The BBC has announced that it has a sustainable plan for the future of the BBC Singers, in association with The VOCES8 Foundation.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% has not been lifted, but it is being reconsidered.
See the BBC press release here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 31 DECEMBER 2022

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001gjy5)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001gjyg)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001gk42)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001bk37)
Cerddoriaeth John Wiliams

Tudur Owen a'r criw yn cyflwyno perfformiadau gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC o gerddoriaeth ffilm John Williams.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001gk4b)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Shelley Rees a Rhydian Bowen Phillips.

Edrych nôl ar ddewisiadau Caneuon Codi Calon 2022, goreuon y we gan Trystan ap Owen a llawer mwy.


SAT 14:00 Hywel Gwynfryn (m001gk4m)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SAT 17:00 Uffern Iaith y Nefoedd (m001gjwm)
Mae’r sioe banel hwyliog dan ofal yr ieith-gi Gruffudd Owen yn parhau.

Wrth edrych ymlaen at y flwyddyn newydd, mae 'na ddigon o hwyl a chwerthin wrth i Gruffudd arwain y timau drwy gyfres o heriau a chwestiynau ieithyddol! Y capteiniaid yw Mari Beard a Richard Elis ac yn ymuno â nhw mae Llwyd Owen a Melanie Owen.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001gk4t)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001gk4y)
Rhys Mwyn yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Rhys Mwyn yn cyflwyno. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 01 JANUARY 2023

SUN 00:30 Gweler BBC World Service (m001gk53)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001gk5c)
Dydd Calan

Dechreuwch y flwyddyn newydd yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths, yn cynnwys rhai o'i hoff garolau Plygain. Start your new year with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001gjps)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001gjq2)
Elin Manahan Thomas

Y soprano Elin Manahan Thomas yn cyflwyno cerddoriaeth ar gyfer bore Sul. Elin Manahan Thomas presents music for Sunday morning.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001gjqf)
Oedfa Calan dan arweiniad Ainsley Griffiths, Caerfyrddin

Oedfa ar ddydd Calan am enwi ac enwaedu Iesu, dan arweiniad Ainsley Griffiths, Caerfyrddin.

Trafodir pwysigrwydd enw Iesu a'i ystyr, "mae'r Arglwydd yn gwaredu" a phwysigrwydd yr enwaedu fel cyhoeddiad o'i ffyddlondeb i'r cyfamod a rhagweld ei ddioddefaint ar y groes. Darlleniadau o Luc ac o Genesis.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001b3bz)
Gwenfair Griffith yn cyflwyno

Gwenfair Griffith yn trafod dylanwad cerddoriaeth ar brofiad crefyddol gyda Sioned Webb, Meilyr Geraint a Iwan ap Huw Morgan a chyfarniadau gan Nia Price ac Elis Baynham.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m001gjr8)
Rhian Morgan

Yr actores Rhian Morgan yw gwestai Beti George. Yn ddiweddar mae hi wedi cymryd llwybr newydd yn ei bywyd ac yn hyfforddi i fod yn Offeiriad.

Mae Rhian newydd gychwyn cwrs 2 flynedd gyda’r Eglwys yng Nghymru yng Ngholeg San Padarn; mae’n ddatblygiad annisgwyl iawn yn ei bywyd meddai hi, a hynny yn dilyn profiad anhygoel a ddigwyddodd iddi yn yr Eglwys yn Llandeilo.

Cafodd Rhian ei geni yn Ysbyty Treforys a’i magu ym mhentref Cwm Rhyd y Ceirw ger Treforys yng Nghwm Tawe. Hi yw’r hynaf o dair chwaer; mae Nia yn nyrs yn Awstralia ac mae Elen yn darlithio a chyfarwyddo. Mae Rhian yn briod gydag Aled Samuel ac mae ganddi ddau o feibion.

