The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 17 DECEMBER 2022

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001g2lr)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001g2lz)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001g8yd)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001g8mv)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001g8n3)
Yr actores a'r gantores Mabli Tudur yn ateb yr Ho! Ho! Holiadur. Straeon y we gan Trystan ap Owen, a sylwebaethau'r wythnos gan Owain Llyr.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001g8nf)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001g8nq)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Gaynor (m001g8nz)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn gyda Gaynor Davies. Music and companionship for Saturday night with Gaynor Davies.SUNDAY 18 DECEMBER 2022

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001g8p7)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001g8pg)
Hosan Nadolig

Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda, yn cynnwys rhai o'i hoff garolau Plygain. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music, including Plygain carols.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001g8ks)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001g8fl)
Robat Arwyn

Y cerddor a'r cyfansoddwr Robat Arwyn gyda ei ddewis amrywiol o gerddoriaeth ar gyfer bore Sul.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001g8fq)
Oedfa dan arweiniad Guto Llywelyn, Hen Dŷ Gwyn ar Daf

Oedfa ar bedwerydd Sul yr Adfent dan arweiniad Guto Llywelyn, Hen Dŷ Gwyn ar Daf yn trafod agoriad efengyl Ioan, Y Gair a wnaethpwyd yn gnawd. Mae'n trafod sut y mae Iesu yn dangos i ni beth yw meddwl Duw, cariad Duw a bwriad Duw. Darllenir o efengyl Ioan ynghyd â dwy gerdd, Gwaith y Nadolig gan Mererid Hopwood ac Ai bore fel hyn? gan Tudur Dylan Jones.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001g8fv)
Streiciaua negeseuon Nadolig y gwahanol enwadau.

John Roberts yn trafod streiciau, negeseuon Nadolig y gwahanol enwadau gyda Rosa Hunt. Bydd Arwel Rocet Jones yn ymuno a Gwenfair Griffith i grynhoi'r negeseuon; a charolau nas clywir yn aml gyda Rhidian Griffiths.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m001g8fz)
Marc Howells

Marc Howells, Pennaeth Datblygu Pobl a Thalent AstraZeneca, yw gwestai Beti George.

Mae’n gyfrifol am 100 mil o bobol ar draws y byd, gan weithio rhwng Caergrawnt a’i gartref yng Ngresffordd. Bu’n gweithio gyda’r cwmni yn China, Awstralia a Philadelphia.

Mae’r cwmni’n cynhyrchu cyffuriau sy’n ymwneud efo problemau’r ysgyfaint, y galon a chanser. Mae’r ffaith bod y cwmni wedi datblygu brechlyn Covid yn rhyfeddol meddai Marc, gan nad ydi’r cwmni yn cynhyrchu brechlynnau fel arfer. Cyn Covid dim ond dau frechlyn roeddynt yn ei gynhyrchu.

Daw Marc yn wreiddiol o Ddinbych, ac ar ôl gadael Ysgol Glan Clwyd fe wnaeth brentisiaeth gyda Chwmni Pilkington yn Llanelwy. Roedd yn gweithio ar gynhyrchu rhannau ar gyfer peiriannau’r Fyddin (awyrennau, llongau tanfor, tanciau).

Symudodd wedyn i adran arall o fewn y cwmni, sef yr Adran Ddiogelwch Ffibr Opteg, gwaith hynod o ddiddorol meddai Marc. Roedd yn cael mynd i bob mathau o lefydd i osod systemau, yn cynnwys Comin Greenham.

Ar hyn o bryd mae'n gweithio gyda Llywodraethau Sweden, Portiwgal yr Almaen a'r Eidal ar ddatblygu sgiliau 5 miliwn o bobol ar gyfer y dyfodol.


SUN 14:00 Cofio (m001g8g3)
Rhodd yw'r thema.

T.H. Parry Williams yn adrodd ei gerdd Y Doethion o'r Dwyrain. Tudur Owen yn sôn gardiau Nadolig a Sion Corn. Mari Gwilym yn trafod yr anrhegion rhyfedd mae hi wedi ei derbyn. Saunders Lewis yn adrodd rhan o Buchedd Garmon. Olwen Evans yn derbyn aren ei chwaer Menna Medi. Tegwyn Jones a Hywel Roberts yn trafod sach Sion Corn ar Dros Ben Llestri. A Richard Morgan yn trafod rhoddion hael Syr David James, Pantyfedwen.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m001g8g7)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m0012pzj)
Yr Esgob Barry Morgan a chantorion Yr Wyth

Yr Esgob Barry Morgan a chantorion Yr Wyth yn cyflwyno detholiad o garolau a darlleniadau pwrpasol ar gyfer y Nadolig.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m001g8gb)
Helpu Iolo

Dewch i wrando ar stori am Gwern sy’n helpu ei frawd bach ar ddiwrnod ei barti. Rhian Blythe sy'n adrodd stori gan Aled Richards.


