The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 26 NOVEMBER 2022

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001fdt7)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001fdt9)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001fnqc)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001flwr)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001flww)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Shelley Rees a Rhodri Owen. Music and entertainment with Shelley Rees and Rhodri Owen.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001flx0)
Cymru v Awstralia

Sylwebaeth fyw o gêm olaf Cymru yng Nghyfres yr Hydref, wrth iddyn nhw groesawu Awstralia. Wales host Australia in their last game of the Autumn internationals.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001flx4)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001flx8)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 27 NOVEMBER 2022

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001flxd)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001flxj)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001fm20)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001fm24)
Robat Arwyn

Y cerddor a'r cyfansoddwr Robat Arwyn gyda ei ddewis amrywiol o gerddoriaeth ar gyfer bore Sul.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001fm2b)
Oedfa dan arweiniad Andrew Sully, Llandudno

Oedfa Sul cyntaf yr Adfent dan arweiniad Andrew Sully, Llandudno yn trafod pedwar o'r teitlau a roddir i Grist ym mhroffwydoliaeth Eseia. Trafodir Crist fel blaguryn o wreiddyn Jesse, allwedd Dafydd, y pen conglfaen ac Emaniwel (Duw gyda ni) a daw'r darlleniadau o Esia penodau 11, 22, 28 a 7.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001fm2j)
Wythnos Hinsawdd Cymru

John Roberts yn trafod profiadau pobl yn Qatar gyda Manon Ceridwen James.
Wythnos Hinsawdd Cymru gyda Delyth Higgins ac Alwen Marshall; COP 27 gydag Aled Jones NFU.

Arfon Gwilym fydd yn trafod cyfrol newydd o Garolau Plygain, a chip olwg ar Morlan, Aberystwyth fel un o'r Mannau Croeso Cynnes sydd wedi agor yn wyneb yr argyfwng costau byw.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m001fm2q)
Y Parchedig John Owain Jones

Bydd y Parchedig John Owain Jones yn ymddeol fel Gweinidog ar Ynys Bute yn mis Chwefror 2023 ar ôl treulio 12 mlynedd fel Gweinidog yno. Cafodd ei eni yn Llanelwy a’i fagu yn Rhyl nes roedd o’n 13 oed cyn symud i Gaernarfon. Roedd ei Dad yn gweithio i’r Swyddfa Bost a cafodd swydd fel Post feistr yn Nghaernarfon.

Mae cysylltiad Owain ar Alban wedi bod yno bron o’r cychwyn; Wedi i’w rieni ddyweddio roedd ei Dad eisiau arian i brynu tŷ felly aeth i weithio am gyfnod i’r Swyddfa Bost yn Rhodesia. Ar y llong ar ei ffordd draw yno rhannodd fync ar y llong gyda David Walker a oedd yn dod o Ynys Bute. Daeth ei Dad ac yntau’n ffrindiau pennaf a bu’n was priodas i’w Dad. Priodwyd ei fam a’i dad yn Sailsbury (Harare bellach) Rhodesia. Priodwyd y ddau yn y Second Presbyterian Church ac roedd y Gweinidog yn dod yn wreiddiol o St Andrews (Lle bu Owain yn y Brifysgol), a dychwelodd David yn ôl i Ynys Bute yn ddiweddarach. David hefyd oedd tad bedydd Owain a’i frawd Gethin.

Bob haf roedd y teulu’n mynd draw i Ynys Bute ar wyliau. Roedd hynny yn un o’r rhesymau pam y dewisodd Owain Brifysgol St Andrews. Yn ddiweddarach fe aeth Owain i Rhodesia am gyfnod i weinidogaethu.

Mae Owain yn cyfrannu’n gyson i’r slot Thought for Today Radio Alban ac wedi cyfrannu hefyd i’r Daily Service Radio 4. Fe fydd hefyd yn cyfrannu ar Munud i Feddwl, Radio Cymru.

Mae'n rhannu straeon am ei fywyd ac yn dewis ambell i gan.


SUN 14:00 Cofio (m001fm2v)
100 mlynedd ers darganfod bedd Tutankhamun, Siân Thomas sy'n sôn am hanes y darganfyddiad.

Dangos ei anfodlonrwydd am y darganfyddiad mae Ifas y Tryc. Dr. John Davies yn trafod Capten Cook a darganfod Awstralia; Darganfod hen rysait cwrw Crown Buckleys sy'n mynd â sylw Gareth Hughes.

