The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 16 APRIL 2022

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m00168p3)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m00168p5)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m0016j8y)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m0016j2g)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m0016j2j)
Rhydian a Llinos yn cyflwyno

Y gyflwnwraig Melanie Owen sy'n dewis Caneuon Codi Calon.

Newyddion y we a cwis yr wythnos efo Trystan ab Owen, a hel atgofion am 1989.


SAT 14:00 Pnawn Sadwrn Catrin Angharad (m0016j2l)
Cerddoriaeth a sgyrsiau i godi calon, gyda Catrin Angharad. Music and chat for a Saturday afternoon, with Catrin Angharad.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m0016j2n)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m0016j2q)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 17 APRIL 2022

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m0016j2s)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m0016j2v)
Sul y Pasg

Dechreuwch Sul y Pasg yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start Easter Sunday with Linda Griffiths' choice of music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m0016j9l)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Cerddoriaeth yr Wythnos Fawr (m0016j3r)
Heledd Cynwal ac Alwyn Humphreys yn cyflwyno cerddoriaeth ar gyfer yr Wythnos Fawr. Heledd Cynwal and Alwyn Humphreys present music for Holy Week.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m0016j3t)
Oedfa'r Pasg

Oedfa Sul y Pasg, dan ofal Andy John, Archesgob yr Eglwys yng Nghymru yn trafod newyddion da mewn dyddiau anodd ac agosrwydd Crist at bobl mewn ansicrwydd ac anobaith. Ceir darlleniadau o Salm 16, ac o efengyl Luc ac efengyl Ioan.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m0016j3w)
Trafod Sul y Pasg

John Roberts, Sara Roberts, Analyn Davies a Gwilym Tudur yn trafod Sul y Pasg a dechrau newydd gan gynnwys ffurfio cymuned Gristnogol ym Methesda, troi capel yn ganolfan gymunedol yn San Clêr a chynnal gwyl Llanw. Mae peth sylw hefyd i ffoaduriaid rhyfel a sut y mae cymdeithas yn ymateb iddynt.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m0016j3y)
Dai Jones

Fel teyrnged i’r diweddar Dai Jones Llanilar, dyma gyfle eto i wrando ar ei sgwrs gyda Beti George o 2002 , rhaglen arbennig a recordiwyd gyda chynulleidfa yn Neuadd Rhydypennau, Aberystwyth.


SUN 14:00 Y Ferch a'r Pasg (m000tvnj)
Dehongliad draddodiadol a chyfoes o'r ferch yn stori'r Pasg, drwy gerddoriaeth a llenyddiaeth, yng nghwmni Mared Williams, Casi Wyn, Siân James, Lleuwen Steffan, Heledd Gwynn, Eleri Richards a Chôr Seiriol.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m0016j40)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m0016j3m)
Sul y Pasg

R. Alun Evans yn cyflwyno emynau ar gyfer Sul y Pasg. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m000w3hq)
Dychmyga Hyn

Dewch i wrando ar stori am Math a Greta a’r crochan fawr hud yng ngwaelod yr ardd sy’n mynd â nhw am antur ar hyd a lled y byd.


SUN 17:05 Dei Tomos (m0016j42)
Yn gwmni i Dei mae Iorwerth Roberts sy'n adrodd hanes dyddiaduron ei hen daid Gorwel Roberts am ardal Glanrafon ger Corwen o ail hanner y 19eg ganrif.

Hanes cyngerdd arbennig ganrif yn ôl yn Aberystwyth gyda'r cyfansoddwr o Hwngari Bela Bartok yw pwnc Rhian Davies tra bod Rob Phillips o'r Llyfrgell Genedlaethol yn dangos llyfr llofnodion arbennig iawn i Dei o Ryfel Cartref America.

I gloi mae'r awdur Angharad Blythe yn trafod ei hoff gerdd sef un o gerddi mawr Syr T H Parry Williams.


SUN 18:30 Y Ffatri Ddillad (m0016j44)
Pwy fyddai’n agor ffatri yn ystod pandemig?

Siân Sutton sy’n cwrdd â chyn-weithwyr cwmni Laura Ashley sydd wedi mentro ac yn rhoi gobaith newydd i’r diwydiant dillad yng Nghymru.


