The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 02 JULY 2022

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m0018rwv)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m0018rwx)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m0018y68)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m0018y40)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m0018y42)
Mr Phormula a Parti Ponty

Mr Phormula yn dewis Caneuon Codi Calon.;

Hel atgofion am y flwyddyn 1982;

A'r diweddara o Parti Ponty gan Lauren Moore.


SAT 14:00 Pnawn Sadwrn Catrin Angharad (m0018y44)
Cerddoriaeth a sgyrsiau i godi calon, gyda Catrin Angharad. Music and chat for Saturday afternoon.


SAT 15:30 Chwaraeon Radio Cymru (m0018y46)
De Affrica v Cymru

Sylwebaeth o gêm rygbi De Affrica v Cymru yn Pretoria fel rhan o Gyfres yr Haf. Commentary from South Africa v Wales in Pretoria.


SAT 18:20 Marc Griffiths (m0018y48)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m0018y4b)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 03 JULY 2022

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m0018y4d)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m0018y4g)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m0018y2c)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m0018y2h)
Gwawr Owen

Gwawr Owen yn cyflwyno detholiad o gerddoriaeth ar gyfer bore Sul. Music for Sunday morning, with Gwawr Owen.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m0018y2m)
Cass Meurig, Y Bala yn arwain oedfa ar drothwy Eisteddfod Ryngwladol Llangollen

Cass Meurig, Y Bala, yn arwain oedfa am le cerddoriaeth mewn addoliad gan ddefnyddio tair Salm: Salm o foliant, Salm galar a Salm yn mynegi cariad.

Mae'r gerddoriaeth yn cynnwys cân o fawl o Dde Affrica, gweddi o Ŵcrain a dwy gân o eiddo Cass Meurig, un wedi ei sylfaenu ar Salm a'r llall wedi ei hysbrydoli gan Ganiad Solomon.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m0018y2r)
Sgwrs gyda Meirion Morris

John Roberts yn holi Meirion Morris, Ysgrifenydd Cyffredinol Eglwys Bresbyteraidd Cymru ar ei ymddeoliad o'r swydd. Mae'n trafod ei waith a'i weledigaeth a'i obeithion ynghyd â phryder a siomedigaethau y swydd. Mae hefyd yn rhannu ei brofiad o or-bryder ac iselder a sut y mae ffydd wedi ei gynorthwyo.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m0018xpm)
Meirion Jones

Yr artist Meirion Jones yw gwestai Beti ai Phobol. Cafodd ei fagu yn Aberteifi a bu'n cyd weithio mewn stiwdio gyda'i Dad, y diweddar Aneurin Jones.

Astudiodd Lefel A mewn Arlunio, Hanes a Cymraeg. Yna aeth i Goleg Celf Dyfed Caerfyrddin i astudio Celf am ddwy flynedd a dysgu llawer.

Aeth Meirion ymlaen wedyn i astudio Cwrs Cyfathebu yn y Coleg Normal Bangor cyn mynd yn athro am 10 mlynedd, yn dysgu yn Abergwaun.

Yna cyrhaeddodd bwynt yn ei fywyd naill ai ei fod yn aros yn y proffesiwn hyd nes y byddai’n ymddeol, neu ei fod yn torri hynny yn ei flas a gwireddu breuddwyd a byw fel artist o achos doedd o ddim y credu na fyddai wedi gallu maddau iddo fo ei hun tasa fo ddim.
Roedd yn byw gartref o hyd a treuliodd y 10 mlynedd nesaf yn y stiwdio efo’i Dad. Roedd gan Meirion berthynas arbennig o glos efo’i Dad, medda fo. Dysgodd lawer iawn ganddo. Roedd hi’n berthynas symbiotig- roedd y ddau angen ei gilydd. Pan fu farw ei Dad, prynodd Joanna ag yntau 'small holding' tu allan i Abereifi. Dyma droi y beudy yno yn stiwdio ar gyfer y ddau.

Cyfarfu Meirion Joanna yn Eisteddfod Abertawe ac mae hithau’n arlunydd llawn amser hefyd. Priodwyd y ddau yn 2013. Yn ddiddorol dydy Meirion erioed wedi arlunio ar ben ei hun, Roedd hefo’i Dad o’r blaen a bellach mae rhannu stiwdio efo Joanna.

