The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 30 APRIL 2022

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m0016qzb)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m0016qzd)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m0016z94)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m0016x1r)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m0016x1t)
Y gyflwynwraig Jennifer Jones sy'n dewis Caneuon Codi Calon. S

Sylwebaethau'r wythnos gan Owain Llyr.

Newyddion y we gan Trystan ap Owen, a hel atgofion am y flwyddyn 1983.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m0016x1w)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:15 Chwaraeon Radio Cymru (m0016z97)
Gweilch v Scarlets

Sylwebaeth fyw ar gêm rygbi'r Gweilch v Scarlets yn y Bencampwriaeth Rygbi Unedig. Commentary on Ospreys v Scarlets in the United Rugby Championship.


SAT 19:30 Marc Griffiths (m0016x1y)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m0016x20)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 01 MAY 2022

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m0016x22)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m0016x24)
Calan Mai

Linda Griffiths yn dewis y gerddoriaeth ar fore Calan Mai. Linda Griffiths chooses her favourite music on May Day.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m0016z6y)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m0016xdd)
Sioned Webb

Digon o gerddoriaeth amrywiol gan y cerddor a'r cyfansoddwr Sioned Webb i'ch swyno ar fore Sul.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m0016xdg)
Gwasanaeth gorseddu Andy John yn Archesgob yr Eglwys yng Nghymru.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m0016xdj)
John Roberts yn trafod :
gorseddu Archesgob yr Eglwys yng Nghymru
ffydd y cyn-bostfeistr Noel Thomas
Elin Edwards yn croesawu teulu o Ŵcrain
a Jeffrey John yn trafod ei ddarlith Morlan-Pantyfedwen ar wneud synnwyr o'r Beibl


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m0016xdl)
Meleri Tudur

Y gyfraith yw maes gwestai Beti ai Phobol a hynny gyda’r Tribiwnlysoedd. Mae’n Farnwr yn Ddirprwy Lywydd y Siambr, mae ganddi sedd yn yr Uchel Lys a hi yw’r Barnwr sydd yn arwain ar foderneiddio’r llysoedd, acmae hi’n fam i 5 o ferched. Meleri Tudur sydd yn cadw cwmni gyda Beti George.


SUN 14:00 Cofio (m0016xdn)
Papurau Bro

Ymysg y pytiau o'r archif mae Norman Williams yn trafod sefydlu'r Dinesydd, Mary Davies neu Mary Clonc yn sgwrsio am benblwydd y papur yn ddeugain a David Greeney, Dafydd Whiteside Thomas a Sion Jobbins yn trafod oes gwerth mewn Papurau Bro.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m0016xdq)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m0016xd8)
Dylanwad gwahanol wledydd ar ein hemynyddiaeth

Mererid Hopwood yn trafod emynwyr a cherddorion o amrywiol wledydd sydd wedi cyfrannu tuag at ein hemynyddiaeth


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m000nlv6)
Martha, Bwni a'r Blaidd

Stori ddirgel sydd gan Sali Mali y tro hwn. Bob tro mae Martha a Bwni yn  mynd am dro i ben y mynydd mae hi’n clywed sŵn udo, pwy yn y byd sy’n gwneud y sŵn tybed?


SUN 17:05 Dei Tomos (m0016xds)
Yn gwmni i Dei mae Hywel Griffiths sydd yn trafod cerdd sy'n ymwneud â boddi cymoedd i greu cronfa ddŵr ac mae'r delynores Gwenllian Llŷr yn trafod ei gyrfa gyda Dei.

Beirniadaeth lenyddol Saunders Lewis yw pwnc Tudur Hallam ac mae Steffan ab Owain yn arwain Dei ar hyd rhai o lwybrau Blaenau Ffestiniog.


SUN 18:30 Papur Ddoe (m0016xdv)
Elin Tomos sy’n dilyn trywydd yr hanesion sy’n cuddio rhwng cloriau ein hen bapurau newydd. Cawn ddod i wybod mwy am rai o droseddau tywyll Cymru, clywed hanes ambell ddirgelwch a chwrdd â sawl dihiryn.


