The BBC has announced that it has a sustainable plan for the future of the BBC Singers, in association with The VOCES8 Foundation.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% has not been lifted, but it is being reconsidered.
See the BBC press release here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 07 MAY 2022

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m0016y2g)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m0016y2j)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m00174zg)
Geraint Hardy

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Geraint Hardy.


SAT 09:00 Tudur Owen (m00174zj)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m00174zl)
Yr actor Siôn Alun Davies sy'n dewis Caneuon Codi Calon, straeon y we gan Trystan ab Owen, sylwebaethau'r wythnos gan Owain Llyr a hel atgofion am y flwyddyn 1991.


SAT 12:00 Chwaraeon Radio Cymru (m00174zn)
Derby v Caerdydd

Sylwebaeth ar gêm Derby v Caerdydd yn y Bencampwriaeth a'r diweddaraf o gêm Abertawe v QPR. Commentary on Derby County in the Championship.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m00174zq)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m00174zs)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m00174zv)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 08 MAY 2022

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m00174zx)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m00174zz)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001751j)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001751l)
Sioned Webb

Y cerddor a'r cyfansoddwr Sioned Webb gydag amrywiaeth o gerddoriaeth i gadw cwmni i chi ar fore Sul.


SUN 12:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001751n)
Wrecsam v Stockport

Sylwebaeth ar gêm fawr Wrecsam v Stockport yn y Gynghrair Genedlaethol. Live commentary of the big game between Wrexham and Stockport County in the National League.


SUN 15:00 Chwaraeon Radio Cymru (m0017fr2)
Gweilch v Dreigiau

Sylwebaeth fyw o gêm Gweilch v Dreigiau yn y Bencampwriaeth Rygbi Unedig. Live commentary from Ospreys v Dragons in the United Rugby Championship.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m001751q)
Ci Erin

Dewch i wrando ar stori am ferch fach o’r enw Erin a’i ffrind newydd, Ceridwen y ci. Rebecca Harries sydd yn adrodd stori gan Glesni Haf.


SUN 17:05 Dei Tomos (m001751s)
Yn gwmni i Dei mae Arfon Wyn sy'n trafod ei fywyd drwy ei ganeuon tra bod Eurig Salisbury yn sgwrsio am fardd sydd yn haeddu mwy o sylw wrth ddathlu pedwar canmlwyddiant ei eni, sef Huw Morys o Bont-y-Meibion yn Nyffryn Ceiriog. A phwnc Elinor Bennett yw'r telynor Edward Jones oedd yn cael ei adnabod fel 'Bardd y Brenin'.


SUN 18:30 Papur Ddoe (m001751v)
Elin Tomos sy’n dilyn trywydd yr hanesion sy’n cuddio rhwng cloriau ein hen bapurau newydd. Yn y gyfres hon cawn ddod i wybod mwy am rai o droseddau tywyll Cymru, clywed hanes ambell ddirgelwch a chwrdd â sawl dihiryn.


SUN 19:00 Y Talwrn (m001751x)
Aberhafren a Beca

Aberhafren a Beca yn cystadlu i fod yn bencampwyr Y Talwrn yn 2022. Two teams of bards compete in Radio Cymru's annual poetry contest.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001751z)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m0017521)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 09 MAY 2022

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m0017523)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m0017525)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m0017550)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


MON 09:00 Aled Hughes (m0017552)
Be oeddem ni'n ei wneud yn y dyddiau cyn sbectol?

Mali Haf sy'n trafod derbyn diagnosis ADHD yn hyn,

Beth oeddem ni'n ei wneud cyn dyddiau sbectol? Rhodri Williams sy'n trafod;

Sylw i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yng nghwmni Dr Ioan Matthews;

a Geraint Morgan sy'n sôn am ei brofiad o fodio o Bort Talbot i Lanllyn er mwyn swogio yn ystod y 60au.


MON 11:00 Bore Cothi (m0017554)
Sgwrs gyda'r cwnselydd Andrew Tamplin ar gychwyn Wythnos Iechyd Meddwl;

Munud i Feddwl gydag Elen Pencwm;

Megan Jones o Flaenau Ffestiniog sy'n edrych nol dros 63 mlynedd o fywyd priodasol;

A chawn gwrs gyda'r cogyddion Gareth a Ryan, sy'n serennu mewn cyfres newydd ar BBC3.


MON 13:00 Dros Ginio (m0017556)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Evans (m0017558)
Y cerddor o Abertawe Geraint Rhys yw gwestai Ifan, i sôn am Drac yr Wythnos, 'Cyn i Ti Adael'.

Hefyd, mwy o Glecs y Cwm gyda Terwyn Davies sydd â'r diweddaraf o'r gyfres Pobol y Cwm.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001755b)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m001755d)
Siop fferm newydd yn Ne Ceredigion

Erin McCudden o siop Cherry Picked yn ardal Sarnau yng Ngheredigion sy'n sôn am y fenter newydd o agor siop fferm.