Ar hyd y blynyddoedd mae Rhian wedi bod yn ffodus iawn i gael cyfle i chwarae nifer fawr o rannau mewn dramâu ac mewn cynyrchiadau teledu, mae’n sôn am rai ohonynt gan gynnwys y cyfle i actio efo Anthony Hopkins yn y ffilm August.


SUN 14:00 Dafydd Iwan, Edward a Cwm Rhyd y Rhosyn (m001gjrj)
Glywsoch chi ‘rioed am Gwm Rhyd Y Rhosyn? Dyna i chi le bendigedig.

Ond wyddoch chi fod y record gynta’ yn y casgliad yma bron yn 50 mlwydd oed?

Ar drothwy’r penblwydd yn hanner cant, Huw Stephens sy’n cael cwmni Dafydd Iwan ac Edward Morus Jones i hel atgofion am sut y daeth y recordiau at ei gilydd, caneuon sydd yr un mor boblogaidd heddiw ac oedden nhw hanner canrif ôl, ac sydd wedi cipio dychymyg plant Cymru ers cenhedlaethau.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m001gjry)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001gxn5)
Dechrau a Diwedd Blwyddyn

R. Alun Evans yn cyflwyno detholiad o emynau i gyd-fynd gyda dechrau a diwedd blwyddyn. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m001gjsd)
Olwen yr Orca

Dewch i wrando ar stori Olwen yr Orca oedd yn meddwl nad oedd hi angen ffrindiau. Rhian Blythe sy'n adrodd stori gan Anna Lisa Jenaer


SUN 17:05 Dei Tomos (m001gjsl)
Caneuon Hywel Gwynfryn & iechyd meddwl chwarelwyr

Yn gwmni i Dei mae Hywel Gwynfryn, sydd yn trafod rhai o'r caneuon mae o wedi eu cyfansoddi yn ystod ei yrfa.

Iechyd meddwl chwarelwyr yn ystod y ganrif ddiwethaf yw pwnc Cadi Dafydd, tra bod Llŷr Gwyn Lewis yn gwerthfawrogi ac yn ail-ystyried gwaith T.Gwynn Jones.


SUN 18:30 Y Diflaniad (m001glsn)
Hanes diflaniad Stanislaw Sykut o Gwmdu yn 1953. Ond oes 'na fwy i'r stori? Ioan Wyn Evans takes a fresh look at the murder of Stanislaw Sykut in 1953.


SUN 19:00 Y Talwrn (m0019r31)
Ffeinal 2022 - Dros yr Aber a Crannog

Dros yr Aber a Crannog yn cystadlu yn Ffeinal Y Talwrn 2022. Two teams of bards compete in the final round of the Talwrn.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001gjtd)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001gjtr)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 02 JANUARY 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001gjv2)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001gjvf)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001gkjc)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001gkjq)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001gkk2)
Mari Grug yn cyflwyno

Cyfle i gyfarfod Bardd y Mis ar gyfer mis Ionawr, Aled Evans ac i glywed cerdd newydd o'i waith.

Munud i Feddwl yng nghwmni Wyn Thomas.

Y canwr a'r cyflwynydd Rhys Meirion sy'n edrych ymlaen at gyfres newydd o "Canu Gyda fy Arwr" ar S4C.

Ann Reich efo tips ffitrwydd er mwyn ei gwneud yn haws i wireddu un o addunedau Flwyddyn Newydd llawer ohonom..


MON 13:00 Dros Ginio (m001gkkb)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001gkkp)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001gkl2)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 17:30 Fy Stori Fawr (m001gklg)
Aled Huw, Maxine Hughes, Bethan Kilfoil

Gall gohebu adael ei farc. Gwenfair Griffith sy'n holi tri gohebydd am stori fawr y maent wedi eu hadrodd:

Aled Huw am ei adroddiad ar hil-laddiad yn Rwanda a'i ymweliad â gwersyll ffoaduriaid Goma;
Maxine Hughes yng nghylch gohebu ar grwpiau eithafol asgell dde yn yr Unol Daleithiau;
A Bethan Kilfoil am ohebu ar ymgyrch i ganiatau priodasau un rhyw yn Iwerddon.


