The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 16 JULY 2022

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m00195qq)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m00195qs)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m0019brq)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m00199f7)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m00199f9)
Y newyddiadurwraig Nest Jenkins sydd yn dewis Caneuon Codi Calon. Hel atgofion am y flwyddyn 1998, ac mae Trystan yn y stiwdio efo'i straeon a'i gwis cyflym.


SAT 14:00 Pnawn Sadwrn Catrin Angharad (m00199fc)
Cerddoriaeth a sgyrsiau i godi calon, gyda Catrin Angharad. Music and chat for Saturday afternoon.


SAT 15:30 Chwaraeon Radio Cymru (m00199ff)
De Affrica v Cymru

Sylwebaeth o gêm rygbi De Affrica v Cymru yn Cape Town fel rhan o Gyfres yr Haf. Commentary from South Africa v Wales in Cape Town.


SAT 18:20 Marc Griffiths (m00199fh)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m00199fk)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 17 JULY 2022

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m00199fm)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m00199fp)
Y Sioe Fawr

Ar drothwy'r Sioe Fawr yn Llanelwedd, Linda Griffiths sy'n rhoi sylw arbennig i gerddoriaeth sydd â chysylltiad ag amaeth a chefn gwlad. On the eve of the Royal Welsh Show, Linda Griffiths chooses some of her favourite Welsh songs related to agriculture and the countryside.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m0019bsk)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m0019d2b)
Gwawr Owen

Gwawr Owen yn cyflwyno detholiad o gerddoriaeth ar gyfer bore Sul. Music for Sunday morning, with Gwawr Owen.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m00199pd)
Oedfa sgwrs gyda Beryl Vaughan, Llanerfyl ar drothwy y Sioe Amaethyddol

Ar drothwy'r Sioe Amaethyddol yn Llanelwedd mae John Roberts yn sgwrsio gyda Beryl Vaughan, Llanerfyl, sydd yn un o brif stiwardiaid y sioe ac yn un o swyddogion y wasg ar y maes.

Yn y sgwrs y mae Beryl yn trafod cyflwr y ffydd yng Nghymru o'i gymharu â gwledydd fel De Samoa a Zambia, wedi iddi ymweld â hwy fel cynrychiolydd ar CWM (Y Cyngor Cenhadol Byd-eang). Ymhellach mae'n trafod agwedd y Cristion at amaeth ac am ofal am y cread ynghyd â'r problemau a'r pryderon y mae ffermwyr yn wynebu y dyddiau hyn. Yn anad dim y mae ei ffydd a'i gobaith yn amlwg iawn yn y sgwrs, y mae hefyd yn darllen o drydedd bennod ar ddeg I Corinthiaid.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m0019hbn)
Byd amaeth a'i bleser, ei gyfrifoldeb a'i bryderon

John Roberts yn trafod :-
Profedigaeth a'r angen i roi sylw i iechyd meddwl gyda Bethan Llwyd Jones a gollodd ei mab Twm Bryn drwy hunanladdiad lai na blwyddyn yn ôl;
Gwirfoddoli gyda'r elusen Tir Dewi sydd yn cynnig cymorth i ffermwyr yn wyneb problemau a phryder gyda Catrin Griffiths;
Sut y mae ffydd yn cymell ac ysbrydoli Aled Jones Llywydd NFU Cymru yn ei waith;
A Moliant y Maes yn y Sioe Amaethyddol yn Llanelwedd gyda Huw Dylan sydd yn cymryd rhan yno eleni.


SUN 13:00 Dai Llanilar - Y Dyn ei Hun (m000tvkf)
Dathlu cyfraniad Dai Jones i fywyd cefn gwlad ac i fyd darlledu. Celebrating Dai Jones' contribution to rural life and to broadcasting.


