The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 01 OCTOBER 2022

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001ch4r)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001ch4t)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001cnyh)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001cnyk)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001cnym)
Yr actores Siwan Morris yn dewis Caneuon Codi Calon. Sylwebaethau'r wythnos gan Heledd Anna, a hel atgofion am y flwyddyn 1984.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001cnyp)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001cnyr)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001cnyt)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 02 OCTOBER 2022

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001cnyw)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001cnyy)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001cpft)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001cpfw)
Robat Arwyn

Y cerddor a'r cyfansoddwr Robat Arwyn gyda ei ddewis amrywiol o gerddoriaeth ar gyfer bore Sul.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001cpfy)
Oedfa dan ofal Olwen Williams, Tudweiliog

Oedfa ddiolchgarwch am y cynhaeaf dan ofal Olwen Williams, Tudweiliog yn cynnwys myfyrdod ar adnodau o Deuteronomium, Habacuc a Salm 145. Mae'r Oedfa yn pwysleisio pwysigrwydd diolch er mwyn: cydnabod daioni Duw, cofio ei ras hyd yn oed mewn dyddiau anodd, ac er mwyn deall mai'r ffordd orau i fynegi diolch yw mewn gweithredoedd o haelioni.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001cpg0)
John Roberts yn trafod:-

Pwrpas ffermio gydag Eileen Edwards a Prysor Williams yn sgil Bill Amaeth Llywodraeth Cymru - ai cynhyrchu bwyd ynteu cadwraeth yw'r prif nod?

Eco-Fest Esgobaeth Llanelwy yn yr Eglwys yng Nghymru a gynhaliwyd yn Llanbedr Dyffryn Clwyd gyda Huw Bryant.

Cartrefu ffoaduriaid gyda Jennifer Jones a'r cwestiynau am hynny gydag Aled Edwards.

A chyfraniad Ieuan Gwyllt a aned ddau gan mlynedd yn ôl gyda Rhidian Griffiths.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m001cpg2)
Rhiannon Evans

Ers pum degawd, mae Gemwaith Rhiannon wedi bod yn ganolbwynt i dwristiaid a phobl leol fel ei gilydd yn nhref Tregaron. Sŵoleg oedd ei phwnc gradd ac mae ganddi ddoethur hefyd. Hi oedd y cyntaf erioed i wneud PhD yn y Gymraeg a hynny ar bwnc ymbortheg anifeiliaid, ond yn hytrach na dilyn y trywydd yma, fe drodd at fyd busnes ac agor siop grefftau yn Nhregaron. Roedd hi’n un o dri gafodd brynu aur Cymreig, ac mae ei gemwaith Celtaidd yn mynd o nerth i nerth. Mae hi wedi dysgu ei hun i wneud y gwaith.


SUN 14:00 Cofio (m001cpg4)
Hud a Lledrith yr Hydref

Ymysg y clipiau mae -

Clip o raglen Calan Gaeaf o 1995 lle mae Sian Pari Huws yn holi Dr Llinos Jones am Calan Gaeaf a sut mae'r dathliadau wedi newid dros y blynyddoedd.

Eirlys Gruffydd yn esbonio'r gwahaniaeth rhwng gwrachod du a gwyn yng nghwmni Euron Gruffydd o raglen Ie Ie gafodd ei ddarlledu yn y flwyddyn 2000.

Yr arlunydd JP Williams yn trafod cofio gweld ysbryd yn 1926.

D Carellio Morgan a Mary Austin Jones yn son am stori ysbryd a hanes y ci gwyn a'r goets fawr, a Michael Fish a'i ddarllediad enwog ar Hydref y 15fed 1987 oriau cyn i un o'r stormydd mwya erioed daro Prydain.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m001cpg6)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001cpg8)
Elin Manahan Thomas yn cyflwyno

Elin Manahan Thomas yn trafod cyfraniad cyfansoddwyr clasurol tuag at ein hemynyddiaeth. Elin Manahan Thomas discusses the contribution of classical composers to Welsh hymns.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m001cpgb)
Y Tŷ Adar

Mae Daniel a Nansi yn efeilliad ac yn gorfod trio rhannu pob dim, hyd yn oed y tŷ adar. Rebecca Harries sy'n adrodd stori gan Rhiannon Wyn.


SUN 17:05 Dei Tomos (m001cpgd)
Yn gwmni i Dei mae Gruffudd Antur sydd yn adrodd hanes Ieuan Fardd a Gorchestion Beirdd Cymru ac mae Gareth Evans Jones yn trafod ei gyfrol o deithiau o amgylch Cymru.

