The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 24 DECEMBER 2022

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001g9g8)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001g9gj)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001ghpl)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001ghpn)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001ghpq)
Y newyddiadurwraig Liz Clements yn ateb yr ho! ho! Holiadur. Hoff gân Nadolig Colleen Ramsey, y diweddara o'r we gan Trystan ap Owen a llawer mwy.


SAT 14:00 Hywel Gwynfryn (m001ghps)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SAT 17:00 Uffern Iaith y Nefoedd (m001ghpv)
Mae’r sioe banel hwyliog dan ofal yr ieith-gi Gruffudd Owen yn dychwelyd gyda dwy bennod arbennig dros gyfnod y Nadolig.

Yn y bennod gyntaf hon, mae 'na ddigon o hwyl yr Ŵyl wrth i Gruffudd arwain y timau drwy gyfres o heriau a chwestiynau ieithyddol! Y capteiniaid yw Mari Beard a Richard Elis, ac yn ymuno â nhw mae Steffan Alun a Iestyn Arwel.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001ghpx)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001ghpz)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 25 DECEMBER 2022

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001ghq1)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001ghq3)
Bore Nadolig

Dechreuwch eich Nadolig gyda dewis cerddorol Linda, yn cynnwys rhai o'i hoff garolau Plygain. Start your Christmas with Linda Griffiths' favourite music, including Plygain carols.


SUN 07:00 Yr Oedfa (m001ghq5)
Oedfa'r 'Dolig dan arweiniad Beti-Wyn James, Caerfyrddin

Oedfa'r 'Dolig, dan arweiniad Beti-Wyn James, a phobl ifanc ac aelodau gofalaeth Y Priordy, Caerfyrddin, Cana a Bancyfelin.

Mae'r Oedfa yn ein tywys i fyfyrio ar y darlun sydd yn ein cardiau post: gŵr y llety, Mair a Joseff, y bugeiliaid, y doethion ac ar yr Iesu ei hunan, gan ein harwain i holi am ein lle ninnau yn y darlun.


SUN 08:00 Aled Hughes (m001ghq7)
Nadolig Llawen!

Beth mae Siôn Corn wedi'i adael i rai o blantos Cymru?

Sesiwn Nadolig arbennig gan Mared Williams a Nate Williams.

A Mari Lloyd Pritchard sy'n rhannu rhai o'i hoff garolau Nadolig.


SUN 11:00 Swyn y Sul (m001ghq9)
Robat Arwyn

Y cerddor a'r cyfansoddwr Robat Arwyn gyda ei ddewis amrywiol o gerddoriaeth ar gyfer bore 'Dolig.


SUN 13:00 Yr Oedfa (m001ghq5)
[Repeat of broadcast at 07:00 today]


SUN 14:00 Bwrw Golwg (m001ghqc)
Dafydd Iwan, Mari Lloyd Williams a Nia Morris yn trafod Nadolig

John Roberts a'i westeion Dafydd Iwan, Mari Lloyd Williams a Nia Morris yn trafod:
Nadolig a'i atgofion; Neges y Nadolig; A chymorth ffydd yn wyneb heriau'r cyfnod.


SUN 14:30 Caniadaeth y Cysegr (m001ghqf)
R. Alun Evans yn cyflwyno rhaglen o ganu cynulleidfaol. Congregational singing.


SUN 15:00 Arwyn ar Gerddoriaeth Ffilm (m001g9jp)
Ffilmiau Nadolig

Arwyn Davies yn cyflwyno cerddoriaeth o fyd y ffilmiau Nadolig. Arwyn Davies presents music from Christmas films.


SUN 16:00 Cofio (m001g913)
John Hardy yn cyflwyno rhaglen yn ymdrin a phob agwedd o'r Nadolig.

Yr Athro Gwyn Thomas yn adrodd ei gerdd "Drama'r Nadolig"; Plant Ysgol yn trafod bwyd Nadolig, lle ma Sion Corn yn byw a beth ma nhw'n hoffi fwyaf am y Nadolig; a Sara Trenholme yn cofio Nadolig Oes Fictoria yn Nefyn.

Hefyd, Jeifin Jenkins a'i frawd Handel yn cwrdd o dan y goeden Nadolig; Roy Noble a Sian Thomas yn trafod traddodiadau teuluol gyda Elinor Jones; a Gunner Wil Williams yn cofio dathlu Nadolig 1944 yn Gray's Inn Road.