SUN 14:00 Cofio (m0019sn3)
Cefn Gwlad

Archif, atgof a chân yng nghwmni John Hardy, sydd heddiw'n mynd am dro yng nghefn gwlad. A visit to the Radio Cymru archive with John Hardy.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m00199pn)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m00199p5)
Y Cymun Bendigaid

Mae`n gyfnod arloesol yng Nghadeirlan Bangor wrth iddyn nhw sicrhau mwy o ddefnydd o`r Gymraeg ar gân yn ei gwasanaethau. Yn rhaglen heddiw rydym yn clywed gosodiad newydd sbon gan Gareth Glyn ar gyfer gwasanaeth y Cymun Bendigaid. Caiff y gwasanaeth hwn ei gynnal bob Sul o hyn ymlaen; yr unig un o`i fath yn gyfan gwbl yn y Gymraeg unrhyw le yn y byd. Gwyn L Williams sy`n cyflwyno.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m000yc63)
Sioned yn y Sied

Mae Sioned yn darganfod rhywbeth dieithr yn y sied ar waelod yr ardd, ond tybed beth yw e?


SUN 17:05 Dei Tomos (m00199ps)
Yn gwmni i Dei mae Jerry Hunter sydd yn trafod llyfrau Kate Roberts a'r feirniadaeth fod ei gwaith yn 'undonog' ac mae Gari Wyn yn tywys Dei o amgylch rhagor o fynwentydd Ynys Môn ac adrodd hanes rhai o'r enwogion sydd wedi eu claddu yno.

Hanes llongau yn cario gwrtaith giwana i Gymru yw testun Gareth Pritchard tra bod Elen Ifan yn manylu am ei hoff gerdd - am Gwm Rhymni.


SUN 18:30 Be Ddoth Gynta? (m00199py)
Be Ddoth Gynta?

Fel rhan o ddathliadau pen-blwydd Hywel Gwynfryn yn 80, Lisa Gwilym sy'n holi Hywel am y straeon sydd wedi ysbrydoli geiriau ei ganeuon fwyaf adnabyddus.

Pennod 2 - Golwg agosach ar y caneuon gan John ac Alun a Rhys Meirion, yn ogystal â chyfle i glywed hanes tu ôl i drac newydd sbon gyda Robat Arwyn.


SUN 19:00 Y Talwrn (m00199q2)
Dros yr Aber ac Aberhafren

Dros yr Aber ac Aberhafren yn cystadlu i fod yn bencampwyr Y Talwrn yn 2022. Teams of bards compete in Radio Cymru's annual poetry contest.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m00199q6)
Dewisiadau Dai

Rhifyn o'r archif, a oedd ychydig yn wahanol gyda Dai ei hun yn dewis y gerddoriaeth. An episode from the archives, where Dai himself chose the music.


SUN 21:00 John ac Alun (m00199qb)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 18 JULY 2022

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m00199qg)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m00199qm)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m0019bv3)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


MON 09:00 Aled Hughes (m00199kn)
Syrffio!

Sgwrs efo'r syrffiwr ymaddasol, Llywelyn Williams, o Fwlchtocyn;

Cyfle i ddod i adnabod Stephen Bale sydd ar restr fer Dysgwr y Flwyddyn;

Noriko Vernon yn trafod yryr arfer o roi ffrwythau drudfawr yn anrhegion yn Siapan;

Cerdd arbennig gan Aled Lewis Evans i nodi "Gorffen Haf".


MON 11:00 Bore Cothi (m00199kq)
Shân yn y Sioe Fawr

Ymunwch gyda Shân yn Llanelwedd ar ddiwrnod cynta'r Sioe Fawr. Join Shân in Builth Wells on the first day of the Royal Welsh Show.


MON 13:00 Dros Ginio (m00199kt)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m00199ky)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Marc Griffiths sy'n lle Ifan, ac yn sgwrsio gyda Rhys Meirion am Drac yr Wythnos, sef Fel Hyn am Byth gan Robat Arwyn a Hywel Gwynfryn;

Hefyd, mwy o Glecs y Cwm o Gwmderi gyda Terwyn Davies.


