The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 25 JUNE 2022

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m0018gz4)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m0018gz8)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m0018pt9)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m0018psv)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m0018psx)
Y gyflwynwraig Tanwen Cray yn dewis Caneuon Codi Calon.

Sgwrs efo Trystan ap Owen yn fyw o Glastonbury, a hel atgofion am y flwyddyn 1993.


SAT 14:00 Pnawn Sadwrn Catrin Angharad (m0018psz)
Cerddoriaeth a sgyrsiau i godi calon, gyda Catrin Angharad. Music and chat for Saturday afternoon.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m0018pt1)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m0018pt3)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 26 JUNE 2022

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m0018pt5)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m0018pt7)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m0018ptk)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Haf o Gerddoriaeth (m0018zng)
Tafwyl: Yws Gwynedd

Uchafbwyntiau gigs rhai o wyliau Haf 2022. Highlights from some of summer 2022's festivals.


SUN 10:50 Haf o Gerddoriaeth (m0018znj)
Tafwyl: Eädyth

Uchafbwyntiau gigs rhai o wyliau Haf 2022. Highlights from some of summer 2022's festivals.


SUN 11:10 Haf o Gerddoriaeth (m0018znl)
Tafwyl: Adwaith

Uchafbwyntiau gigs rhai o wyliau Haf 2022. Highlights from some of summer 2022's festivals.


SUN 11:45 Haf o Gerddoriaeth (m0018znn)
Tafwyl: Gwilym

Uchafbwyntiau gigs rhai o wyliau Haf 2022. Highlights from some of summer 2022's festivals.


SUN 12:15 Yr Oedfa (m0018ptp)
Densil Morgan, Llanbedr Pont Steffan

Gwasanaeth ar derfyn cynhadledd Undeb Bedyddwyr Cymru dan ofal eu llywydd Densil Morgan. Mae'r oedfa yn trafod tair elfen sydd yn clymu aelodau'r Undeb (ac aelodau eglwysi eraill) ynghyd sef eu cred yn Iesu fel Duw-ddyn, eu bedydd a'u hymroddiad i rannu'r newyddion da gydag eraill. Ceir darlleniad o lythyr Paul at yr Effesiaid gan Rhiannon Lewis ac arweinir mewn gweddi gan Janet Evans.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m0018ptr)
Soar y Mynydd yn dathlu 200

John Roberts yn trafod :-
Soar y Mynydd yn dathlu 200 mlynedd gyda Lynwen Hughes a D. Ben Rees
Pwysigrwydd ordeiniad gyda Sion Brynach
Cyfeiriadau newydd i'r eglwys gyda Judith Morris (ar ddiwedd cynhadledd Undeb y Bedyddwyr) a Sion Rhys Evans is-ddeon Eglwys Gadeiriol Bangor (wedi cyhwfan baner Pride uwchben yr eglwys)
A chyfle i glywed rhan o osodiad newydd y Cymun Sanctaidd gan Gareth Glyn.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m000ktcr)
Aled Roberts

Cyfle i glywed sgwrs o 2020 gyda'r diweddar Aled Roberts, fu'n Gomisiynydd y Gymraeg. O hanes ei fagwraeth yn Rhosllannerchrugog, i'w waith fel cyfreithiwr cyn cael ei ddewis yn Aelod Cynulliad dros Ogledd Cymru.


SUN 14:00 Cofio (m0018ptt)
Priodasau

Ymysg y clipiau mae:

Arferion cyn priodi o raglen Gwin y Gorffennol a ddarlledwyd ym 1977;

Nia Glyn Pari a William John Oliver enillodd gystadleuaeth 'Bride of the Year' rhaglen 'The Clothes Show' ym 1989;

John Owen Emlyn Roberts sy'n sôn am briodi dramor a hynny yng nghwmni Dewi Llwyd ym 1995

a Brenin Edward yr Wythfed yn cyhoeddi ar Ragfyr yr 11eg 1936 ei fod yn ildio'r Goron er mwyn cael priodi Wallis Simpson.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m0018ptw)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m0018pty)
Cymanfa Eglwysi Cymraeg canol Llundain: Rhan 1

Rob Nicholls yn cyflwyno detholaid o emynau o Gymanfa Eglwysi Cymraeg canol Llundain. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m000xkwc)
Dafydd yn mynd am dro

Mae Dafydd wrth ei fodd gyda’i gymdogion i gyd, ac am drefnu syrpreis bendigedig iddyn nhw.