Ac Aled Hughes yn cwrdd a Gareth Wyn Jones a Twrcwn Ty'n Llwyfan; W.J. Jones yn cofio bwyta cinio Nadolig anarferol yn yr Aifft yn ystod y rhyfel; a Beirdd Radio Cymru yn cofio'r Parti Gwaith.


SUN 17:00 Y Gerddorfa (m001ghqj)
Ffefrynnau Nadoligaidd

Cewch eich synnu a’ch swyno gan synau hudolus Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, o dan arweiniad Robert Guy, mewn cyngerdd Nadoligaidd wedi ei recordio yn Neuadd Hoddinott Caerdydd.

Elin Llwyd sy'n cyflwyno rhaglen fywiog yn llawn ffefrynnau Nadoligaidd i’r teulu oll.


SUN 18:00 Jazz gyda Tomos Williams (m001ghqn)
Y trwmpedwr jazz Tomos Williams yn rhannu ei ddewis jazz i ni ymlacio ar nos Nadolig. Jazz trumpeter Tomos Williams with music to relax us at Christmas.


SUN 19:00 Y Talwrn (m001ghqs)
Talwrn y Nadolig!

Rhifyn arbennig Nadoligaidd o'r Talwrn yng nghwmni timau'r Bugeiliaid a'r Doethion.

Mae Ceri Wyn Jones yn cael cwmni Tudur Dylan Jones, Lowri Lloyd, Hywel Griffiths, Steffan Phillips, Eurig Salisbury, Gruffudd Owen, Llio Maddocks, Llŷr Gwyn Lewis, Owain Rhys a Mari George.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001ghqx)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001ghr1)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi diwrnod Nadolig. Music and chat to bring Christmas Day to a close.MONDAY 26 DECEMBER 2022

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001ghr5)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001ghrb)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy. Early breakfast.


MON 07:00 Daniel Glyn (m001gj2c)
Cerddoriaeth ac adloniant yng nghwmni Daniel Glyn. Music and entertainment with Daniel Glyn.


MON 10:00 Bore Cothi (m001gj2p)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


MON 13:00 Jazz gyda Tomos Williams (m001gxn1)
Y trwmpedwr jazz Tomos Williams yn rhannu ei ddewis jazz i ni ymlacio dros y Nadolig. Jazz trumpeter Tomos Williams with music to relax us at Christmas.


MON 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001gj2z)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


MON 17:00 Radio 'sbyty: Codi Calon Claf (m001g8gl)
Penblwydd Hapus Radio Glangwili! Ym mis Rhagfyr 2022 mae'r orsaf yn dathlu 50 mlynedd o wasanaeth.

Huw Stephens sy'n clywed atgofion darlledwyr Radio Glwngwili - hen a phresenol. Mae'n deg dweud bod radio ysbyty yn cynnig ffrind a chysur i'r cleifion sydd, yn aml, yn treilio oriau unig heb unrhyw gysylltiad gyda theulu a ffrindiau. Mae perthynas unigryw rhwng y darlledwr a’r gwrandawr ar radio ysbyty na all unrhyw orsaf arall ei chynnig.

Rhaglen o ddathlu ac o ddiolch, sydd hefyd yn gofyn - beth yw dyfodol radio ysbyty?


MON 17:30 Uffern Iaith y Nefoedd (m001ghpv)
[Repeat of broadcast at 17:00 on Saturday]


MON 18:00 Y Talwrn (m001ghqs)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001gj3b)
Dathlu Gŵyl San Steffan

Traciau i ddathlu Gŵyl San Steffan.


MON 21:00 Caryl (m001gj3m)
Catrin Angharad yn cyflwyno

Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Catrin Angharad yn lle Caryl Parry Jones. Music and fun with Catrin Angharad sitting in for Caryl Parry Jones.TUESDAY 27 DECEMBER 2022

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001gj3w)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001gj43)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001gj5c)
Lisa Gwilym

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Gwilym. Music and entertainment breakfast show with Lisa Gwilym.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001gj5r)
Heledd Cynwal yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Heledd Cynwal. A warm welcome over a cuppa with Heledd Cynwal.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001gj5w)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n ail-ymweld a rhai o sgyrsiau cofiadwy'r flwyddyn ar Dros Ginio. Jennifer Jones looks at some of Dros Ginio's highlights.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001gj60)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001gj64)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 17:30 Chwalu Pen (m001gj68)
Am y tro cyntaf erioed ar Chwalu Pen bydd tri gwestai arbennig yn ymuno â Mari. Mae Gethin John o Borthmadog ar daith i golli dros ddeg stôn, a’i ffrind - yr hyfforddwr ffitrwydd a’r seren feiral - Sîon Monty fydd yno ar hyd y daith ac yn cwblhau tîm Catrin Mara. Yr awdures Anni Llŷn fydd ar ochr Arwel “Capten Pod” Roberts.