MON 18:00 Troi'r Tir (m001gkh4)
Pigion y Flwyddyn

Ar ddechrau blwyddyn newydd, Terwyn Davies sy'n cyflwyno pigion o eitemau ddarlledwyd ar Troi'r Tir yn ystod 2022:

Cyfle eto i glywed Helen Williams o Fridfa Seiont ger Caernarfon a hanes y cobyn Cymreig, Seiont Arthur, gafodd ei werthu i gwpwl yn Oregon yn UDA;

Hefyd, stori Esmor Davies o Fwcle yn Sir y Fflint oedd wedi adnewyddu hen JCB er cof am ei ferch, Christine;

Cyfle i glywed am daith motobeics go arbennig gynhaliwyd ym Mhontrhydygroes i godi arian at achos da:

A Rhodri Davies, gohebydd y Bwletin Amaeth ar BBC Radio Cymru, sy'n crynhoi rhai o brif benawdau'r flwyddyn yn y wasg amaethyddol.


MON 18:30 Y Diflaniad (m001glsn)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001gklt)
Degawd y 00'au

Cofio clasuron y 00'au gyda Gai Toms - y degawd y newidiodd Mim Twm Llai i fod yn Gai Toms.


MON 21:00 Caryl (m001gkm6)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 03 JANUARY 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001gkmg)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001gkmq)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001gkzt)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001gkzw)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001gkz5)
Mari Grug yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Mari Grug. A warm welcome over a cuppa with Mari Grug.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001gkz7)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001gkz9)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001gkzc)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m001gkzf)
Blwyddyn Newydd Dda - 2023

Hanna Hopwood sy'n gofyn beth sy'n gwneud bywyd yn haws i'r cyflwynwyr Emma Walford a Gethin Jones?

Ymysg y pynciau trafod mae gosod addunedau blwyddyn newydd, cadw arferion ffitrwydd llesol, y mwynhad o fynd i'r gwaith, agwedd at fywyd wrth heneiddio a chodi ymwybyddiaeth o'r menopos.


TUE 18:30 Chwalu Pen (m001gkzh)
Yn ymuno â Mari Lovgreen a chapteiniaid yr wythnos, Catrin Mara a Welsh Whisperer, mae’r gantores Nesdi Jones, a’r anturiaethwr o Flaenau Ffestiniog Connaire Cann, sydd yn rhannu ei brofiadau am feicio drwy dwneli Ynysoedd y Ffaro ac osgoi’r awdurdodau tra’n teithio drwy Dde America.


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001gkzk)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001gkzm)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 04 JANUARY 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001gkzp)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001gkzr)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001gkps)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001gkpx)
Lisa Angharad yn cyflwyno

Lisa Angharad yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Angharad plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001gknf)
Mari Grug yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Mari Grug. A warm welcome over a cuppa with Mari Grug.


WED 13:00 Dros Ginio (m001gknh)
Trin a thrafod Cymru a'r byd, gan godi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001gknk)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001gknm)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Dafydd Iwan, Edward a Cwm Rhyd y Rhosyn (m001gjrj)
[Repeat of broadcast at 14:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001gknp)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001gknr)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 05 JANUARY 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001gknt)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001gknw)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001gl9f)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001gl9h)
Lisa Angharad yn cyflwyno

Lisa Angharad yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Angharad plays your favourite music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001gl2w)
Mari Grug yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Mari Grug. A warm welcome over a cuppa with Mari Grug.


