The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 15 OCTOBER 2022

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001cxyk)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001cxyp)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001d4mx)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001d4lv)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001d4lx)
Y Cerddor Sion Russell Jones yn dewis Caneuon Codi Calon. Straeon y we gan Trystan ap Owen, hel atgofion am y flwyddyn 2004 a hefyd sylwebaethau'r wythnos gan Heledd Anna.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001d4lz)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001d4m1)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001d4m3)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 16 OCTOBER 2022

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001d4m5)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001d4m7)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001d73j)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001d4yw)
Robat Arwyn

Y cerddor a'r cyfansoddwr Robat Arwyn gyda ei ddewis amrywiol o gerddoriaeth ar gyfer bore Sul.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001d4zf)
Oedfa dan arweiniad Meilyr Geraint, Pontypridd

Oedfa dan arweiniad Meilyr Geraint, Pontypridd yn cyflwyno Albwm Addoliad Adlais, "Dy gariad tragwyddol Di". Mae'r Oedfa yn trafod fod cariad, cryfder a maddeuant Duw wedi ei fynegi yn Iesu Grist yn galw ar bobl i'w addoli. Trafodir fod cariad Duw yn rhoi sicrwydd i bobl a bod addoli Duw yn rhagflas o'r nefoedd. Ceir darlleniadau o'r Salmau ac o Lythyr Paul at y Rhufeiniaid.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001d500)
Mis hanes pobl dduon

John Roberts yn trafod Mis hanes pobl dduon gyda Natelie Jones;

Gwenfair Griffith fydd yn holi am natur dysgu mewn awyrgylch aml-ethnig mewn ysgolion yng Nghaerdydd.

Bydd yr awdur Gareth Evans Jones yn sgwrsio am ei gyfrol "Mae'r Beibl o'n tu";

Carwyn Siddal fydd yn trafod swydd cyd-lynydd hyfforddiant Undeb yr Annibynwyr, a Catrin M. S. Davies sydd yn ymgyrchu i wrthwynebu troseddau casineb drwy glwb pêl-droed Aberystwyth.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m001d50k)
Joe Healy

Joe Healy, enillydd Dysgwr y flwyddyn yw gwestai Beti George wrth i ni ddathlu Wythnos Dathlu Dysgu Cymraeg.

O Wimbledon yn Ne Llundain y daw Joe Healy ond mae wedi bod yn byw yng Nghaerdydd ers degawd.

Fe ddaeth i'r brifddinas i fynd i'r brifysgol, ac mae wedi aros. Fe ddechreuodd ddysgu Cymraeg yn 2018 ac mae'n trafod sut wnaeth o ddysgu'r iaith. Mae'n rhannu hanesion ei gyfnod yn Peru ac yn dewis ei hoff ganeuon yn cynnwys rhai gan Breichiau Hir a Datblygu.

Llun: Dafydd Owen - ffotoNant.


SUN 14:00 Cofio (m001d50z)
Iaith yw testun y rhaglen yn ystod Wythnos Dathlu Dysgu Cymraeg yng nghwmni John Hardy.

Sgwrs gyda'r tiwtor Cyril Jones sydd wedi bod yn rhoi gwersi Cymraeg ers 50 mlynedd.

Yr Athro Bobi Jones yn trafod ei gefndir di-Gymraeg a chael athro ysbrydoledig fel Elvet Thomas wnaeth ei sbarduno i ddysgu Cymraeg.

Nansi Selwood yn trafod dysgu Braille pan oedd hi yn ei wythdegau a Paul Barrett yn son am y saith iaith mae e'n gallu siarad.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m001d51f)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001d4xr)
Cymanfa Ebeneser, Castell Newydd Emlyn

Mwy o ganu cynulleidfaol o gymanfa Ebeneser, Castell Newydd Emlyn. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m00100t0)
Y Goeden Unig

Mae Rhian yn ysu i wybod pa fath o goeden ydy hi, ac yn gofyn i’w ffrindiau yn y parc am help. Rebecca Harries sydd yn darllen stori gan Sion Tomos Owen.


SUN 17:05 Dei Tomos (m001d51s)
Yn gwmni i Dei mae Delwyn Sion sydd yn trafod ei CD newydd 'Arfer Dod a Blodau'.

Bydd Dei hefyd yn pori drwy gasgliad llyfrau Dr Goronwy Wynne.

Cyril Jones yn sgwrsio am hanes y 'swagman' adawodd orllewin Cymru i fyw fel tramp yn Awstralia ac mae'r awdur Sonia Edwards yn sgwrsio am ddylanwad Gerallt Lloyd Owen arni.


