The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 06 AUGUST 2022

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m0019slg)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m0019slj)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m0019x66)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Y Sioe Sadwrn (m0019x68)
Y cerddor Elis Derby yn dewis Caneuon Codi Calon, Clecs y 'Steddfod gan Trystan ap Owen, hel agtofion am 2003 a sylwebaethau'r wythnos gan Heledd Anna.


SAT 12:00 Eisteddfod Genedlaethol 2022 (m0019x6b)
O'r Maes

Sadwrn ola'r Steddfod!

Holl adloniant maes Eisteddfod Genedlaethol 2022 yng Ngheredigion, yng nghwmni Shân Cothi, Trystan Ellis-Morris, a Ffion Emyr.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001bd0g)
Abertawe v Blackburn Rovers

Abertawe v Blackburn Rovers yw'r brif sylwebaeth , a gawn ni hefyd glywed y diweddaraf o gemau Reading v Caerdydd, Casnewydd v Walsall a Wrecsam v Eastleigh.


SAT 17:30 Eisteddfod Genedlaethol 2022 (m0019x6b)
[Repeat of broadcast at 12:00 today]


SAT 18:00 Eisteddfod Genedlaethol 2022 (m0019zm7)
Miwsig y Maes

Rhys Mwyn yn cyflwyno rhai o'r uchafbwyntiau

Rhys Mwyn yn cyflwyno rhai o uchafbwyntiau cerddorol Eisteddfod Genedlaethol 2022. Rhys Mwyn presents music highlights from the 2022 National Eisteddfod.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m0019x6g)
Caryl Parry Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Caryl Parry Jones yn sedd Ffion Emyr. Yn cynnwys set byw o Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion wrth i Yws Gwynedd gloi y brifwyl ar Lwyfan y Maes.SUNDAY 07 AUGUST 2022

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m0019x6j)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m0019x6l)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m0019x8j)
Geraint Hardy

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Geraint Hardy.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m0019x71)
Gwawr Owen

Gwawr Owen yn cyflwyno detholiad o gerddoriaeth ar gyfer bore Sul. Music for Sunday morning, with Gwawr Owen.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m0019x73)
Criw y Gorlan

Oedfa o faes yr Eisteddfod yng nghwmni criw y Gorlan - Esyllt Roberts, Siwan Davies, Gwilym Tudur a Gruffydd Rhys Davies - yn arwain gan drafod y cwestiwn a yw Cristnogaeth yn fwy na dim ond traddodiad.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m0019x75)
Eisteddfod Genedlaethol Tregaron

John Roberts ar faes yr Eisteddfod yn trafod:-
Cerddi'r Goron gyda'r enillydd Esyllt Maelor
Cyfrol newydd Gareth Evans Jones - Mae Duw o'n tu
Hanes crefydd yng Ngheredigion gyda Dylan Iorwerth (Undodiaid) Gethin Evans (Crynwyr) a Wyn James (Daniel Rowland, William Williams Pantycelyn a Martin Lloyd Jones).

Ieuan Gwyllt a Thanymarian gyda Trystan Lewis
A iechyd meddwl pobl ifanc gyda Ffion Fairclough, Ffion Connick ac Ameer Davies Rana.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m0019x77)
Ifan Jones Evans

Y cyflwynydd a'r ffermwr Ifan Jones Evans sydd yn westai i Beti George. Presenter and farmer Ifan Jones Evans is Beti's guest.


SUN 14:00 Eisteddfod Genedlaethol 2022 (m0019x79)
Uchafbwyntiau Eisteddfod Genedlaethol 2022

Mae wedi bod yn wythnos brysur o gystadlu, cymdeithasu a mwynhau yn Nhregaron. Ac ar derfyn wythnos Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2022 Hywel Gwynfryn a Rhiannon Lewis sy'n edrych yn ôl ar rai o uchafbwyntiau'r ŵyl eleni.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m0019x6x)
Cyfraniad ein Archdderwyddon i`n hemynyddiaeth - rhaglen 2

Yn ystod mis ein Prifwyl, Christine James sy`n trafod cyfraniad ein harchdderwyddon i`n hemynyddiaeth.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m0019x7c)
Pêl Droed i Bawb

Dewch i wrando ar stori Gwen, oedd wrth ei bodd yn chwarae pêl-droed. Rhian Blythe sydd yn adrodd stori gan Carwyn Eckley.


SUN 17:05 Dei Tomos (m0019x7f)
Rhaglen arbennig yn dwyn i gof straeon am grwydriaid o Ynys Môn i Geredigion. Cawn glywed am Washi Bach o Ynys Môn ac eraill ar draws Cymru gyda chyfranwyr yn cynnwys Dewi Wyn Williams, Hedd Bleddyn, Goronwy Evans a Linor Roberts.


