The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 26 MARCH 2022

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m0015kzs)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m0015kzv)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m0015tmp)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m0015tls)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m0015tlx)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Shelley Rees a Rhydian Bowen Phillips. Llinos Lee yn dewis caneuon i godi calon, newyddion y we gan Trystan ab Owen, a sylwebaethau'r wythnos gan Owain Llyr.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m0015tlz)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:15 Chwaraeon Radio Cymru (m0015tms)
Rygbi Caerdydd v Glasgow Warriors

Sylwebaeth fyw ar gêm Rygbi Caerdydd v Glasgow Warriors yn y Bencampwriaeth Rygbi Unedig. Commentary on Cardiff Rugby v Glasgow Warriors in the United Rugby Championship.


SAT 19:15 Marc Griffiths (m0015tm1)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m0015tm3)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 27 MARCH 2022

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m0015tm5)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m0015tm7)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m0015vb6)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m0015v6y)
Rhian Lois

Dwy awr o gerddoriaeth amrywiol a hamddenol, yng nghwmni y Soprano Rhian Lois. Music for Sunday morning, with Rhian Lois.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m0015v70)
Oedfa Sul y Mamau dan arweiniad Laura Karadog

Oedfa ar gyfer Sul y Mamau, dan arweiniad Laura Karadog, Pont-y-berem.

Yn yr Oedfa mae Laura Karadog fel Crynwraig yn ein harwain i ystyried gwerth ysbrydol tawelwch, boed hynny yn fyfyrio tawel personol, neu fel rhan o gymuned mewn oedfa Crynwyr neu wrth ymlonyddu a gorffwys.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m000yt5n)
Kevin, Derrick a Mike Adams - tri brawd sydd yn weinidogion

John Roberts yn sgwrsio gyda Kevin, Derrick a Mike Adams - tri brawd sydd yn weinidogion, Trafodir eu ffydd, eu magwraeth, eu perthynas a'i gilydd a phrofiadau bywyd y tri.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m0015v74)
Tegryn Jones

Tegryn Jones Prifweithredwr Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yw gwestai Beti George. Mae'r Parc yn dathlu 70 mlynedd eleni, ac mae'n trafod yr heriau fu yn 1952 i sefydlu'r Parc a'r heriau gwahanol y maent yn eu hwynebu heddiw. "Mae Newid Hinsawdd yn broblem enfawr i ni" meddai Tegryn, mae hefyd yn sôn am ddiwylliant ieithyddol arbennig yr ardal a'r ffordd y bydd Parciau Cenedlaethol yn newid dros y blynyddoedd nesa. "Mae llinell ar draws Sir Benfro gydag amrywiaeth daearegol mwy na unrhyw fan arall yn y byd.
Er yn fach o ran maint, dwi'n credu o safbwynt amrywiaeth a'r hyn sydd genna ni i gynnig falle bod ni gyfystyr ac unrhyw barc arall yn y wlad". Mae Tegryn wedi gwneud amrywiol swyddi ac mae'n rhannu straeon a phrofiadau personol, yn ogystal â dewis ambell i gân sydd wedi creu argraff.


SUN 14:00 Cofio (m0015v76)
Mamau

Ymysg y pytiau o'r archif mae Eleri Hopcyn a hanes Sul y Mamau, Olive Michael yn sôn am reddf y Fam a'r actores Rachel Thomas yn trafod y Fam Gymreig.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m0015v78)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m0015v6t)
Cenhedloedd Byd

R. Alun Evans yn cyflwyno emynau ar y thema Cenhedloedd Byd. R. Alun Evans introduces hymns on the theme of Nations of the World.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m000tdlw)
Llinos a'i Llyfrau

Dewch i wrando ar stori am ferch o’r enw Llinos sy’n hoffi darllen yn fwy na chwarae. A story for young listeners.


SUN 17:05 Dei Tomos (m0015v7b)
Yn gwmni i Dei mae Pedr ap Llwyd, Prif Weithredwr y Llyfrgell Genedlaethol, sy'n cyflwyno'r celf sydd ganddo ar furiau ei swyddfa, ac mae'r hanesydd Elin Jones yn trafod y cynlluniau blaengar oedd gan Owain Glyndŵr fel arweinydd.