SUN 19:00 Y Talwrn (m0016xdx)
Y Glêr a Tanau Tawe

Y Glêr a Tanau Tawe yn cystadlu i fod yn bencampwyr Y Talwrn yn 2022. Two teams of bards compete in Radio Cymru's annual poetry contest.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m0016xdz)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m0016xf1)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 02 MAY 2022

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m0016xf3)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m0016xf5)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m0016xbt)
Rhydian Bowen Phillips yn cyflwyno

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Miwsig y Siarter Iaith (m0016y1w)
Awr o gerddoriaeth gyfoes Gymraeg i gyd-fynd â'r Siarter Iaith. Yn wrando perffaith adref, mewn clybiau a chymdeithasau, aelwydydd ac ysgolion. An hour of Welsh contemporary music.


MON 10:00 Aled Hughes (m0016x6k)
Sara Gibson yn cyflwyno

Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb, gyda Sara Gibson yn lle Aled. Topical stories and music, with Sara Gibson sitting in for Aled.


MON 11:00 Bore Cothi (m0016x6m)
Y Brodyr Gregory

Sgwrs a cherdd gan fardd y mis Dafydd John Pritchard.

Y Brodyr Gregory yn dathlu 50 mlynedd yn y byd adloniant.


MON 13:00 Dros Ginio (m0016x6p)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Evans (m0016x6r)
Aled Emyr o Achlysurol yn westai

Aled Emyr o'r grŵp Achlysurol sy'n cadw cwmni i Ifan, i sôn am sengl newydd y grŵp, Golau Gwyrdd.

Hefyd, Plu yw Trac yr Wythnos, ac Elan Rhys o'r grŵp sy'n sôn am y gân Storm Dros Ben-y-Fâl;

A mwy o Glecs y Cwm yng nghwmni Terwyn Davies.


MON 14:45 Chwaraeon Radio Cymru (m0017040)
Boreham Wood v Wrecsam

Sylwebaethau o gêm Boreham Wood v Wrecsam yn y Gynghrair Genedlaethol. Commemtary from Boreham Wood v Wrexham in the National League.


MON 17:00 Post Prynhawn (m0016x6t)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m0016x6w)
Sadwrn Barlys yn dychwelyd i Aberteifi

Tudor Harries a Nicola Davies sy'n sgwrsio am fod yn rhan o ŵyl Sadwrn Barlys yn nhref Aberteifi, sy'n cael ei gynnal am y tro cyntaf ers dechrau'r pandemig.

I nodi Diwrnod Milfeddygaeth y Byd, stori dau o filfeddygon enwocaf Cymru, Kate O'Sullivan a Phil Thomas, sydd hefyd yn ŵr a gwraig.

Ac Emma Morris o gwmni Trailhead Fine Foods sy'n trafod y broses o wneud jerky cig eidion gan ddefnyddio'r cynnyrch cig o'r ansawdd gorau

Richard Davies sy'n crynhoi'r newyddion o'r sector laeth, a Rhian Parry o Sarn Mellteyrn ym Mhen Llŷn sy'n adolygu'r wasg amaethyddol.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m0016x6y)
Mered Morris

Mered Morris yn trafod ei yrfa fel cerddor a chynhyrchydd.

Hefyd, dewisiadau caneuon gan y cerddor a'r cyflwynydd Aleighcia Scott.


MON 21:00 Stiwdio gyda Nia Roberts (m0016x70)
Elinor Gwynn sy'n ymweld ag arddangosfa newydd gan yr artist tecstiliau Cefyn Burgess yn Oriel Storiel ym Mangor, prosiect sy’n gysylltiedig â Bryniau Casia.

Yng nghwmni’r bardd Eurig Salisbury, y gantores Tara Bandito a’r canwr gwerin Gareth Bonello, cawn glywed beth yw dylanwad y diwylliant Asiaidd ar ein celfyddydau.

Mae Clwb Darllen Stiwdio nôl gyda Catrin Beard a’r nofel dan y chwyddwydr y mis hwn ydy nofel 'Ebargofiant' gan Jerry Hunter.

Hefyd, fe nodir penblwydd Ysgol Farddol Caerfyrddin yn dri deg oed gyda Tudur Dylan, Geraint Roberts a Karen Owen.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m0016x72)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 03 MAY 2022

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m0016x74)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m0016x76)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m0016xm9)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


TUE 09:00 Aled Hughes (m0016xmc)
Dathlu Gwyl Hari Raya Aidilfitri

Dathlu Gwyl Hari Raya Aidilfitri yng nghwmni E'zzati Ariffin.

