The BBC has announced that it has a sustainable plan for the future of the BBC Singers, in association with The VOCES8 Foundation.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% has not been lifted, but it is being reconsidered.
See the BBC press release here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 02 APRIL 2022

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m0015wlk)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m0015wlm)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m00161t7)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


SAT 09:00 Tudur Owen (m00161jg)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m00161jj)
Luke McCall yn dewis Caneuon Codi Calon.

Straeon y We gan Trystan ab Owen.

Sylwebaethau'r wythnos gan Heledd Anna a hel atgofion am y flwyddyn 2002


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m00161jl)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m00161jn)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Gaynor (m00161jq)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn gyda Gaynor Davies. Music and companionship for Saturday night with Gaynor Davies.SUNDAY 03 APRIL 2022

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m00161js)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m00161jv)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m00161ft)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m00161d3)
Sioned Webb

Digon o gerddoriaeth amrywiol gan y cerddor a'r cyfansoddwr Sioned Webb i'ch swyno ar fore Sul.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m00161d5)
Delyth Wilson, Bro Gwendraeth ar Sul Dioddefaint

Oedfa ar bumed Sul y Grawys, Sul Dioddefaint dan arweiniad Delyth Wilson, Bro Gwendraeth.

Mae'n trafod yr Iesu yn rhagfynegi ei farwolaeth, y weddi yng nghardd Gethsemane a Mair yn eneinio traed yr Iesu ac enaint gwerthfawr. Darllenir yr Ysgrythurau gan Howard Thomas.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m00161d7)
Cynadleddau ar heddwch, iechyd a chyfiawnder yw pwnc trafod John Roberts gyda Mererid Hopwood o'r Academi Heddwch a Cynan Llwyd o Tearfund.

Sgwrs am gau capeli gydag E. Wyn James, a chyfraniad gan Hefina Phillips, Toronto.

Hefyd, Gwenfair Griffith sy'n trafod Ramadan.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m00161d9)
Beks - Rebekah James

Beks - Rebekah James yw gwestai Beti George, cyn cyflwynydd Radio Cymru sydd bellach yn byw yn Hong Kong.

Ganwyd Beks yng Nghaerdydd. Aeth i Ysgol Bryntaf ag yna i Ysgol y Wern, Llanisien. Yna i Glanaf am ychydig fisoedd cyn i'r teulu symud i Abertawe ac wedyn bu'n mynychu Ysgol Ystalyfera. Roedd ei thad yn gweithio yn y banc.

20 mlynedd nol roedd hi'n un o sêr Radio Cymru, ac yn mentro ac yn torri cwys ei hun, ond fe chwalodd yr uchelgais wrth iddi gyfarfod a'i gwr, Rhodri ac o fewn dim roedd hi wedi gwerthu ei thŷ a'i char ac ar ei ffordd i fyw gydag ef i Hong Kong.

Eleni fe fydd yn dathlu ei phen-blwydd yn 50, mae hi'n sôn am ei theulu, ei bywyd yn Hong Kong a'r sefyllfa sydd ar hyn o bryd yna yn sgil y covid.


SUN 14:00 Cofio (m00161dc)
Y Gwanwyn

Ymysg y pytiau o'r archif mae Gilbert Roberts yn y sied wyna, Bob Morris yn trafod pam ein bod yn troi'r clociau a Bethan Beech yn trafod y Lili Wen Fach.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m00161df)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m00161cz)
Ffyddlondeb

R. Alun Evans yn cyflwyno emynau ar y thema Ffyddlondeb. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m000tmxd)
Lora yn Colli ei Llais

Mae Lora wrth ei bodd yn canu drwy’r dydd, ond mae’r canu yn tewi pan mae hi’n mynd i’r ysgol feithrin am y tro cynta. A story for young listeners.


SUN 17:05 Dei Tomos (m0014xjr)
Tafodieithoedd Cymraeg y Wladfa

Yn gwmni i Dei mae Iwan Wyn Rees. sydd wedi ymchwilio i dafodiaith y Gogledd a'r De yng Nghymraeg y Wladfa ym Mhatagonia.