Mae Dei hefyd yn teithio i gartref y bardd Donald Evans i drafod ei gyfrolau diweddar o farddoniaeth tra bod Menna Jones, Prif Weithredwr Antur Waunfawr, yn sgwrsio am lwyddiant yr Antur a'i hoff gerdd.


SUN 18:30 Dwyieithrwydd dros y Dŵr (m0015str)
Ifor ap Glyn yn ymweld â dwy ddinas yn Ewrop i ddarganfod mwy am sut y maent yn delio â dwyieithrwydd. Ifor ap Glyn visits two cities to look at how they cope with bilingualism.


SUN 19:00 Y Talwrn (m0015stw)
Y Derwyddon a Penllyn

Dau dîm o feirdd yn cystadlu i fod yn bencampwyr Y Talwrn ym 2022, a'r ddau dîm sydd yn cystadlu yn erbyn ei gilydd yr wythnos yma ydy Y Derwyddon a Phenllyn.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m0015v7d)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m0015v7g)
Alun a Terwyn Davies

Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos yng nghwmni Alun a Terwyn. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 28 MARCH 2022

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m0015v7j)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m0015v7l)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy. Bwletinau newyddion, bwletin amaeth dyddiol a golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m0015v7q)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


MON 09:00 Aled Hughes (m0015syr)
Wythnos Dysgu yn yr Awyr Agored

Sylw i'r ffilm Gernyweg 'Kestav' yng nghwmni Saran Morgan; A hithau'n Wythnos Dysgu yn yr Awyr Agored- Anita Daimond sy'n trafod; Ffion Reynold sy'n ymuno i sgwrsio am faint o aur a ddefnyddiwyd yng Nghymru yn ystod yr Oes Efydd; a Luned Wheelan sy'n trafod Gwasg Riley.


MON 11:00 Bore Cothi (m0015syx)
Cipolwg ar yr Oscars

Lowri Cooke yn trafod gwobrau'r Oscars;

Munud i feddwl yng nghwmni Glenda Gardiner;

Annette Bryn Parri a Mary Lloyd-Davies sy'n sôn am eu cryno ddisg newydd;

A Helen Humphreys sy'n sgwrsio am hanes y 'gardigan'.


MON 13:00 Dros Ginio (m0015sz1)
James Williams

Trin a thrafod Cymru a'r byd. James Williams sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Evans (m0015sz5)
Rhys Underdown o'r grŵp Bandicoot yw gwestai Ifan Jones Evans, i sôn am Drac yr Wythnos, sef Mynedfeydd.

Hefyd, newyddion y gyfres Pobol y Cwm gyda Terwyn Davies yn Clecs y Cwm.


MON 17:00 Post Prynhawn (m0015sz9)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Cerys yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m0015szg)
Costau cynyddol ar y byd amaeth

Terwyn Davies sy'n trafod sut y mae costau cynyddol yn cael effaith ar y byd amaeth, yng nghwmni John Owen o Goleg Gelli Aur, a Hedd Pughe o Undeb Amaethwyr Cymru;

hefyd, profiadau Lisa Plant, myfyrwraig o'r gorllewin, sydd ynghanol y cyfnod ŵyna ar hyn o bryd;

Hazel Thomas o Ganolfan Tir Glas yn Llanbedr-Pont-Steffan sy'n trafod prif flaenoriaethau'r prosiect newydd a'r gobaith ar gyfer y dyfodol;

Steffan Griffiths sy'n sôn am ragolygon y tywydd am y mis nesaf, a Dewi Parry o elusen RABI sy'n darllen drwy'r straeon amaethyddol yn y wasg.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m0015szp)
Clasuron coll o gasgliad Mr Mwyn, a gwesteion yn hel atgofion. Forgotten classics from Mr Mwyn's collection, and guests reminisce.


MON 21:00 Stiwdio gyda Nia Roberts (m0015szt)
Yn cael sylw yn y Clwb Darllen y mis hwn mae “Ymbelydredd” gan Guto Dafydd ac mae Catrin Beard yn cael cwmni’r awdur a dau ddarllenydd brwd, sef Bethan Jones Parry a Heddyr Gregory i drafod y gyfrol.

Mae’r perfformwyr Seiriol Davies a Lisa Jên yn sgwrsio am y sioe newydd “Milky Peaks” fydd yn agor yn Theatr Clwyd, yr Wyddgrug cyn hir a Rhian Mair sy’n adolygu cynhyrchiad diweddaraf Cwmni’r Fran Wen, sef “Ynys Alys” a welwyd yn ddiweddar yn Pontio, Bangor.

