The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 18 JUNE 2022

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001897v)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001897x)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m0018g75)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m0018fw7)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Pnawn Sadwrn Catrin Angharad (m0018fw9)
Cerddoriaeth a sgyrsiau i godi calon, gyda Catrin Angharad, a hynny ar amser ychydig yn gynharach na'r arfer, oherwydd y rhaglenni o Tafwyl yn hwyrach.


SAT 14:00 Tafwyl 2022 (m0018fwc)
Shelley a Rhydian

Shelley Rees a Rhydian Bowen Phillips yn cyflwyno uchafbwyntiau o ŵyl Tafwyl 2022.


SAT 17:30 Tafwyl 2022 (m0018fwg)
Daniel Glyn a Lisa Angharad

Shelley Rees a Rhydian Bowen Phillips yn cyflwyno uchafbwyntiau o ŵyl Tafwyl 2022. Shelley Rees and Rhydian Bowen Phillips present highlights from Tafwyl 2022.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m0018fwj)
Rhys Mwyn yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Rhys Mwyn yn lle Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night with Rhys Mwyn sitting in for Ffion Emyr.SUNDAY 19 JUNE 2022

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m0018fwl)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m0018fwn)
Sul y Tadau

Dechreuwch Sul y Tadau yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start Father's Day with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m0018ghl)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Haf o Gerddoriaeth (m0018r14)
Gŵyl Triban: Mali Hâf

Uchafbwyntiau gigs rhai o wyliau Haf 2022. Highlights from some of summer 2022's festivals.


SUN 10:30 Haf o Gerddoriaeth (m0018r18)
Gŵyl Triban: Ciwb

Uchafbwyntiau gigs rhai o wyliau Haf 2022. Highlights from some of summer 2022's festivals.


SUN 11:00 Haf o Gerddoriaeth (m0018r1b)
Gŵyl Triban: Bwncath

Uchafbwyntiau gigs rhai o wyliau Haf 2022. Highlights from some of summer 2022's festivals.


SUN 11:40 Haf o Gerddoriaeth (m0018r1d)
Gŵyl Triban: Hana Lili

Uchafbwyntiau gigs rhai o wyliau Haf 2022. Highlights from some of summer 2022's festivals.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m0018ghq)
Miriam Watling, Llundain

Miriam Watling, Llundain yn arwain gwasanaeth ar y disgrifiad o wraig fedrus, neu wraig dda yn Diarhebion 31. Mae'n trafod ei phrofiad o weithio ar wersyll Cristnogol yn Ffrainc un haf a sut y newidiodd hynny lawer iawn ar ei ffydd a'i bywyd. Mae'n talu teyrnged i "wragedd da" sydd wedi bod yn ddylanwad ar ei bywyd am eu bod wedi rhannu eu cariad at Grist gyda hi. Darlleniadau o lyfr Diarhebion ac Eseciel.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m0018ghs)
Anfon ceiswyr lloches i Rwanda, eglwys eco gyfeillgar a thrafod oedfa'r hwyr

John Roberts yn trafod :-
Anfon ceiswyr lloches i Rwanda gyda'r bargyfreithiwr Gwion Lewis;
Eglwys eco gyfeillgar gyda Delyth Higgins;
Gweithiau defosiynol yn cael sylw mewn cynhadledd llawysgrifau gydag Alaw Mai Edwards a Wyn James;
A oes angen oedfa'r hwyr? gyda Rhys Llwyd;
A chofio cyfraniad Cen Llwyd.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m0018ghv)
Catrin Atkins

