The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 22 OCTOBER 2022

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001d5pf)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001d5pq)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001dd4g)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001dd4j)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001dd4l)
Y gyflwynwraig Alex Humphries sy'n dewis Caneuon Codi Calon; straeon y wê gan Trystan ap Owen; sylwebaethau'r wythnos gan Heledd Anna; a hel atgofion am 1990.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001dd4n)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001dd4q)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001dd4s)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 23 OCTOBER 2022

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001dd4v)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001dd4y)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001ddgm)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001dd55)
Robat Arwyn

Y cerddor a'r cyfansoddwr Robat Arwyn gyda ei ddewis amrywiol o gerddoriaeth ar gyfer bore Sul.


SUN 11:30 Chwaraeon Radio Cymru (m001dh4s)
Abertawe v Caerdydd

Sylwebaeth fyw o gêm Abertawe v Caerdydd yn y Bencampwriaeth. Live commentary from Swansea City v Cardiff City in the Championship.


SUN 14:00 Cofio (m001dd5f)
Cymdeithas yw thema Cofio heddiw, ac ymysg y clipiau yr wythnos hon mae sefyllfa Tai Haf ym Meddgelert yn 2012; y gymdeithas drwy lygaid Jac Oliver y barbwr o Lanbedr Pont Steffan; a hanes trychineb yr Afon Mawddach yn Llyn Penmaen yn 1966.

Hefyd, ymweliad Alun Williams a Chymdeithas Gymraeg Rhuddlan; yr Athro Richard Wyn Jones yn edrych ar rôl Cymdeithas yn Norwy; a chip ar y Gymuned Bwylaidd yng Ngheredigion ar ol yr Ail Ryfel Byd.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m001dd5h)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001dd51)
Cymanfa Salem, Llangennech

Rhaglen o ganu cynulleidfaol o gymanfa Salem, Llangennech. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m000rmsz)
Y Gofod

Mae Elin yn breuddwydio am gael mynd am daith i’r gofod, tybed a ddaw ei breuddwyd yn wir? Elin dreams of a trip to space, will her dream come true?


SUN 17:05 Dei Tomos (m001dd5k)
Trystan Lewis sy'n olrhain hanes dau emynydd sef Tanymarian a Ieuan Gwyllt;

Sara Elin Roberts sy'n ceisio rhoi trefn ar Gyfreithiau Cymareg yr Oesoedd Canol.

Hanes Michael D Jones a'i genedlaetholdeb yw testun Dafydd Tudur;

ac mae Dei yn ymweld â Rhiannon Evans yn Nhregaron i drafod ei gwaith fel gemydd a'i hoff gerdd.


SUN 18:30 Jonathan yn 60 (m001d525)
Y cyn-chwaraewr rygbi Jonathan Davies yn edrych nol ar ei fywyd a'i yrfa wrth droi yn 60. Former rugby player Jonathan Davies celebrates his 60th Birthday.


SUN 19:00 Arwyn ar Gerddoriaeth Ffilm (m001dd5m)
John Williams

Arwyn Davies yn cyflwyno awr o gerddoriaeth ffilm gyda sylw arbennig i'r cyfansoddwr John Williams ac ambell i gyfansoddwr o Gymru.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001dd5p)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001dd5r)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 24 OCTOBER 2022

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001dd5t)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001dd5w)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001ddhy)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001ddj8)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001ddhz)
Mari Grug yn Cyflwyno

Sgwrs efo'r artist Meinir Mathias; a'r actorion Mali Ann Rees a Matthew Gravelle sy'n edrych mlaen at y gyfres newydd o The Pact.

Hefyd, tips ffasiwn cotiau ac esgidiau'r gaeaf efo Helen Humphreys; ac Anni Llyn efo Munud i Feddwl.


MON 13:00 Dros Ginio (m001ddj9)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001ddjk)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001ddjr)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Cerys yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m001dd4z)
Tyfu pwmpenni yng Ngheredigion

Terwyn Davies sy'n clywed hanes menter newydd Tom a Bethan Evans o Lanfihangel-y-Creuddyn - tyfu pwmpenni ar gyfer Calan Gaeaf.

Hefyd, Iwan ac Elinor Davies o Fferm Hafod-y-Maidd, Glaslyn sy'n sôn am gadw gwartheg cynhenid Luing, a theithio'r wlad yn gwerthu'r cig mewn ffeiriau bwyd.