Elen Parry o Fenter Môn sy'n sôn am ddatblygiadau diweddaraf 'Gwnaed â Gwlân' - cynllun â’r gobaith o ychwanegu gwerth at wlân;

profiadau John Davies o Hendygwyn-ar-Dâf wrth drin anifeiliaid gwyllt ar hyd y blynyddoedd, a'r hen arferion amaethyddol fu o ddefnydd iddo fe.

John Richards o Hybu Cig Cymru sy'n crynhoi'r prisiau diweddaraf o'r martiau anifeiliaid, a'r arwerthwr Glyn Owens sy'n adolygu'r wasg.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m001755g)
Jah Wobble

Y basydd Jah Wobble sy'n rhannu ei ddewisiadau cerddorol Cymreig; Bassist Jah Wobble shares his Welsh song choices.


MON 21:00 Stiwdio gyda Nia Roberts (m001755j)
Pa mor herior ydy troi hanes yn theatr?

Yn y rhaglen hon mae Stiwdio yn cael hanes dau gynhyrchiad theatrig sydd yn cael eu perfformio, a hynny yn y cnawd, yn ystod yr wythnos i ddod ac mae Jon Gower yn rhoi rhagflas i ni o’r hyn sydd ar gael yng Ngŵyl y Gelli ddiwedd y mis.
Pa mor heriol ydy troi hanes yn gynhyrchiad theatrig tybed? Wel, dau sydd yn hen law ar wneud hynny sydd yn trafod, sef Manon Eames a Jeremy Turner.
Mae Nia Roberts hefyd yn sgwrsio gyda'r delynores Elinor Bennett yn dilyn ei chyhoeddiad diwedd ei bod wedi penderfynu ymddeol ar ôl degawdau o berfformio a hyfforddi y flwyddyn nesaf.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m001755l)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 10 MAY 2022

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001755n)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001755q)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m00175dn)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


TUE 09:00 Aled Hughes (m00175bl)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m00175bn)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m00175bq)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m00175bs)
Tomos Bwlch yn westai

Tomos Lewis - Tomos Bwlch - yw gwestai Ifan, i sgwrsio am bopeth - o ffermio i rygbi a llawer iawn mwy;

Stifyn Parry sy'n Rhoi'r Byd yn ei Le, a sôn am ei newyddion diweddaraf.

A phwy fydd y Top Dog yng Nghwis Mawr y Prynhawn?


TUE 17:00 Post Prynhawn (m00175bv)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m00175bx)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 19:00 Georgia Ruth (m00175bz)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Dei Tomos (m00175c1)
Dei Tomos

Sgyrsiau am Gymru, ei phobl a'i diwylliant, mewn fersiwn fyrrach o raglen nos Sul. A shortened edition of Dei's Sunday evening programme.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m00175c3)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 11 MAY 2022

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m00175c5)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m00175c7)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m0017597)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


WED 09:00 Aled Hughes (m0017599)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001759c)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001759f)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m001759h)
Arwyn Griffiths o Lanilar sy'n derbyn her Ifan i geisio 'nabod sŵn y peiriant amaethyddol. A fydd yn llwyddo?

Hefyd, y straeon diweddaraf o wefan Cymru Fyw gyda Gwennan Evans.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001759k)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Papur Ddoe (m001751v)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m001759m)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Y Talwrn (m001751x)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m001759p)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 12 MAY 2022

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001759r)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001759t)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m00175jy)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


THU 09:00 Aled Hughes (m00175k0)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m00175k4)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m00175k6)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m00175k8)
Sean Walker yn trafod Eurovision

Sean Walker yw gwestai Ifan, i sôn am yr Eurovision sy'n digwydd yr wythnos hon, a'i hoff ganeuon o'r gystadleuaeth.

Hefyd, Heledd Roberts sy'n dewis eu hoff straeon o'r gwefannau cymdeithasol.


THU 17:00 Post Prynhawn (m00175kb)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Hawl i Holi (m00175kd)
Trafodaeth gyfoes ar bynciau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, gyda Dewi Llwyd yn cyflwyno. Topical discussion on local, national and international issues.


THU 19:00 Byd Huw Stephens (m00175kg)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m001756p)
Catrin Ellis Jones

Catrin Ellis Jones yw gwestai Beti ai Phobol, ac mae ei stori yn mynd a ni o Sling, Tregarth i Folivia a Chile a nôl i’r Fenni lle mae hi’n byw bellach gyda’i theulu. Mae hi’n gweithio gydag un o gwmnïau gwerthu ynni mwyaf Ewrop, Vattenfall fel Pennaeth Ymrwymiad Rhanddeiliaid a Chymunedau ac yn trafod gyda chymunedau sut y gall ynni gwynt fod o fantais iddynt.

