The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 05 NOVEMBER 2022

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001dp78)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001dp7j)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001dwnw)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001dwp9)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001dwpl)
Yr actores Saran Morgan fydd yn dewis Caneuon Codi Calon. Straeon y we gan Trystan ap Owen, sylwebaethau'r wythnos gan Owain Llyr, a llawer mwy.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001dwq0)
Cymru v Seland Newydd

Sylwebaeth o gêm agoriadol Cyfres yr Hydref wrth i Gymru groesawu Seland Newydd.

Hefyd, y diweddara' o gemau Sunderland v Caerdydd ac Abertawe v Wigan yn y Bencampwriaeth.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001dwqd)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001dwqp)
Nia Lloyd Jones

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Nia Lloyd Jones yn cyflwyno. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 06 NOVEMBER 2022

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001dwr2)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001dwrg)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001dx11)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001dwm0)
Robat Arwyn

Y cerddor a'r cyfansoddwr Robat Arwyn gyda ei ddewis amrywiol o gerddoriaeth ar gyfer bore Sul.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001dwm9)
Oedfa dan arweiniad Gwenda Richards, Caernarfon

Oedfa dan arweiniad Gwenda Richards, Caernarfon yn trafod agweddau at y Beibl a sut y mae'r Ysgrythur yn rhoi arweiniad, yn gosod nod ac yn cynnal rhywun ar daith ei ffydd.

Ceir darlleniadau o Efengyl Ioan, y bennod gyntaf, o Lythyr Paul at y Philipiaid a'r Salm fwyaf cyfarwydd ohonynt i gyd, sef Salm 23.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001756m)
Sgwrs gydag Arfon Wyn am ei ffydd a'i ganeuon

John Roberts yn sgwrsio gydag Arfon Wyn am ei ffydd a'i ganeuon, gan gynnwys Harbwr Diogel, Y Drws, Credaf, Paid â Chau y Drws, Cae o ŷd a Pan Ddaw yr Haf.

Mae'n trafod sut y daeth ffydd yn real iddo, yr heddwch mae wedi roi iddo ond y mae hefyd yn trafod sut y gall llwyddiant wanhau gafael rhywun ar ffydd.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m001dwmn)
Eluned Morgan AS

Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a'r Gwasanaethau Cymdeithasol yw gwestai Beti George.

“Mae 'na real cyfle i wneud gwahaniaeth pan ma' chi sydd yn gyfrifol am 50% o gyllideb Llywodraeth Cymru”. Dyna ddywed Eluned Morgan AS wrth Beti George, sy'n ei holi am ei gwaith a’i chyfrifoldebau fel Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru.

Mae Eluned Morgan yn y swydd yma ers 18 mis ac mae Beti yn ei holi am yr heriau mae hi’n ei wynebu - o gyfnod Cofid i’r rhestrau aros am driniaethau NHS.

Hefyd mae'n sôn am ei gwr sef “ei ffrind gorau” y meddyg a’r offeiriad Rhys Jenkins, a’u hoffter o ganeuon Queen.


SUN 14:00 Cofio (m001dwn1)
Tân Gwyllt a Chynllwyn

Ymysg y cyfranwyr yn y rhaglen heddiw mae Yr Arglwydd Elynstan Morgan yn son am y cynllwynio ym myd gwleidyddiaeth yn y 60au; Dr John Davies yn son am gysylltiadau Cymreig cynllwyn y powdwr du.

Mi fydd John Gwynfor Jones yn rhoi esboniad ar bwy oedd Guto Ffowc, a Dewi Foulkes yn son am weithio ym myd Pyrotechnics.

Hefydd bydd argraffiadau Plant Ysgol Treganna o noson Guto Ffowc a Miriam Evans yn cofio Blitz Abertawe yn 1941.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m001dwnc)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001dwlf)
Elin Manahan Thomas yn cyflwyno

Elin Manahan Thomas yn cyflwyno ei dewis hi o emynau. Soprano Elin Manahan Tomas chooses the hymns.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m001dwnr)
Cochyn

Cameleon bach anghyffredin iawn yw Cochyn, ond mae’n breuddwydio am gael bod yr un fath â phob cameleon arall. Rebecca Harries sy'n darllen stori gan Sioned Wyn Roberts.