SUN 17:05 Dei Tomos (m001g8gh)
Yn gwmni i Dei mae Helen Prosser, Menna Machreth a Haf Elgar sydd yn trafod eu profiadau fel aelodau o Gymdeithas yr Iaith a chyfranwyr i'r gyfrol Rhaid i Bopeth Newid.

Mared Fflur Jones a Lisa Angharad Evans oedd enillwyr cystadlaethau'r Gadair a'r Goron yn Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc eleni tra bod Llion Wigley a Mererid Hopwood yn sgwrsio am benblwydd Gwasg y Brifysgol yn 100 oed.

A hanner can mlynedd ers marwolaeth y cerddor W. Matthews Williams, Eryl Wyn Roberts sydd yn hel atgofion amdano.


SUN 18:30 Radio 'sbyty: Codi Calon Claf (m001g8gl)
Penblwydd Hapus Radio Glangwili! Ym mis Rhagfyr 2022 mae'r orsaf yn dathlu 50 mlynedd o wasanaeth.

Huw Stephens sy'n clywed atgofion darlledwyr Radio Glwngwili - hen a phresenol. Mae'n deg dweud bod radio ysbyty yn cynnig ffrind a chysur i'r cleifion sydd, yn aml, yn treilio oriau unig heb unrhyw gysylltiad gyda theulu a ffrindiau. Mae perthynas unigryw rhwng y darlledwr a’r gwrandawr ar radio ysbyty na all unrhyw orsaf arall ei chynnig.

Rhaglen o ddathlu ac o ddiolch, sydd hefyd yn gofyn - beth yw dyfodol radio ysbyty?


SUN 19:00 Taith Ddrymio Tudur Owen (m001cpgj)
Tudur Owen sy’n neidio ar gefn ei fotobeic i ail-ymweld a'i freuddwyd roc a rôl o fod yn ddrymiwr enwog. Dewch i gyfarfod rhai o ddrymwyr mwyaf talentog Cymru ar daith ddrymio ddifyr a doniol y cyflwynydd ar ganol ei greisus canol oed. Lle mae Tudur yn cyrraedd ar ddiwedd y daith tybed?


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001g8gs)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001g8gx)
Parti Nadolig!

Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 19 DECEMBER 2022

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001g8h0)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001g8h2)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001g9bc)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001g9bj)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001g8yb)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


MON 13:00 Dros Ginio (m001g8yk)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001g8yp)
Yn gwmni i Ifan Jones Evans, mae dau o sêr Pobol y Cwm, sy'n dod nôl i'r Cwm ym mhennod Dydd Nadolig.

Hefyd, Winnie James sy'n Rhoi'r Byd yn ei Le, a chyfle i ddau arall ennill llond pentwr o wobrau yn y Gwesty Gwobrau.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001g8yt)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Buchedd Greta: Gwinllan Wyllt (m001g8yy)
Buchedd Garmon gan Saunders Lewis oedd y ddrama radio gyntaf yn y Gymraeg i’r BBC ei chomisiynu yn 1937 ar yr union adeg, mi oedd y dramodydd yn aros am ei achos llys am y tanau ym Mhenyberth. Ar y diwrnod y darlledwyd y ddrama, mi oedd Saunders Lewis yn y carchar.

I nodi canmlwyddiant y BBC, mae Radio Cymru yn ail-ymweld â themâu’r ddrama ond o safbwynt y plentyn dall sy’n cael ei wella gan Garmon yn y ddrama. Drwy gerddoriaeth newydd a hiwmor ffres mae Seiriol Davies a Hanna Jarman yn troi’r ddrama ben i waered ac yn holi pwy sy’n penderfynu beth yw hunaniaeth rhywun? A beth sy’n gwneud Cymru bur?

Cast:
Mared Jarman
Gillian Elisa
Iestyn Arwel
Gruffudd Glyn
Sion Ifan
Carys Eleri

Awdur: Hanna Jarman a Seiriol Davies
Cyfansoddwr: Seiriol Davies
Cynhyrchydd cerddoriaeth: Branwen Munn
Trefnydd cerddorol: Geraint Owen


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001g8z5)
Clasuron coll o gasgliad Mr Mwyn, a gwesteion yn hel atgofion. Forgotten classics from Mr Mwyn's collection, and guests reminisce.


MON 21:00 Caryl (m001g8zc)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 20 DECEMBER 2022

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001g8zk)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001g8zs)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001g99k)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001g99m)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001g99p)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001g99t)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001g99y)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001g9b0)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m001g9b2)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Chwalu Pen (m001g9b4)
Mari Lovgreen sydd yn Chwalu Pen capteiniaid a gwesteion arbennig mewn gêm gwis banel.

Yn y bennod yma bydd y gyflwynwraig Mari Lovgreen yn rhannu’r stiwdio efo Gwion Tegid (Barry Hardy, Rownd a Rownd) a seren y ffilm ddogfen BBC ‘Searching for My Other Mam’ Gerallt Jones ac Arwel ‘Pod’ Roberts a Melanie Owen fydd yn eu holau fel capteiniaid yr wythnos.