SUN 17:05 Dei Tomos (m0018pv0)
Mewn ymweliad â Thŷ Mawr Wybrnant mae Dei yn cael cwmni Eryl Owain, awdur llyfr newydd ar hanes cyfieithydd y Beibl, yr esgob William Morgan.

Mae Angharad Tomos yn trafod cyfieithiad arall, sef hanes taith Gwyddel anturus o gwmpas Cymru tra bod y darlithydd Gwilym Owen yn sgwrsio am fonheddwr o Ogledd Cymru, oedd yn cydoesi â Harri'r Wythfed, oedd hefyd yn briod mwy nag unwaith.

Ac mae Llyr Titus yn trafod ei 'nofelig' newydd - Pridd.


SUN 18:30 ABC y Geiriadur (m0018rwn)
G – N

Taith drwy’r wyddor yng nghwmni Ifor ap Glyn i ddathlu canmlwyddiant Geiriadur y Brifysgol - geiriadur mwyaf Cymru. Dysgwn fwy am rai o’r geiriau hynod sydd ynddo, sut y cawson nhw eu hel at ei gilydd yn y lle cyntaf, a sut mae gwaith y geiriadur yn parhau.

Yn y rhaglen hon fe awn ni o G - N, gyda Mari George a Geraint Lovgreen.


SUN 19:00 Y Talwrn (m0018pv4)
Y Cwps a'r Ffoaduriaid

Y Cwps a'r Ffoaduriaid yn cystadlu i fod yn bencampwyr Y Talwrn yn 2022. Two teams of bards compete in Radio Cymru's annual poetry contest.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m0018pv6)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m0018pv8)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 27 JUNE 2022

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m0018pvb)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m0018pvd)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m0018q23)
Lauren Moore

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lauren Moore. Music and entertainment breakfast show with Lauren Moore.


MON 09:00 Aled Hughes (m0018q0y)
25 Mlynedd ers rhyddau llyfr cynta Harry Potter!

Wrth i ni nodi 25 mlynedd ers rhyddhau llyfr cynta Harry Potter, Francesca Sciarillo fydd yn ymuno gyda Aled am sgwrs;

Cyfrinachau a pa fath o rei da ni'n dueddol o'u cadw gan eraill fydd yn mynd a sylw Cynog Prys;

Wrth i hen ffordd Rufeinig ddod i'r fei yn Sir Benfro, Tomos Jones fydd yn trafod arwyddocad y darganfyddiad,

A beth ydi pwrpas chwarae? Dyna'r pwnc sydd dan sylw yn y bennod ddiweddara o'r Podlediad Am Blant. Dr Margiad Williams fydd yma i drafod.


MON 11:00 Bore Cothi (m0018q10)
Sylw i ffim Elvis

Lowri Cooke sy'n adolygu'r ffilmiau Elvis a Jurassic World.

Munud i Feddwl yng nghwmni Beth Jones.

Beth yw'r ffordd orau o ymarfer corff yn y gwres? Rae Carpenter sydd â’r ateb.

A sgwrs gyda Al Parr, un o ddigrifwyr Noson Gomedi Cwiar sy'n digwydd heno yng Nghaerdydd.


MON 13:00 Dros Ginio (m0018q12)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m0018q14)
Joseff Owen o'r Cledrau yw gwestai Ifan, i sôn am Drac yr Wythnos, sef Os Oes Cymaint o Drwbwl.

Hefyd mwy o Glecs y Cwm o Gwmderi yng nghwmni Terwyn Davies.


MON 17:00 Post Prynhawn (m0018q16)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m0018pwc)
Siop Fferm newydd yn Llandudno

Emyr Owen sy'n sgwrsio am ei siop fferm newydd yn ardal Llandudno sydd wedi agor ei drysau am y tro cyntaf eleni, ac sy'n gwerthu pob math o gynnyrch gwahanol.

Hanes cwmni Charlotte Jones, Cwt Gafr, sy'n gwneud sebon â llaw gan ddefnyddio llaeth geifr yn ardal Pwllheli;

Elwyn Hughes o Benegoes sy'n hel atgofion am ei ddyddiau cneifio;

y prisiau diweddaraf o'r martiau anifeiliaid gyda John Richards o Hybu Cig Cymru; a'r gyfreithwraig Awel Mai Hughes sy'n adolygu'r wasg amaethyddol.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m0018q18)
Ffilm ddogfen George Michael

Llinos Lee yn trafod y ffilm "George Michael : Freedom Uncut". Llinos Lee discusses the documentary ,"George Michael: Freedom Uncut".