Merch o Dremadog ydi Catrin, bellach yn byw yn y de.
Ganwyd Catrin gyda Spina Bifida a hydrocephalus, ac mae hi’n sôn am y cyflyrau yma a sut maen nhw wedi effeithio arni.
Mae hi bellach yn Coach - Y Coach Cymraeg, ac yn siarad gyda chleientiaid ar draws y byd. Mae hi’n sôn nad oes enw Cymraeg am Coach - sydd yn esbonio yn union beth ydi'r gwaith. O edrych yn ôl dywed Catrin y dylai fod wedi gwneud hyn 10 mlynedd yn ôl. Mae diddordeb ganddi mewn Seicoleg ers ei dyddiau yn Ysgol Eifionydd. Ei bwriad gwreiddiol oedd astudio Seicoleg – sut mae pobl yn meddwl, ond chafodd hi ddim y graddau ar y pryd i’w astudio ymhellach.
Fe gychwynnodd gwmni meddalwedd efo Dan, ei Gwr ac roedd y diwydiant yn hollol ddieithr iddi. Mae hi'n hoff o ddysgu, a bellach mae'r ddau faes yn cyd-fynd.
Barry Griffiths a fu’n wreslar enwog ydi ei brawd - Mae Barry ar hyn o bryd yn ymddangos yn y sioe Cirque du Soleil yn Vegas, ac yn byw yno gyda’i deulu ers 10 mlynedd.

Fe dreuliodd Catrin amser yng Nghanada, ac fe newidiodd hyn ei bywyd. Fe sylweddolodd ei bod yn medru gwneud pethau ar ei phen ei hun.
Mae hi bellach yn hapus yn ei chroen, ac yn sôn bod hi wedi cymryd amser i gyrraedd y man yma.


SUN 14:00 Cofio (m0018ghx)
Ar Daith

Ymysg y pytiau o'r archif yr wythnos hon mae -

Margaret Williams yn sôn am ei gwaith ar longau pleser ym 1985;

Dewi Alun Hughes yn trafod be sy mor arbennig am gychod pren Aberdaron;

Hefin Owen ac Emlyn Pritchard yn cofio hanes Trên Bach Llanberis

a Dr Iestyn Pierce yn sôn am y posibilrwydd y bydd ceir yn hedfan yn realiti erbyn 2030.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m0018ghz)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m0018gj2)
Mi glywaf dyner lais a Gwahoddiad

Gareth Glyn yn trafod yr emyn Mi glywaf dyner lais a`r dôn Gwahoddiad, gan mlynedd a hanner ar ôl ei chyfansoddi. Gareth Glyn discusses the hymn tune Gwahoddiad.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m0018gj6)
Dewin Dawnsio

Dewch i wrando ar stori am Dewi, y dewin dawnsio. Rebecca Harries sy'n adrodd stroi gan Sioned Evans


SUN 17:05 Dei Tomos (m0018gjb)
Ymweliad â'r Ysgwrn

Mae Dei yn ymweld â'r Ysgwrn ac yn sgwrsio gyda Naomi Jones. Yna caiff sgwrs gyda Dafydd Job sydd wedi darganfod ei fod yn berchen ar chwaer gadair y Gadair Ddu - enillwyd gan ei daid.

Mae Gari Wyn yn tywys Dei o gwmpas un o fynwentydd Ynys Môn tra bod Manon Wyn Williams yn trafod ei hoff gerdd - darn o farddoniaeth am barot!


SUN 18:30 ABC y Geiriadur (m0018rw8)
A-Ff

Taith drwy’r wyddor yng nghwmni Ifor ap Glyn i ddathlu canmlwyddiant Geiriadur y Brifysgol - geiriadur mwyaf Cymru. Dysgwn fwy am rai o’r geiriau hynod sydd ynddo, sut y cawson nhw eu hel at ei gilydd yn y lle cyntaf, a sut mae gwaith y geiriadur yn parhau.

Yn y rhaglen hon fe awn ni o Allweddol – Ffraeth, gyda Nici Beech ac Aneirin Karadog.