Annie Morwen Davies yn sôn am ail ddarganfod cariad pan briododd hi yn 61 oed. Hanes plant Ysgol Capel Dewi wnaeth anfon neges mewn potel gafodd ei ddarganfod yn Alaska; ac y newyddiadurwr Stephen Bale yn trafod ail ddarganfod y Gymraeg.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m001fm2z)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001fm33)
Canu cynulleidfaol. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m00119p9)
Cinio Gwlyb

Mae Aled wedi bod yn edrych ymlaen yn fawr at gael mynd i lan y môr gyda’i Dad. Rebecca Harries sydd yn darllen stori gan Nia Morais.


SUN 17:05 Dei Tomos (m001fm3c)
Yn gwmni i Dei mae Osian Wyn Owen sy'n sgwrsio am ei gyfrol newydd o gerddi 'Y Lôn Hir Iawn' a thrafod yr hen enw ar Pen y Fan mae Rebecca Thomas.

Hanes Dic Penderyn sy'n cael sylw Sally Roberts Jones, ac ar drothwy'r Ffair Aeaf mae Wynne Jones yn trafod ei hoff gerdd.


SUN 18:30 Ar Lan Afon (m001fm3m)
Jon Gower ac Elinor Gwynn sy'n crwydro glannau rhai o afonydd Cymru yn hel eu hanes, yn cwrdd â'r pobl sy'n byw ar eu glannau, yn pysgota'u dyfroedd, ac yn clywed storiau o'r gorffennol.


SUN 19:00 Ambell i Gân (m001fm3z)
Gwenan Gibbard sy'n cyflwyno cyfoeth ac amrywiaeth cerddoriaeth werin Cymru. Gwennan Gibbard reflects on the richness and variety of Welsh folk music.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001fm49)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001fm4m)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 28 NOVEMBER 2022

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001fm4y)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001fm58)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001fm91)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001fm9c)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001fm7z)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


MON 13:00 Dros Ginio (m001fm85)
Nia Cerys

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Nia Cerys sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001fm8f)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Marc Griffiths sydd yn sedd Ifan Jones Evans, ac yn sgwrsio gyda'r canwr canu gwlad Tudur Wyn, fel rhan o Wythnos Canu Gwlad y rhaglen.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001fm8p)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m001fm8w)
Eisteddfod CFFI Cymru 2022

Terwyn Davies sy'n cyflwyno'r rhaglen o Eisteddfod CFFI Cymru yn Abergwaun, Sir Benfro, ac yn sgwrsio gyda rhai o'r swyddogion a'r trefnwyr.

Hefyd, Leah Davies o CFFI Llansannan yng Nghlwyd sy'n sôn am fod yn un o enillwyr cynllun Menter Moch Cymru eleni.

Sioned Davies o Frycheiniog sy'n sôn am ei phrofiadau yn gweithio allan yn nhalaith Colorado yn yr Unol Daleithiau;

a Phrif Weithredwr newydd y mudiad, Mared Rand Jones sy'n adolygu'r wasg amaethyddol.


MON 18:30 Ar Lan Afon (m001fm3m)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001fm95)
Gwleidyddiaeth Joe Strummer

Cyfrol ar wleidyddiaeth Joe Strummer yn cael ei thrafod gan Bethan Kilfoil - The Punk Rock Politics of Joe Strummer: Radicalism, Resistance and Rebellion.


MON 21:00 Caryl (m001fm9h)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 29 NOVEMBER 2022

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001fm9w)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001fmb9)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001fmd1)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001fmdf)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001fmf0)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001fmfg)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001fmfy)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001fmgg)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001fmgz)
Cymru v Lloegr

Sylwebaeth fyw o gêm Cymru v Lloegr yng Nghwpan y Byd Qatar 2022. Live commentary from Wales v England in the World Cup.


TUE 21:00 QatAr y Marc (m001fmhj)
Dylan Jones a Nicky John sy'n trafod gêm ddiweddaraf Cymru yng Nghwpan y Byd 2022. Dylan Jones and Nicky John discuss Wales' latest game at the World Cup.


TUE 22:00 Caryl (m001fmhv)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 30 NOVEMBER 2022

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001fmj3)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001fmjc)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001fmfs)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001fmg8)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001fmgr)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001fmhb)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001fmhr)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001fmj0)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Troi'r Tir (m001fmj8)
Y straeon diweddaraf o fyd amaeth a bywyd cefn gwlad. The latest from the farming industry and country life.


