 Caryl (m001h34k)
[Repeat of broadcast at 21:00 today]WEDNESDAY 18 JANUARY 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001h34p)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001h34v)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001h34x)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001h351)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001h355)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001h359)
Trin a thrafod Cymru a'r byd, gan godi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001h35f)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001h35k)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Y Talwrn (m001h31x)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001h35p)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m001hh9g)
Leeds United v Caerdydd

Sylwebaeth fyw o'r gêm ail chwarae yn nhrydedd rownd Cwpan FA Lloegr rhwng Leeds United a Chaerdydd. Commentary from Leeds United v Cardiff City in the FA Cup 3rd Round replay.


WED 21:45 Caryl (m001h35t)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 19 JANUARY 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001h35y)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001h362)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001h3hv)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001h3hx)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001h3cq)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001h3cv)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001h3d0)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001h3d5)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001h31h)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 19:00 Huw Stephens (m001h3dd)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001h3dl)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 20 JANUARY 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001h3ds)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001h3dz)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001h3ks)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001h3fl)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001h3kv)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001h3fq)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001h3fs)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001h3fv)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001h3fx)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Eurosonic (m001hh3p)
Mirain Iwerydd yn cyflwyno Adwaith yn fyw o Ŵyl Eurosonic yn yr Iseldiroedd, gan gynnwys sgyrsiau o un o wyliau cerddoriaeth newydd mwyaf cyffrous Ewrop.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001h31z)

Beti a'i Phobol 13:00 SUN (m001h31h)

Beti a'i Phobol 18:00 THU (m001h31h)

Bore Cothi 11:00 MON (m001h3bd)

Bore Cothi 11:00 TUE (m001h33s)

Bore Cothi 11:00 WED (m001h355)

Bore Cothi 11:00 THU (m001h3cq)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m001h31f)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m001h31p)

Caryl 21:00 MON (m001h3c8)

Caryl 21:00 TUE (m001h34k)

Caryl 21:45 TUE (m001h34k)

Caryl 21:45 WED (m001h35t)

Caryl 21:00 THU (m001h3dl)

Chwalu Pen 18:30 TUE (m001h349)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m001h30x)

Chwaraeon Radio Cymru 19:30 WED (m001hh9g)

Cofio 14:00 SUN (m001h31k)

Dei Tomos 17:05 SUN (m001h31t)

Dom James 11:00 FRI (m001h3kv)

Dros Ginio 13:00 MON (m001h3bj)

Dros Ginio 13:00 TUE (m001h33x)

Dros Ginio 13:00 WED (m001h359)

Dros Ginio 13:00 THU (m001h3cv)

Dros Ginio 13:00 FRI (m001h3fq)

Eurosonic 21:00 FRI (m001hh3p)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001h311)

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001h34f)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001gwq0)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001h313)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001h323)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001h3cg)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001h34p)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001h35y)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001h3ds)

Gwneud Bywyd yn Haws 18:00 TUE (m001h345)

Huw Stephens 19:00 THU (m001h3dd)

Hywel Gwynfryn 15:00 SUN (m001h31m)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001h3bn)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001h341)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001h35f)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001h3d0)

John Hardy 05:30 MON (m001h325)

John Hardy 05:30 TUE (m001h3cn)

John Hardy 05:30 WED (m001h34v)

John Hardy 05:30 THU (m001h362)

John Hardy 05:30 FRI (m001h3dz)

John ac Alun 21:00 SUN (m001h321)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001h3fx)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001h315)

Lisa Gwilym 09:00 MON (m001hh3m)

Lisa Gwilym 09:00 TUE (m001h36m)

Lisa Gwilym 09:00 WED (m001h351)

Lisa Gwilym 09:00 THU (m001h3hx)

Lysh 18:30 MON (m001h3bx)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001h30z)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001h35p)

Post Prynhawn 17:00 MON (m001h3bs)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m001h343)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001h35k)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001h3d5)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m001h3fv)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001h3c3)

Richard Rees 05:30 SAT (m001gwq8)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001h36h)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001h317)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001h3fg)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001h36k)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001h34x)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001h3hv)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001h3ks)

Stori Tic Toc 17:00 SUN (m001h31r)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001h319)

Troi'r Tir 18:00 MON (m001f4rw)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001h3fl)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001h30s)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001h3fs)

Y Diflaniad 18:30 SUN (p08jymw5)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001h30v)

Y Talwrn 19:00 SUN (m001h31x)

Y Talwrn 18:00 WED (m001h31x)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m001h31c)