SUN 19:00 Y Talwrn (m0018gjs)
Y Glêr ac Aberhafren

Y Glêr ac Aberhafren yn cystadlu i fod yn bencampwyr Y Talwrn yn 2022. Two teams of bards compete in Radio Cymru's annual poetry contest.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m0018gjz)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m0018gk5)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 20 JUNE 2022

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m0018gk9)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m0018gkc)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m0018g2x)
Rhydian Bowen Phillips yn cyflwyno

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Aled Hughes (m0018fx4)
Llawysgrif Hendregadredd

Pwysigrwydd castio sydd dan sylw gan Nanw Rowlands;

Wrth i Paul McCartney ddathlu ei ben-blwydd yn 80, Meurig Rees Jones sy'n sôn am ei gysylltiad â Phortmeirion;

ac mi fydd Aled yn ymweld â'r Llyfrgell Genedlaethol ac yn clywed mwy am stori ryfeddol Llawysgrif Hendregadredd yng nghwmni Maredudd ap Huw.


MON 11:00 Bore Cothi (m0018fx8)
Sgwrs efo Catherine Lisabeth sy'n nyrs wrth ei galwedigaeth ond sy'n creu penwisgoedd a "fascinators" yn ei hamser sbâr;

Munud i Feddwl yng nghwmni Beth Jones;

Y cerddor Owain Llwyd yn trafod ei brosiect diweddaraf efo'r Cwmni Opera Cenedlaethol;

A chawn hanes Band Arian Llwyncoed sy'n dathlu 110 o flynyddoedd eleni yng nghwmni Elisabeth Rogers.


MON 13:00 Dros Ginio (m0018fxf)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m0018fxk)
Y gantores Lowri Evans sy'n ymuno gydag Ifan i sôn am sengl newydd Tapestri, 'Atgofion', sydd yr wythnos hon yn Drac yr Wythnos.

Hefyd, mwy o straeon o Gwmderi yn Clecs y Cwm gyda Terwyn Davies; a bydd Terry Tuffrey yn cael cyfle i fod yn DJ wrth iddo ymuno ag Ifan ar gyfer y Dydd Llun Llon.


MON 17:00 Post Prynhawn (m0018fxp)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m0018fxr)
Sioe Aberystwyth

Adroddiad gan Rhodri Davies o Sioe Amaethyddol Aberystwyth, gafodd ei chynnal am y tro cyntaf ers y pandemig yr wythnos ddiwethaf;

Hefyd, sgwrs gyda rhai o'r siaradwyr gwadd ac arddangoswyr yn nigwyddiad Arallgyfeirio ac Arloesi 2022 Cyswllt Ffermio, gafodd ei gynnal ganol yr wythnos;

Sgwrs gyda Caryl Haf a’i thad Gwynne Davies o Landdewi Brefi wrth i ni ddathlu Sul y Tadau;

Rhodri Jones o Gyswllt Ffermio yn sôn am ganlyniadau diweddaraf Prosiect Porfa Cymru, a'r newyddiadurwr Peter Gillibrand sy’n adolygu’r wasg amaethyddol.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m0018fxt)
Byd Ffasiwn Vogue, Paris

Megan Davies yn trafod ei chyfnod yn gweithio gyda chylchgrawn Vogue, a Hefin Jones yn cyhoeddi pwy fydd yr artistiaid sy'n perfformio yn gigs Cymdeithas Yr Iaith yn Eisteddfod Genedlaethol Tregaron.


MON 21:00 Stiwdio gyda Nia Roberts (m0018fxw)
Rhestr fer Gymraeg Llyfr y Flwyddyn 2022

Yn y rhaglen arbennig hon mae Nia yn cyhoeddi rhestr fer Gymraeg Llyfr y Flwyddyn 2022. Pa gyfrolau sydd wedi cyrraedd y rhestr fer yn y categorïau canlynol tybed? Barddoniaeth, ffeithiol greadigol, plant a phobol ifanc a ffuglen – mae beirniaid y gystadleuaeth yn ymuno gyda Nia yn y stiwdio i ddatgelu'r gyfrinach fawr.

Mae Steffan Donnelly yn galw heibio hefyd am ei sgwrs estynedig gyntaf ers dechrau yn ei swydd newydd fel Cyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru.

