The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 09 APRIL 2022

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001641n)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m0016bms)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m00167xm)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m00167tq)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m00167ts)
Llinos Lee a Rhydian Bowen Phillips

Y cerddor Owain Roberts o Band Pres Llaregub sy'n dewis Caneuono Codi Calon, straeon y we gan Trystan ab Owen, sylwebaethau'r wythnos gan Heledd Anna, a hel atgofion am y flwyddyn 1996.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m00167tv)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m00167tx)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m00167tz)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 10 APRIL 2022

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m00167v1)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m00167v3)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001682m)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m0016bmv)
Sioned Webb

Digon o gerddoriaeth amrywiol gan y cerddor a'r cyfansoddwr Sioned Webb i'ch swyno ar fore Sul.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m00167wz)
Oedfa Sul y Blodau dan arweiniad Ieuan Wyn Jones, Llangefni

Oedfa ar gyfer Sul y Blodau dan arweiniad Ieuan Wyn Jones, Llangefni.

Mae'n trafod yr Iesu yn marchogaeth asyn fel Tywysog Tangnefedd i mewn i Jerusalem gan uniaethu gyda'r tlawd a'r gorthrymedig. Mae'n herio Cristnogion i fyw wrth yr egwyddorion hynny yn wyneb rhyfel, tlodi a gormes y mae pobl yn ei ddioddef heddiw.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m00167x1)
Gwenfair Griffith yn cyflwyno

Gwenfair Griffith a'i gwesteion yn trafod materion moesol a chrefyddol. Gwenfair Griffith and guests discuss ethics and religion


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m00167x3)
Carren Lewis

Carren Lewis yw gwestai Beti George ac mae ei stori yn mynd a ni o Penrhyndeudraeth i Dwrci a nôl i Sir Benfro. Yn ganolog i'r stori mae hanes ei mab bach mabwysiedig gafodd ei adael mewn bocs ar y ffin rhwng Syria a Thwrci.

Merch o Benrhyndeudraeth ydi Carren, bu'n byw ym Mhwllheli am gyfnod ac wedyn fe aeth draw i Dwrci i weithio yn Marmaris. Yno cyfarfu â'i gwr, ac ar ôl cyfnod anodd yn derbyn triniaeth IVF fe benderfynon nhw fabwysiadu. Mae Carren yn sôn am y cartref plant amddifaid yn Diyarbakır yn Nhwrci lle y daeth hi o hyd i'w mhab. Hogan fach a ddaliodd ei sylw, ond roedd ei mhâm Ann wedi gwirioni ar fachgen bach gyda gwên anferth, brech yr ieir, trwyn budr a llygaid croes. Pan gafodd Carren wybod nad oedd mabwysiadu'r ddau yn opsiwn, roedd yn rhaid dewis.

Dydi Carren ddim wedi celu dim rhagddo. Wrth i blant eraill glywed straeon dychmygol gyda'r nos, roedd Bedri'n clywed am ei hanes mewn cartref yn Nhwrci. Mae bellach yn gwybod am ddyddiau cynharaf ei fywyd hefyd, yn cael ei ddarganfod yn fabi gan hogyn a glywodd sŵn cath ar ei ffordd i'r ysgol.

Dyma stori ryfeddol Carren ac yn ganolbwynt i'r stori mae Bedri Lewis.


SUN 14:00 Cofio (m0016l09)
Pasg

Ymysg y clipiau mae Ryan a Ronnie yn Eisteddfod y Barri yn 1968, Gerald Morgan yn sgwrsio am Gwpan Nant Eos a Roy Saer yn sôn am yr arfer o glapio wyau.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m00167x7)
Nia Lloyd Jones yn cyflwyno

Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m00167wv)
Sul y Blodau

R. Alun Evans yn cyflwyno emynau ar gyfer Sul y Blodau. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m000vnhx)
Y Llew Oedd Ddim yn Gallu Rhuo

Dewch i wrando ar stori am Llywelyn y Llew oedd ddim yn gallu rhuo.


SUN 17:05 Dei Tomos (m00167x9)
Yn gwmni i Dei mae Rhys Dafis sydd yn trafod blodeugerdd o gerddi iddo ei golygu sy'n dilyn hanes y byd mewn barddoniaeth.

Un o fenywod Brynaman fu'n gyfrifol am Apêl heddwch Merched Cymru yw testun Sarah Hopkins tra bod Gerald Morgan yn datgelu cynnwys rhai o ewyllysiau hanesyddol y Cymry.

I gloi clywn am englynion oedd yn cael eu danfon o bedwar ban byd gan y Capten Jac Alun i'w fab John Meirion Jones.


SUN 18:30 Castell Cleifion (m0016bmx)
Drama gan Manon Eames am fywyd tu ôl i ddrysau caeedig Ysbyty TB Craig y Nos.

