The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 11 JUNE 2022

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m00182pm)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m00182pp)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001869d)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001869g)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001869j)
Alexandra Roach yn dewis Caneuon Codi Calon

Yr actores Alexandra Roach yn dewis Caneuon Codi Calon, straeon y we gan Trystan ap Owen, ac mae'r cwis cyflym yn ôl! Hefyd, cyfle i hel atgofion am 2004 a llawer mwy.


SAT 14:00 Pnawn Sadwrn Catrin Angharad (m001869l)
Cerddoriaeth a sgyrsiau i godi calon, gyda Catrin Angharad. Music and chat for a Saturday afternoon, with Catrin Angharad.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001869n)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 19:15 Chwaraeon Radio Cymru (m001869q)
Cymru v Gwlad Belg

Sylwebaeth ar gêm Cymru v Gwlad Belg yng Nghynghrair y Cenhedloedd. Commentary on Wales v Belgium in the Nations League.


SAT 21:30 Ffion Emyr (m001869s)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 12 JUNE 2022

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001869v)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001869x)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m0018652)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m0018654)
Sioned Webb

Digon o gerddoriaeth amrywiol i gadw cwmni ar fore Sul o haf gyda'r cerddor a'r cyfansoddwr Sioned Webb.


SUN 10:30 Swyn y Sul (m0018654)
[Repeat of broadcast at 10:00 today]


SUN 12:00 Yr Oedfa (m0018656)
Oedfa ar Sul y Drindod dan arweiniad Pamela Cram, Clydach

Oedfa ar Sul y Drindod dan arweiniad Pamela Cram, Clydach yn trafod sut mae pryderon a sefyllfaoedd yn codi ofn arnom, ond er ein gwendidau y mae ffydd yng Nghrist a chadw golwg ar Dduw yn gorchfygu ofnau o bob math.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m0018658)
Gwenfair Griffith yn cyflwyno

Gwenfair Griffith a'i gwesteion yn trafod materion moesol a chrefyddol. Gwenfair Griffith and guests discuss ethics and religion


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m001865b)
Geraint Davies

Wrth iddo ymddeol fel Cynghorydd Sir dros ardal Treherbert yng Nghwm Rhondda ar ôl 30 mlynedd yn y swydd, mae Beti yn sgwrsio gyda Geraint Davies. Cawn glywed am ei gyfnod fel Aelod Cynulliad, fferyllydd lleol, a'i rôl flaenllaw yn ei glwb tennis lleol.

Mae Geraint yn sgwrsio am ei rieni a'i fagwraeth, yn ogystal â'i atgofion cynnar gan gynnwys mynd i Eisteddfod Aberystwyth yn 1952 pan enillodd Côr Meibion Treorci'r brif gystadleuaeth gorawl, a'i Dad oedd arweinydd y côr. Cawn glywed am ei ddyddiau yn Ysgol Ramadeg y Pentre yn y Rhondda, a'i gyfnod yn astudio Fferylleg ym Mhrifysgol Llundain.

Mae'n sgwrsio hefyd am ei waith presennol gyda Chapel Blaen y Cwm, gan sôn hefyd am sut y mae pethau wedi newid yno ers Covid.


SUN 14:00 Cofio (m001865d)
Serennu ar Lwyfan

Ymysg y clipiau mae:

Idris Charles yn talu teyrnged i Gari Williams;

Huw Stephens yn sgwrsio gyda Meredydd Evans,;

ac Arwel Jones yn cofio hanner canrif o Serennu ar Lwyfan.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m001865g)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001865j)
Eglwys Jabes, Cwm Gwaun

Yng nghanol harddwch Cwm Gwaun y saif eglwys Jabes sy`n dathlu ei daucanmlwyddiant eleni. Alwyn Daniels sy`n ein hannog i ymuno yn y dathlu.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m00189l8)
Iolo'n Cwrdd â'r Brenin

Dewch i wrando ar stori am fachgen bach o’r enw Iolo, a’i goron hud. Rebecca Harries sydd yn adrodd y stori gan Glesni Haf.


SUN 17:05 Dei Tomos (m001865l)
Yn gwmni i Dei mae Bill Jones sydd yn trafod dylanwad y Cymry ar hanes America yn sgil cyhoeddi llyfr 'Wales, the Welsh and the Making of America' tra bod yr awdur Geraint Lewis yn trafod ei nofel heriol 'Lloerig'.

Dylanwad lleian o Iwerddon ar Waldo Williams yw testun Hefin Wyn ac mae Dani Schlick, Almaenes sydd wedi dysgu Cymraeg, yn dewis dwy o'i hoff gerddi.


SUN 18:30 Fy Achau Cymraeg (m001865n)
Mae Maggie Morgan wedi dysgu Cymraeg ac yn ymchwilio i’w hachau teuluol i holi pam y daeth y Gymraeg fel mamiaith i ben. Awn ar daith o Fro Morgannwg i’r cymoedd glo ac i ddociau Caerdydd yn y ganrif ddiwethaf wrth ddilyn hanes ei chyndeidiau. Daw hanes Cymru a’r Gymraeg yn fyw wrth iddi ddilyn ei hachau.