Mae’r byd mytholegol a chwedlonol o ddiddordeb mawr i Meirion. Cawn glywed hanes Chwedl Llyn y Fan fach. Mae’r chwedl hon wedi ei hudo drwy ei fywyd.


SUN 14:00 Cofio (m0018y2w)
Argyfwng!

Ymysg y clipiau yr wythnos hon mae -

Tom Jones ac argyfwng y ddafad ym 1978;

John Ifans a hanes y bom yn Aintree ym 1997;

Ann Bumphrey a fuodd yn gwasanaethu yn ystod y Rhyfel Byd Cynta;

A Rhodri Ogwen yn sgwrsio am yr argyfwng o gael ei enwi ar flaen un o bapurau newydd y penwythnos.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m0018y30)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m0018y34)
Cymanfa Eglwysi Cymraeg canol Llundain: Rhan 2

Rhys ab Owen yn cyflwyno detholaid o emynau o Gymanfa Eglwysi Cymraeg canol Llundain. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m0018y38)
Y Trip

Dewch i wrando ar stori am Lora a’i Mam yn mynd am drip i Lundain. Rhian Blythe sy'n adrodd stori gan Casia Wiliam.


SUN 17:05 Dei Tomos (m0018y3c)
Yn gwmni i Dei mae Ceridwen Lloyd Morgan sy'n trafod delweddau gweledol mewn llawysgrifau Cymreig o'r Oesoedd Canol tra bod Gari Wyn yn adrodd hanes Syr William Thomas, perchennog cwmni llongau o Ynys Môn.

Pwnc Dewi Alter yw agwedd dau o lenorion Cymru y ddeunawfed ganrif tuag at y beirdd ac mae Angharad Tomos yn dweud hanes ei thaid ar daith feics go arbennig o gwmpas Iwerddon.


SUN 18:30 ABC y Geiriadur (m0018y3f)
O-Y

Taith drwy’r wyddor yng nghwmni Ifor ap Glyn i ddathlu canmlwyddiant Geiriadur y Brifysgol - geiriadur mwyaf Cymru. Dysgwn fwy am rai o’r geiriau hynod sydd ynddo, sut y cawson nhw eu hel at ei gilydd yn y lle cyntaf, a sut mae gwaith y geiriadur yn parhau.

Yn y rhaglen hon fe awn ni o O – Y, gyda Myrddin ap Dafydd a Manon Steffan.


SUN 19:00 Y Talwrn (m0018y3h)
Crannog a Tir Iarll

Crannog a Tir Iarll yn cystadlu i fod yn bencampwyr Y Talwrn yn 2022. Two teams of bards compete in Radio Cymru's annual poetry contest.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m0018y3k)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m0018y3m)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 04 JULY 2022

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m0018y3p)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m0018y3r)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m0018y7w)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


MON 09:00 Aled Hughes (m0018y24)
Dehongli menywod hanesyddol mewn ffilmiau

Hanes partneriaeth rhwng Casi Wyn a Sinffonia Cymru;

Sgwrs o’r archif o 2019 yn sgil cynydd ym mhoblogrwydd y ciwb Rubik efo Wil o Ynys Môn a'r mathemategydd Tirion Roberts;

Sharon Morgan sy'n dehongli menywod hanesyddol mewn ffilm;

Ac mae Karl Davies yn ymuno am sgwrs wrth iddo ddychwelyd i Gymru o Tsieina.


MON 11:00 Bore Cothi (m0018y26)
Meithrinfa Orau Cymru

Sgwrs efo Emma Haf Healy sydd newydd ennill gwobr Meithrinfa Orau Cymru;

Munud i Feddwl yng nghwmni Mari Emlyn;

Rhian Cadwalader yn trafod ei nofel newydd "Dathlu";

A sgwrs efo Catrin Rees am ei gwaith fel gweinydd.


MON 13:00 Dros Ginio (m0018y28)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m0018y2d)
Catrin Angharad yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, gyda Catrin Angharad yn cyflwyno yn lle Ifan. Music and chat with Catrin Angharad sitting in for Ifan.