WED 18:30 Dan Ddirgel Ddaear (m0019h7p)
Mae pob math o fyncyrs rhyfel, storfeydd arfau a thwneli cyfrinachol i’w darganfod dan ddaear Cymru. Dylan Iorwerth sy'n mynd ar daith i ddarganfod mwy am y dirgelion yma yn cynnwys byncyrs adain gyfrinachol yr Home Guard a thwneli gafodd eu defnyddio i gadw arfau gwenwynig a datblygu arfau niwcliar. Cyfraniadau gan Jeff Spencer o Cadw, Alun Lenny, Sian ap Gwynfor a Guto Prys ap Gwynfor.


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001fmjh)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001fmjn)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 01 DECEMBER 2022

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001fmjs)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001fmjx)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001fmmf)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001fmmn)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001fmn0)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001fmnj)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001fmp1)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001fmpj)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001fm2q)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 19:00 Huw Stephens (m001fmq0)
Ifan Davies yn cyflwyno

Cerddoriaeth newydd gydag Ifan Davies yn cyflwyno yn lle Huw. New music with Ifan Davies sitting in for Huw.


THU 21:00 Caryl (m001fmqb)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 02 DECEMBER 2022

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001fmqn)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001fmr0)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001fn53)
Geraint Hardy

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Geraint Hardy.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001fmy1)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001fn5h)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Miwsig y Siarter Iaith (m001fn5s)
Awr o gerddoriaeth gyfoes Gymraeg i gyd-fynd â'r Siarter Iaith. Yn wrando perffaith adref, mewn clybiau a chymdeithasau, aelwydydd ac ysgolion. An hour of Welsh contemporary music.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001fmzf)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001fmzv)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001fn08)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001fn0p)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda tair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Ambell i Gân 19:00 SUN (m001fm3z)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001fm49)

Ar Lan Afon 18:30 SUN (m001fm3m)

Ar Lan Afon 18:30 MON (m001fm3m)

Beti a'i Phobol 13:00 SUN (m001fm2q)

Beti a'i Phobol 18:00 THU (m001fm2q)

Bore Cothi 11:00 MON (m001fm7z)

Bore Cothi 11:00 TUE (m001fmf0)

Bore Cothi 11:00 WED (m001fmgr)

Bore Cothi 11:00 THU (m001fmn0)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m001fm2j)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m001fm33)

Caryl 21:00 MON (m001fm9h)

Caryl 22:00 TUE (m001fmhv)

Caryl 21:00 WED (m001fmjn)

Caryl 21:00 THU (m001fmqb)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m001flx0)

Chwaraeon Radio Cymru 18:00 TUE (m001fmgz)

Cofio 14:00 SUN (m001fm2v)

Dan Ddirgel Ddaear 18:30 WED (m0019h7p)

Dei Tomos 17:05 SUN (m001fm3c)

Dom James 11:00 FRI (m001fn5h)

Dros Ginio 13:00 MON (m001fm85)

Dros Ginio 13:00 TUE (m001fmfg)

Dros Ginio 13:00 WED (m001fmhb)

Dros Ginio 13:00 THU (m001fmnj)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001flx8)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001fdt7)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001flxd)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001fm4y)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001fm9w)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001fmj3)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001fmjs)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001fmqn)

Huw Stephens 19:00 THU (m001fmq0)

Hywel Gwynfryn 15:00 SUN (m001fm2z)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001fm8f)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001fmfy)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001fmhr)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001fmp1)

John Hardy 05:30 MON (m001fm58)

John Hardy 05:30 TUE (m001fmb9)

John Hardy 05:30 WED (m001fmjc)

John Hardy 05:30 THU (m001fmjx)

John Hardy 05:30 FRI (m001fmr0)

John ac Alun 21:00 SUN (m001fm4m)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001fn08)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001flxj)

Lisa Gwilym 09:00 MON (m001fm9c)

Lisa Gwilym 09:00 TUE (m001fmdf)

Lisa Gwilym 09:00 WED (m001fmg8)

Lisa Gwilym 09:00 THU (m001fmmn)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001flx4)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001fmjh)

Miwsig y Siarter Iaith 13:00 FRI (m001fn5s)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001fn0p)

Post Prynhawn 17:00 MON (m001fm8p)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m001fmgg)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001fmj0)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001fmpj)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m001fmzv)

QatAr y Marc 21:00 TUE (m001fmhj)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001fm95)

Richard Rees 05:30 SAT (m001fdt9)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001fnqc)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001fm20)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001fm91)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001fmd1)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001fmfs)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001fmmf)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001fn53)

Stori Tic Toc 17:00 SUN (m00119p9)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001fm24)

Troi'r Tir 18:00 MON (m001fm8w)

Troi'r Tir 18:00 WED (m001fmj8)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001fmy1)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001flwr)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001fmzf)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001flww)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m001fm2b)