SUN 17:05 Dei Tomos (m001dwp2)
Mae Dei yn ymweld â Chastell Henllys yn Sir Benfro ac yn cael taith o gwmpas y safle yng nghwmni Delun Gibby.

Beth oedd yn cael ei ystyried yn Gymraeg da yn yr Oesoedd Canol? Llewelyn Hopwood sydd a'r atebion.

Clymau o bob math yw diddordeb E LLoyd Jones ac ar benwythnos yr Ŵyl Gerdd Dant, Menai Williams sydd yn dewis ei hoff gerdd.


SUN 18:30 Newid Hinsawdd: Taid a Fi (m001dwpg)
Mae Leisa Gwenllian yn mynd ar daith i ardal Machynlleth i gyfarfod rhai o’r bobol yno sydd yn gwneud gwaith difyr ac anhygoel i wella’r amgylchedd. Mae’n ymweld â:

Canolfan y Dechnoleg Amgen, CAT, ac yn darganfod mwy am y gwaith sydd yn digwydd yna.

Y cerddor Liam Ricard sydd wedi astudio Pensaernïaeth a bellach yn astudio Gradd Meistr mewn Adeiladu Gwyrdd.

Sally Carr ac Alys Rees sydd yn sôn am y ganolfan ddechreuodd bron i hanner can mlynedd nol gan griw o wirfoddolwyr oedd yn awyddus i fyw bywyd heb ddibynnu ar danwydd ffosil.

Criw sydd ynghlwm a thyfu llysiau mewn darnau o dir sydd ynghanol Machynlleth, Tyfu Dyfi a Mach Maethlon. Gobaith Jane Powell yw cael mwy o bobol i dyfu bwyd eu hunain a dechrau garddio.

Siân Stacey o Tir Canol - eu bwriad ydi dod a phawb at ei gilydd a gwella natur yn y Canolbarth, er budd i fyd natur. Maen nhw’n siarad gyda channoedd o bobol – ac yn ceisio di-garboneiddio, hybu cydweithio ar draws tirfeddianwyr a chreu gwahaniaeth. Mae hi hefyd yn ymgyrchu i gael gwell darpariaeth feics yn y Canolbarth, a gwell cyswllt rhwng Machynlleth ac Aberystwyth.

Andy Rowlands, Eco Dyfi, sydd yn sôn am brosiectau ynni yn yr ardal.

Geraint Evans, un o Gyfarwyddwyr Cwmni Dulas. Fe ddechreuodd y cwmni yn CAT ac mae bellach yn cyflogi 60 o bobol gan greu oergelloedd sydd yn rhedeg ar ynni’r haul ac yn cael eu hallforio ar draws y byd.


SUN 19:00 Ambell i Gân (m001dwpz)
Dafydd Roberts yn hel atgofion am Ar Log

Gwenan Gibbard sy’n cyflwyno cyfoeth ac amrywiaeth cerddoriaeth werin Cymru.

Yn rhaglen gynta’r gyfres hon cawn sgwrs efo Dafydd Roberts am ei ddyddiau yn teithio’r byd efo’r grŵp gwerin Ar Log, a pherfformiad newydd sbon gan y gantores Glain Rhys.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001dwqg)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001dwqt)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 07 NOVEMBER 2022

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001dwr6)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001dwrn)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001dx1v)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001dx26)
Mirain Iwerydd yn cyflwyno

Mirain Iwerydd yn chwarae eich hoff fiwsig yn lle Lisa Gwilym. Mirain Iwerydd sitting in Lisa Gwilym and playing your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001dx2m)
Nia Tudor sy'n lansio ei llyfr coginio newydd sy'n canolbwyntio ar goginio prydau iachus a blasus ar gyfer y teulu oll.

Munud i Feddwl yng nghwmni'r bardd a'r awdur Sian Northey a dathlu penblwydd y cyflwynydd poblogaidd Roy Noble yn 80 oed.


MON 13:00 Dros Ginio (m001dx35)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001dx3l)
Marathon Efrog Newydd

Ellen Llewellyn o Landeilo sy'n rhannu'i phrofiad gydag Ifan Jones Evans o redeg Marathon Efrog Newydd eleni.