Ac yna i gloi, mae Nia Morgan yn sôn am Ŵyl Undod Hijinks – gŵyl sydd yn cael ei chynnal mewn tri lleoliad yng Nghymru yn ystod mis Mehefin, gan arloesi, creu a hyrwyddo cyfleoedd i actorion ag anableddau dysgu ac awtistiaeth.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m0018fxy)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 21 JUNE 2022

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m0018fy0)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m0018fy2)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m0018gpq)
Rhydian Bowen Phillips yn cyflwyno

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Aled Hughes (m0018gg9)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m0018ggc)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m0018ggf)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m0018ggh)
Siân Lloyd yn westai

Y cyflwynydd Siân Lloyd sy'n ymuno gydag Ifan i Roi'r Byd yn ei Le.

Hefyd, pwy fydd y Top Dog yng Nghwis Mawr y Prynhawn?


TUE 17:00 Post Prynhawn (m0018ggk)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m0018ggm)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Georgia Ruth (m0018ggp)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Werth y Byd: Dyfrig Evans (m0018k0q)
Huw Stephens sydd yn cofio'r actor, canwr a’r cyfansoddwr Dyfrig Evans mewn rhaglen deyrnged arbennig gyda rhai o’i ffrindiau a’i gydweithwyr.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m0018ggt)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 22 JUNE 2022

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m0018ggw)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m0018ggy)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m0018hgv)
Rhydian Bowen Phillips yn cyflwyno

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Aled Hughes (m0018gnk)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m0018gnm)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m0018gnp)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m0018gnr)
Huw Lewis o Lanfihangel-y-Creuddyn ger Aberystwyth sy'n derbyn her Ifan o geisio 'nabod sŵn y peiriant amaethyddol;

a mwy o straeon o wefan Cymru Fyw yng nghwmni Gwennan Evans.


WED 17:00 Post Prynhawn (m0018gnt)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 ABC y Geiriadur (m0018rw8)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m0018gnw)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Y Talwrn (m0018gjs)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m0018gny)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 23 JUNE 2022

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m0018gp0)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m0018gp2)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m0018hj4)
Rhydian Bowen Phillips yn cyflwyno

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:00 Aled Hughes (m0018hhk)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m0018hhm)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m0018hhp)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m0018hhr)
Heledd Roberts sy'n dewis rhai o'r straeon mwyaf doniol ar y cyfryngau cymdeithasol. Heledd Roberts chooses some of her favourite stories on social media this week.


THU 17:00 Post Prynhawn (m0018hht)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Gari Wyn (m0015bp4)
Hanes strydoedd Anfield ac Everton - Rhan 2

Mae Gari Wyn yn mynd ac Irfon Jones o gwmpas strydoedd ardal Everton i olrhain hanes adeiladwyr fu'n gyfrifol am adeiladu cannoedd o strydoedd a miloedd o dai o gwmpas stadiwm enwog Goodison.


THU 18:30 Tafwyl 2022 (m0018sdp)
Uchafbwyntiau Tafwyl 2022

Uchafbwyntiau Tafwyl yng nghwmni Georgia Ruth yn cynnwys setiau gan Swnami, Gwilym, Breichiau Hir, Ynys, Eadyth, Adwaith, Mellt, Dom a Lloyd, Glain Rhys ac Yws Gwynedd.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m0018ghv)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m0018hhy)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 24 JUNE 2022

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m0018hj0)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m0018hj2)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m0018h2y)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m0018gy9)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m0018gyc)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 13:00 Dros Ginio (m0018gyf)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m0018gyh)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m0018gym)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m0018gyr)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m0018gyw)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m0018gz0)
Zowie Williams yn cyflwyno

Tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth yng nghwmni Zowie Williams yn lle Ffion. Emyr. Music to start the weekend with Zowie Williams sitting in for Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

ABC y Geiriadur 18:30 SUN (m0018rw8)

ABC y Geiriadur 18:00 WED (m0018rw8)

Aled Hughes 09:00 MON (m0018fx4)

Aled Hughes 09:00 TUE (m0018gg9)

Aled Hughes 09:00 WED (m0018gnk)