SUN 18:30 Coleg y Bobl a Bobl y Coleg (m0019x7h)
Graffiti cant oed, peiriant x ray cyntaf Cymru, llun o gyfreithwraig ifanc o'r Caribi, bathodyn carchar y bardd Gwenallt, promenad hir, hen westy a gwylanod.
Does ond un lle y gall Betsan Powys fod - sef Aberystwyth.

Yn y gyfres hon mae Betsan yn ymweld â'i hen Goleg ac yn clywed tipyn o'i hanes drwy gyfres o wrthrychau a sgyrsiau gyda staff y Brifysgol heddi.


SUN 19:00 Eisteddfod Genedlaethol 2022 (m0019x7k)
Cymanfa Ganu

Canu cynulleidfaol yn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2022. Congregational singing at the National Eisteddfod in Ceredigion, 2022.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m0019x7m)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m0019x7p)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 08 AUGUST 2022

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m0019x7r)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m0019x7t)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m0019x7w)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


MON 09:00 Aled Hughes (m0019x7y)
Caernarfon Celts!

Hanes Steffan a Jac o Clwb Pêl-Fasged Caernarfon, sydd wedi'w dewis i chwarae i dîm dan 14 oed Cymru.

Kathryn Whittey sy'n Fiolegydd Morol yn sôn am ei hymweliad diweddar â Tobago yn creu riffiau cwrel artiffisial, a thai pysgod allan o goncrit.

Sioned Wiliam sy'n trafod rhai o olygfeydd eiconig mewn cyfresi teledu.

Ffiona Jones sy'n gweithio i gynllun sy'n casglu a recordio atgofion a storiâu am safle Parc Yr Esgob yn Abergwili.


MON 11:00 Bore Cothi (m0019x80)
Penblwydd Hapus Annette Bryn Parri yn 60

Nia Lynn yn sgwrsio am gyfarwyddo cynhyrchiad newydd o "A Midsummer Night's Dream".

Munud i Feddwl efo Glenda Gardiner.

Sgwrs am bleserau a rhinweddau cadw rhandir efo Alun Jones.

Ac Annette Bryn Parri yn dathlu ei phenblwydd yn 60.


MON 13:00 Dros Ginio (m0019x82)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m0019x84)
Ifan a Tomos Bwlch yn yr Eisteddfod

Cyfle i glywed darnau o sgwrs rhwng Ifan a Tomos Bwlch recordiwyd ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron yr wythnos ddiwethaf.

Hefyd, Terwyn Davies sy'n crynhoi holl straeon yr wythnos yn Pobol y Cwm yn Clecs y Cwm.


MON 17:00 Post Prynhawn (m0019x86)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m0019x6v)
Lleisiau ardal yr Eisteddfod

Terwyn Davies sy'n cyflwyno'r rhaglen o faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron, gan sgwrsio gyda chantorion a ffermwyr lleol.

Sgwrs gydag Aled Lewis, perchennog y cae sydd wedi rhoi cartref i'r Eisteddfod yn Nhregaron eleni;

Hanes teulu Tynrhos, Pontrhydygroes - Crwys, Robyn Lyn a Dewi Siôn Evans, â'u cysylltiad â'r Eisteddfod ar hyd y blynyddoedd;

Rhodri Davies sydd yn mynd y tu ôl i'r llenni ar y ddrama 'Nôl i Nyth Cacwn', berfformiwyd ym Mhafiliwn Pontrhydfendigaid yn ystod wythnos yr Eisteddfod;

Llŷr Griffiths-Davies sydd â rhagolygon y tywydd am y mis i ddod, ac Aelod Seneddol Ceredigion, Ben Lake AS, sy'n adolygu'r wasg amaethyddol.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m0019x88)
Y Gwefrau

Wrth i ganeuon Y Gwefrau gael eu rhyddhau'n ddigidol, sgwrs efo'r gitarydd Siôn Lewis, ac atgofion Beca a Gwenllian o'r grwp o'r 90au.


MON 21:00 Stiwdio gyda Nia Roberts (m0012gh6)
Marion Eames

Ail-ddarllediad o fis Rhagfyr 2021, dyma raglen arbennig yn nodi canmlwyddiant ei geni, bywyd a gwaith yr awdures Marion Eames.