Hefyd, Stifyn Parri sy'n Rhoi'r Byd yn ei Le.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001dx3w)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m001dwl3)
Clwb Amaeth Ysgol Bro Teifi

Hanes y Clwb Amaethyddiaeth newydd sydd newydd ddechrau yn Ysgol Bro Teifi yn Llandysul, Ceredigion.

Hefyd, sgwrs gyda Mair Bowen o Gilgeti yn Sir Benfro sydd wedi cyrraedd rhestr fer Gwobr Arwr Bwyd BBC Cymru yng Ngwobrau Bwyd a Ffermio’r BBC yng Nghaerdydd eleni.

Peter Davies sy'n sôn am ennill gwobr Undeb Amaethwyr Cymru eleni am gyfraniad neilltuol I'r byd amaeth yn Sir Gaerfyrddin.

Y newyddion diweddaraf o'r martiau anifeiliaid gyda John Richards o Hybu Cig Cymru, a'r darlledwr a'r naturiaethwr Daniel Jenkins-Jones sy'n adolygu’r wasg.


MON 18:30 Newid Hinsawdd: Taid a Fi (m001dwpg)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001dx44)
Ffilmiau Pêl Droed

Tim Hartley sydd yn trafod y ffilmiau sydd yn cael eu dangos fel rhan o Ŵyl y Wal Goch yn Wrecsam a Donna o Sister Wives yn sgwrsio am albym newydd y band a llyfr o ffotograffau The Fall.


MON 21:00 Caryl (m001dx4l)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 08 NOVEMBER 2022

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001dx4x)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001dx56)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001dx9y)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001dxbf)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Rhestr Chwarae Mudiad Meithrin (m001ff61)
Rhestr o gerddoriaeth ar gyfer Dawnsathon a Disgo Coch Dewin a Doti y Mudiad Meithrin. A playlist to show Mudiad Meithrin's support for the Welsh football team.


TUE 12:00 Bore Cothi (m001dxbx)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001dxcd)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001dxcp)
Siân James yn westai

Y gantores Siân James yw gwestai Ifan Jones Evans i sôn am ei chyfrol newydd o atgofion drwy ganeuon, Gweld Sêr.

Hefyd, Terwyn Davies sy'n crynhoi'r diweddaraf o Gwmderi yn Clecs y Cwm.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001dxcy)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m001dxd6)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Clonc (m0016qzx)
Pennod 3

Uchafbwyntiau wythnos arall ddifyr, amrywiol ac… anarferol gyda chyflwynwyr gorsaf unigryw Radio Clonc.

Ysgrifenwyd gan Tudur Owen, Sian Harries a Gareth Gwynn.

Golygydd Sgriptiau: Sarah Breese.

Cast: Mari Beard, Iwan Charles, Geraint Rhys Edwards, Sian Harries, Carli De La Hughes, Macsen McKay, Tudur Owen, Lowri Wynn, Rhian Morgan.


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001dxdh)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m001dxdr)
Birmingham v Abertawe a Caerdydd v Hull

Sylwebaeth fyw o gêm Birmingham v Abertawe a Caerdydd v Hull yn y Bencampwriaeth. Live commentary from Birmingham v Swansea City and Cardiff City v Watford in the Championship.


TUE 21:45 Caryl (m001dxf0)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 09 NOVEMBER 2022

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001dxf8)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001dxfh)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001dxxn)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001dxxq)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001dx3h)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001dx3v)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001dx42)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001dx4g)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Cofio (m001dwn1)
[Repeat of broadcast at 14:00 on Sunday]


WED 19:00 Cyhoeddi Carfan Qatar (m001dypy)
Ymunwch â chriw Chwaraeon Radio Cymru i glywed pwy fydd yng ngharfan Cymru ar gyfer Cwpan y Byd Qatar 2022. Announcing the Wales squad for the Qatar World Cup.


WED 19:30 Mirain Iwerydd (m001dx4s)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001dx53)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 10 NOVEMBER 2022

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001dx5d)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001dx5q)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001dxgq)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001dxh1)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001dxhb)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001dxhn)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001dxhw)
Clive Edwards yn westai

Y canwr Clive Edwards sy'n cadw cwmni i Ifan Jones Evans i sôn am ei CD newydd, Dyddie Da, sy'n cael ei ryddhau cyn bo hir.