Ymweliad hefyd efo ystafell ymarfer y sioe “Anthem” gan Llinos Mai, wrth i’r cast a’r criw baratoi ar gyfer eu perfformiad cyntaf yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd


MON 22:00 Geraint Lloyd (m0015szw)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 29 MARCH 2022

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m0015szy)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m0015t02)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m0015snm)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


TUE 09:00 Aled Hughes (m0015snr)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m0015snw)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m0015sp0)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m0015sp6)
Iona Myfyr a Mari Mathias yn westeion

Iona Myfyr sy'n ymuno ag Ifan Jones Evans o'r Alban i Roi'r Byd yn ei Le, wrth iddi baratoi i adael yr Alban cyn symud nôl i Gymru.

Hefyd, sgwrs gyda'r gantores o Geredigion Mari Mathias am ei halbym newydd 'Annwn' sydd newydd ei ryddhau.

A phwy fydd y 'Top Dog' yng Nghwis Mawr y Prynhawn?


TUE 17:00 Post Prynhawn (m0015spd)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m0015spl)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Byd Iolo (m0012r2r)
Gwarchodfa Allerdale

Mae Iolo Williams yng Ngwarchodfa Gwylltir Allerdale, yn Uchelder yr Alban.


TUE 19:00 Chwaraeon Radio Cymru (m00163dk)
Sylwebaeth o gêm tîm pêl-droed Cymru yn erbyn naill ai'r Weriniaeth Tsiec, Sweden neu'r Alban. Commentary from Wales' match against either the Czech Republic, Sweden or Scotland.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m0015sq5)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 30 MARCH 2022

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m0015sqc)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m0015sqk)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m0015sv4)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


WED 09:00 Aled Hughes (m0015stf)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m0015sth)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m0015stk)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m0015stm)
Rheinallt Hughes o Lanarmon Dyffryn Ceiriog sy'n ceisio adnabod sŵn y peiriant yn her Cnoi Cil Ifan Jones Evans.

Hefyd, Gwennan Evans sy'n trafod rhai o straeon difyr ar wefan Cymru Fyw yr wythnos hon.


WED 17:00 Post Prynhawn (m0015stp)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Dwyieithrwydd dros y Dŵr (m0015str)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m0015stt)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Y Talwrn (m0015stw)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m0015sty)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 31 MARCH 2022

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m0015sv0)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m0015sv2)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m0015vph)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


THU 09:00 Aled Hughes (m0015vk3)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m0015vk7)
Heledd Cynwal yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Heledd Cynwal yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Heledd Cynwal sitting in for Shân Cothi.


THU 12:45 Llythyr o Wcráin (m0015vkb)
Profiad personol yr awdur Andrey Kurkov o fywyd dan warchae yn Wcráin.

Ifan Huw Dafydd sy'n darllen.


THU 13:00 Dros Ginio (m0015vkd)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m0015vkg)
Dyddgu Hywel yn trafod Chwe Gwlad y Merched

Dyddgu Hywel sy'n ymuno gydag Ifan Jones Evans i drafod pencampwriaeth y Chwe Gwlad o ran merched Cymru.

Hefyd, Heledd Roberts sy'n dewis rhai o'r straeon difyr ar y gwefannau cymdeithasol yr wythnos hon.


THU 17:00 Post Prynhawn (m0015vkj)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Ar Blât (m0015vkl)
Beca Lyne-Pirkis sy’n trafod bwyd gyda rhai o wynebau cyfarwydd Cymru. Beca Lyne-Pirkis discusses food with some of Wales' familiar faces.


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m0015vkn)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m0015v74)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m0015vkq)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 01 APRIL 2022

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m0015vks)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m0015vkv)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m00163dz)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Miwsig y Siarter Iaith (m0015t6m)
Awr o gerddoriaeth gyfoes Gymraeg i gyd-fynd â'r Siarter Iaith. Yn wrando perffaith adref, mewn clybiau a chymdeithasau, aelwydydd ac ysgolion. An hour of Welsh contemporary music.


FRI 10:00 Trystan ac Emma (m0015t6q)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m0015t6s)
Heledd Cynwal yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Heledd Cynwal yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Heledd Cynwal sitting in for Shân Cothi.