Ganwyd yr awdures ym Mhenbedw, bu’n astudio cerdd yn Llundain ac roedd yn un o sgriptwyr cyntaf Pobol y Cwm, ond daeth yn enwog fel un o awduron mwyaf cynhyrchiol Cymru. Heno bydd Nia yn olrhain hanes ei bywyd a‘i gyrfa, gan ymweld â’r lleoliadau oedd yn bwysig yn ei llyfrau, a sgwrsio efo rhai sydd wedi eu hudo gan yr hanes lliwgar a gyflwynir yn ei chyfrolau.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m0019x8b)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr, gyda Marc Griffiths yn cyflwyno yn lle Geraint. Music and chat on the late shift, with Marc Griffiths sitting in for Geraint Lloyd.TUESDAY 09 AUGUST 2022

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m0019x8d)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m0019x8g)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m0019xb1)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


TUE 09:00 Aled Hughes (m0019x9b)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m0019x9d)
Erin Pritchard yn sgwrsio am ennill gwobr harddwch yn Texas.

Dyfed Wyn Roberts yn cynnig Munud i Feddwl.

Hafwen Roberts yn hel atgofion am weitho yn siop Woolworths.

Cefin Roberts yn nodi hanner can mlynedd ers agoriad y sioe gerdd Jesus Christ Superstar yn y West End.


TUE 13:00 Dros Ginio (m0019x9g)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m0019x9j)
Lisa Angharad yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, gyda Lisa Angharad yn lle Ifan. Music and chat, plus a competition or two with Lisa Angharad sitting in for Ifan.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m0019x9l)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m0019x9n)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Georgia Ruth (m0019x9q)
Ifan Davies yn cyflwyno

Dewis eclectig o gerddoriaeth, gydag Ifan Davies yn cyflwyno yn lle Georgia. An eclectic selection of music, with Ifan Davies sitting in for Georgia.


TUE 21:00 Dei Tomos (m0019x9s)
Sgyrsiau am Gymru, ei phobl a'i diwylliant, mewn fersiwn fyrrach o raglen nos Sul. A shortened edition of Dei's Sunday evening programme.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m0019x9v)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr, gyda Marc Griffiths yn cyflwyno yn lle Geraint. Music and chat on the late shift, with Marc Griffiths sitting in for Geraint Lloyd.WEDNESDAY 10 AUGUST 2022

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m0019x9x)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m0019x9z)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m0019xck)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


WED 09:00 Aled Hughes (m0019xbz)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m0019xc1)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m0019xc3)
Alun Thomas

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Alun Thomas sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m0019xc5)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m0019xc7)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Coleg y Bobl a Bobl y Coleg (m0019x7h)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m0019xc9)
Elan Evans yn cyflwyno

Cerddoriaeth newydd Cymru, gydag Elan Evans yn cyflwyno yn lle Lisa. New Welsh music, with Elan Evans sitting in for Lisa.


WED 21:00 Merched y Chwyldro (m000lst4)
Cyfle i ddathlu cyfraniad merched i'r sîn bop yng Nghymru'r 60au a'r 70au. Y canu, y teithio, y ffasiwn a'r mwynhau - dyma raglen llawn atgofion a straeon, yn plethu sgwrs a chân.


WED 22:00 Geraint Lloyd (m0019xcc)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr, gyda Marc Griffiths yn cyflwyno yn lle Geraint. Music and chat on the late shift, with Marc Griffiths sitting in for Geraint Lloyd.THURSDAY 11 AUGUST 2022

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m0019xcf)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m0019xch)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m0019xb6)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


THU 09:00 Aled Hughes (m0019xb8)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m0019xbb)
Mari Grug yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Mari Grug yn cyflwyno yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Mari Grug sitting in for Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m0019xbd)
Cemlyn Davies

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Cemlyn Davies sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi.
Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m0019xbg)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m0019xbj)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Ni y Nawdegau (m0019xbl)
Ffilm a Theledu

Y gomediwraig Esyllt Sears sy'n edrych nôl ar uchafbwyntiau ac isafbwyntiau ffilm a theledu y nawdegau yng Nghymru. Mae'n clywed gan yr actor Richard Elis sut cafodd e rôl ar Eastenders (oedd yn denu wyth miliwn o wylwyr ar y pryd) trwy beidio a thrio yn rhy galed; Mali Ann Rees sy'n datgelu dylanwad ffilm anaddas ar ei gyrfa actio, a Matthew Glyn Jones sy'n hel atgofion am noson lansio S4C digidol yn Llundain, rhannu llun gyda seren Hollywood a chael ei ddyfynnu gan Huw Edwards. Yn ymuno yn yr hwyl mae'r cyflwynydd Ameer Davies-Rana sy'n trafod y ffilm Jurrassic Park gwreiddiol, ac mae Esyllt yn olrhain dylanwad arholiadau TGAU Cymraeg ar atgofion cenhedlaeth gyfan o ffilmiau Cymraeg y cyfnod - a chyrff rhai actorion hefyd.