SUN 18:30 Dan Ddirgel Ddaear (m0019h7p)
Mae pob math o fyncyrs rhyfel, storfeydd arfau a thwneli cyfrinachol i’w darganfod dan ddaear Cymru. Dylan Iorwerth sy'n mynd ar daith i ddarganfod mwy am y dirgelion yma yn cynnwys byncyrs adain gyfrinachol yr Home Guard a thwneli gafodd eu defnyddio i gadw arfau gwenwynig a datblygu arfau niwcliar. Cyfraniadau gan Jeff Spencer o Cadw, Alun Lenny, Sian ap Gwynfor a Guto Prys ap Gwynfor.


SUN 19:00 Arwyn ar Gerddoriaeth Ffilm (m001d52v)
Teulu Newman

Arwyn Davies yn cyflwyno rhaglen ar gyfraniad arbennig y teulu Americanaidd Newman i gerddoriaeth ffilm, ynghyd â darnau gan gyfansoddwyr o Gymru.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001d53c)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001d53w)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 17 OCTOBER 2022

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001d54c)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001d54r)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001d537)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001d53r)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001d548)
Dysgwr y Dydd heddiw yw Jonathan Davies.

Cefin Roberts efo Munud i Feddwl.

Angharad Mair a Huw Llywelyn Davies yn hel atgofion am eu dyddiau yn gweithio fel "swogs" yng ngwersylloedd yr Urdd.

Lowri Haf Cooke yn trin a thrafod ffimiau sy'n codi ofn!


MON 13:00 Dros Ginio (m001d54p)
Dewi Llwyd

Bydd Dewi yn cael cwmni Lowri Wynn ac Ifan Gwilym ar y panel chwaraeon.

Sian Thomas fydd yn sgwrsio am y Rosetta Stone yn sgîl arddangosfa newydd.

A'r tad a merch Elis Jones a Manon Elis fydd y ddau cyn dau i gloi'r rhaglen.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001d54x)
Winnie James yn Rhoi'r Byd yn ei Le

Winnie James o Grymych sy'n ymuno gydag Ifan Jones Evans, gan Roi'r Byd yn ei Le.

Hefyd, cyfle i Griw Sabothol Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ddewis eu hoff ganeuon yn ystod Wythnos Dathlu Dysgu Cymraeg.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001d553)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m001d4x6)
Lansio Sioe'r Cardis 2024

Terwyn Davies sy'n sgwrsio gydag aelodau o bwyllgor apêl Sioe Fawr 2024 - Sioe'r Cardis, mewn cinio go arbennig ym Mhafiliwn Pontrhydfendigaid.

Sgwrs gyda Denley Jenkins o Frongest, Llywydd y Sioe yn 2024, ac Esyllt Ellis-Griffiths o Lanwenog sydd newydd cael ei phenodi'n Llysgenhades Sioe 2024; a hanes Bon Bon - y corgi o Langybi ger Llanbedr-Pont-Steffan sydd ar fin serennu mewn ffilm Nadoligaidd ar sianel boblogaidd yn yr Unol Daleithiau.

Hefyd, Dafydd Wyn Morgan a Petra Nelson sy'n sôn am Ffair Fwyd, Diod a Chrefftau go arbennig sy'n adlewyrchu'r gorau o gynnyrch ardal Mynyddoedd y Cambrian; y diweddaraf o Brosiect Porfa Cymru gyda Rhodri Jones; a Siôn Wyn Evans o Glwb Ffermwyr Felin Fach sy'n adolygu'r wasg amaethyddol.


MON 18:30 Dan Ddirgel Ddaear (m0019h7p)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001d55c)
Cerddi am ffordd sydd yn gyfarwydd i lawer - yr A470 gyda Ness Owen a Sian Northey. Mae'r ddwy wedi golygu cyfrol o gerddi dwyieithog am yr A470 gan ddilyn y ffordd o'r Gogledd i'r De.


MON 21:00 Caryl (m001d55n)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 18 OCTOBER 2022

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001d55y)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001d565)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001d58k)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001d58p)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001d4px)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 12:50 Newid (m001dbfp)
Monolog newydd gan Bev Lennon, fel rhan o fis Hanes Pobl Dduon.

Mae Tanisha Wilson yn cwestiynu a yw pethau wir wedi newid i ferch ifanc aml-hil yng Nghymru.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001d4pz)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001d4q1)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001d4q3)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m001d4q5)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Cystadleu-iaith (m001d4q7)
Noel James sy’n cwrdd â dysgwyr mewn cwis newydd sbon i bobl sy’n dysgu’r iaith. Noel James hosts a quiz for Welsh learners.


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001d4q9)
Rhys Mwyn yn cyflwyno

Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Rhys Mwyn yn lle Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. Rhys Mwyn sitting in for Georgia Ruth.


TUE 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m001d58t)
Abertawe v Reading

Sylwebaeth fyw o gêm Abertawe v Reading yn y Bencampwriaeth. Live commentary from Swansea City v Reading in the Championship.