MON 17:00 Post Prynhawn (m0018y2j)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m0018y2n)
Hanes Sion Owens y cyfrifydd mart o'r Rhewl ger Rhuthun sydd hefyd yn gweithio ym myd llysiau a blodau.

I nodi Wythnos Cenedlaethol Y Gof, cawn sgwrs gyda'r gof o Solfach, Jamie Barnes.

Sgwrs gyda'r ffermwr ifanc, Gwion Thomas o Foncath sydd yn hoff o ffilmio golygfeydd amaethyddol o'r awyr.

Hefyd, y prisiau a'r newyddion diweddaraf o'r sector laeth gyda Richard Davies.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m0018y2s)
Atgofion Gigs Dyffryn Conwy

Atgofion Bryn Tomos o drefnu gigs yn Nyffryn Conwy. Bryn Tomos' memories of organising gigs in the Conwy Valley.


MON 21:00 Stiwdio gyda Nia Roberts (m0018y2x)
Phyllis Kinney yn 100 oed

Ymunwch gyda Nia Roberts am awr fyw a bywiog o drin a thrafod y celfyddydau, yng Nghymru a thu hwnt.

 ninnau ar drothwy Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen, yng nghwmni’r cerddor, yr hyfforddwr llais a’r arweinydd Brian Hughes, cawn drafod sain unigryw y corau sydd wedi serenu yno ar hyd y blynyddoedd.

Mae’n gyfnod Proms Cymru hefyd, a'u sylfaenydd, Owain Arwel Hughes, sydd yn galw heibio i sgwrsio am yr arlwy eleni yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd.

Mae Manon Wyn Williams wedi bod yn trychu i weld beth fydd yn mynd â’i bryd hi'n gelfyddydol ym mis Gorffennaf.

 heddiw, yn Aberystwyth, mae Phyllis Kinney yn dathlu penblwydd arbennig yn 100 oed. Mae Nia yn cael cwmni, Eluned Evans, merch Phyllis, i sgwrsio am y dylanwadau cerddorol cynnar ym mywyd ei Mham pan oedd yn ifanc yn yr UDA, tra mae Rhidian Griffiths a Gwenan Gibbard yn dathlu cyfraniad Phyllis Kinney i’n diwylliant gwerin.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m0018y32)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 05 JULY 2022

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m0018y35)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m0018y39)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m0018y8x)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


TUE 09:00 Aled Hughes (m0018x86)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m0018x88)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m0018x8b)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m0018x8d)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m0018x8g)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m0018x8j)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Georgia Ruth (m0018x8l)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Dei Tomos (m0018x8n)
Sgyrsiau am Gymru, ei phobl a'i diwylliant, mewn fersiwn fyrrach o raglen nos Sul. A shortened edition of Dei's Sunday evening programme.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m0018x8q)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 06 JULY 2022

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m0018x8s)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m0018x8v)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m0018ycr)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


WED 09:00 Aled Hughes (m0018y9m)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m0018y9p)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m0018y9r)
Bethan Rhys Roberts

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Bethan Rhys Roberts sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m0018y9t)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m0018y9w)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 ABC y Geiriadur (m0018y3f)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m0018y9y)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Y Talwrn (m0018y3h)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m0018yb0)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 07 JULY 2022

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m0018yb2)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m0018yb4)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m0018yk6)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


THU 09:00 Aled Hughes (m0018xp5)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m0018xp7)
Heledd Cynwal yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Heledd Cynwal yn cyflwyno yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Heledd Cynwal sitting in for Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m0018xp9)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m0018xpc)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m0018xpf)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Hawl i Holi (m0018xph)
Trafodaeth gyfoes ar bynciau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, gyda Dewi Llwyd yn cyflwyno. Topical discussion on local, national and international issues.


THU 19:00 Byd Huw Stephens (m0018xpk)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m0018xpm)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m0018xpp)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 08 JULY 2022

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m0018xpr)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m0018xpt)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m0018xgz)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m0018x9p)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m0018x9r)
Heledd Cynwal yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Heledd Cynwal yn cyflwyno yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Heledd Cynwal sitting in for Shân Cothi.