Cymraes flaengar o'r ddeunawfed ganrif yw pwnc Marion Loeffler, tra bod Densil Morgan yn trafod pwysigrwydd Stephen Hughes 'Apostol Caerfyrddin' yn hanes Cristnogaeth yng Nghymru.

Ac mae Morfudd Bevan yn arwain Dei o amgylch rhan o gasgliad celf y Llyfrgell Genedlaethol.


SUN 18:30 Rhyfel y Cymry (m00161dh)
Ar yr 2il o Ebrill 1982 glaniodd lluoedd yr Ariannin ar Ynysoedd y Falklands, neu’r Malvinas - tiriogaeth oedd yn eiddo i Wledydd Prydain, er bod yr ynysoedd bychan 8,000 o filltiroedd i ffwrdd. Fe wnaeth hynny esgor ar ryfel yn Ne’r Iwerydd. Er mai am ychydig dros 10 wythnos y parodd y brwydro, cafodd dros 900 o bobl eu lladd. 40 mlynedd wedyn mae rhai o’r rheiny fu yno, ac eraill a effeithiwyd gan yr ymladd, yn adrodd eu hanesion personol o’r cyfnod, gan ail-fyw profiadau dirdynnol sy’n dal yn boenus o eglur yn y cof.


SUN 19:00 Y Talwrn (m00161dk)
Y Diwc a Dwy Ochr i'r Bont

Y Diwc a Dwy Ochr i'r Bont yn cystadlu i fod yn bencampwyr Y Talwrn yn 2022. Two teams of bards compete in Radio Cymru's annual poetry contest.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m00161dm)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m00161dp)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 04 APRIL 2022

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m00161dr)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m00161dt)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m00161t5)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


MON 09:00 Aled Hughes (m00161n2)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


MON 11:00 Bore Cothi (m00161n4)
Hanna Hopwood yn cyflwyno

Ffion Thomas yn trafod ffasiwn priodas i westeion.

Elain Llwyd yw gwestai Y Fordaith.

Rhian Cadwaladr yn paratoi cacen gaws.

A Cefin Roberts sy’n rhoi Munud i Feddwl i ni.


MON 13:00 Dros Ginio (m00161n6)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Evans (m00161n8)
Meinir Gwilym yn westai

Meinir Gwilym yw gwestai arbennig Ifan wrth iddi sgwrsio am I'r Golau 2, sy'n Drac yr Wythnos yr wythnos hon.

Hefyd, y diweddaraf o Gwmderi gyda Terwyn Davies yn Clecs y Cwm.


MON 17:00 Post Prynhawn (m00161nb)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m00161cx)
Campfa clôs fferm yn Nyffryn Aeron

Stori Rhys Jones o Ddyffryn Aeron sydd wedi sefydlu campfa ar glôs ei fferm yn Felin Fach, ac sy'n cadw pobl ifanc yr ardal yn iach ac yn heini.

Sgwrs gyda rhai o'r teuluoedd sydd yn rhan o'r gyfres Snowdonia - A Year on the Farm sy'n darlledu ar BBC1 ar hyn o bryd;

A Brian Davies, Rheolwr Fferm Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan sy'n sôn am y cyfnod ŵyna ar y fferm, a'r ffaith iddyn nhw ffrydio'r holl gyffro ar y we i bobl wylio ledled y byd;

Richard Davies sy'n crynhoi'r newyddion o'r sector laeth, a'r newyddiadurwraig Rachael Garside sy'n adolygu'r wasg amaethyddol.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m00161nd)
Rolling Stones yn 60

Catrin Parry yn trafod y Rolling Stones yn 60 oed, a sylw i uchafbwyntiau Gŵyl 6 Music. The Rolling Stones at 60, and some of the 6 Music Festival highlights.


MON 21:00 Stiwdio gyda Nia Roberts (m00161ng)
Arddangosfa fawr newydd yn yr Amgueddfa Brydeinig yn seiliedig ar Gôr y Cewri sy’n cael sylw yr adolygydd celf Elinor Gwynn.