Iaith ac idiomau ynys Guernsey yw pwnc yr awdur Mari Catrin Jones tra bod Efa Griffith Jones yn sgwrsio am ei gyrfa a'i hoff ddarn o farddoniaeth - sef cerdd gan ei thaid.


SUN 18:30 Radio'r Cymry (m001cpgg)
Beth yw'r cysylltiad rhwng glöwr o'r Blaina yng Ngwent a Huw Stephens, Rhys Mwyn, Lisa Gwilym a chyflwynwyr eraill Radio Cymru yn 2022?

Fe ddaeth y geiriau Cymraeg cyntaf i'w clywed ar y radio, ar Chwefror 13 1923, bron i ganrif yn ôl. Dafydd y Garreg Wen oedd y gân. Yn y gyfres hon mae Hywel Gwynfryn yn edrych ar raglenni, digwyddiadau â'r cymeriadau sy'n dilyn gwaddol Mostyn, ac wedi gwneud Radio Cymru yr hyn ydyw heddiw.


SUN 19:00 Taith Ddrymio Tudur Owen (m001cpgj)
Tudur Owen sy’n neidio ar gefn ei fotobeic i ail-ymweld a'i freuddwyd roc a rôl o fod yn ddrymiwr enwog. Dewch i gyfarfod rhai o ddrymwyr mwyaf talentog Cymru ar daith ddrymio ddifyr a doniol y cyflwynydd ar ganol ei greisus canol oed. Lle mae Tudur yn cyrraedd ar ddiwedd y daith tybed?


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001cpgl)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001cpgn)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 03 OCTOBER 2022

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001cpgq)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001cpgs)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001cppr)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001crmw)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001cppw)
Bardd y mis

Elinor Wyn Reynolds yw Bardd y Mis mis Hydref.

Munud I feddwl yng nghwmni Cefin Roberts.

Elin Williams sy'n rhoi syniadau am gawl hydrefol;

ac Ann Atkinson yn sgwrsio am anrhydedd a gafodd yn ddiweddar.


MON 13:00 Dros Ginio (m001cppy)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001cpq0)
Rhian Parry yn Rhoi'r Byd yn ei Le

Rhian Parry o Sarn Mellteyrn ym Mhen Llŷn sy'n sgwrsio gydag Ifan, gan Roi'r Byd yn ei Le. Rhian Parry from Sarn Mellteyrn in north Wales, talks to Ifan Jones Evans about her news.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001cpq2)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m001cphm)
Torri record drwy gneifio â gwellaif

Hanes Elfed Jackson o Nant Ffrancon sydd wedi torri record drwy gneifio â gwellau yn ddiweddar, gan lwyddo i gneifio dros gyfnod o naw awr.

Sgwrs hefyd gyda'r ffermwr o ardal y Rhyl, Aled Morris sydd wedi cyrraedd y rhestr fer yng ngwobrau'r Farmers Weekly.

Russell Davies o Efailwen sy'n edrych ymlaen at ganfed Sioe ac Arwerthiant Cymdeithas y Defaid Mynydd Cymreig yr wythnos nesa.

Y newyddion a'r prisiau diweddaraf o'r sector laeth gyda Richard Davies, a Gareth Jones Pennaeth Marchnata Gwlân Prydain sy'n adolygu'r wasg amaethyddol.


MON 18:30 Radio'r Cymry (m001cpgg)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001cpq4)
Caneuon Piano

Y pianydd Siwan Rhys sy'n cadw cwmni, yn dewis ei hoff ganeuon piano. Pianist Siwan Rhys keeps company, choosing her favourite piano songs.


MON 21:00 Caryl (m001cpq6)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 04 OCTOBER 2022

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001cpq8)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001cpqb)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001cpnr)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001crn1)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001cpnw)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001cpny)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001cpp0)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001cpp2)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m001cpp4)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Cystadleu-iaith (m001cpp6)
Noel James sy'n cwrdd â dysgwyr o Gymru a thu hwnt, mewn cwis i bobl sy'n dysgu'r iaith. Noel James present a quiz for people learning Welsh.


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001cpp8)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m001cr60)
Caerdydd v Blackburn Rovers

Sylwebaeth fyw o gêm Caerdydd v Blackburn Rovers yn y Bencampwriaeth. Live commentary from Cardiff City v Blackburn Rovers in the Championship.