FRI 13:00 Dros Ginio (m0018x9t)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m0018x9w)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m0018x9y)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m0018xb0)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m0018xb2)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m0018xb4)
Zowie Williams yn cyflwyno

Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

ABC y Geiriadur 18:30 SUN (m0018y3f)

ABC y Geiriadur 18:00 WED (m0018y3f)

Aled Hughes 09:00 MON (m0018y24)

Aled Hughes 09:00 TUE (m0018x86)

Aled Hughes 09:00 WED (m0018y9m)

Aled Hughes 09:00 THU (m0018xp5)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m0018y3k)

Beti a'i Phobol 13:00 SUN (m0018xpm)

Beti a'i Phobol 21:00 THU (m0018xpm)

Bore Cothi 11:00 MON (m0018y26)

Bore Cothi 11:00 TUE (m0018x88)

Bore Cothi 11:00 WED (m0018y9p)

Bore Cothi 11:00 THU (m0018xp7)

Bore Cothi 11:00 FRI (m0018x9r)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m0018y2r)

Byd Huw Stephens 19:00 THU (m0018xpk)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m0018y34)

Chwaraeon Radio Cymru 15:30 SAT (m0018y46)

Cofio 14:00 SUN (m0018y2w)

Dei Tomos 17:05 SUN (m0018y3c)

Dei Tomos 21:00 TUE (m0018x8n)

Dros Ginio 13:00 MON (m0018y28)

Dros Ginio 13:00 TUE (m0018x8b)

Dros Ginio 13:00 WED (m0018y9r)

Dros Ginio 13:00 THU (m0018xp9)

Dros Ginio 13:00 FRI (m0018x9t)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m0018y4b)

Georgia Ruth 18:30 TUE (m0018x8l)

Geraint Lloyd 22:00 MON (m0018y32)

Geraint Lloyd 22:00 TUE (m0018x8q)

Geraint Lloyd 22:00 WED (m0018yb0)

Geraint Lloyd 22:00 THU (m0018xpp)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m0018rwv)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m0018y4d)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m0018y3p)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m0018y35)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m0018x8s)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m0018yb2)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m0018xpr)

Gwneud Bywyd yn Haws 18:00 TUE (m0018x8j)

Hawl i Holi 18:00 THU (m0018xph)

Hywel Gwynfryn 15:00 SUN (m0018y30)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m0018y2d)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m0018x8d)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m0018y9t)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m0018xpc)

John Hardy 05:30 MON (m0018y3r)

John Hardy 05:30 TUE (m0018y39)

John Hardy 05:30 WED (m0018x8v)

John Hardy 05:30 THU (m0018yb4)

John Hardy 05:30 FRI (m0018xpt)

John ac Alun 21:00 SUN (m0018y3m)

Lauren Moore 18:00 FRI (m0018xb0)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m0018y4g)

Lisa Gwilym yn Cyflwyno... 18:30 WED (m0018y9y)

Marc Griffiths 18:20 SAT (m0018y48)

Nos Wener Ffion Emyr 22:00 FRI (m0018xb4)

Penwythnos Geth a Ger 20:00 FRI (m0018xb2)

Pnawn Sadwrn Catrin Angharad 14:00 SAT (m0018y44)

Post Prynhawn 17:00 MON (m0018y2j)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m0018x8g)

Post Prynhawn 17:00 WED (m0018y9w)

Post Prynhawn 17:00 THU (m0018xpf)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m0018x9y)

Recordiau Rhys Mwyn 18:30 MON (m0018y2s)

Richard Rees 05:30 SAT (m0018rwx)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m0018y68)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m0018y2c)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m0018y7w)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m0018y8x)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m0018ycr)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m0018yk6)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m0018xgz)

Stiwdio gyda Nia Roberts 21:00 MON (m0018y2x)

Stori Tic Toc 17:00 SUN (m0018y38)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m0018y2h)

Troi'r Tir 18:00 MON (m0018y2n)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m0018x9p)

Tudur Owen 09:00 SAT (m0018y40)

Tudur Owen 14:00 FRI (m0018x9w)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m0018y42)

Y Talwrn 19:00 SUN (m0018y3h)

Y Talwrn 21:00 WED (m0018y3h)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m0018y2m)