Wrth i gynhyrchiad newydd o’r ddrama The Corn is Green agor yn y National Theatre, mae’r Athro Daniel Williams yn edrych ar fywyd a gwaith y dramodydd o Sir y Fflint, Emlyn Williams.

Mae nofel ddiweddaraf Caryl Lewis, “Drift”, ei nofel gyntaf yn Saesneg ar fin gael ei chyhoeddi ac mae Catrin Beard yn holi’r awdures am y broses o ysgrifennu yn Saesneg.

“Dream” fydd cynhyrchiad newydd gan gwmni Ballet Cymru sy’n seiliedig ar “A Midsunmmer Night’s Dream” ac mae’r ddawnswraig Caitlin Jones yn egluro’r broses o greu ballet newydd sbon tra bo’r dawnsiwr Cai Tomos yn sgwrsio am y cysylltiad sy’n bodoli rhwng dawns, symud a llês meddyliol a chorfforol.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m00161nj)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 05 APRIL 2022

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m00161nl)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m00161nn)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m00162s2)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


TUE 09:00 Aled Hughes (m00161tc)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m00161tf)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m00161th)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m00161tk)
Winnie James yn Rhoi'r Byd yn ei Le

Winnie James o Grymych sy'n ymuno am sgwrs gydag Ifan i Roi'r Byd yn ei Le.

Hefyd, Dyddgu Hywel sy'n sôn am ymgyrch merched rygbi Cymru ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad eleni.

A phwy fydd y 'Top Dog' yng Nghwis Mawr y Prynhawn?


TUE 17:00 Post Prynhawn (m00161tm)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m00161tp)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Georgia Ruth (m00161tr)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m00162s5)
Millwall v Abertawe

Sylwebaeth ar gêm Millwall v Abertawe yn y Bencampwriaeth. Commentary on Millwall v Swansea City in the Championship.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m00161tw)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 06 APRIL 2022

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m00161ty)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m00161v0)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m00162rf)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


WED 09:00 Aled Hughes (m00162rh)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m00162rk)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m00162rm)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m00162rp)
Dr Iestyn Jones a Beti George yn westeion

Dr Iestyn Jones a Beti George sy'n sgwrsio gydag Ifan am gydweithio ar Pobol y Cwm fel Ieuan ac Eunice Griffiths.

Rhydian Evans o Dalybont ger Aberystwyth sy'n ceisio 'nabod sŵn y peiriant amaethyddol yn Cnoi Cil;

A'r straeon diweddaraf o wefan Cymru Fyw gyda Gwennan Evans.


WED 17:00 Post Prynhawn (m00162rr)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Rhyfel y Cymry (m00161dh)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m00162rt)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Y Talwrn (m00161dk)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m00162rw)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 07 APRIL 2022

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m00162ry)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m00162s0)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m0016348)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


THU 09:00 Aled Hughes (m001634b)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001634d)
Hanna Hopwood yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Hanna Hopwood yn cyflwyno yn lle Shân. A warm welcome over a cuppa with Hanna Hopwood sitting in for Shân Cothi.


THU 12:45 Llythyr o Wcráin (m0016c1v)
Profiad personol yr awdur Andrey Kurkov o fywyd dan warchae yn Wcráin.

Ifan Huw Dafydd sy'n darllen.


THU 13:00 Dros Ginio (m001634g)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m001634j)
Catrin Angharad yn cyflwyno

Catrin Angharad sy'n cadw sedd Ifan Evans yn gynnes, ac yn sgwrsio gyda Heledd Roberts am rai o straeon ysgafn yr wythnos ar y cyfryngau cymdeithasol.

Hefyd, Elliw Griffith o GFFI Ynys Môn sydd ag apêl i chwilio am fandiau i berfformio yn y Sioe Fawr yn Llanelwedd eleni.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001634l)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Hawl i Holi (m001634n)
Trafodaeth gyfoes ar bynciau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, gyda Dewi Llwyd yn cyflwyno. Topical discussion on local, national and international issues.


