The BBC has announced that it has a sustainable plan for the future of the BBC Singers, in association with The VOCES8 Foundation.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% has not been lifted, but it is being reconsidered.
See the BBC press release here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 29 OCTOBER 2022

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001ddws)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001ddx0)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001dmmd)
Geraint Hardy

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Geraint Hardy.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001dmjb)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001dmjd)
Rhys ap William yn dewis Caneuon Codi Calon, newyddion y we gan Trystan ap Owen a sylwebaethau'r wythnos gan Heledd Anna.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001dmjg)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001dmjj)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001dmjn)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 30 OCTOBER 2022

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001dmjs)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001dmk1)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001dmwc)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001dmwj)
Robat Arwyn

Y cerddor a'r cyfansoddwr Robat Arwyn gyda ei ddewis amrywiol o gerddoriaeth ar gyfer bore Sul.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001dmwq)
Oedfa dan arweiniad James Tout

Oedfa ar drothwy Gŵyl yr Holl Saint dan arweiniad James Tout, Caplan Archesgob Cymru. Mae'n trafod agwedd yr Iesu at bobl fregus ac anghenus, hefyd natur saint fel un sydd yn adnabod ei wendid a'i angen ac sydd yn ceisio cymorth Duw oherwydd hynny. Y mae hefyd yn trafod Gŵyl yr Holl Saint nid yn unig fel dathliad o'n perthynas gyda'r saint yn y nef, ond mae'n gyfle hefyd i gofio a gwerthfawrogi cyfeillion a chydnabod a gollwyd, ond gan ymhyfrydu yn yr addewid am y nefoedd.

Ceir darlleniadau o efengyl Luc a Salm 149.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001dqf7)
Dyfodol yr Eglwys yng Nghymru

John Roberts yn trafod dadl am ddyfodol yr Eglwys yng Nghymru gyda Stuart Bell ac Archesgob Cymru, Andy John.

Mae'r rhaglen yn holi Stuart Bell ar ôl iddo gael ei ethol yn esgob cynorthwyol yng Nghonfocasiwn Anglicanaidd Ewrop. Roedd wedi gadael yr Eglwys yng Nghymru ar ôl 50 mlynedd fel offeiriad. Yn y cyfweliad mae'n feirniadol iawn o'r Eglwys yng Nghymru, gan eu cyhuddo o gefnu ar y Beibl yn sgil penderfynu bendithio cyplau un rhyw. Mae Andy John wedyn yn ateb ei feirniadaeth.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m001dmwx)
Mirain Iwerydd

Y cyflwynydd Mirain Iwerydd yw gwestai Beti George. Mae Mirain yn dod o Grymych ac yn wyneb cyfarwydd i wylwyr Hansh a Stwnsh Sadwrn, mae hi'n cyflwyno Sioe Frecwast Radio Cymru 2 ar fore Sul ac mae hi hefyd yn cyflwyno rhaglen gerddoriaeth newydd bob nos Fercher ar Radio Cymru. Mae'n byw yn Aberystwyth ac yn astudio Cymraeg yn y brifysgol yno. Yn ei amser hamdden mae'n mwynhau gwnïo, cymdeithasu a theithio. Mae hi'n ddiolchgar iawn i Fudiad Ffermwyr Ifanc ac yn diolch am yr hyder a gafodd wrth gystadlu gyda'r adran. Mae hi hefyd yn trafod pwysigrwydd Mis Dathlu Diwylliant Pobol Dduon,"shwt arall ydym ni'n mynd i gael cynrychiolaeth deg".


SUN 14:00 Cofio (m001dmx3)
Gwrachod, Ysbrydion ac Ofergoelion

Thema yr wythnos hon yw Gwrachod, Ysbrydion ac Ofergoelion. Ymysg y clipiau mae -

Betsan Moses ac Elin Williams yn son am deimlo presenoldeb ysbrydion.

Stori Ysbryd o Ynys Mon gan Beti Jones yn 1975.