Hanes taith motobeics fferm gynhaliwyd yn ddiweddar yn ardal Pontrhydygroes ger Pontarfynach, er mwyn codi arian at Uned Chemotherapi Ysbyty Bronglais, Aberystwyth.

Ac Aled Thomas o Sir Benfro sy'n sôn am arallgyfeirio i gadw moch yn ddiweddar.


MON 18:30 Jonathan yn 60 (m001d525)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001ddjy)
Dylan Thomas a Bob Dylan

Gwyneth Glyn yn trafod y cysylltiadau rhwng Dylan Thomas a Bob Dylan mewn llyfr o'r enw 'The Two Dylans'; ac Betsan Evans o'r grwp Pwdin Reis sy'n trafod eu sengl newydd, Hei Mr Blaidd.


MON 21:00 Caryl (m001ddk4)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 25 OCTOBER 2022

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001ddkb)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001ddkm)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001ddkw)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001ddl7)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001ddlf)
Mari Grug yn Cyflwyno

Yn yr ardd efo Carol Garddio; a Iolyn Jones sy'n trafod her fynydda arbennig sy'n ei wynebu.

Hefyd, sgwrs efo Huw Chiswell am ei waith yn cyfarwyddo'r gyfres "Dal y Mellt"; a Munud i Feddwl gan Cefin Roberts.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001ddlw)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001ddm5)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001ddmh)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m00101pb)
Traddodiadau'r Hydref

Hanna Hopwood sy'n darganfod mwy am draddodiadau'r Hydref a'r dathliadau Cymreig sy'n gysylltiedig â chalan gaeaf.

Dafydd Tudur sy’n gweithio yn y Llyfrgell Genedlaethol ac yn dad i dri o blant ifanc sy'n cyflwyno syniadau am weithgareddau arswydus, hwyliog ar gyfer y teulu; a'r garddwr Adam Jones sy'n trafod ei lyfr newydd i blant ac yn ceisio darbwyllo Hanna mae'r ardd yw'r lle i fod fis yma.


TUE 18:30 Clonc (m0016c85)
Pennod 1

Uchafbwyntiau wythnos arall ddifyr, amrywiol ac… anarferol gyda chyflwynwyr gorsaf unigryw Radio Clonc.

Ysgrifenwyd gan Tudur Owen, Sian Harries a Gareth Gwynn.

Golygydd Sgriptiau: Sarah Breese.

Cast: Mari Beard, Iwan Charles, Geraint Rhys Edwards, Sian Harries, Carli De La Hughes, Macsen McKay, Tudur Owen, Lowri Wynn, Rhian Morgan.


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001ddn6)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001ddnk)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 26 OCTOBER 2022

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001ddnx)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001ddpb)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001ddrm)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001dds2)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001ddql)
Daniel Jenkins Jones sy'n hedfan heibio i drafod Aderyn y Mis; Beti-Wyn James sy'n cynnig Munud i Feddwl; a gofalu am y croen dros fisoedd y gaeaf sy'n cael sylw Julie Howtson.


WED 13:00 Dros Ginio (m001ddqv)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001ddr5)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001ddrj)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Cofio (m001dd5f)
[Repeat of broadcast at 14:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001ddry)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001ddsf)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 27 OCTOBER 2022

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001ddst)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001ddt6)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001ddxh)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001ddxr)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001ddt9)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001ddth)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001ddtm)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001ddtr)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001dd5c)
Eurig Druce

Eurig Druce, Rheolwr Gyfarwyddwr cwmni ceir Citroën yn y Deyrnas Gyfunol ydi gwestai Beti George.

Yn wreiddiol o bentref Bethel ger Caernarfon, mae Eurig bellach yn gweithio o'i gartref sydd wrth droed yr Wyddfa ac yn Dad i 3 o blant.

Bu Covid yn ofnadwy i lawer iawn ohonom ond i Eurig bu’n fantais mawr. Un penderfyniad gan y Bwrdd Rheoli oedd symud pawb i weithio o adref yn barhaol. Golyga hyn fod y ffordd o reoli yn wahanol ac mae'n trafod hyn gyda Beti.