Bu’n byw ac yn gweithio ym Molivia a Chile, De America am flynyddoedd yn chwilio am fwynau ac yn cydweithio gyda’r bobol gynhenid. Mae hi bellach yn gweithio ar brosiectau ynni yn ein moroedd. "36 % o ynni adnewyddol 'da ni’n ei ddefnyddio yng Nghymru, 60% yn yr Alban, be sw ni’n licio’i weld ydi Cymru ar flaen y gad gyda thechnoleg newydd sydd i ddod fel bod ni'n creu hi'n bosib i ni ddi-garboneiddio mwy o'n diwydiant ni". " Mi fydda Cymru yn medru gwneud dur di-garbon" meddai Catrin.


THU 22:00 Geraint Lloyd (m00175kj)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 13 MAY 2022

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m00175kl)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m00175kn)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m00175l4)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m00175l6)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m00175l8)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 13:00 Dros Ginio (m00175lb)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m00175ld)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m00175lg)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m00175lj)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m00175ll)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m00175ln)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Aled Hughes 09:00 MON (m0017552)

Aled Hughes 09:00 TUE (m00175bl)

Aled Hughes 09:00 WED (m0017599)

Aled Hughes 09:00 THU (m00175k0)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001751z)

Beti a'i Phobol 21:00 THU (m001756p)

Bore Cothi 11:00 MON (m0017554)

Bore Cothi 11:00 TUE (m00175bn)

Bore Cothi 11:00 WED (m001759c)

Bore Cothi 11:00 THU (m00175k4)

Bore Cothi 11:00 FRI (m00175l8)

Byd Huw Stephens 19:00 THU (m00175kg)

Chwaraeon Radio Cymru 12:00 SAT (m00174zn)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m00174zq)

Chwaraeon Radio Cymru 12:00 SUN (m001751n)

Chwaraeon Radio Cymru 15:00 SUN (m0017fr2)

Dei Tomos 17:05 SUN (m001751s)

Dei Tomos 21:00 TUE (m00175c1)

Dros Ginio 13:00 MON (m0017556)

Dros Ginio 13:00 TUE (m00175bq)

Dros Ginio 13:00 WED (m001759f)

Dros Ginio 13:00 THU (m00175k6)

Dros Ginio 13:00 FRI (m00175lb)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m00174zv)

Georgia Ruth 19:00 TUE (m00175bz)

Geraint Lloyd 22:00 MON (m001755l)

Geraint Lloyd 22:00 TUE (m00175c3)

Geraint Lloyd 22:00 WED (m001759p)

Geraint Lloyd 22:00 THU (m00175kj)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m0016y2g)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m00174zx)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m0017523)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001755n)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m00175c5)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001759r)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m00175kl)

Gwneud Bywyd yn Haws 18:00 TUE (m00175bx)

Hawl i Holi 18:00 THU (m00175kd)

Ifan Evans 14:00 MON (m0017558)

Ifan Evans 14:00 TUE (m00175bs)

Ifan Evans 14:00 WED (m001759h)

Ifan Evans 14:00 THU (m00175k8)

John Hardy 05:30 MON (m0017525)

John Hardy 05:30 TUE (m001755q)

John Hardy 05:30 WED (m00175c7)

John Hardy 05:30 THU (m001759t)

John Hardy 05:30 FRI (m00175kn)

John ac Alun 21:00 SUN (m0017521)

Lauren Moore 18:00 FRI (m00175lj)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m00174zz)

Lisa Gwilym yn Cyflwyno... 18:30 WED (m001759m)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m00174zs)

Nos Wener Ffion Emyr 22:00 FRI (m00175ln)

Papur Ddoe 18:30 SUN (m001751v)

Papur Ddoe 18:00 WED (m001751v)

Penwythnos Geth a Ger 20:00 FRI (m00175ll)

Post Prynhawn 17:00 MON (m001755b)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m00175bv)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001759k)

Post Prynhawn 17:00 THU (m00175kb)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m00175lg)

Recordiau Rhys Mwyn 18:30 MON (m001755g)

Richard Rees 05:30 SAT (m0016y2j)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m00174zg)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001751j)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m0017550)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m00175dn)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m0017597)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m00175jy)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m00175l4)

Stiwdio gyda Nia Roberts 21:00 MON (m001755j)

Stori Tic Toc 17:00 SUN (m001751q)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001751l)

Troi'r Tir 18:00 MON (m001755d)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m00175l6)

Tudur Owen 09:00 SAT (m00174zj)

Tudur Owen 14:00 FRI (m00175ld)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m00174zl)

Y Talwrn 19:00 SUN (m001751x)

Y Talwrn 21:00 WED (m001751x)