MON 17:00 Post Prynhawn (m00199l2)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Aled Huw yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m00199l6)
Edrych ymlaen at y Sioe Fawr

Terwyn Davies sy'n sgwrsio gyda phobl sy'n mynd i'r Sioe Fawr yn Llanelwedd eleni:

Elen Gwen a Bob Williams o Henllan ger Dinbych sy'n cystadlu gyda'i defaid Cheviot yn y sioe am y tro cyntaf;

Gruff Davies o gwmni peiriannau amaethyddol Gwili Jones sy'n sôn am fynd â stondin i'r sioe;

Hanes cwmni Môn ar Lwy gyda Helen Holland, sy'n gwerthu hufen iâ ar faes y sioe;

Hefyd, Glesni Phillips o Hybu Cig Cymru yn crynhoi'r diweddara' o'r martiau anifeiliaid, ac ar Ddydd Dai, Jenny Ogwen a Lyn Ebenezer sy'n cofio Dai Jones, Llanilar.


MON 18:30 Fy Achau Cymraeg (m001865n)
Mae Maggie Morgan wedi dysgu Cymraeg ac yn ymchwilio i’w hachau teuluol i holi pam y daeth y Gymraeg fel mamiaith i ben. Awn ar daith o Fro Morgannwg i’r cymoedd glo ac i ddociau Caerdydd yn y ganrif ddiwethaf wrth ddilyn hanes ei chyndeidiau. Daw hanes Cymru a’r Gymraeg yn fyw wrth iddi ddilyn ei hachau.


MON 19:00 Geraint Lloyd (m00199lb)
Sioe Frenhinol 2022: Dydd Llun

Ymunwch â Geraint ar grwydr yn Llanelwedd ar ddiwrnod cyntaf y Sioe Frenhinol. Geraint broadcasts from the Royal Welsh Show in Llanelwedd.


MON 21:00 Stiwdio gyda Nia Roberts (m001940k)
Y Celfyddydau Gweledol

Mae Nia yn cael cwmni tair merch sy’n ennill eu bywoliaeth ym myd y celfyddydau gweledol yng Nghymru, ond mae’r dair ar drywydd gwahanol iawn i’w gilydd ac yn llwyddo i greu gwaith sy’n apelio. Sut fywyd ydi bywyd fel artist tybed? Beth ydy'r pleserau? Beth ydi’r heriau? Dyna rai o’r cwestiynau mae Nia yn ofyn wrth ymweld â Lisa Eurgain Taylor, Rhiannon Gwyn a Manon Awst yn eu stiwdios.


MON 22:00 Recordiau Rhys Mwyn (m00199lg)
Cerddoriaeth Ddawns

Bethan Richards o'r grwp Diffiniad yn rhannu ei hoff ganeuon dawns Cymraeg; Gyda Primal Scream, Happy Mondays a Peter Hook yn perfformio'r wythnos yma yng Nghaerdydd, cyfle i glywed gan y gantores Rowetta.TUESDAY 19 JULY 2022

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m00199ll)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m00199lp)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m0019bv7)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


TUE 09:00 Aled Hughes (m0019b4d)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m0019b4l)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m0019b4s)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m0019b4z)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio gyda Marc Griffiths yn lle Ifan. Music and chat, with Marc Griffiths sitting in for Ifan.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m0019b55)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Aled Huw yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m00140sz)
Gemau Fideo

Hanna Hopwood a'i gwesteion yn trafod sut y mae cael dealltwriaeth o gemau fideo yn gwneud bywyd yn haws. Steffan Powell, gohebydd gemau fideo cyntaf y BBC sy'n trafod ei swydd newydd a chynnig cynghorion ar sut i gynnwys gemau fideo o fewn bywyd teuluol; ac Alex Humphreys sy'n cyflwyno pump peth dylse bawb ei wybod am gemau fideo.


TUE 18:30 Llyfr y Flwyddyn 2022 (m0019b5k)
Llyfr y Flwyddyn 2022. Spotlight on the Wales Book of the Year 2022.