TUE 22:00 Caryl (m001cppb)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 05 OCTOBER 2022

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001cppf)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001cpph)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001cpyq)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001crn5)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001cpyv)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001cpyx)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. a chodi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001cpyz)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001cpz1)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Cofio (m001cpg4)
[Repeat of broadcast at 14:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001crl9)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m001cr1r)
Watford v Abertawe

Sylwebaeth fyw o gêm Watford v Abertawe yn y Bencampwriaeth. Live commentary from Watford v Swansea City in the Championship.


WED 22:00 Caryl (m001cpz5)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 06 OCTOBER 2022

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001cpz7)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001cpz9)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001cqlr)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001crn3)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001cq6t)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001cq6w)
Bethan Rhys Roberts

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Bethan Rhys Roberts sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001cq6y)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001cq70)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Hawl i Holi (m001cq72)
Trafodaeth gyfoes ar bynciau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Topical discussion on local, national and international issues.


THU 19:00 Huw Stephens (m001cq74)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001cq76)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 07 OCTOBER 2022

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001cq78)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001cq7b)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001cpw1)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001cpw5)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001crld)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Miwsig y Siarter Iaith (m001cpw3)
Awr o gerddoriaeth gyfoes Gymraeg i gyd-fynd â'r Siarter Iaith. Yn wrando perffaith adref, mewn clybiau a chymdeithasau, aelwydydd ac ysgolion. An hour of Welsh contemporary music.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001cpwc)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001cpwf)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001cpwh)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Ffion Emyr (m001cpwk)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda tair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001cpgl)

Beti a'i Phobol 13:00 SUN (m001cpg2)

Bore Cothi 11:00 MON (m001cppw)

Bore Cothi 11:00 TUE (m001cpnw)

Bore Cothi 11:00 WED (m001cpyv)

Bore Cothi 11:00 THU (m001cq6t)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m001cpg0)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m001cpg8)

Caryl 21:00 MON (m001cpq6)

Caryl 22:00 TUE (m001cppb)

Caryl 22:00 WED (m001cpz5)

Caryl 21:00 THU (m001cq76)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m001cnyp)

Chwaraeon Radio Cymru 19:30 TUE (m001cr60)

Chwaraeon Radio Cymru 19:30 WED (m001cr1r)

Cofio 14:00 SUN (m001cpg4)

Cofio 18:00 WED (m001cpg4)

Cystadleu-iaith 18:30 TUE (m001cpp6)

Dei Tomos 17:05 SUN (m001cpgd)

Dom James 11:00 FRI (m001crld)

Dros Ginio 13:00 MON (m001cppy)

Dros Ginio 13:00 TUE (m001cpny)

Dros Ginio 13:00 WED (m001cpyx)

Dros Ginio 13:00 THU (m001cq6w)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001cnyt)

Ffion Emyr 21:00 FRI (m001cpwk)

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001cpp8)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001ch4r)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001cnyw)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001cpgq)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001cpq8)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001cppf)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001cpz7)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001cq78)

Gwneud Bywyd yn Haws 18:00 TUE (m001cpp4)

Hawl i Holi 18:00 THU (m001cq72)

Huw Stephens 19:00 THU (m001cq74)

Hywel Gwynfryn 15:00 SUN (m001cpg6)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001cpq0)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001cpp0)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001cpyz)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001cq6y)

John Hardy 05:30 MON (m001cpgs)

John Hardy 05:30 TUE (m001cpqb)

John Hardy 05:30 WED (m001cpph)

John Hardy 05:30 THU (m001cpz9)

John Hardy 05:30 FRI (m001cq7b)

John ac Alun 21:00 SUN (m001cpgn)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001cpwh)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001cnyy)

Lisa Gwilym 09:00 MON (m001crmw)

Lisa Gwilym 09:00 TUE (m001crn1)

Lisa Gwilym 09:00 WED (m001crn5)

Lisa Gwilym 09:00 THU (m001crn3)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001cnyr)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001crl9)

Miwsig y Siarter Iaith 13:00 FRI (m001cpw3)

Post Prynhawn 17:00 MON (m001cpq2)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m001cpp2)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001cpz1)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001cq70)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m001cpwf)

Radio'r Cymry 18:30 SUN (m001cpgg)

Radio'r Cymry 18:30 MON (m001cpgg)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001cpq4)

Richard Rees 05:30 SAT (m001ch4t)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001cnyh)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001cpft)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001cppr)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001cpnr)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001cpyq)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001cqlr)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001cpw1)

Stori Tic Toc 17:00 SUN (m001cpgb)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001cpfw)

Taith Ddrymio Tudur Owen 19:00 SUN (m001cpgj)

Troi'r Tir 18:00 MON (m001cphm)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001cpw5)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001cnyk)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001cpwc)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001cnym)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m001cpfy)