TUE 18:00 Newyddion y Flwyddyn (m001gj6c)
Alun Thomas a'i westeion yn trafod rhai o ddigwyddiadau 2022. Alun Thomas and guests discuss some of the events of 2022.


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001gj6q)
Rhys Mwyn yn cyflwyno

Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Rhys Mwyn, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001gj6x)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 28 DECEMBER 2022

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001gj73)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001gj79)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001gj6j)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 11:00 Bore Cothi (m001gj6s)
Heledd Cynwal yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Heledd Cynwal. A warm welcome over a cuppa with Heledd Cynwal.


WED 13:00 Dros Ginio (m001gj6y)
Trin a thrafod Cymru a'r byd, gan godi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001gj74)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001gj7b)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Cofio (m001g8g3)
Rhodd yw'r thema.

T.H. Parry Williams yn adrodd ei gerdd Y Doethion o'r Dwyrain. Tudur Owen yn sôn gardiau Nadolig a Sion Corn. Mari Gwilym yn trafod yr anrhegion rhyfedd mae hi wedi ei derbyn. Saunders Lewis yn adrodd rhan o Buchedd Garmon. Olwen Evans yn derbyn aren ei chwaer Menna Medi. Tegwyn Jones a Hywel Roberts yn trafod sach Sion Corn ar Dros Ben Llestri. A Richard Morgan yn trafod rhoddion hael Syr David James, Pantyfedwen.


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001gj7h)
Sian Eleri yn cyflwyno

Cerddoriaeth newydd Cymru efo Sian Eleri yn lle Mirain Iwerydd. New Welsh music, with Sian Eleri sitting in for Mirain.


WED 21:00 Caryl (m001gj7q)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 29 DECEMBER 2022

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001gj7z)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001gj87)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001gjl9)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 11:00 Bore Cothi (m001gjlc)
Heledd Cynwal yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Heledd Cynwal. A warm welcome over a cuppa with Heledd Cynwal.


THU 13:00 Dros Ginio (m001gjlf)
Jennifer Jones

Jennifer Jones sy'n ail-ymweld a rhai o sgyrsiau cofiadwy'r flwyddyn ar Dros Ginio. Jennifer Jones looks at some of Dros Ginio's highlights in 2022.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001gjlh)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001gjlk)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001g8fz)
Marc Howells

Marc Howells, Pennaeth Datblygu Pobl a Thalent AstraZeneca, yw gwestai Beti George.

Mae’n gyfrifol am 100 mil o bobol ar draws y byd, gan weithio rhwng Caergrawnt a’i gartref yng Ngresffordd. Bu’n gweithio gyda’r cwmni yn China, Awstralia a Philadelphia.

Mae’r cwmni’n cynhyrchu cyffuriau sy’n ymwneud efo problemau’r ysgyfaint, y galon a chanser. Mae’r ffaith bod y cwmni wedi datblygu brechlyn Covid yn rhyfeddol meddai Marc, gan nad ydi’r cwmni yn cynhyrchu brechlynnau fel arfer. Cyn Covid dim ond dau frechlyn roeddynt yn ei gynhyrchu.

Daw Marc yn wreiddiol o Ddinbych, ac ar ôl gadael Ysgol Glan Clwyd fe wnaeth brentisiaeth gyda Chwmni Pilkington yn Llanelwy. Roedd yn gweithio ar gynhyrchu rhannau ar gyfer peiriannau’r Fyddin (awyrennau, llongau tanfor, tanciau).

Symudodd wedyn i adran arall o fewn y cwmni, sef yr Adran Ddiogelwch Ffibr Opteg, gwaith hynod o ddiddorol meddai Marc. Roedd yn cael mynd i bob mathau o lefydd i osod systemau, yn cynnwys Comin Greenham.

Ar hyn o bryd mae'n gweithio gyda Llywodraethau Sweden, Portiwgal yr Almaen a'r Eidal ar ddatblygu sgiliau 5 miliwn o bobol ar gyfer y dyfodol.