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m0019xbn)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m0019x77)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m0019xbq)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr, gyda Marc Griffiths yn cyflwyno yn lle Geraint. Music and chat on the late shift, with Marc Griffiths sitting in for Geraint Lloyd.FRIDAY 12 AUGUST 2022

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m0019xbs)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m0019xbv)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m0019xff)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m0019xcp)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m0019xcr)
Mari Grug yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Mari Grug yn cyflwyno yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Mari Grug sitting in for Shân Cothi.


FRI 13:00 Dros Ginio (m0019xct)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m0019xcw)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m0019xcy)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m0019xd0)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m0019xd2)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m0019xd4)
Kristoffer Hughes yn cyflwyno

Kristoffer Hughes yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Kristoffer Hughes sitting in for Ffion.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Aled Hughes 09:00 MON (m0019x7y)

Aled Hughes 09:00 TUE (m0019x9b)

Aled Hughes 09:00 WED (m0019xbz)

Aled Hughes 09:00 THU (m0019xb8)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m0019x7m)

Beti a'i Phobol 13:00 SUN (m0019x77)

Beti a'i Phobol 21:00 THU (m0019x77)

Bore Cothi 11:00 MON (m0019x80)

Bore Cothi 11:00 TUE (m0019x9d)

Bore Cothi 11:00 WED (m0019xc1)

Bore Cothi 11:00 THU (m0019xbb)

Bore Cothi 11:00 FRI (m0019xcr)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m0019x75)

Byd Huw Stephens 18:30 THU (m0019xbn)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m0019x6x)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m001bd0g)

Coleg y Bobl a Bobl y Coleg 18:30 SUN (m0019x7h)

Coleg y Bobl a Bobl y Coleg 18:00 WED (m0019x7h)

Dei Tomos 17:05 SUN (m0019x7f)

Dei Tomos 21:00 TUE (m0019x9s)

Dros Ginio 13:00 MON (m0019x82)

Dros Ginio 13:00 TUE (m0019x9g)

Dros Ginio 13:00 WED (m0019xc3)

Dros Ginio 13:00 THU (m0019xbd)

Dros Ginio 13:00 FRI (m0019xct)

Eisteddfod Genedlaethol 2022 12:00 SAT (m0019x6b)

Eisteddfod Genedlaethol 2022 17:30 SAT (m0019x6b)

Eisteddfod Genedlaethol 2022 18:00 SAT (m0019zm7)

Eisteddfod Genedlaethol 2022 14:00 SUN (m0019x79)

Eisteddfod Genedlaethol 2022 19:00 SUN (m0019x7k)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m0019x6g)

Georgia Ruth 18:30 TUE (m0019x9q)

Geraint Lloyd 22:00 MON (m0019x8b)

Geraint Lloyd 22:00 TUE (m0019x9v)

Geraint Lloyd 22:00 WED (m0019xcc)

Geraint Lloyd 22:00 THU (m0019xbq)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m0019slg)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m0019x6j)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m0019x7r)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m0019x8d)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m0019x9x)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m0019xcf)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m0019xbs)

Gwneud Bywyd yn Haws 18:00 TUE (m0019x9n)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m0019x84)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m0019x9j)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m0019xc5)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m0019xbg)

John Hardy 05:30 MON (m0019x7t)

John Hardy 05:30 TUE (m0019x8g)

John Hardy 05:30 WED (m0019x9z)

John Hardy 05:30 THU (m0019xch)

John Hardy 05:30 FRI (m0019xbv)

John ac Alun 21:00 SUN (m0019x7p)

Lauren Moore 18:00 FRI (m0019xd0)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m0019x6l)

Lisa Gwilym yn Cyflwyno... 18:30 WED (m0019xc9)

Merched y Chwyldro 21:00 WED (m000lst4)

Ni y Nawdegau 18:00 THU (m0019xbl)

Nos Wener Ffion Emyr 22:00 FRI (m0019xd4)

Penwythnos Geth a Ger 20:00 FRI (m0019xd2)

Post Prynhawn 17:00 MON (m0019x86)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m0019x9l)

Post Prynhawn 17:00 WED (m0019xc7)

Post Prynhawn 17:00 THU (m0019xbj)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m0019xcy)

Recordiau Rhys Mwyn 18:30 MON (m0019x88)

Richard Rees 05:30 SAT (m0019slj)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m0019x66)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m0019x8j)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m0019x7w)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m0019xb1)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m0019xck)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m0019xb6)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m0019xff)

Stiwdio gyda Nia Roberts 21:00 MON (m0012gh6)

Stori Tic Toc 17:00 SUN (m0019x7c)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m0019x71)

Troi'r Tir 18:00 MON (m0019x6v)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m0019xcp)

Tudur Owen 14:00 FRI (m0019xcw)

Y Sioe Sadwrn 09:00 SAT (m0019x68)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m0019x73)