Mae Mair yn hunanynysu ers deunaw mis ac yn aros am yr alwad i gael ei brechiad. Yn ei diflastod, mae’n dod ar draws dyddiadur Anti Megan ac wrth ei ddarllen mae’n camu i fyd tu ôl i ddrysau caedig Ysbyty TB Craig y Nos gyda’r Megan ifanc sydd newydd ddechrau gweithio yno fel nyrs.

Mae sefyllfa'r cleifion yng Nghraig y Nos, a'u hatgofion, yng nghyd-destun y trafodaethau cyfredol parthed hawl y llywodraeth i reoli a "phlismona" afiechydon yn y gymdeithas, yn hynod o ingol.

Mair - Carys Gwilym
Betsan - Rhian Blythe
Megan - Maeve Courtier-Lilley
Sister Davies - Rebecca Harries
Hannah - Grace O'Brian


SUN 19:00 Y Talwrn (m0010xrf)
Y Talwrn: Newid Hinsawdd

Dau dîm o Brifysgol Aberystwyth, sef Yma o Hyd (staff) a Buom Unwaith (cynfyfyrwyr), yn herio’i gilydd ar thema newid hinsawdd. Two teams from Aberystwyth University compete on the theme of climate change.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m00167xc)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m00167xf)
Alun a Terwyn Davies

Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos, gyda Terwyn Davies yn cadw cwmni i Alun. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 11 APRIL 2022

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m00167xh)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m00167xk)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m00167xp)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


MON 09:00 Aled Hughes (m00167v7)
Canfyddiadau Arolwg Gwylio Adar yr RSPB

Rhys Aneurin sy'n rhannu canfyddiadau Arolwg Gwylio Adar yn yr Ardd yr RSPB; Cawn glywed y diweddara o ran datblygiadau ym maes technoleg llais gyda Dewi Jones; Sion Pennant Tomos sy'n sôn am ei waith fel Archeolegydd ac am ddychwelyd arteffactau; a chawn sgwrs o'r archif gyda Toda Ogunbanwo.


MON 11:00 Bore Cothi (m00167v9)
Nerys Howel yn sgwrsio am ddefnyddio a chadw sbeisys ar gyfer coginio; Munud i Feddwl efo Cefin Roberts; Y delynores Gwenllian Llyr yn edrych ymlaen at yr Ŵyl Delynau; ac"Anti" Kate ac "Anti" Myra yn sgwrsio am ymgais arbennig i godi arian at elusen.


MON 13:00 Dros Ginio (m00167vc)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Evans (m00167vf)
Siôn Russell Jones o'r grŵp Angel Hotel sy'n sôn am Drac yr Wythnos sef Super Ted.

Ac mae Terwyn Davies yn cadw cwmni i Ifan Jones Evans i sôn am newyddion Pobol y Cwm yn Clecs y Cwm.


MON 17:00 Post Prynhawn (m00167vh)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m00167vk)
Fferm Ceffylau Gwedd Dyfed yn dathlu

Huw Murphy ac Enid Cole sy'n sôn am Fferm Ceffylau Gwedd Dyfed yn Eglwyswrw, Sir Benfro, wrth iddyn nhw nodi 30 mlynedd ers agor y fferm i'r cyhoedd eleni.

Hefyd, hanes Thomas Howells o Lanerfyl, sy'n gwneud bywoliaeth drwy helpu ffermwyr yr ardal gyda phob math o waith sy'n ymwneud â thrin defaid.

Glesni Phillips o Hybu Cig Cymru sy'n crynhoi'r prisiau diweddaraf o'r martiau anifeiliaid, a chriw o CFFI Ceredigion - enillwyr cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus yr adran hŷn, Cennydd Jones, Endaf Griffiths a Megan Lewis sy'n adolygu'r wasg amaethyddol.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m00167vm)
Pop Cymru!

Sgwrs gyda Ceri Bostock o'r grŵp pop Pheena, sydd bellach yn actores sy'n ymddangos yn y ffilm "Bolan's Shoes" am hanes Marc Bolan, prifleisydd T-Rex.