Stori ysbryd o Langurig ym Mhowys yn 1976.

Dafydd Henry Edwards yn son am Angladd Toili yn Ffair Rhos Ceredigion.

Barbara Davies yn son am Ysbrydion ardal Talgarreg a sgwrs gyda'r Swynwraig Mhara Starling o Aberffraw.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m001dmxd)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001dmxl)
Cymanfa Salem, Llangennech

Mwy o ganu cynulleidfaol o gymanfa Salem, Llangennech. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (b09clshr)
Claddu Cwstard

Mae Cadi'n caru hufen iâ a siocled, ac yn casáu pethau iach fel moron a thomatos.

Ar ôl cael brocoli gan ei mam i'w fwyta, rhaid iddi feddwl am gynllun i gael gwared ohono.


SUN 17:05 Dei Tomos (m001dmxx)
Rhaglen arbennig yn nodi 150 o flynyddoedd ers sefydlu Prifysgol Aberystwyth yng nghwmni Anwen Jones, Derec Llwyd Morgan, Russel Davies, Iwan Morus a Rhodri Llwyd Morgan.


SUN 18:30 Hanner Canmlwyddiant 9-3 (m001dmy2)
Atgofion o fuddugoliaeth enwog Llanelli dros y Crysau Duon ar Hydref 31ain, 1972. A look back at Llanelli's famous victory over the All Blacks, 50 years ago.


SUN 19:00 Iaith Enaid ar ei Thannau (m001dmyc)
Cipolwg ar ddawn Llio Rhydderch, y delynores sydd wedi dyrchafu’r delyn deires i dir uchel iawn, gan ddod yn enw amlwg yng Nghymru ac yn rhyngwladol. Drwy sgwrs ac atgofion mae cyfle i ddathlu ac i werthfawrogi cyfraniad y delynores ryfeddol hon.

Cawn gip ar fyd Llio Rhydderch, ei hanes, ei cherddoriaeth, ei pherthynas â’n hofferyn cenedlaethol a’r modd y mae’n llwyddo i gyfathrebu â’i chynulleidfa a’i gwrandawyr wrth i iaith enaid ddawnsio ar ei thannau.

Gwenan Gibbard sy'n cyflwyno.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001dmyk)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001dmyq)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 31 OCTOBER 2022

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001dmyv)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001dmyz)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001dn6z)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001dn79)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001dn7k)
Awgrymiadau am ffilmiau i'r teulu oll gan Lowri Cooke.

Cefin Roberts efo Munud i Feddwl.

Y milfeddyg Lowri Davies yn trafod effaith tan gwyllt ar anifeiliaid anwes.

Cipolwg ar y sioe gerdd newydd "Ysbrydnos", yng nghwmni'r perfformwyr Rebecca Trehearn a Luke McCall.


MON 13:00 Dros Ginio (m001dn7r)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001dn80)
John Meredith yn westai

Y newyddiadurwr o Flaenpennal, John Meredith sy'n cadw cwmni i Ifan Jones Evans, ac yn Rhoi'r Byd yn ei Le.

Hefyd, Gareth Owen sy'n sôn am Drac yr Wythnos, sef cân o'r sioe gerdd Ysbrydnos.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001dn86)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m001dmxb)
Sioe Laeth Cymru

Terwyn Davies sy'n cyflwyno'r rhaglen o Sioe Laeth Cymru gynhaliwyd yng Nghaerfyrddin yr wythnos hon, gan sgwrsio gyda'r cystadleuwyr a'r enillwyr.

Hefyd, Rebecca John o Gasblaidd yn Sir Benfro sy'n trafod y profiad o gadw moch am y tro cyntaf fel rhan o gynllun pesgi moch Menter Moch Cymru.

Alun Roberts o Gaernarfon sy'n sôn am gyrraedd rhestr fer gwobr Arwr Bwyd BBC Cymru yng Ngwobrau Bwyd a Ffermio'r BBC eleni.