Apêl Elin Meek ar gyfer ei llyfr Dwylo'n Dawnsio.

Beca Lyne Perkis sydd yn sôn am ymgyrch Meddwl ar Waith.

A Phil Thomas sydd yn casglu a mesur glaw am y tro ola y penwythnos hwn yng ngwarchodfa Cadair Idris ar ôl bod yn gwneud ers ugain mlynedd.


TUE 11:00 Bore Cothi (m0016xmf)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m0016xmh)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m0016xmk)
Nigel Owens yn Rhoi'r Byd yn ei Le

Y cyn-ddyfarnwr rygbi Nigel Owens yw gwestai Ifan ac yn rhoi'r byd yn ei le am rygbi, a ffermio.

A Dyddgu Hywel sy'n edrych nôl ar bencampwriaeth y Chwe Gwlad i ferched rygbi Cymru eleni.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m0016xmm)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m000y6mm)
Bywyd y Fan

Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd y fan yn haws! Mae Carys Mai Hughes yn gweithio o'r camperfan yn hytrach nag o adre er mwyn teithio Ewrop a gwneud y gore o bob eiliad hamdden; a Catrin Rees sy'n rhedeg y sianel YouTube 'Silver Nugget Adventure' i ddogfennu y teithiau teulol ac i roi cyngor i eraill sydd hefyd eisiau mwynhau bywyd y fan!


TUE 18:30 Georgia Ruth (m0016xmr)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Dei Tomos (m0016xmt)
Yn gwmni i Dei mae Hywel Griffiths sydd yn trafod cerdd sy'n ymwneud â boddi cymoedd i greu cronfa ddŵr ac mae'r delynores Gwenllian Llyr yn trafod ei gyrfa ac mae Steffan ab Owain yn arwain Dei ar hyd rhai o lwybrau Blaenau Ffestiniog.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m0016xmw)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 04 MAY 2022

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m0016xmy)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m0016xn0)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m0016xf7)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


WED 09:00 Aled Hughes (m0016xf9)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m0016xfc)
Hanna Hopwood yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Hanna Hopwood yn cyflwyno yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Hanna Hopwood sitting in for Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m0016xff)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m0016xfh)
Iestyn Davies o Lanilar sy'n cael ei herio gan Ifan i geisio 'nabod sŵn y peiriant amaethyddol.

Hefyd, Gwennan Evans sy'n sôn am straeon yr wythnos ar wefan ac app BBC Cymru Fyw.


WED 17:00 Post Prynhawn (m0016xfk)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Papur Ddoe (m0016xdv)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m0016xfm)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Y Talwrn (m0016xdx)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m0016xfp)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 05 MAY 2022

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m0016xfr)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m0016xft)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m0016xfw)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


THU 09:00 Aled Hughes (m0016xfy)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m0016xg0)
Heledd Cynwal yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Heledd Cynwal yn cyflwyno yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Heledd Cynwal sitting in for Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m0016xg2)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m0016xg4)
Catrin Angharad yn cyflwyno

Catrin Angharad sy'n lle Ifan, ac yn cael cwmni Heledd Roberts o Rownd a Rownd i sôn am straeon ysgafn yr wythnos. Catrin Angharad sits in for Ifan, and chats to Heledd Roberts.


THU 17:00 Post Prynhawn (m0016xg6)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Clonc (m0016xg8)
Pennod 4

Uchafbwyntiau wythnos arall ddifyr, amrywiol ac… anarferol gyda chyflwynwyr gorsaf unigryw Radio Clonc.

Ysgrifenwyd gan Tudur Owen, Sian Harries a Gareth Gwynn

Golygydd Sgriptiau: Sarah Breese

Cast: Mari Beard, Iwan Charles, Geraint Rhys Edwards, Sian Harries, Carli De La Hughes, Macsen McKay, Tudur Owen, Lowri Wynn, Rhian Morgan.