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001g9b6)
Sian Eleri yn cyflwyno

Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Sian Eleri, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001g9b8)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 21 DECEMBER 2022

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001g9bf)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001g9bs)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001g8zy)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001g904)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001g908)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001g90g)
Trin a thrafod Cymru a'r byd, gan godi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001g90m)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001g90w)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Cofio (m001g913)
Archif, atgof a chân yng nghwmni John Hardy. A visit to the Radio Cymru archive with John Hardy.


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001g919)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001g91h)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 22 DECEMBER 2022

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001g91q)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001g91x)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001g9wl)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001g9wq)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001g9hr)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001g9hy)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001g9j5)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001g9jc)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Arwyn ar Gerddoriaeth Ffilm (m001g9jp)
Ffilmiau Nadolig

Arwyn Davies yn cyflwyno cerddoriaeth o fyd y ffilmiau Nadolig. Arwyn Davies presents music from Christmas films.


THU 19:00 Huw Stephens (m001g9jv)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001g9k2)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 23 DECEMBER 2022

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001g9k9)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001g9kn)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001g9bq)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001g9wv)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001g9cb)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001g9cn)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001g9cz)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001g9d9)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 17:30 Ni y Nawdegau (m001g9dr)
Nadolig!

Comedi a sgwrsio gydag Esyllt Sears a'i gwesteion yn trafod dylanwadau nadoligaidd y 90au! Comedy and chat as Esyllt Sears and guests discuss the 90s influence on Christmas!


FRI 18:00 Lauren Moore (m001g9fb)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001g9fv)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda tair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001g8gs)

Arwyn ar Gerddoriaeth Ffilm 18:00 THU (m001g9jp)

Beti a'i Phobol 13:00 SUN (m001g8fz)

Bore Cothi 11:00 MON (m001g8yb)

Bore Cothi 11:00 TUE (m001g99p)

Bore Cothi 11:00 WED (m001g908)

Bore Cothi 11:00 THU (m001g9hr)

Buchedd Greta: Gwinllan Wyllt 18:00 MON (m001g8yy)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m001g8fv)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m0012pzj)

Caryl 21:00 MON (m001g8zc)

Caryl 21:00 TUE (m001g9b8)

Caryl 21:00 WED (m001g91h)

Caryl 21:00 THU (m001g9k2)

Chwalu Pen 18:30 TUE (m001g9b4)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m001g8nf)

Cofio 14:00 SUN (m001g8g3)

Cofio 18:00 WED (m001g913)

Dei Tomos 17:05 SUN (m001g8gh)

Dom James 11:00 FRI (m001g9cb)

Dros Ginio 13:00 MON (m001g8yk)

Dros Ginio 13:00 TUE (m001g99t)

Dros Ginio 13:00 WED (m001g90g)

Dros Ginio 13:00 THU (m001g9hy)

Dros Ginio 13:00 FRI (m001g9cn)

Gaynor 21:00 SAT (m001g8nz)

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001g9b6)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001g2lr)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001g8p7)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001g8h0)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001g8zk)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001g9bf)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001g91q)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001g9k9)

Gwneud Bywyd yn Haws 18:00 TUE (m001g9b2)

Huw Stephens 19:00 THU (m001g9jv)

Hywel Gwynfryn 15:00 SUN (m001g8g7)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001g8yp)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001g99y)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001g90m)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001g9j5)

John Hardy 05:30 MON (m001g8h2)

John Hardy 05:30 TUE (m001g8zs)

John Hardy 05:30 WED (m001g9bs)

John Hardy 05:30 THU (m001g91x)

John Hardy 05:30 FRI (m001g9kn)

John ac Alun 21:00 SUN (m001g8gx)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001g9fb)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001g8pg)

Lisa Gwilym 09:00 MON (m001g9bj)

Lisa Gwilym 09:00 TUE (m001g99m)

Lisa Gwilym 09:00 WED (m001g904)

Lisa Gwilym 09:00 THU (m001g9wq)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001g8nq)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001g919)

Ni y Nawdegau 17:30 FRI (m001g9dr)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001g9fv)

Post Prynhawn 17:00 MON (m001g8yt)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m001g9b0)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001g90w)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001g9jc)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m001g9d9)

Radio 'sbyty: Codi Calon Claf 18:30 SUN (m001g8gl)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001g8z5)

Richard Rees 05:30 SAT (m001g2lz)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001g8yd)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001g8ks)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001g9bc)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001g99k)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001g8zy)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001g9wl)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001g9bq)

Stori Tic Toc 17:00 SUN (m001g8gb)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001g8fl)

Taith Ddrymio Tudur Owen 19:00 SUN (m001cpgj)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001g9wv)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001g8mv)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001g9cz)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001g8n3)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m001g8fq)