Richard Davies â'r holl newyddion o'r sector laeth, a Dai Miles o Undeb Amaethwyr Cymru yn adolygu'r wasg amaethyddol.


MON 18:30 Hanner Canmlwyddiant 9-3 (m001dmy2)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001dn8g)
Gig Bob Dylan a thraciau offerynnol

Ar achlysur chwarae Tubular Bells gan Mike Oldfield yn ei chyfanrwydd yn Neuadd Albert, mae Mr Mwyn yn dathlu traciau offerynnol, tra bod Gwyneth Glyn yn adrodd yn ôl o gig Bob Dylan yng Nghaerdydd.

Trafod ei sengl newydd mae Llio Millward, ac mae Attila the Stockbroker yn dweud pam fod Dave Datblygu wedi dylanwadu arno.


MON 21:00 Ysbrydnos (m001dn8n)
Sioe gerdd newydd, gyfoes yn dilyn Ichabod Crane (Aled Pedrick) - athro ifanc, hoyw o Lundain - sy'n symud i bentref bach cysglyd yng ngogledd Cymru er mwyn dianc rhag orffennol gwyllt yn y ddinas fawr. Wedi cyrraedd, mae'r dieithryn yn cwrdd â chwpl lleol: cynorthwyydd bywiog yr ysgol, Catrin (Rebecca Trehearn), a'i gwr tanbaid Bryn (Luke McCall). Wrth i Noson Galan Gaeaf ddynesu, mae bywydau'r tri'n plethu, a chaiff Ichabod ei rwygo rhwng ei ffyddlondeb tuag at ei ffrind gorau newydd a'r teimladau rhamantaidd mae'n ddatblygu tuag at ei gwr.

Cast: Aled Pedrick, Rebecca Trehearn, Luke McCall.
Awduron a Chynhyrchwyr: Adam Wachter a Gareth Owen
Cyfansoddwr: Adam Wachter


MON 22:15 Caryl (m001dn93)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 01 NOVEMBER 2022

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001dn9c)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001dn9n)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001dn2h)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001dn2m)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001dn2r)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001dn2w)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001dn31)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001dn35)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gydag Aled Huw yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m001dn3d)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Clonc (m0016jgz)
Pennod 2

Uchafbwyntiau wythnos arall ddifyr, amrywiol ac… anarferol gyda chyflwynwyr gorsaf unigryw Radio Clonc.

Ysgrifenwyd gan Tudur Owen, Sian Harries a Gareth Gwynn.

Golygydd Sgriptiau: Sarah Breese.

Cast: Mari Beard, Iwan Charles, Geraint Rhys Edwards, Sian Harries, Carli De La Hughes, Macsen McKay, Tudur Owen, Lowri Wynn, Rhian Morgan.


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001dn3n)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m001dn3w)
Preston North End v Abertawe

Sylwebaeth fyw o gêm Preston North End v Abertawe yn y Bencampwriaeth. Live commentary from Preston North End v Swansea City in the Championship.


TUE 21:45 Caryl (m001dn42)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 02 NOVEMBER 2022

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001dn49)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001dn4m)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001dnff)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001dnfp)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001dnfd)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001dnfm)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001dnfw)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001dng4)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gydag Aled Huw yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Cofio (m001dmx3)
[Repeat of broadcast at 14:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001dngd)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m001dnh3)
Caerdydd v Watford

Sylwebaeth fyw o gêm Caerdydd v Watford yn y Bencampwriaeth. Live commentary from Cardiff City v Watford in the Championship.


WED 21:45 Caryl (m001dngn)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 03 NOVEMBER 2022

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001dngx)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001dnh7)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001dnnd)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001dnnn)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001dnny)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001dnp9)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001dnpl)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001dnps)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gydag Aled Huw yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Hawl i Holi (m001dnpy)
Daw rhaglen mis Tachwedd yn fyw o Neuadd y Dref Aberteifi. Dewi Llwyd yw'r cyflwynydd.