SUN 19:00 Y Talwrn (m0016j46)
Dros yr Aber a Talybont

Dau dîm o feirdd yn cystadlu i fod yn bencampwyr Y Talwrn yn 2022, a'r ddau dîm sydd yn ymryson gyda ei gilydd yng ngornest gyntaf yr ail rownd yw Dros yr Aber a Talybont.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m0016j48)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m0016j4b)
Terwyn Davies yn cyflwyno

Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos gyda Terwyn Davies yn cyflwyno. Music and chat to bring the weekend to a close with Terwyn Davies.MONDAY 18 APRIL 2022

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m0016j4d)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m0016j4g)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy. Bwletinau newyddion, bwletin amaeth dyddiol a golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m0016jhc)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


MON 09:00 Aled Hughes (m0016jhh)
Sara Gibson yn cyflwyno

Carwyn Gravessy'n trafod bwyd tiniau pysgod.

Haf Llywelyn yw Bardd y Mis ac mae'n galw draw am sgwrs.

Elen Hughes o Fenter Iaith Mon sy'n sgwrsio am y traddodiad o Glapio Wyau.

A chylchgrawn 'Daughters of the Sea' sydd yn cael sylw Laura Truelove.


MON 11:00 Bore Cothi (m0016jhk)
Ffilmiau'r Pasg

Ffilmiau'r Pasg sy'n cael sylw Lowri Cooke.

Cefin Roberts sy'n cynnig Munud i Feddwl.

Cyfle i fwynhau darn arbennig gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC gan y cyfansoddwr o Hwngari, Zoltan Kodaly.

Heddyr Gregory yn edrych ymlaen at Ŵyl Lenyddiaeth Llandeilo.


MON 13:00 Dros Ginio (m0016jhm)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Evans (m0016jhp)
Elis Derby yn westai

Y cerddor Elis Derby sy'n cadw cwmni i Ifan ar Llun y Pasg i sôn am Drac yr Wythnos, Disgo'r Boogie Bo.

Hefyd, y diweddaraf o Gwmderi gyda Terwyn Davies yn Clecs y Cwm.


MON 14:30 Chwaraeon Radio Cymru (m0016jj5)
Caerdydd v Luton

Sylwebaeth ar gêm Caerdydd v Luton yn y Bencampwriaeth. Live commentary from Cardiff City v Luton Town in the Championship.


MON 17:00 Post Prynhawn (m0016jhr)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 17:30 Papur Ddoe (m0014xjt)
Rhaglen 2

Elin Tomos sy’n dilyn trywydd yr hanesion sy’n cuddio rhwng cloriau ein hen bapurau newydd. Yn y rhaglen hon mi gawn gyfle i fwrw golwg ar fywydau rhyfeddol rhai o ferched anghofiedig Cymru: Mary King Sarah, Dorothy Bonarjee, Dr. Frances Hoggan a Ruth Mynachlog.


MON 18:00 Troi'r Tir (m0016j3k)
Wyau Dysynnu

Ar benwythnos y Pasg, hanes Llion Pugh o Lanegryn ger Tywyn, sydd wedi gwireddu breuddwyd plentyndod - cael cadw fferm ieir, ac erbyn hyn mae 32,000 o ieir ar y fferm sy'n cynhyrchu wyau, ac yn gwerthu o dan yr enw Wyau Dysynni.

Ioan Gwilym o ardal Porthmadog sy'n sôn am sefydlu cwmni Bwydydd Fferm Gelli sy'n gwerthu bwyd Americanaidd a Mecsicanaidd, a'r cig i gyd yn dod o'r fferm deuluol.

Cyngor ar sut i reoli glaswellt ar y fferm gan Rhodri Jones o Gyswllt Ffermio sy'n gweithio ar Brosiect Porfa Cymru.

A thîm buddugol cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus CFfI Cymru yn yr Adran Ganol sydd yn adolygu'r wasg amaethyddol yr wythnos hon - Lleu Pryce, Sioned Bowen, Daniel O'Callaghan, Heledd Jones a Sioned Howells o GFfI Sir Gar.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m0016jht)
Altered Images ac Ani Glass

Clare Grogan ac Ani Glass yn perfformio yn Stiwdio Acapela, Pentyrch. Clare Grogan and Ani Glass perform at Acapela Studio, Pentyrch.