MON 21:00 Stiwdio gyda Nia Roberts (m00167vp)
Ymunwch gyda Nia Roberts am awr fyw a bywiog o drin a thrafod y celfyddydau, yng Nghymru a thu hwnt. Dyma’r llwyfan ar gyfer bob dim theatrig, yr oriel ar gyfer celf weledol o bob math a’r silff ar gyfer y llyfrau diweddaraf.

 ninnau ar drothwy’r Pasg, mae Nia Roberts yn trafod sut mae’r Pasg wedi ysbrydoli’r celfyddydau ar hyd yr oesau, a hynny yng nghwmni'r cerddor Lyn Davies, y llenor a'r bardd Sian Melangell Dafydd, a'r hanes celf Mari Griffith. Mae Nia hefyd yn cael cwmni'r fam a’r ferch, a’r ddwy yn actorion, Sharon a Saran Morgan ac mae'r arlunydd Mary Lloyd Jones yn sgwrsio am hanes arddangosfa go arbennig o waith ei diweddar ŵr John Jones – digon o drafod a straeon difyr felly o fyd y celfyddydau. ac os hoffwch gysylltu efo’r rhaglen, anfonwch e-bost at stiwdio@bbc.co.uk.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m00167vr)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 12 APRIL 2022

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m00167vt)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m00167vw)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m00168bq)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


TUE 09:00 Aled Hughes (m00168bv)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m00168bz)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m00168c3)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m00168c7)
Alwyn Jenkins yn westai

Alwyn Jenkins o Geredigion yw gwestai Ifan Jones Evans, wrth iddo Roi'r Byd yn ei Le.

Hefyd, pwy fydd y 'Top Dog' yng Nghwis Mawr y Prynhawn?


TUE 17:00 Post Prynhawn (m00168cd)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m00168cj)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Georgia Ruth (m00168cm)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Dei Tomos (m00168cr)
Dei Tomos

Sgyrsiau am Gymru, ei phobl a'i diwylliant, mewn fersiwn fyrrach o raglen nos Sul. A shortened edition of Dei's Sunday evening programme.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m00168cw)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 13 APRIL 2022

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m00168d0)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m00168d4)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001684f)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


WED 09:00 Aled Hughes (m001684h)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001684k)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001684m)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m001684p)
Clive Hamer o Gwm Elan sy'n ceisio 'nabod sŵn y peiriant amaethyddol - beth fydd y sŵn fydd gan Ifan iddo?

Hefyd, Gwennan Evans yn dewis rhai o straeon mwyaf difyr gwefan Cymru Fyw.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001684r)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Castell Cleifion (m0016bmx)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Llythyr o Wcráin (m0016c1v)
Gwenyn a Llyfrau

Argraffiadau'r nofelydd o Wcráin Andrey Kurkov ar y diweddara yn y rhyfel yno, mewn wythnos o deithiau trwy Ewrop

Ifan Huw Dafydd sy'n darllen.


WED 18:45 Llythyr o Wcráin (m0016c83)
Profiad personol yr awdur Andrey Kurkov o fywyd dan warchae yn Wcráin.

Ifan Huw Dafydd sy'n darllen.


WED 19:00 Gig Wcráin (m0016c1f)
Cyfle i glywed artistiaid Cymraeg yn cynnal gig ar gyfer ffoaduriaid Wcráin. Welsh artists come together to hold a gig for refugees of Ukraine.


WED 21:00 Y Talwrn (m001684w)
Dau dîm o feirdd yn cystadlu i fod yn bencampwyr Y Talwrn yn 2022. Two teams of bards compete in Radio Cymru's annual poetry contest.


WED 22:00 Geraint Lloyd (m001684y)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 14 APRIL 2022

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m0016850)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m0016852)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m00168tv)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


THU 09:00 Aled Hughes (m00168tx)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m00168tz)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 12:45 Llythyr o Wcráin (m0016c83)
[Repeat of broadcast at 18:45 on Wednesday]


THU 13:00 Dros Ginio (m00168v1)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m00168v3)
Y cerddor Arfon Wyn yn westai

Y cerddor Arfon Wyn yw gwestai Ifan, i sôn am ei gyfrol newydd o atgofion drwy ganeuon sydd allan yr wythnos hon.

Hefyd, Heledd Roberts sy'n sôn am rai o straeon difyr yr wythnos ar y cyfryngau cymdeithasol.


THU 17:00 Post Prynhawn (m00168v5)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Clonc (m0016c85)
Pennod 1

Uchafbwyntiau wythnos arall ddifyr, amrywiol ac… anarferol gyda chyflwynwyr gorsaf unigryw Radio Clonc.

Wedi ei sgwennu gan Tudur Owen, Sian Harries a Gareth Gwynn
Golygydd sgriptiau: Sarah Breese
Y cast: Mari Beard, Iwan Charles, Geraint Rhys Edwards, Sian Harries, Carli De La Hughes, Macsen Mackay, Tudur Owen, Lowri Wynn, Rhian Morgan.


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m00168v7)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m00167x3)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m00168v9)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 15 APRIL 2022

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m00168vc)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m00168vf)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy. Bwletinau newyddion, bwletin amaeth dyddiol a golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m00168nj)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m00168nl)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:30 Yr Oedfa (m0016g2f)
Oedfa'r Groglith

Oedfa sgwrs gyda'r bardd Gwyneth Lewis, Caerdydd, ar gyfer dydd Gwener y Groglith. A Good Friday service, where John Roberts chats to poet Gwyneth Lewis.