TUE 19:00 Geraint Lloyd (m0019b5r)
Sioe Frenhinol 2022: Dydd Mawrth

Ymunwch â Geraint ar grwydr yn Llanelwedd ar ail ddiwrnod y Sioe Frenhinol. Geraint broadcasts from the Royal Welsh Show in Llanelwedd.


TUE 21:00 Dei Tomos (m0019b5y)
Dei Tomos

Sgyrsiau am Gymru, ei phobl a'i diwylliant, mewn fersiwn fyrrach o raglen nos Sul. A shortened edition of Dei's Sunday evening programme.


TUE 22:00 Georgia Ruth (m0019b65)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.WEDNESDAY 20 JULY 2022

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m0019b6c)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m0019b6j)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m0019bz0)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


WED 09:00 Aled Hughes (m0019bz2)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m0019bz4)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m0019bz6)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m0019bz8)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio gyda Marc Griffiths yn lle Ifan. Music and chat, with Marc Griffiths sitting in for Ifan.


WED 17:00 Post Prynhawn (m0019bzb)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Aled Huw yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Be Ddoth Gynta? (m00199py)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Llyfr y Flwyddyn 2022 (m0019bzd)
Llyfr y Flwyddyn 2022. Wales Book of the Year 2022.


WED 19:00 Geraint Lloyd (m0019bzg)
Sioe Frenhinol 2022: Dydd Mercher

Ymunwch â Geraint ar grwydr yn Llanelwedd ar drydydd diwrnod y Sioe Frenhinol. Geraint broadcasts from the Royal Welsh Show in Llanelwedd.


WED 21:00 Y Talwrn (m00199q2)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 22:00 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m0019bzj)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.THURSDAY 21 JULY 2022

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m0019bzl)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m0019bzn)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m0019c25)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


THU 09:00 Aled Hughes (m0019b01)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m0019b03)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m0019b05)
Alun Thomas

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Alun Thomas sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m0019b07)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio gyda Marc Griffiths yn lle Ifan. Music and chat, with Marc Griffiths sitting in for Ifan.


THU 17:00 Post Prynhawn (m0019b09)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Aled Huw yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Ar Blât (m0019b0c)
Ar Blât

Roy Noble

Beca Lyne-Pirkis sy’n trafod bwyd gyda rhai o wynebau cyfarwydd Cymru. Beca Lyne-Pirkis discusses food with some of Wales' familiar faces.


THU 18:30 Llyfr y Flwyddyn 2022 (m0019b0f)
Llyfr y Flwyddyn 2022. Spotlight on the Wales Book of the Year 2022.


THU 19:00 Y Gerddorfa (m0019b0j)
Prom: Dau Scheherazad

Georgia Ruth ac Alwyn Humphreys yn cyflwyno Prom y ddau Scheherazad yn Neuadd Albert gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a'r delynores Catrin Finch o dan arweiniad Ariane Matiakh. Cerddoriaeth gan Ravel, Rimsky-Korsakov and Sally Beamish.


THU 21:00 Geraint Lloyd (m0019b0l)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 22 JULY 2022

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m0019b0n)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m0019b0q)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m0019b7j)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Shelley a Rhydian (m0019b7l)
Shelley a Rhydian gyda digon o sgyrsiau, cerddoriaeth ac adloniant. Music, chat and entertainment with Shelley and Rhydian.


FRI 11:00 Bore Cothi (m0019b7n)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 13:00 Dros Ginio (m0019b7q)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m0019b7s)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m0019b7v)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Aled Huw yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m0019b7x)
Mirain Iwerydd yn cyflwyno

Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Mirain Iwerydd. Friday night music with Mirain Iwerydd.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m0019b7z)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m0019b81)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Aled Hughes 09:00 MON (m00199kn)

Aled Hughes 09:00 TUE (m0019b4d)

Aled Hughes 09:00 WED (m0019bz2)

Aled Hughes 09:00 THU (m0019b01)

Ar Blât 18:00 THU (m0019b0c)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m00199q6)