Hefyd, Heledd Roberts sy'n crynhoi straeon ysgafn yr wythnos ar y cyfryngau cymdeithasol, a Sean Walker yn sôn am y gerddoriaeth newydd yn y siartiau.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001dxj4)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Cerdd Dant, Canu Gwerin a'r Gerddorfa (m0011k3k)
Lisa Gwilym sy’n cyflwyno rhaglen arbennig yn cyfuno dau begwn cerddorol, cerdd dant a chanu gwerin gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn gyfeiliant i’r cwbwl.


THU 19:00 Huw Stephens (m001dxjb)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001dxjn)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 11 NOVEMBER 2022

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001dxjz)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001dxk7)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001dxlv)
Geraint Hardy

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Geraint Hardy.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001dxfv)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001dxlz)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001dxgf)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001dxgm)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001dxgz)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001dxh8)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Ffion Emyr (m001dxhk)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda tair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Ambell i Gân 19:00 SUN (m001dwpz)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001dwqg)

Beti a'i Phobol 13:00 SUN (m001dwmn)

Bore Cothi 11:00 MON (m001dx2m)

Bore Cothi 12:00 TUE (m001dxbx)

Bore Cothi 11:00 WED (m001dx3h)

Bore Cothi 11:00 THU (m001dxhb)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m001756m)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m001dwlf)

Caryl 21:00 MON (m001dx4l)

Caryl 21:45 TUE (m001dxf0)

Caryl 21:00 WED (m001dx53)

Caryl 21:00 THU (m001dxjn)

Cerdd Dant, Canu Gwerin a'r Gerddorfa 18:00 THU (m0011k3k)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m001dwq0)

Chwaraeon Radio Cymru 19:30 TUE (m001dxdr)

Clonc 18:30 TUE (m0016qzx)

Cofio 14:00 SUN (m001dwn1)

Cofio 18:00 WED (m001dwn1)

Cyhoeddi Carfan Qatar 19:00 WED (m001dypy)

Dei Tomos 17:05 SUN (m001dwp2)

Dom James 11:00 FRI (m001dxlz)

Dros Ginio 13:00 MON (m001dx35)

Dros Ginio 13:00 TUE (m001dxcd)

Dros Ginio 13:00 WED (m001dx3v)

Dros Ginio 13:00 THU (m001dxhn)

Dros Ginio 13:00 FRI (m001dxgf)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001dwqp)

Ffion Emyr 21:00 FRI (m001dxhk)

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001dxdh)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001dp78)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001dwr2)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001dwr6)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001dx4x)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001dxf8)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001dx5d)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001dxjz)

Gwneud Bywyd yn Haws 18:00 TUE (m001dxd6)

Huw Stephens 19:00 THU (m001dxjb)

Hywel Gwynfryn 15:00 SUN (m001dwnc)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001dx3l)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001dxcp)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001dx42)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001dxhw)

John Hardy 05:30 MON (m001dwrn)

John Hardy 05:30 TUE (m001dx56)

John Hardy 05:30 WED (m001dxfh)

John Hardy 05:30 THU (m001dx5q)

John Hardy 05:30 FRI (m001dxk7)

John ac Alun 21:00 SUN (m001dwqt)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001dxh8)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001dwrg)

Lisa Gwilym 09:00 MON (m001dx26)

Lisa Gwilym 09:00 TUE (m001dxbf)

Lisa Gwilym 09:00 WED (m001dxxq)

Lisa Gwilym 09:00 THU (m001dxh1)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001dwqd)

Mirain Iwerydd 19:30 WED (m001dx4s)

Newid Hinsawdd: Taid a Fi 18:30 SUN (m001dwpg)

Newid Hinsawdd: Taid a Fi 18:30 MON (m001dwpg)

Post Prynhawn 17:00 MON (m001dx3w)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m001dxcy)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001dx4g)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001dxj4)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m001dxgz)

Rhestr Chwarae Mudiad Meithrin 11:00 TUE (m001ff61)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001dx44)

Richard Rees 05:30 SAT (m001dp7j)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001dwnw)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001dx11)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001dx1v)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001dx9y)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001dxxn)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001dxgq)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001dxlv)

Stori Tic Toc 17:00 SUN (m001dwnr)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001dwm0)

Troi'r Tir 18:00 MON (m001dwl3)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001dxfv)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001dwp9)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001dxgm)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001dwpl)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m001dwm9)