MON 21:00 Stiwdio gyda Nia Roberts (m000tvkr)
Un Nos Ola Leuad

Rhaglen arbennig i nodi 60 mlynedd ers cyhoeddi'r nofel “Un Nos Ola Leuad” gan Caradog Prichard, nofel sydd erbyn hyn yn cael ei hystyried yn glasur modern. Menna Baines a J. Elwyn Hughes sy'n trafod ei phwysigrwydd ac yn edrych ar y dyn y tu ôl i’r geiriau ac Endaf Emlyn a Betsan Llwyd sy'n sgwrsio am y ffilm a ysbrydolwyd gan y nofel.
Cawn hefyd sgwrsio efo Manon Steffan Ros a Megan Angharad Hunter, gan holi tybed os yw ôl gwaith Caradog Prichard i’w weld ar eu nofelau hwy, a hynny 60 mlynedd yn ddiweddarach.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m0016jhy)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 19 APRIL 2022

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m0016jj0)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m0016jj2)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy. Bwletinau newyddion, bwletin amaeth dyddiol a golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m0016jk3)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


TUE 09:00 Aled Hughes (m0016jf7)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m0016jf9)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m0016jfc)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m0016jff)
Ken Hughes yn Rhoi'r Byd yn ei Le

Ken Hughes o Bentrefelin ger Cricieth sy'n gwmni difyr i Ifan, ac yn rhoi'r byd yn ei le.

Hefyd, Gary Slaymaker sy'n trafod poblogrwydd reslo fel camp, ar ôl i gwmni WWE gyhoeddi y byddan nhw'n llwyfannu digwyddiad enfawr yng Nghaerdydd ym mis Medi.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m0016jfh)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Alun Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m0016jfk)
Mêl i gyd

Hanna Hopwood sy'n holi beth sy'n gwneud bywyd yn haws i Angharad Williams-Rees o’r cwmni cynhyrchu mêl Gwenyn Gruffydd.

A Lowri Mair Davies sy'n rhannu cyngorion garddio ar gyfer dechreuwyr ac yn esbonio fod cael prosiect o ardd wedi bod yn ddihangfa iddi.


TUE 18:30 Georgia Ruth (m0016jfm)
Rhys Mwyn yn cyflwyno

Dewis eclectig o gerddoriaeth gyda Rhys Mwyn yn cyflwyno yn lle Georgia. An eclectic selection of music with Rhys Mwyn sitting in for Georgia.


TUE 21:00 Dei Tomos (m0016jfp)
Dei Tomos

Sgyrsiau am Gymru, ei phobl a'i diwylliant, mewn fersiwn fyrrach o raglen nos Sul. A shortened edition of Dei's Sunday evening programme.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m0016jfr)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 20 APRIL 2022

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m0016jft)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m0016jfw)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m0016j7j)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


WED 09:00 Aled Hughes (m0016j7l)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m0016j7n)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m0016j7q)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m0016j7s)
Dyddgu Hywel yn trafod rygbi'r merched

Dyddgu Hywel sy'n ymuno gydag Ifan i sôn am bencampwriaeth Chwe Gwlad tîm rygbi merched Cymru.

Hefyd, Hedd Dafydd o Lanilar sy'n ceisio adnabod sŵn y peiriant amaethyddol.


WED 17:00 Post Prynhawn (m0016j7v)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Alun Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Y Ffatri Ddillad (m0016j44)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m0016j7x)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Y Talwrn (m0016j46)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m0016j7z)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 21 APRIL 2022

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m0016j81)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m0016j83)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m0016jgj)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


THU 09:00 Aled Hughes (m0016jgl)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m0016jgn)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 12:45 Llythyr o Wcráin (m0016jgq)
Profiad personol yr awdur Andrey Kurkov o fywyd dan warchae yn Wcráin.

Ifan Huw Dafydd sy'n darllen.


THU 13:00 Dros Ginio (m0016jgs)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m0016jgv)
Catrin Angharad yn cyflwyno

Catrin Angharad sy'n cadw sedd Ifan yn gynnes, ac yn cael cwmni Heledd Roberts i sôn am straeon ysgafn yr wythnos yn y cyfryngau cymdeithasol.


THU 17:00 Post Prynhawn (m0016jgx)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Cerys yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Clonc (m0016jgz)
Pennod 2

Uchafbwyntiau wythnos arall ddifyr, amrywiol ac… anarferol gyda chyflwynwyr gorsaf unigryw Radio Clonc.

Wedi ei sgwennu gan Tudur Owen, Sian Harries a Gareth Gwynn
Golygydd sgriptiau: Sarah Breese
Y cast: Mari Beard, Iwan Charles, Geraint Rhys Edwards, Sian Harries, Carli De La Hughes, Macsen Mackay, Tudur Owen, Lowri Wynn, Rhian Morgan.