SUN 19:00 Y Talwrn (m001865q)
Dros yr Aber a Caernarfon

Dau dîm o feirdd yn cystadlu i fod yn bencampwyr Y Talwrn yn 2022. Two teams of bards compete in Radio Cymru's annual poetry contest.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001865s)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001865v)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 13 JUNE 2022

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001865x)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001865z)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m00186k4)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


MON 09:00 Aled Hughes (m00186dl)
Archif Sgrin a Sain

Wrth i Dan Griffiths ddathlu 30 mlynedd o wasanaeth yn y Llyfrgell Genedlaethol, sgwrs am ei waith fel curadur yn yr Archif Sgrin a Sain;

I edrych mlaen at benwythnos Tafwyl yng Nghaerdydd, Dyfan Lewis yn trafod ei gerddi am y brifddinas;

Hefyd, hanes Maggie Morgan yn trafod ei phrofiad a'i hymchwil i pam fod y Gymraeg wedi marw fel mamiaith ei theulu yng Nghaerdydd ddechrau'r 20fed ganrif.


MON 11:00 Bore Cothi (m00186dn)
Debra Drake un o gystadleuwyr The Great British Sewing Bee yn westai

Sgwrs gyda Jen Bailey o'r Iseldiroedd sydd wedi dysgu Cymraeg;

Munud i feddwl yng nghwmni Beth Jones;

Debra Drake sy'n ymddangos ar y Great British Sewing Bee yn trafod ei phrofiadau ar y gyfres hyd yn hyn;

a Luned Mair yn sôn am Eisteddfod Capel y Groes.


MON 13:00 Dros Ginio (m00186dq)
Rhodri Llywelyn

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Rhodri Llywelynsy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m00186ds)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


MON 17:00 Post Prynhawn (m00186dv)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m00186c5)
Caws ac iogwrt wedi'u gwneud o laeth dafad

Cawn gyngor gan y meddyg Dr Eilir Hughes am sut i gadw’n ddiogel yn yr haul a rhybudd gan y ffermwr Brian Richards sydd wedi profi effeithiau negyddol yr haul ar ei groen.
Clywn stori Carrie Rimes o gwmni Cosyn Cymru, Ddyffryn Ogwen sy’n cynhyrchu caws ac iogwrt gan ddefnyddio llaeth defaid.
Hefin Wyn sy’n trafod hanes dechrau gwrthryfel Merched Beca wrth iddo lansio ei lyfr newydd am Twm Carnabwth.
Llŷr Griffiths-Davies sydd â rhagolygon y tywydd am yr wythnos nesaf.
Dr Ellen Evans, Cymrawd Ymchwil gyda Chanolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE Prifysgol Metropolitan Caerdydd sy’n adolygu straeon amaethyddol o’r wasg a’r cyfryngau cymdeithasol.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m00186dx)
Sut mae cerddoriaeth yn siapio ein bywyd!

Catrin Saran yn trafod cyfrol "The Sound Of Being Human: How Music Shapes Our Lives" gan Jude Rogers o Gasllwchwr.


MON 21:00 Stiwdio gyda Nia Roberts (m00186dz)
Ymweld â dwy arddangosfa

Mae Stiwidio yn ymweld â dwy arddangosfa- mae Nia yn parhau gyda'i hymweliad ag arddangosfa ‘Pethau Cudd’, Peter Lord, yng Nghanolfan Grefftau Rhuthun, ac mae Elinor Gwyn yn sgwrsio gyda’r artist o Lanbedrog, Elin Huws, am ei harddangosfa hithau yn Oriel Plas Glyn y Weddw ar hyn o bryd.

Mae’r cwmni theatrig 'Re-live' ar drothwy perfformio sioe newydd am unigrwydd a pherthyn, sioe sydd wedi ei chreu ac yn cael ei pherfformio gan gast rhwng 72 – 95 oed. Karin Diamod- Cyfarwyddwr theatrig y cwmni, ac un o'r aeoldau- Nora Jones, sy'n sgwrsio am y prosiect unigryw yma.

Ac i gloi, mae Nia yn cofio am gyfraniad Madge Hughes a Penri Jones i fyd y celfyddydau yng Nghymru gydag Enid Parri Evans a Victor Jones.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m00186f1)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 14 JUNE 2022

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m00186f3)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m00186f5)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001882c)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


TUE 09:00 Aled Hughes (m00187pw)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m00187py)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m00187q0)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m00187q2)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m00187q4)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m00187q6)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Carl ac Alun (m00187q8)
Carl ac Alun yn edrych 'mlaen at y gêm. Carl and Alun look forward to the game.