Roedd ei daid o ochr ei Dad yn dod o dde Lloegr yn wreiddiol, a'i Nain yn dod o Drawsfynydd - roedd ei daid yn gweithio yn y camp gerllaw adeg rhyfel fel milwr a chyfarfod felly.

Mae wedi colli rhan fwyaf o’i olwg yn ei llygaid chwith: Pan oedd o rhyw 3-4 oed roedd yn chwarae yn yr ardd efo cane oedd yn dal planhigyn i fyny. Wrth fownsio’r cane, daeth allan o’r ddaear a mynd syth i’w lygaid. Mae’n cofio bod efo’i fam a’i dad, a’r sôn am fynd a fo mewn ambiwlans ac yntau’n dechrau crio. Dim ond 20% o’i olwg sydd ganddo yn ei lygaid, ond gan ei fod wedi digwydd mor ifanc, mae wedi hen addasu.

Mae'n rhannu hanesion ei fywyd ac yn dewis ambell gân.


THU 19:00 Huw Stephens (m001ddtw)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001ddv0)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 28 OCTOBER 2022

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001ddv4)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001ddv8)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001df5y)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001ddvn)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001df64)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001ddvx)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001ddw2)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001ddw6)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001ddwc)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Ffion Emyr (m001ddwk)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda tair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001dd5p)

Arwyn ar Gerddoriaeth Ffilm 19:00 SUN (m001dd5m)

Beti a'i Phobol 18:00 THU (m001dd5c)

Bore Cothi 11:00 MON (m001ddhz)

Bore Cothi 11:00 TUE (m001ddlf)

Bore Cothi 11:00 WED (m001ddql)

Bore Cothi 11:00 THU (m001ddt9)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m001dd51)

Caryl 21:00 MON (m001ddk4)

Caryl 21:00 TUE (m001ddnk)

Caryl 21:00 WED (m001ddsf)

Caryl 21:00 THU (m001ddv0)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m001dd4n)

Chwaraeon Radio Cymru 11:30 SUN (m001dh4s)

Clonc 18:30 TUE (m0016c85)

Cofio 14:00 SUN (m001dd5f)

Cofio 18:00 WED (m001dd5f)

Dei Tomos 17:05 SUN (m001dd5k)

Dom James 11:00 FRI (m001df64)

Dros Ginio 13:00 MON (m001ddj9)

Dros Ginio 13:00 TUE (m001ddlw)

Dros Ginio 13:00 WED (m001ddqv)

Dros Ginio 13:00 THU (m001ddth)

Dros Ginio 13:00 FRI (m001ddvx)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001dd4s)

Ffion Emyr 21:00 FRI (m001ddwk)

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001ddn6)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001d5pf)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001dd4v)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001dd5t)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001ddkb)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001ddnx)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001ddst)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001ddv4)

Gwneud Bywyd yn Haws 18:00 TUE (m00101pb)

Huw Stephens 19:00 THU (m001ddtw)

Hywel Gwynfryn 15:00 SUN (m001dd5h)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001ddjk)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001ddm5)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001ddr5)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001ddtm)

John Hardy 05:30 MON (m001dd5w)

John Hardy 05:30 TUE (m001ddkm)

John Hardy 05:30 WED (m001ddpb)

John Hardy 05:30 THU (m001ddt6)

John Hardy 05:30 FRI (m001ddv8)

John ac Alun 21:00 SUN (m001dd5r)

Jonathan yn 60 18:30 SUN (m001d525)

Jonathan yn 60 18:30 MON (m001d525)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001ddwc)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001dd4y)

Lisa Gwilym 09:00 MON (m001ddj8)

Lisa Gwilym 09:00 TUE (m001ddl7)

Lisa Gwilym 09:00 WED (m001dds2)

Lisa Gwilym 09:00 THU (m001ddxr)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001dd4q)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001ddry)

Post Prynhawn 17:00 MON (m001ddjr)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m001ddmh)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001ddrj)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001ddtr)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m001ddw6)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001ddjy)

Richard Rees 05:30 SAT (m001d5pq)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001dd4g)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001ddgm)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001ddhy)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001ddkw)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001ddrm)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001ddxh)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001df5y)

Stori Tic Toc 17:00 SUN (m000rmsz)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001dd55)

Troi'r Tir 18:00 MON (m001dd4z)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001ddvn)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001dd4j)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001ddw2)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001dd4l)