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m0016jh1)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m0016j3y)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m0016jh5)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 22 APRIL 2022

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m0016jh7)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m0016jh9)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m0016jsh)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m0016jjg)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m0016jjj)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 13:00 Dros Ginio (m0016jjl)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m0016jjn)
Ifan Davies yn cyflwyno

Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m0016jjq)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Cerys yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m0016jjs)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m0016jjv)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m0016jjx)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Aled Hughes 09:00 MON (m0016jhh)

Aled Hughes 09:00 TUE (m0016jf7)

Aled Hughes 09:00 WED (m0016j7l)

Aled Hughes 09:00 THU (m0016jgl)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m0016j48)

Beti a'i Phobol 13:00 SUN (m0016j3y)

Beti a'i Phobol 21:00 THU (m0016j3y)

Bore Cothi 11:00 MON (m0016jhk)

Bore Cothi 11:00 TUE (m0016jf9)

Bore Cothi 11:00 WED (m0016j7n)

Bore Cothi 11:00 THU (m0016jgn)

Bore Cothi 11:00 FRI (m0016jjj)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m0016j3w)

Byd Huw Stephens 18:30 THU (m0016jh1)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m0016j3m)

Cerddoriaeth yr Wythnos Fawr 10:00 SUN (m0016j3r)

Chwaraeon Radio Cymru 14:30 MON (m0016jj5)

Clonc 18:00 THU (m0016jgz)

Dei Tomos 17:05 SUN (m0016j42)

Dei Tomos 21:00 TUE (m0016jfp)

Dros Ginio 13:00 MON (m0016jhm)

Dros Ginio 13:00 TUE (m0016jfc)

Dros Ginio 13:00 WED (m0016j7q)

Dros Ginio 13:00 THU (m0016jgs)

Dros Ginio 13:00 FRI (m0016jjl)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m0016j2q)

Georgia Ruth 18:30 TUE (m0016jfm)

Geraint Lloyd 22:00 MON (m0016jhy)

Geraint Lloyd 22:00 TUE (m0016jfr)

Geraint Lloyd 22:00 WED (m0016j7z)

Geraint Lloyd 22:00 THU (m0016jh5)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m00168p3)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m0016j2s)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m0016j4d)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m0016jj0)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m0016jft)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m0016j81)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m0016jh7)

Gwneud Bywyd yn Haws 18:00 TUE (m0016jfk)

Hywel Gwynfryn 15:00 SUN (m0016j40)

Ifan Evans 14:00 MON (m0016jhp)

Ifan Evans 14:00 TUE (m0016jff)

Ifan Evans 14:00 WED (m0016j7s)

Ifan Evans 14:00 THU (m0016jgv)

John Hardy 05:30 MON (m0016j4g)

John Hardy 05:30 TUE (m0016jj2)

John Hardy 05:30 WED (m0016jfw)

John Hardy 05:30 THU (m0016j83)

John Hardy 05:30 FRI (m0016jh9)

John ac Alun 21:00 SUN (m0016j4b)

Lauren Moore 18:00 FRI (m0016jjs)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m0016j2v)

Lisa Gwilym yn Cyflwyno... 18:30 WED (m0016j7x)

Llythyr o Wcráin 12:45 THU (m0016jgq)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m0016j2n)

Nos Wener Ffion Emyr 22:00 FRI (m0016jjx)

Papur Ddoe 17:30 MON (m0014xjt)

Penwythnos Geth a Ger 20:00 FRI (m0016jjv)

Pnawn Sadwrn Catrin Angharad 14:00 SAT (m0016j2l)

Post Prynhawn 17:00 MON (m0016jhr)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m0016jfh)

Post Prynhawn 17:00 WED (m0016j7v)

Post Prynhawn 17:00 THU (m0016jgx)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m0016jjq)

Recordiau Rhys Mwyn 18:30 MON (m0016jht)

Richard Rees 05:30 SAT (m00168p5)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m0016j8y)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m0016j9l)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m0016jhc)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m0016jk3)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m0016j7j)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m0016jgj)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m0016jsh)

Stiwdio gyda Nia Roberts 21:00 MON (m000tvkr)

Stori Tic Toc 17:00 SUN (m000w3hq)

Troi'r Tir 18:00 MON (m0016j3k)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m0016jjg)

Tudur Owen 09:00 SAT (m0016j2g)

Tudur Owen 14:00 FRI (m0016jjn)

Y Ferch a'r Pasg 14:00 SUN (m000tvnj)

Y Ffatri Ddillad 18:30 SUN (m0016j44)

Y Ffatri Ddillad 18:00 WED (m0016j44)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m0016j2j)

Y Talwrn 19:00 SUN (m0016j46)

Y Talwrn 21:00 WED (m0016j46)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m0016j3t)