THU 19:00 Byd Huw Stephens (m001634q)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m00161d9)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m001634s)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 08 APRIL 2022

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001634v)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001634x)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001633p)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001633r)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m001633t)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001633w)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001633y)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m0016340)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m0016342)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m0016344)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m0016346)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Aled Hughes 09:00 MON (m00161n2)

Aled Hughes 09:00 TUE (m00161tc)

Aled Hughes 09:00 WED (m00162rh)

Aled Hughes 09:00 THU (m001634b)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m00161dm)

Beti a'i Phobol 13:00 SUN (m00161d9)

Beti a'i Phobol 21:00 THU (m00161d9)

Bore Cothi 11:00 MON (m00161n4)

Bore Cothi 11:00 TUE (m00161tf)

Bore Cothi 11:00 WED (m00162rk)

Bore Cothi 11:00 THU (m001634d)

Bore Cothi 11:00 FRI (m001633t)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m00161d7)

Byd Huw Stephens 19:00 THU (m001634q)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m00161cz)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m00161jl)

Chwaraeon Radio Cymru 19:30 TUE (m00162s5)

Cofio 14:00 SUN (m00161dc)

Dei Tomos 17:05 SUN (m0014xjr)

Dros Ginio 13:00 MON (m00161n6)

Dros Ginio 13:00 TUE (m00161th)

Dros Ginio 13:00 WED (m00162rm)

Dros Ginio 13:00 THU (m001634g)

Dros Ginio 13:00 FRI (m001633w)

Gaynor 21:00 SAT (m00161jq)

Georgia Ruth 18:30 TUE (m00161tr)

Geraint Lloyd 22:00 MON (m00161nj)

Geraint Lloyd 22:00 TUE (m00161tw)

Geraint Lloyd 22:00 WED (m00162rw)

Geraint Lloyd 22:00 THU (m001634s)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m0015wlk)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m00161js)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m00161dr)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m00161nl)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m00161ty)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m00162ry)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001634v)

Gwneud Bywyd yn Haws 18:00 TUE (m00161tp)

Hawl i Holi 18:00 THU (m001634n)

Hywel Gwynfryn 15:00 SUN (m00161df)

Ifan Evans 14:00 MON (m00161n8)

Ifan Evans 14:00 TUE (m00161tk)

Ifan Evans 14:00 WED (m00162rp)

Ifan Evans 14:00 THU (m001634j)

John Hardy 05:30 MON (m00161dt)

John Hardy 05:30 TUE (m00161nn)

John Hardy 05:30 WED (m00161v0)

John Hardy 05:30 THU (m00162s0)

John Hardy 05:30 FRI (m001634x)

John ac Alun 21:00 SUN (m00161dp)

Lauren Moore 18:00 FRI (m0016342)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m00161jv)

Lisa Gwilym yn Cyflwyno... 18:30 WED (m00162rt)

Llythyr o Wcráin 12:45 THU (m0016c1v)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m00161jn)

Nos Wener Ffion Emyr 22:00 FRI (m0016346)

Penwythnos Geth a Ger 20:00 FRI (m0016344)

Post Prynhawn 17:00 MON (m00161nb)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m00161tm)

Post Prynhawn 17:00 WED (m00162rr)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001634l)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m0016340)

Recordiau Rhys Mwyn 18:30 MON (m00161nd)

Rhyfel y Cymry 18:30 SUN (m00161dh)

Rhyfel y Cymry 18:00 WED (m00161dh)

Richard Rees 05:30 SAT (m0015wlm)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m00161t7)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m00161ft)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m00161t5)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m00162s2)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m00162rf)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m0016348)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001633p)

Stiwdio gyda Nia Roberts 21:00 MON (m00161ng)

Stori Tic Toc 17:00 SUN (m000tmxd)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m00161d3)

Troi'r Tir 18:00 MON (m00161cx)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001633r)

Tudur Owen 09:00 SAT (m00161jg)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001633y)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m00161jj)

Y Talwrn 19:00 SUN (m00161dk)

Y Talwrn 21:00 WED (m00161dk)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m00161d5)