MON 21:00 Stiwdio gyda Nia Roberts (m0018q1b)
Theatr Bara Caws ac Oriel Môn

Ymunwch gyda Nia Roberts am awr fywiog o drin a thrafod y celfyddydau, yng Nghymru a thu hwnt.

Yn y rhaglen arbennig yma mae Nia yn camu i fyd y theatr ac yn cyflwyno'r rhaglen o ganolfan Theatr Bara Caws yng Nghaernarfon gan fod y cwmni ar drothwy cynhyrchiad o ddramâu byrion newydd sbon gan Aled Jones Williams o'r enw 'Lleisiau’, a hynny gyda rhai o actorion mwyaf adnabyddus Cymru yn eu perfformio ar lwyfan bach Theatr Bara Caws ddechrau Gorffennaf sef, John Ogwen a Maureen Rhys, Dyfan Roberts, Cefin Roberts a Valmai Jones.

Mae y rhaglen hefyd yn ymweld ag Oriel Môn yn Llangefni, lle mae Elinor Gwynn yn cael cwmni’r artist Sioned Glyn â’i harddangosfa newydd sbon hithau yn yr Oriel Gelf yno.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m0018q1d)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 28 JUNE 2022

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m0018q1g)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m0018q1j)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m0018pzp)
Lauren Moore

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lauren Moore. Music and entertainment breakfast show with Lauren Moore.


TUE 09:00 Aled Hughes (m0018pyl)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m0018pyq)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m0018pyv)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m0018pyz)
Ken Hughes yn Rhoi'r Byd yn ei Le

Ken Hughes o Bentrefelin ger Criccieth yw gwestai, ac yn Rhoi'r Byd yn ei Le.

Hefyd, pwy fydd Top Dog y dydd yng Nghwis Mawr y Prynhawn?


TUE 17:00 Post Prynhawn (m0018pz3)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m0018pz6)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Georgia Ruth (m0018pzb)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Dei Tomos (m0018pzf)
Sgyrsiau am Gymru, ei phobl a'i diwylliant, mewn fersiwn fyrrach o raglen nos Sul. A shortened edition of Dei's Sunday evening programme.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m0018pzh)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 29 JUNE 2022

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m0018pzk)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m0018pzm)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m0018qrr)
Lauren Moore

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lauren Moore. Music and entertainment breakfast show with Lauren Moore.


WED 09:00 Aled Hughes (m0018qq4)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m0018rws)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m0018qq6)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m0018qq8)
Mae Ifan yn herio Dyfed Davies o Frynberian i geisio 'nabod sŵn y peiriant amaethyddol yn 'Cnoi Cil';

A Gwennan Evans sy'n dewis straeon yr wythnos ar wefan ac app BBC Cymru Fyw.


WED 17:00 Post Prynhawn (m0018qqb)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 ABC y Geiriadur (m0018rwn)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m0018qqd)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Y Talwrn (m0018pv4)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m0018qqg)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 30 JUNE 2022

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m0019561)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m0018qqj)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m0018q5s)
Lauren Moore

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lauren Moore. Music and entertainment breakfast show with Lauren Moore.


THU 09:00 Aled Hughes (m0018q5v)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m0018q5x)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m0018q5z)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m0018q61)
Heledd Roberts sy'n dewis ei hoff straeon o'r gwefannau cymdeithasol yr wythnos hon. Heledd Roberts selects her favourite stories from the social media sites.


THU 17:00 Post Prynhawn (m0018q63)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Ar Blât (m0018q65)
Series 1

30/06/2022

Beca Lyne-Pirkis sy’n trafod bwyd gyda rhai o wynebau cyfarwydd Cymru. Beca Lyne-Pirkis discusses food with some of Wales' familiar faces.


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m0018q68)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m000ktcr)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m0018q6b)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 01 JULY 2022

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m0018q6d)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m0018q6g)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m0018q97)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Miwsig y Siarter Iaith (m0018q99)
Awr o gerddoriaeth gyfoes Gymraeg i gyd-fynd â'r Siarter Iaith. Yn wrando perffaith adref, mewn clybiau a chymdeithasau, aelwydydd ac ysgolion. An hour of Welsh contemporary music.