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m0016xgb)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m0016xdl)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m0016xgd)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 06 MAY 2022

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m0016xgg)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m0016xgj)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m0016y1t)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m0016y1y)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m0016y20)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 13:00 Dros Ginio (m0016y22)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m0016y24)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m0016y26)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m0016y28)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m0016y2b)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m0016y2d)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Aled Hughes 10:00 MON (m0016x6k)

Aled Hughes 09:00 TUE (m0016xmc)

Aled Hughes 09:00 WED (m0016xf9)

Aled Hughes 09:00 THU (m0016xfy)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m0016xdz)

Beti a'i Phobol 13:00 SUN (m0016xdl)

Beti a'i Phobol 21:00 THU (m0016xdl)

Bore Cothi 11:00 MON (m0016x6m)

Bore Cothi 11:00 TUE (m0016xmf)

Bore Cothi 11:00 WED (m0016xfc)

Bore Cothi 11:00 THU (m0016xg0)

Bore Cothi 11:00 FRI (m0016y20)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m0016xdj)

Byd Huw Stephens 18:30 THU (m0016xgb)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m0016xd8)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m0016x1w)

Chwaraeon Radio Cymru 17:15 SAT (m0016z97)

Chwaraeon Radio Cymru 14:45 MON (m0017040)

Clonc 18:00 THU (m0016xg8)

Cofio 14:00 SUN (m0016xdn)

Dei Tomos 17:05 SUN (m0016xds)

Dei Tomos 21:00 TUE (m0016xmt)

Dros Ginio 13:00 MON (m0016x6p)

Dros Ginio 13:00 TUE (m0016xmh)

Dros Ginio 13:00 WED (m0016xff)

Dros Ginio 13:00 THU (m0016xg2)

Dros Ginio 13:00 FRI (m0016y22)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m0016x20)

Georgia Ruth 18:30 TUE (m0016xmr)

Geraint Lloyd 22:00 MON (m0016x72)

Geraint Lloyd 22:00 TUE (m0016xmw)

Geraint Lloyd 22:00 WED (m0016xfp)

Geraint Lloyd 22:00 THU (m0016xgd)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m0016qzb)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m0016x22)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m0016xf3)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m0016x74)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m0016xmy)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m0016xfr)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m0016xgg)

Gwneud Bywyd yn Haws 18:00 TUE (m000y6mm)

Hywel Gwynfryn 15:00 SUN (m0016xdq)

Ifan Evans 14:00 MON (m0016x6r)

Ifan Evans 14:00 TUE (m0016xmk)

Ifan Evans 14:00 WED (m0016xfh)

Ifan Evans 14:00 THU (m0016xg4)

John Hardy 05:30 MON (m0016xf5)

John Hardy 05:30 TUE (m0016x76)

John Hardy 05:30 WED (m0016xn0)

John Hardy 05:30 THU (m0016xft)

John Hardy 05:30 FRI (m0016xgj)

John ac Alun 21:00 SUN (m0016xf1)

Lauren Moore 18:00 FRI (m0016y28)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m0016x24)

Lisa Gwilym yn Cyflwyno... 18:30 WED (m0016xfm)

Marc Griffiths 19:30 SAT (m0016x1y)

Miwsig y Siarter Iaith 09:00 MON (m0016y1w)

Nos Wener Ffion Emyr 22:00 FRI (m0016y2d)

Papur Ddoe 18:30 SUN (m0016xdv)

Papur Ddoe 18:00 WED (m0016xdv)

Penwythnos Geth a Ger 20:00 FRI (m0016y2b)

Post Prynhawn 17:00 MON (m0016x6t)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m0016xmm)

Post Prynhawn 17:00 WED (m0016xfk)

Post Prynhawn 17:00 THU (m0016xg6)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m0016y26)

Recordiau Rhys Mwyn 18:30 MON (m0016x6y)

Richard Rees 05:30 SAT (m0016qzd)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m0016z94)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m0016z6y)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m0016xbt)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m0016xm9)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m0016xf7)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m0016xfw)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m0016y1t)

Stiwdio gyda Nia Roberts 21:00 MON (m0016x70)

Stori Tic Toc 17:00 SUN (m000nlv6)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m0016xdd)

Troi'r Tir 18:00 MON (m0016x6w)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m0016y1y)

Tudur Owen 09:00 SAT (m0016x1r)

Tudur Owen 14:00 FRI (m0016y24)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m0016x1t)

Y Talwrn 19:00 SUN (m0016xdx)

Y Talwrn 21:00 WED (m0016xdx)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m0016xdg)