TUE 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m00187qb)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m00187qd)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 15 JUNE 2022

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m00187qg)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m00187qj)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m00186lk)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


WED 09:00 Aled Hughes (m00186lm)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m00186lp)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m00186lr)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m00186lt)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m00186lw)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Fy Achau Cymraeg (m001865n)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m00186ly)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Y Talwrn (m001865q)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m00186m0)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 16 JUNE 2022

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m00186m3)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m00186m7)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m00186m4)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


THU 09:00 Aled Hughes (m00186m8)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m00186mb)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m00186md)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m00186mg)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m00186mj)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Gari Wyn (m000xyn9)
Hanes strydoedd Anfield ac Everton - Rhan 1

Mae Gari Wyn yn mynd ac Irfon Jones o gwmpas strydoedd ardal Anfield i olrhain hanes adeiladwyr fu'n gyfrifol am adeiladu cannoedd o strydoedd a miloedd o dai o gwmpas stadiwm enwog clwb peldroed Lerpwl.


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m00186ml)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m001865b)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m00186mn)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 17 JUNE 2022

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m00186mq)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m00186ms)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001888x)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001888z)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m0018891)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 13:00 Dros Ginio (m0018893)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m0018895)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m0018897)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m0018899)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m001889c)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001889f)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Aled Hughes 09:00 MON (m00186dl)

Aled Hughes 09:00 TUE (m00187pw)

Aled Hughes 09:00 WED (m00186lm)

Aled Hughes 09:00 THU (m00186m8)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001865s)

Beti a'i Phobol 13:00 SUN (m001865b)

Beti a'i Phobol 21:00 THU (m001865b)

Bore Cothi 11:00 MON (m00186dn)

Bore Cothi 11:00 TUE (m00187py)

Bore Cothi 11:00 WED (m00186lp)

Bore Cothi 11:00 THU (m00186mb)

Bore Cothi 11:00 FRI (m0018891)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m0018658)

Byd Huw Stephens 18:30 THU (m00186ml)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m001865j)

Carl ac Alun 18:30 TUE (m00187q8)

Chwaraeon Radio Cymru 19:15 SAT (m001869q)

Chwaraeon Radio Cymru 19:30 TUE (m00187qb)

Cofio 14:00 SUN (m001865d)

Dei Tomos 17:05 SUN (m001865l)

Dros Ginio 13:00 MON (m00186dq)

Dros Ginio 13:00 TUE (m00187q0)

Dros Ginio 13:00 WED (m00186lr)

Dros Ginio 13:00 THU (m00186md)

Dros Ginio 13:00 FRI (m0018893)

Ffion Emyr 21:30 SAT (m001869s)

Fy Achau Cymraeg 18:30 SUN (m001865n)

Fy Achau Cymraeg 18:00 WED (m001865n)

Gari Wyn 18:00 THU (m000xyn9)

Geraint Lloyd 22:00 MON (m00186f1)

Geraint Lloyd 22:00 TUE (m00187qd)

Geraint Lloyd 22:00 WED (m00186m0)

Geraint Lloyd 22:00 THU (m00186mn)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m00182pm)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001869v)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001865x)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m00186f3)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m00187qg)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m00186m3)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m00186mq)

Gwneud Bywyd yn Haws 18:00 TUE (m00187q6)

Hywel Gwynfryn 15:00 SUN (m001865g)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m00186ds)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m00187q2)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m00186lt)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m00186mg)

John Hardy 05:30 MON (m001865z)

John Hardy 05:30 TUE (m00186f5)

John Hardy 05:30 WED (m00187qj)

John Hardy 05:30 THU (m00186m7)

John Hardy 05:30 FRI (m00186ms)

John ac Alun 21:00 SUN (m001865v)

Lauren Moore 18:00 FRI (m0018899)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001869x)

Lisa Gwilym yn Cyflwyno... 18:30 WED (m00186ly)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001869n)

Nos Wener Ffion Emyr 22:00 FRI (m001889f)

Penwythnos Geth a Ger 20:00 FRI (m001889c)

Pnawn Sadwrn Catrin Angharad 14:00 SAT (m001869l)

Post Prynhawn 17:00 MON (m00186dv)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m00187q4)

Post Prynhawn 17:00 WED (m00186lw)

Post Prynhawn 17:00 THU (m00186mj)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m0018897)

Recordiau Rhys Mwyn 18:30 MON (m00186dx)

Richard Rees 05:30 SAT (m00182pp)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001869d)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m0018652)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m00186k4)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001882c)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m00186lk)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m00186m4)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001888x)

Stiwdio gyda Nia Roberts 21:00 MON (m00186dz)

Stori Tic Toc 17:00 SUN (m00189l8)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m0018654)

Swyn y Sul 10:30 SUN (m0018654)

Troi'r Tir 18:00 MON (m00186c5)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001888z)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001869g)

Tudur Owen 14:00 FRI (m0018895)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001869j)

Y Talwrn 19:00 SUN (m001865q)

Y Talwrn 21:00 WED (m001865q)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m0018656)