FRI 10:00 Trystan ac Emma (m0018q9c)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m0018q9f)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 13:00 Dros Ginio (m0018q9h)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m0018q9k)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m0018q9m)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m0018q9p)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m0018q9r)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m0018q9t)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

ABC y Geiriadur 18:30 SUN (m0018rwn)

ABC y Geiriadur 18:00 WED (m0018rwn)

Aled Hughes 09:00 MON (m0018q0y)

Aled Hughes 09:00 TUE (m0018pyl)

Aled Hughes 09:00 WED (m0018qq4)

Aled Hughes 09:00 THU (m0018q5v)

Ar Blât 18:00 THU (m0018q65)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m0018pv6)

Beti a'i Phobol 13:00 SUN (m000ktcr)

Beti a'i Phobol 21:00 THU (m000ktcr)

Bore Cothi 11:00 MON (m0018q10)

Bore Cothi 11:00 TUE (m0018pyq)

Bore Cothi 11:00 WED (m0018rws)

Bore Cothi 11:00 THU (m0018q5x)

Bore Cothi 11:00 FRI (m0018q9f)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m0018ptr)

Byd Huw Stephens 18:30 THU (m0018q68)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m0018pty)

Cofio 14:00 SUN (m0018ptt)

Dei Tomos 17:05 SUN (m0018pv0)

Dei Tomos 21:00 TUE (m0018pzf)

Dros Ginio 13:00 MON (m0018q12)

Dros Ginio 13:00 TUE (m0018pyv)

Dros Ginio 13:00 WED (m0018qq6)

Dros Ginio 13:00 THU (m0018q5z)

Dros Ginio 13:00 FRI (m0018q9h)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m0018pt3)

Georgia Ruth 18:30 TUE (m0018pzb)

Geraint Lloyd 22:00 MON (m0018q1d)

Geraint Lloyd 22:00 TUE (m0018pzh)

Geraint Lloyd 22:00 WED (m0018qqg)

Geraint Lloyd 22:00 THU (m0018q6b)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m0018gz4)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m0018pt5)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m0018pvb)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m0018q1g)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m0018pzk)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m0019561)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m0018q6d)

Gwneud Bywyd yn Haws 18:00 TUE (m0018pz6)

Haf o Gerddoriaeth 10:00 SUN (m0018zng)

Haf o Gerddoriaeth 10:50 SUN (m0018znj)

Haf o Gerddoriaeth 11:10 SUN (m0018znl)

Haf o Gerddoriaeth 11:45 SUN (m0018znn)

Hywel Gwynfryn 15:00 SUN (m0018ptw)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m0018q14)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m0018pyz)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m0018qq8)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m0018q61)

John Hardy 05:30 MON (m0018pvd)

John Hardy 05:30 TUE (m0018q1j)

John Hardy 05:30 WED (m0018pzm)

John Hardy 05:30 THU (m0018qqj)

John Hardy 05:30 FRI (m0018q6g)

John ac Alun 21:00 SUN (m0018pv8)

Lauren Moore 18:00 FRI (m0018q9p)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m0018pt7)

Lisa Gwilym yn Cyflwyno... 18:30 WED (m0018qqd)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m0018pt1)

Miwsig y Siarter Iaith 09:00 FRI (m0018q99)

Nos Wener Ffion Emyr 22:00 FRI (m0018q9t)

Penwythnos Geth a Ger 20:00 FRI (m0018q9r)

Pnawn Sadwrn Catrin Angharad 14:00 SAT (m0018psz)

Post Prynhawn 17:00 MON (m0018q16)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m0018pz3)

Post Prynhawn 17:00 WED (m0018qqb)

Post Prynhawn 17:00 THU (m0018q63)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m0018q9m)

Recordiau Rhys Mwyn 18:30 MON (m0018q18)

Richard Rees 05:30 SAT (m0018gz8)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m0018pt9)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m0018ptk)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m0018q23)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m0018pzp)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m0018qrr)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m0018q5s)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m0018q97)

Stiwdio gyda Nia Roberts 21:00 MON (m0018q1b)

Stori Tic Toc 17:00 SUN (m000xkwc)

Troi'r Tir 18:00 MON (m0018pwc)

Trystan ac Emma 10:00 FRI (m0018q9c)

Tudur Owen 09:00 SAT (m0018psv)

Tudur Owen 14:00 FRI (m0018q9k)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m0018psx)

Y Talwrn 19:00 SUN (m0018pv4)

Y Talwrn 21:00 WED (m0018pv4)

Yr Oedfa 12:15 SUN (m0018ptp)