Os am ymuno yn y gynulleidfa - cysylltwch â hawliholi@bbc.co.uk


THU 19:00 Huw Stephens (m001dnq2)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001dnq6)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 04 NOVEMBER 2022

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001dnqb)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001dnqg)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001dp4f)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001dp4s)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001dp54)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Miwsig y Siarter Iaith (m001dp5k)
Awr o gerddoriaeth gyfoes Gymraeg i gyd-fynd â'r Siarter Iaith. Yn wrando perffaith adref, mewn clybiau a chymdeithasau, aelwydydd ac ysgolion. An hour of Welsh contemporary music.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001dp5y)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001dp6c)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001dp6q)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Ffion Emyr (m001dp6z)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda tair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001dmyk)

Beti a'i Phobol 13:00 SUN (m001dmwx)

Bore Cothi 11:00 MON (m001dn7k)

Bore Cothi 11:00 TUE (m001dn2r)

Bore Cothi 11:00 WED (m001dnfd)

Bore Cothi 11:00 THU (m001dnny)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m001dqf7)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m001dmxl)

Caryl 22:15 MON (m001dn93)

Caryl 21:45 TUE (m001dn42)

Caryl 21:45 WED (m001dngn)

Caryl 21:00 THU (m001dnq6)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m001dmjg)

Chwaraeon Radio Cymru 19:30 TUE (m001dn3w)

Chwaraeon Radio Cymru 19:30 WED (m001dnh3)

Clonc 18:30 TUE (m0016jgz)

Cofio 14:00 SUN (m001dmx3)

Cofio 18:00 WED (m001dmx3)

Dei Tomos 17:05 SUN (m001dmxx)

Dom James 11:00 FRI (m001dp54)

Dros Ginio 13:00 MON (m001dn7r)

Dros Ginio 13:00 TUE (m001dn2w)

Dros Ginio 13:00 WED (m001dnfm)

Dros Ginio 13:00 THU (m001dnp9)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001dmjn)

Ffion Emyr 21:00 FRI (m001dp6z)

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001dn3n)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001ddws)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001dmjs)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001dmyv)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001dn9c)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001dn49)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001dngx)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001dnqb)

Gwneud Bywyd yn Haws 18:00 TUE (m001dn3d)

Hanner Canmlwyddiant 9-3 18:30 SUN (m001dmy2)

Hanner Canmlwyddiant 9-3 18:30 MON (m001dmy2)

Hawl i Holi 18:00 THU (m001dnpy)

Huw Stephens 19:00 THU (m001dnq2)

Hywel Gwynfryn 15:00 SUN (m001dmxd)

Iaith Enaid ar ei Thannau 19:00 SUN (m001dmyc)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001dn80)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001dn31)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001dnfw)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001dnpl)

John Hardy 05:30 MON (m001dmyz)

John Hardy 05:30 TUE (m001dn9n)

John Hardy 05:30 WED (m001dn4m)

John Hardy 05:30 THU (m001dnh7)

John Hardy 05:30 FRI (m001dnqg)

John ac Alun 21:00 SUN (m001dmyq)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001dp6q)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001dmk1)

Lisa Gwilym 09:00 MON (m001dn79)

Lisa Gwilym 09:00 TUE (m001dn2m)

Lisa Gwilym 09:00 WED (m001dnfp)

Lisa Gwilym 09:00 THU (m001dnnn)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001dmjj)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001dngd)

Miwsig y Siarter Iaith 13:00 FRI (m001dp5k)

Post Prynhawn 17:00 MON (m001dn86)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m001dn35)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001dng4)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001dnps)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m001dp6c)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001dn8g)

Richard Rees 05:30 SAT (m001ddx0)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001dmmd)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001dmwc)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001dn6z)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001dn2h)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001dnff)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001dnnd)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001dp4f)

Stori Tic Toc 17:00 SUN (b09clshr)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001dmwj)

Troi'r Tir 18:00 MON (m001dmxb)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001dp4s)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001dmjb)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001dp5y)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001dmjd)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m001dmwq)

Ysbrydnos 21:00 MON (m001dn8n)