The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 24 SEPTEMBER 2022

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001c72f)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001c72h)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001cg50)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001cfyv)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001cfyx)
Yr actor Jacob Ifan fydd yn dewis Caneuon Codi Calon. Straeon y we gan Trystan ap Owen, hel atgofion am 2001 a hefyd sylwebaethau'r wythnos gan Owain Llyr.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001cfyz)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001cfz1)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001cfz3)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 25 SEPTEMBER 2022

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001cfz5)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001cfz7)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001cg4g)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Haf o Gerddoriaeth (m001cj9m)
Diwrnod Cerddoriaeth Fyw Radio Cymru

Uchafbwyntiau Diwrnod Cerddoriaeth Fyw Radio Cymru. Highlights from Radio Cymru's Live Music Day.


SUN 11:20 Swyn y Sul (m001cg39)
Gwawr Owen

Gwawr Owen yn cyflwyno detholiad o gerddoriaeth ar gyfer bore Sul. Music for Sunday morning, with Gwawr Owen.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001cg3c)
Emyr Gwyn Evans, Y Tymbl

Oedfa dan arweiniad Emyr Gwyn Evans, Y Tymbl ar y thema o ddefnyddio'r doniau amrywiol a geir gan Dduw. Sylfaenir y sylwadau ar I Pedr 4:10 ac y mae'n pwysleisio pa mor amrywiol yw rhoddion gras Duw.

Y mae'r doniau hynny yn rhai i'w defnyddio er lles eraill gan gymryd esiampl Crist, yr un a ddaeth fel gwas. Wrth wynebu gaeaf anodd y mae hon yn her real i eglwysi i weithredu cariad Crist.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001cg3f)
Y rhyfel yn Wcráin

John Roberts fydd yn trafod y rhyfel yn Wcráin gyda Sion Jobbins a Mererid Hopwood.

Fel bardd y mis, mi fydd Mererid Hopwood yn darllen cerdd newydd.

Dechrau tymor newydd mewn eglwys a choleg gyda Jill Hayley Harries a Gwion Brady, a bydd Gwenfair Griffith yn trafod dathliad Iddewig sef Rosh Hashanah.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m001cg3h)
Karl Davies

Wedi ei fagu yn Abergele ac yn gyn ddisgybl Ysgol Glan Clwyd, mae Karl Davies yn ymuno a Beti i drafod ei fywyd yr wythos yma.

Dychwelodd Karl nôl i Gaerdydd ddiwedd mis Mehefin eleni o China, ar ôl bod yn dysgu Saesneg i oedolion yno am 4 blynedd. Hanes China gaiff y sylw heddiw, gan ei fod yn credu bod anwybodaeth y gorllewin am y wlad yn broblem enfawr.

Bu Karl yn gweithio yn y byd gwleidyddol fel ymchwilydd yn San Steffan i Blaid Cymru, wedyn i’r byd newyddiadura gan ddringo i fod yn Olygydd Newyddion BBC Cymru. Ar ôl hynny fe fu’n Brifweithredwr Plaid Cymru am 9 mlynedd; I'r byd addysg aeth o wedyn fel Cyfarwyddwr Undeb y Prifathrawon. Aeth nol i swydd weinyddol yn y BBC ac wedyn draw i China i ddysgu saesneg i oedolion.


SUN 14:00 Ar Eich Cais (m001cg3k)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m001cg3m)
Terwyn Davies yn cyflwyno

Amrywiaeth o gerddoriaeth gyda Terwyn Davies yn lle Hywel Gwynfryn. Music and Radio Cymru programme highlights with Terwyn Davies sitting in for Hywel Gwynfryn.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001cg35)
Cymanfa Westminster, Llundain

Rhaglen o ganu cynulleidfaol o gymanfa Westminster, Llundain. Congregational singing from Westminster, London.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m001cg3p)
Martha a’r Wenynen

Mae Martha yn cael gwers arbennig iawn yn yr ysgol heddiw, mae hi’n dysgu sut i deimlo curiad ei chalon. A story for young listeners.


SUN 17:05 Dei Tomos (m001cg3r)
Sgwrs hefo Ryland Teifi am ei yrfa a'i gerddoriaeth.

Dr Marion Loefflor yn sôn am Tomos Glyn Cothi.

Christine Pritchard fydd yn dewis ei hoff gerdd.


SUN 18:30 Radio'r Cymry (m001cg3t)
Beth yw'r cysylltiad rhwng glöwr o'r Blaina yng Ngwent a Huw Stephens, Rhys Mwyn, Lisa Gwilym a chyflwynwyr eraill Radio Cymru yn 2022?

Fe ddaeth y geiriau Cymraeg cyntaf i'w clywed ar y radio, ar Chwefror 13 1923, bron i ganrif yn ôl. Dafydd y Garreg Wen oedd y gân. Yn y gyfres hon mae Hywel Gwynfryn yn edrych ar raglenni, digwyddiadau â'r cymeriadau sy'n dilyn gwaddol Mostyn, ac wedi gwneud Radio Cymru yr hyn ydyw heddiw.