Aled Hughes 09:00 THU (m0018hhk)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m0018gjz)

Beti a'i Phobol 13:00 SUN (m0018ghv)

Beti a'i Phobol 21:00 THU (m0018ghv)

Bore Cothi 11:00 MON (m0018fx8)

Bore Cothi 11:00 TUE (m0018ggc)

Bore Cothi 11:00 WED (m0018gnm)

Bore Cothi 11:00 THU (m0018hhm)

Bore Cothi 11:00 FRI (m0018gyc)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m0018ghs)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m0018gj2)

Cofio 14:00 SUN (m0018ghx)

Dei Tomos 17:05 SUN (m0018gjb)

Dros Ginio 13:00 MON (m0018fxf)

Dros Ginio 13:00 TUE (m0018ggf)

Dros Ginio 13:00 WED (m0018gnp)

Dros Ginio 13:00 THU (m0018hhp)

Dros Ginio 13:00 FRI (m0018gyf)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m0018fwj)

Gari Wyn 18:00 THU (m0015bp4)

Georgia Ruth 18:30 TUE (m0018ggp)

Geraint Lloyd 22:00 MON (m0018fxy)

Geraint Lloyd 22:00 TUE (m0018ggt)

Geraint Lloyd 22:00 WED (m0018gny)

Geraint Lloyd 22:00 THU (m0018hhy)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001897v)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m0018fwl)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m0018gk9)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m0018fy0)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m0018ggw)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m0018gp0)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m0018hj0)

Gwneud Bywyd yn Haws 18:00 TUE (m0018ggm)

Haf o Gerddoriaeth 10:00 SUN (m0018r14)

Haf o Gerddoriaeth 10:30 SUN (m0018r18)

Haf o Gerddoriaeth 11:00 SUN (m0018r1b)

Haf o Gerddoriaeth 11:40 SUN (m0018r1d)

Hywel Gwynfryn 15:00 SUN (m0018ghz)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m0018fxk)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m0018ggh)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m0018gnr)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m0018hhr)

John Hardy 05:30 MON (m0018gkc)

John Hardy 05:30 TUE (m0018fy2)

John Hardy 05:30 WED (m0018ggy)

John Hardy 05:30 THU (m0018gp2)

John Hardy 05:30 FRI (m0018hj2)

John ac Alun 21:00 SUN (m0018gk5)

Lauren Moore 18:00 FRI (m0018gyr)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m0018fwn)

Lisa Gwilym yn Cyflwyno... 18:30 WED (m0018gnw)

Nos Wener Ffion Emyr 22:00 FRI (m0018gz0)

Penwythnos Geth a Ger 20:00 FRI (m0018gyw)

Pnawn Sadwrn Catrin Angharad 11:00 SAT (m0018fw9)

Post Prynhawn 17:00 MON (m0018fxp)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m0018ggk)

Post Prynhawn 17:00 WED (m0018gnt)

Post Prynhawn 17:00 THU (m0018hht)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m0018gym)

Recordiau Rhys Mwyn 18:30 MON (m0018fxt)

Richard Rees 05:30 SAT (m001897x)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m0018g75)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m0018ghl)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m0018g2x)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m0018gpq)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m0018hgv)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m0018hj4)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m0018h2y)

Stiwdio gyda Nia Roberts 21:00 MON (m0018fxw)

Stori Tic Toc 17:00 SUN (m0018gj6)

Tafwyl 2022 14:00 SAT (m0018fwc)

Tafwyl 2022 17:30 SAT (m0018fwg)

Tafwyl 2022 18:30 THU (m0018sdp)

Troi'r Tir 18:00 MON (m0018fxr)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m0018gy9)

Tudur Owen 09:00 SAT (m0018fw7)

Tudur Owen 14:00 FRI (m0018gyh)

Werth y Byd: Dyfrig Evans 21:00 TUE (m0018k0q)

Y Talwrn 19:00 SUN (m0018gjs)

Y Talwrn 21:00 WED (m0018gjs)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m0018ghq)