TUE 22:00 Caryl (m001d4qc)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 19 OCTOBER 2022

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001d4qf)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001d4qh)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001d5h9)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001d5hm)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001d4zg)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001d4zz)
Gwenllian Grigg

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Gwenllian Grigg sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001d50g)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001d50x)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Cofio (m001d50z)
[Repeat of broadcast at 14:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001d52n)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m001d5j3)
QPR v Caerdydd

Sylwebaeth fyw o gêm QPR v Caerdydd yn y Bencampwriaeth. Live commentary from QPR v Cardiff City in the Championship.


WED 22:00 Caryl (m001d535)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 20 OCTOBER 2022

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001d53q)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001d54b)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001d5fm)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001d5g1)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001d5gc)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001d5gp)
Gwenllian Grigg

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Gwenllian Grigg sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001d5h0)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001d5hb)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001d50k)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 19:00 Huw Stephens (m001d5hr)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001d5jb)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 21 OCTOBER 2022

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001d5jn)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001d5jz)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001d5ms)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001d5mz)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001d5n6)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001d5ng)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001d5nn)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001d5ns)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001d5ny)
Ifan Davies yn cyflwyno

Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Ifan Davies yn lle Lauren Moore. Friday night music with Ifan Davies sitting in for Lauren Moore.


FRI 21:00 Ffion Emyr (m001d5p5)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda tair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001d53c)

Arwyn ar Gerddoriaeth Ffilm 19:00 SUN (m001d52v)

Beti a'i Phobol 13:00 SUN (m001d50k)

Beti a'i Phobol 18:00 THU (m001d50k)

Bore Cothi 11:00 MON (m001d548)

Bore Cothi 11:00 TUE (m001d4px)

Bore Cothi 11:00 WED (m001d4zg)

Bore Cothi 11:00 THU (m001d5gc)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m001d500)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m001d4xr)

Caryl 21:00 MON (m001d55n)

Caryl 22:00 TUE (m001d4qc)

Caryl 22:00 WED (m001d535)

Caryl 21:00 THU (m001d5jb)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m001d4lz)

Chwaraeon Radio Cymru 19:30 TUE (m001d58t)

Chwaraeon Radio Cymru 19:30 WED (m001d5j3)

Cofio 14:00 SUN (m001d50z)

Cofio 18:00 WED (m001d50z)

Cystadleu-iaith 18:30 TUE (m001d4q7)

Dan Ddirgel Ddaear 18:30 SUN (m0019h7p)

Dan Ddirgel Ddaear 18:30 MON (m0019h7p)

Dei Tomos 17:05 SUN (m001d51s)

Dom James 11:00 FRI (m001d5n6)

Dros Ginio 13:00 MON (m001d54p)

Dros Ginio 13:00 TUE (m001d4pz)

Dros Ginio 13:00 WED (m001d4zz)

Dros Ginio 13:00 THU (m001d5gp)

Dros Ginio 13:00 FRI (m001d5ng)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001d4m3)

Ffion Emyr 21:00 FRI (m001d5p5)

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001d4q9)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001cxyk)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001d4m5)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001d54c)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001d55y)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001d4qf)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001d53q)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001d5jn)

Gwneud Bywyd yn Haws 18:00 TUE (m001d4q5)

Huw Stephens 19:00 THU (m001d5hr)

Hywel Gwynfryn 15:00 SUN (m001d51f)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001d54x)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001d4q1)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001d50g)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001d5h0)

John Hardy 05:30 MON (m001d54r)

John Hardy 05:30 TUE (m001d565)

John Hardy 05:30 WED (m001d4qh)

John Hardy 05:30 THU (m001d54b)

John Hardy 05:30 FRI (m001d5jz)

John ac Alun 21:00 SUN (m001d53w)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001d5ny)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001d4m7)

Lisa Gwilym 09:00 MON (m001d53r)

Lisa Gwilym 09:00 TUE (m001d58p)

Lisa Gwilym 09:00 WED (m001d5hm)

Lisa Gwilym 09:00 THU (m001d5g1)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001d4m1)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001d52n)

Newid 12:50 TUE (m001dbfp)

Post Prynhawn 17:00 MON (m001d553)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m001d4q3)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001d50x)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001d5hb)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m001d5ns)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001d55c)

Richard Rees 05:30 SAT (m001cxyp)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001d4mx)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001d73j)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001d537)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001d58k)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001d5h9)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001d5fm)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001d5ms)

Stori Tic Toc 17:00 SUN (m00100t0)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001d4yw)

Troi'r Tir 18:00 MON (m001d4x6)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001d5mz)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001d4lv)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001d5nn)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001d4lx)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m001d4zf)