SUN 19:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001cg3w)
Cymru v Gwlad Pwyl

Sylwebaeth o gêm Cymru v Gwlad Pwyl yng Nghynghrair y Cenhedloedd. Commentary from the match between Wales v Poland in the Nations League.


SUN 22:00 John ac Alun (m001cg3y)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 26 SEPTEMBER 2022

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001cg40)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001cg42)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001cg52)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


MON 09:00 Aled Hughes (m001cg54)
Cipwyr Comedau

Cai Stoddard Jones sy'n trafod prosiect "Cipwyr Comedau".

Ar Ddiwrnod Ieithoedd Ewrop, Eirini Sanoudaki sy'n trafod rhai o'i hoff ieithoedd.

Sian Meinir sy'n ystyried be sy'n digwydd i'r llais wrth heneiddio?

A Celyn Kenny a Gwion ap Dafydd sy'n rhannu hanes eu taith anhygoel ar hyd llwybr arfordir y Pacific Crest.


MON 11:00 Bore Cothi (m001cg56)
Geraint Lewis sy'n dathlu bywyd a cherddoriaeth George Gershwin.

Munud i Feddwl efo Marion Loeffler.

Hanes athrawes o Weriniaeth Tsiec sydd yn defnyddio'r Gymraeg yn y dosbarth.

Sgwrs efo'r cyfarwyddwr Daniel Evans.


MON 13:00 Dros Ginio (m001cg58)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001cg5b)
Catrin Angharad yn cyflwyno

Cerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio gyda Catrin Angharad yn cadw sedd Ifan yn gynnes. Music and chat, with Catrin Angharad sitting in for Ifan Evans.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001cg5d)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Gwenllian Grigg yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m001cg33)
Gŵyl Eirin Dinbych

Terwyn Davies sy'n clywed mwy am Ŵyl Eirin Dinbych gan Nia Williams, un o drefnwyr y digwyddiad, gŵyl fydd ymlaen yn y dref yr wythnos nesaf.

Hefyd, Danny a Dylan Williams sy'n ffermio ym Myddfai, sy'n rhannu profiadau o fod yn denantiaid ar dir Brenin Charles III yn Llwynywermod.

A hanes y ddau Gardi Ieuan Evans a Ceris Davies sydd bellach wedi ymgartrefu yn Sir Gaerhirfryn ac yn gweithio i gwmni rheoli slyri.

Hefyd, Glesni Phillips â'r diweddaraf o'r martiau anifeiliaid, ac Erin Fflur McNaught yn adolygu'r wasg amaethyddol.


MON 18:30 Rhys Mwyn (m001cg5g)
Ffilm Bowie "Moonage Daydream"

Ffion Jon yn trafod ffilm ddogfen am David Bowie, "Moonage Daydream". Ffion Jon discusses a documentary film about David Bowie, "Moonage Daydream".


MON 21:00 Ambell i Gân (m00113d3)
Gwenan Gibbard sy’n cyflwyno cyfoeth ac amrywiaeth cerddoriaeth werin Cymru. Yn rhaglen ola’r gyfres mae Gareth Bonello yn sgwrsio am gerddoriaeth werin Bryniau Casia a chawn sgwrs ac ambell alaw ar y delyn deires gan Llio Rhydderch.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m001cg5j)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 27 SEPTEMBER 2022

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001cg5l)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001cg5n)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001cgm3)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


TUE 09:00 Aled Hughes (m001cg0j)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001cg0l)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001cg0n)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001cg0q)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001cg0s)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Gwenllian Grigg yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m001cg0v)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Georgia Ruth (m001cg0x)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Dei Tomos (m001cg0z)
Sgyrsiau am Gymru, ei phobl a'i diwylliant, mewn fersiwn fyrrach o raglen nos Sul. A shortened edition of Dei's Sunday evening programme.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m001cjg9)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 28 SEPTEMBER 2022

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001cg11)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001cg13)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001cgm9)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


WED 09:00 Aled Hughes (m001cgmc)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001cgmf)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001cgmh)
Gwenllian Grigg

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Gwenllian Grigg sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001cgmk)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001cgmm)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dafydd Morgan yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Radio'r Cymry (m001cg3t)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m001cgmp)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Cofio (m0015kvl)
Bwyd a Diod

O'r Te Pregethwr i chicken nuggets a chips, John Hardy sydd yn ein tywys drwy archif Radio Cymru. Bwyd a diod sydd dan sylw yn y bennod hon.

Ymysg y pytiau o'r archif mae Winnie Young yn sôn am baratoi bwyd i'r plant yng Ngwersyll Llangrannog, Harold Rees yn trafod yr adar mae o wedi eu bwyta a Llestri y Welsh Tea Party sy'n cael sylw John Llywellyn Williams.