FRI 12:00 Cerddoriaeth yr Wythnos Fawr (m00168nn)
Heledd Cynwal ac Alwyn Humphreys yn cyflwyno cerddoriaeth ar gyfer yr Wythnos Fawr. Heledd Cynwal and Alwyn Humphreys present music for Holy Week.


FRI 14:00 Tudur Owen (m00168nq)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 14:30 Chwaraeon Radio Cymru (m00168ns)
Hull v Caerdydd

Sylwebaeth ar gêm Hull v Caerdydd yn y Bencampwriaeth. Live commentary from Hull City v Cardiff City in the Championship.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m00168nv)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m00168nx)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m00168nz)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m00168p1)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Aled Hughes 09:00 MON (m00167v7)

Aled Hughes 09:00 TUE (m00168bv)

Aled Hughes 09:00 WED (m001684h)

Aled Hughes 09:00 THU (m00168tx)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m00167xc)

Beti a'i Phobol 13:00 SUN (m00167x3)

Beti a'i Phobol 21:00 THU (m00167x3)

Bore Cothi 11:00 MON (m00167v9)

Bore Cothi 11:00 TUE (m00168bz)

Bore Cothi 11:00 WED (m001684k)

Bore Cothi 11:00 THU (m00168tz)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m00167x1)

Byd Huw Stephens 18:30 THU (m00168v7)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m00167wv)

Castell Cleifion 18:30 SUN (m0016bmx)

Castell Cleifion 18:00 WED (m0016bmx)

Cerddoriaeth yr Wythnos Fawr 12:00 FRI (m00168nn)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m00167tv)

Chwaraeon Radio Cymru 14:30 FRI (m00168ns)

Clonc 18:00 THU (m0016c85)

Cofio 14:00 SUN (m0016l09)

Dei Tomos 17:05 SUN (m00167x9)

Dei Tomos 21:00 TUE (m00168cr)

Dros Ginio 13:00 MON (m00167vc)

Dros Ginio 13:00 TUE (m00168c3)

Dros Ginio 13:00 WED (m001684m)

Dros Ginio 13:00 THU (m00168v1)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m00167tz)

Georgia Ruth 18:30 TUE (m00168cm)

Geraint Lloyd 22:00 MON (m00167vr)

Geraint Lloyd 22:00 TUE (m00168cw)

Geraint Lloyd 22:00 WED (m001684y)

Geraint Lloyd 22:00 THU (m00168v9)

Gig Wcráin 19:00 WED (m0016c1f)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001641n)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m00167v1)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m00167xh)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m00167vt)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m00168d0)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m0016850)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m00168vc)

Gwneud Bywyd yn Haws 18:00 TUE (m00168cj)

Hywel Gwynfryn 15:00 SUN (m00167x7)

Ifan Evans 14:00 MON (m00167vf)

Ifan Evans 14:00 TUE (m00168c7)

Ifan Evans 14:00 WED (m001684p)

Ifan Evans 14:00 THU (m00168v3)

John Hardy 05:30 MON (m00167xk)

John Hardy 05:30 TUE (m00167vw)

John Hardy 05:30 WED (m00168d4)

John Hardy 05:30 THU (m0016852)

John Hardy 05:30 FRI (m00168vf)

John ac Alun 21:00 SUN (m00167xf)

Lauren Moore 18:00 FRI (m00168nx)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m00167v3)

Llythyr o Wcráin 18:30 WED (m0016c1v)

Llythyr o Wcráin 18:45 WED (m0016c83)

Llythyr o Wcráin 12:45 THU (m0016c83)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m00167tx)

Nos Wener Ffion Emyr 22:00 FRI (m00168p1)

Penwythnos Geth a Ger 20:00 FRI (m00168nz)

Post Prynhawn 17:00 MON (m00167vh)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m00168cd)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001684r)

Post Prynhawn 17:00 THU (m00168v5)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m00168nv)

Recordiau Rhys Mwyn 18:30 MON (m00167vm)

Richard Rees 05:30 SAT (m0016bms)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m00167xm)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001682m)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m00167xp)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m00168bq)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001684f)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m00168tv)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m00168nj)

Stiwdio gyda Nia Roberts 21:00 MON (m00167vp)

Stori Tic Toc 17:00 SUN (m000vnhx)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m0016bmv)

Troi'r Tir 18:00 MON (m00167vk)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m00168nl)

Tudur Owen 09:00 SAT (m00167tq)

Tudur Owen 14:00 FRI (m00168nq)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m00167ts)

Y Talwrn 19:00 SUN (m0010xrf)

Y Talwrn 21:00 WED (m001684w)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m00167wz)

Yr Oedfa 11:30 FRI (m0016g2f)