THU 19:00 Huw Stephens (m001gjln)
Gethin Evans yn cyflwyno

Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m001gjls)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


THU 21:45 Caryl (m001gjlx)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 30 DECEMBER 2022

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001gjm2)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001gjmb)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001gjv9)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001g9c0)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001gjvm)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Newyddion y Flwyddyn (m001gj6c)
[Repeat of broadcast at 18:00 on Tuesday]


FRI 14:00 Tudur Owen (m001gjvy)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001gjw9)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 17:30 Uffern Iaith y Nefoedd (m001gjwm)
Mae’r sioe banel hwyliog dan ofal yr ieith-gi Gruffudd Owen yn parhau.

Wrth edrych ymlaen at y flwyddyn newydd, mae 'na ddigon o hwyl a chwerthin wrth i Gruffudd arwain y timau drwy gyfres o heriau a chwestiynau ieithyddol! Y capteiniaid yw Mari Beard a Richard Elis ac yn ymuno â nhw mae Llwyd Owen a Melanie Owen.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001gjwz)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m001gjxd)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


FRI 21:45 Nos Wener Ffion Emyr (m001gjxt)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda tair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Aled Hughes 08:00 SUN (m001ghq7)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001ghqx)

Arwyn ar Gerddoriaeth Ffilm 15:00 SUN (m001g9jp)

Beti a'i Phobol 18:00 THU (m001g8fz)

Bore Cothi 10:00 MON (m001gj2p)

Bore Cothi 11:00 TUE (m001gj5r)

Bore Cothi 11:00 WED (m001gj6s)

Bore Cothi 11:00 THU (m001gjlc)

Bwrw Golwg 14:00 SUN (m001ghqc)

Caniadaeth y Cysegr 14:30 SUN (m001ghqf)

Caryl 21:00 MON (m001gj3m)

Caryl 21:00 TUE (m001gj6x)

Caryl 21:00 WED (m001gj7q)

Caryl 21:45 THU (m001gjlx)

Chwalu Pen 17:30 TUE (m001gj68)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 MON (m001gj2z)

Chwaraeon Radio Cymru 19:30 THU (m001gjls)

Chwaraeon Radio Cymru 19:30 FRI (m001gjxd)

Cofio 16:00 SUN (m001g913)

Cofio 18:00 WED (m001g8g3)

Daniel Glyn 07:00 MON (m001gj2c)

Dom James 11:00 FRI (m001gjvm)

Dros Ginio 13:00 TUE (m001gj5w)

Dros Ginio 13:00 WED (m001gj6y)

Dros Ginio 13:00 THU (m001gjlf)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001ghpz)

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001gj6q)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001g9g8)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001ghq1)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001ghr5)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001gj3w)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001gj73)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001gj7z)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001gjm2)

Huw Stephens 19:00 THU (m001gjln)

Hywel Gwynfryn 14:00 SAT (m001ghps)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001gj60)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001gj74)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001gjlh)

Jazz gyda Tomos Williams 18:00 SUN (m001ghqn)

Jazz gyda Tomos Williams 13:00 MON (m001gxn1)

John Hardy 05:30 MON (m001ghrb)

John Hardy 05:30 TUE (m001gj43)

John Hardy 05:30 WED (m001gj79)

John Hardy 05:30 THU (m001gj87)

John Hardy 05:30 FRI (m001gjmb)

John ac Alun 21:00 SUN (m001ghr1)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001gjwz)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001ghq3)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001ghpx)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001gj7h)

Newyddion y Flwyddyn 18:00 TUE (m001gj6c)

Newyddion y Flwyddyn 13:00 FRI (m001gj6c)

Nos Wener Ffion Emyr 21:45 FRI (m001gjxt)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m001gj64)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001gj7b)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001gjlk)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m001gjw9)

Radio 'sbyty: Codi Calon Claf 17:00 MON (m001g8gl)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001gj3b)

Richard Rees 05:30 SAT (m001g9gj)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001ghpl)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001gj5c)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001gj6j)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001gjl9)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001gjv9)

Swyn y Sul 11:00 SUN (m001ghq9)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001g9c0)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001ghpn)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001gjvy)

Uffern Iaith y Nefoedd 17:00 SAT (m001ghpv)

Uffern Iaith y Nefoedd 17:30 MON (m001ghpv)

Uffern Iaith y Nefoedd 17:30 FRI (m001gjwm)

Y Gerddorfa 17:00 SUN (m001ghqj)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001ghpq)

Y Talwrn 19:00 SUN (m001ghqs)

Y Talwrn 18:00 MON (m001ghqs)

Yr Oedfa 07:00 SUN (m001ghq5)

Yr Oedfa 13:00 SUN (m001ghq5)