WED 22:00 Geraint Lloyd (m001cgmr)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 29 SEPTEMBER 2022

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001cgmt)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001cgmw)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001cgq6)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


THU 09:00 Aled Hughes (m001cgq8)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001cgqb)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001cgqd)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001cgqg)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001cgqj)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dafydd Morgan yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Cystadleu-iaith (m001cgql)
Rownd1: Rhaglen 4

Noel James sy'n cwrdd â dysgwyr o Gymru a thu hwnt, mewn cwis i bobl sy'n dysgu'r iaith.
Yn rhaglen ola'r rownd gyntaf, mae dysgwyr o’r Almaen, Pontypridd, Cwm Tawe a Chwm Nedd yn ymladd am y lle olaf yn ail rownd y gystadleuaeth.


THU 18:30 Huw Stephens (m001cgqn)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m001cg3h)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m001cgqq)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 30 SEPTEMBER 2022

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001cgqs)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001cgqv)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001cgh8)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001cghb)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m001cghd)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001cghg)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001cghj)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001cghl)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dafydd Morgan yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001cghn)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m001cghq)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001cghs)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Aled Hughes 09:00 MON (m001cg54)

Aled Hughes 09:00 TUE (m001cg0j)

Aled Hughes 09:00 WED (m001cgmc)

Aled Hughes 09:00 THU (m001cgq8)

Ambell i Gân 21:00 MON (m00113d3)

Ar Eich Cais 14:00 SUN (m001cg3k)

Beti a'i Phobol 13:00 SUN (m001cg3h)

Beti a'i Phobol 21:00 THU (m001cg3h)

Bore Cothi 11:00 MON (m001cg56)

Bore Cothi 11:00 TUE (m001cg0l)

Bore Cothi 11:00 WED (m001cgmf)

Bore Cothi 11:00 THU (m001cgqb)

Bore Cothi 11:00 FRI (m001cghd)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m001cg3f)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m001cg35)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m001cfyz)

Chwaraeon Radio Cymru 19:00 SUN (m001cg3w)

Cofio 21:00 WED (m0015kvl)

Cystadleu-iaith 18:00 THU (m001cgql)

Dei Tomos 17:05 SUN (m001cg3r)

Dei Tomos 21:00 TUE (m001cg0z)

Dros Ginio 13:00 MON (m001cg58)

Dros Ginio 13:00 TUE (m001cg0n)

Dros Ginio 13:00 WED (m001cgmh)

Dros Ginio 13:00 THU (m001cgqd)

Dros Ginio 13:00 FRI (m001cghg)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001cfz3)

Georgia Ruth 18:30 TUE (m001cg0x)

Geraint Lloyd 22:00 MON (m001cg5j)

Geraint Lloyd 22:00 TUE (m001cjg9)

Geraint Lloyd 22:00 WED (m001cgmr)

Geraint Lloyd 22:00 THU (m001cgqq)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001c72f)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001cfz5)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001cg40)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001cg5l)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001cg11)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001cgmt)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001cgqs)

Gwneud Bywyd yn Haws 18:00 TUE (m001cg0v)

Haf o Gerddoriaeth 10:00 SUN (m001cj9m)

Huw Stephens 18:30 THU (m001cgqn)

Hywel Gwynfryn 15:00 SUN (m001cg3m)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001cg5b)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001cg0q)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001cgmk)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001cgqg)

John Hardy 05:30 MON (m001cg42)

John Hardy 05:30 TUE (m001cg5n)

John Hardy 05:30 WED (m001cg13)

John Hardy 05:30 THU (m001cgmw)

John Hardy 05:30 FRI (m001cgqv)

John ac Alun 22:00 SUN (m001cg3y)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001cghn)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001cfz7)

Lisa Gwilym yn Cyflwyno... 18:30 WED (m001cgmp)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001cfz1)

Nos Wener Ffion Emyr 22:00 FRI (m001cghs)

Penwythnos Geth a Ger 20:00 FRI (m001cghq)

Post Prynhawn 17:00 MON (m001cg5d)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m001cg0s)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001cgmm)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001cgqj)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m001cghl)

Radio'r Cymry 18:30 SUN (m001cg3t)

Radio'r Cymry 18:00 WED (m001cg3t)

Rhys Mwyn 18:30 MON (m001cg5g)

Richard Rees 05:30 SAT (m001c72h)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001cg50)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001cg4g)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001cg52)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001cgm3)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001cgm9)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001cgq6)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001cgh8)

Stori Tic Toc 17:00 SUN (m001cg3p)

Swyn y Sul 11:20 SUN (m001cg39)

Troi'r Tir 18:00 MON (m001cg33)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001cghb)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001cfyv)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001cghj)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001cfyx)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m001cg3c)