Be Ddoth Gynta? 18:30 SUN (m00199py)

Be Ddoth Gynta? 18:00 WED (m00199py)

Bore Cothi 11:00 MON (m00199kq)

Bore Cothi 11:00 TUE (m0019b4l)

Bore Cothi 11:00 WED (m0019bz4)

Bore Cothi 11:00 THU (m0019b03)

Bore Cothi 11:00 FRI (m0019b7n)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m0019hbn)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m00199p5)

Chwaraeon Radio Cymru 15:30 SAT (m00199ff)

Cofio 14:00 SUN (m0019sn3)

Dai Llanilar - Y Dyn ei Hun 13:00 SUN (m000tvkf)

Dei Tomos 17:05 SUN (m00199ps)

Dei Tomos 21:00 TUE (m0019b5y)

Dros Ginio 13:00 MON (m00199kt)

Dros Ginio 13:00 TUE (m0019b4s)

Dros Ginio 13:00 WED (m0019bz6)

Dros Ginio 13:00 THU (m0019b05)

Dros Ginio 13:00 FRI (m0019b7q)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m00199fk)

Fy Achau Cymraeg 18:30 MON (m001865n)

Georgia Ruth 22:00 TUE (m0019b65)

Geraint Lloyd 19:00 MON (m00199lb)

Geraint Lloyd 19:00 TUE (m0019b5r)

Geraint Lloyd 19:00 WED (m0019bzg)

Geraint Lloyd 21:00 THU (m0019b0l)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m00195qq)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m00199fm)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m00199qg)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m00199ll)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m0019b6c)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m0019bzl)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m0019b0n)

Gwneud Bywyd yn Haws 18:00 TUE (m00140sz)

Hywel Gwynfryn 15:00 SUN (m00199pn)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m00199ky)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m0019b4z)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m0019bz8)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m0019b07)

John Hardy 05:30 MON (m00199qm)

John Hardy 05:30 TUE (m00199lp)

John Hardy 05:30 WED (m0019b6j)

John Hardy 05:30 THU (m0019bzn)

John Hardy 05:30 FRI (m0019b0q)

John ac Alun 21:00 SUN (m00199qb)

Lauren Moore 18:00 FRI (m0019b7x)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m00199fp)

Lisa Gwilym yn Cyflwyno... 22:00 WED (m0019bzj)

Llyfr y Flwyddyn 2022 18:30 TUE (m0019b5k)

Llyfr y Flwyddyn 2022 18:30 WED (m0019bzd)

Llyfr y Flwyddyn 2022 18:30 THU (m0019b0f)

Marc Griffiths 18:20 SAT (m00199fh)

Nos Wener Ffion Emyr 22:00 FRI (m0019b81)

Penwythnos Geth a Ger 20:00 FRI (m0019b7z)

Pnawn Sadwrn Catrin Angharad 14:00 SAT (m00199fc)

Post Prynhawn 17:00 MON (m00199l2)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m0019b55)

Post Prynhawn 17:00 WED (m0019bzb)

Post Prynhawn 17:00 THU (m0019b09)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m0019b7v)

Recordiau Rhys Mwyn 22:00 MON (m00199lg)

Richard Rees 05:30 SAT (m00195qs)

Shelley a Rhydian 09:00 FRI (m0019b7l)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m0019brq)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m0019bsk)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m0019bv3)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m0019bv7)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m0019bz0)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m0019c25)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m0019b7j)

Stiwdio gyda Nia Roberts 21:00 MON (m001940k)

Stori Tic Toc 17:00 SUN (m000yc63)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m0019d2b)

Troi'r Tir 18:00 MON (m00199l6)

Tudur Owen 09:00 SAT (m00199f7)

Tudur Owen 14:00 FRI (m0019b7s)

Y Gerddorfa 19:00 THU (m0019b0j)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m00199f9)

Y Talwrn 19:00 SUN (m00199q2)

Y Talwrn 21:00 WED (m00199q2)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m00199pd)