THU 13:00 Dros Ginio (m001gl30)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001gl34)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001gl38)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001gjr8)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 19:00 Huw Stephens (m001gl3d)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001gl3j)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 06 JANUARY 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001gl3n)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001gl3s)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001gljz)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001glk3)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001glk7)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Miwsig y Siarter Iaith (m001glkc)
Awr o gerddoriaeth gyfoes Gymraeg i gyd-fynd â'r Siarter Iaith. Yn wrando perffaith adref, mewn clybiau a chymdeithasau, aelwydydd ac ysgolion. An hour of Welsh contemporary music.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001glkg)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001glkj)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001glkl)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001glkn)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda tair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001gjtd)

Beti a'i Phobol 13:00 SUN (m001gjr8)

Beti a'i Phobol 18:00 THU (m001gjr8)

Bore Cothi 11:00 MON (m001gkk2)

Bore Cothi 11:00 TUE (m001gkz5)

Bore Cothi 11:00 WED (m001gknf)

Bore Cothi 11:00 THU (m001gl2w)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m001b3bz)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m001gxn5)

Caryl 21:00 MON (m001gkm6)

Caryl 21:00 TUE (m001gkzm)

Caryl 21:00 WED (m001gknr)

Caryl 21:00 THU (m001gl3j)

Chwalu Pen 18:30 TUE (m001gkzh)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 MON (m001gkkp)

Dafydd Iwan, Edward a Cwm Rhyd y Rhosyn 14:00 SUN (m001gjrj)

Dafydd Iwan, Edward a Cwm Rhyd y Rhosyn 18:00 WED (m001gjrj)

Dei Tomos 17:05 SUN (m001gjsl)

Dom James 11:00 FRI (m001glk7)

Dros Ginio 13:00 MON (m001gkkb)

Dros Ginio 13:00 TUE (m001gkz7)

Dros Ginio 13:00 WED (m001gknh)

Dros Ginio 13:00 THU (m001gl30)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001gk4y)

Fy Stori Fawr 17:30 MON (m001gklg)

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001gkzk)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001gjy5)

Gweler BBC World Service 00:30 SUN (m001gk53)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001gjv2)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001gkmg)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001gkzp)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001gknt)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001gl3n)

Gwneud Bywyd yn Haws 18:00 TUE (m001gkzf)

Huw Stephens 19:00 THU (m001gl3d)

Hywel Gwynfryn 14:00 SAT (m001gk4m)

Hywel Gwynfryn 15:00 SUN (m001gjry)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001gkz9)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001gknk)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001gl34)

John Hardy 05:30 MON (m001gjvf)

John Hardy 05:30 TUE (m001gkmq)

John Hardy 05:30 WED (m001gkzr)

John Hardy 05:30 THU (m001gknw)

John Hardy 05:30 FRI (m001gl3s)

John ac Alun 21:00 SUN (m001gjtr)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001glkl)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001gk5c)

Lisa Gwilym 09:00 MON (m001gkjq)

Lisa Gwilym 09:00 TUE (m001gkzw)

Lisa Gwilym 09:00 WED (m001gkpx)

Lisa Gwilym 09:00 THU (m001gl9h)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001gk4t)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001gknp)

Miwsig y Siarter Iaith 13:00 FRI (m001glkc)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001glkn)

Post Prynhawn 17:00 MON (m001gkl2)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m001gkzc)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001gknm)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001gl38)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m001glkj)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001gklt)

Richard Rees 05:30 SAT (m001gjyg)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001gk42)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001gjps)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001gkjc)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001gkzt)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001gkps)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001gl9f)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001gljz)

Stori Tic Toc 17:00 SUN (m001gjsd)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001gjq2)

Troi'r Tir 18:00 MON (m001gkh4)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001glk3)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001bk37)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001glkg)

Uffern Iaith y Nefoedd 17:00 SAT (m001gjwm)

Y Diflaniad 18:30 SUN (m001glsn)

Y Diflaniad 18:30 MON (m001glsn)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001gk4b)

Y Talwrn 19:00 SUN (m0019r31)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m001gjqf)