FRI 13:00 Dros Ginio (m0015t6v)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m0015t6x)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m0015t6z)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m0015t71)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m0015t73)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m0015t75)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Aled Hughes 09:00 MON (m0015syr)

Aled Hughes 09:00 TUE (m0015snr)

Aled Hughes 09:00 WED (m0015stf)

Aled Hughes 09:00 THU (m0015vk3)

Ar Blât 18:00 THU (m0015vkl)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m0015v7d)

Beti a'i Phobol 13:00 SUN (m0015v74)

Beti a'i Phobol 21:00 THU (m0015v74)

Bore Cothi 11:00 MON (m0015syx)

Bore Cothi 11:00 TUE (m0015snw)

Bore Cothi 11:00 WED (m0015sth)

Bore Cothi 11:00 THU (m0015vk7)

Bore Cothi 11:00 FRI (m0015t6s)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m000yt5n)

Byd Huw Stephens 18:30 THU (m0015vkn)

Byd Iolo 18:30 TUE (m0012r2r)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m0015v6t)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m0015tlz)

Chwaraeon Radio Cymru 17:15 SAT (m0015tms)

Chwaraeon Radio Cymru 19:00 TUE (m00163dk)

Cofio 14:00 SUN (m0015v76)

Dei Tomos 17:05 SUN (m0015v7b)

Dros Ginio 13:00 MON (m0015sz1)

Dros Ginio 13:00 TUE (m0015sp0)

Dros Ginio 13:00 WED (m0015stk)

Dros Ginio 13:00 THU (m0015vkd)

Dros Ginio 13:00 FRI (m0015t6v)

Dwyieithrwydd dros y Dŵr 18:30 SUN (m0015str)

Dwyieithrwydd dros y Dŵr 18:00 WED (m0015str)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m0015tm3)

Geraint Lloyd 22:00 MON (m0015szw)

Geraint Lloyd 22:00 TUE (m0015sq5)

Geraint Lloyd 22:00 WED (m0015sty)

Geraint Lloyd 22:00 THU (m0015vkq)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m0015kzs)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m0015tm5)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m0015v7j)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m0015szy)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m0015sqc)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m0015sv0)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m0015vks)

Gwneud Bywyd yn Haws 18:00 TUE (m0015spl)

Hywel Gwynfryn 15:00 SUN (m0015v78)

Ifan Evans 14:00 MON (m0015sz5)

Ifan Evans 14:00 TUE (m0015sp6)

Ifan Evans 14:00 WED (m0015stm)

Ifan Evans 14:00 THU (m0015vkg)

John Hardy 05:30 MON (m0015v7l)

John Hardy 05:30 TUE (m0015t02)

John Hardy 05:30 WED (m0015sqk)

John Hardy 05:30 THU (m0015sv2)

John Hardy 05:30 FRI (m0015vkv)

John ac Alun 21:00 SUN (m0015v7g)

Lauren Moore 18:00 FRI (m0015t71)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m0015tm7)

Lisa Gwilym yn Cyflwyno... 18:30 WED (m0015stt)

Llythyr o Wcráin 12:45 THU (m0015vkb)

Marc Griffiths 19:15 SAT (m0015tm1)

Miwsig y Siarter Iaith 09:00 FRI (m0015t6m)

Nos Wener Ffion Emyr 22:00 FRI (m0015t75)

Penwythnos Geth a Ger 20:00 FRI (m0015t73)

Post Prynhawn 17:00 MON (m0015sz9)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m0015spd)

Post Prynhawn 17:00 WED (m0015stp)

Post Prynhawn 17:00 THU (m0015vkj)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m0015t6z)

Recordiau Rhys Mwyn 18:30 MON (m0015szp)

Richard Rees 05:30 SAT (m0015kzv)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m0015tmp)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m0015vb6)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m0015v7q)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m0015snm)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m0015sv4)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m0015vph)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m00163dz)

Stiwdio gyda Nia Roberts 21:00 MON (m0015szt)

Stori Tic Toc 17:00 SUN (m000tdlw)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m0015v6y)

Troi'r Tir 18:00 MON (m0015szg)

Trystan ac Emma 10:00 FRI (m0015t6q)

Tudur Owen 09:00 SAT (m0015tls)

Tudur Owen 14:00 FRI (m0015t6x)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m0015tlx)

Y Talwrn 19:00 SUN (m0015stw)

Y Talwrn 21:00 WED (m0015stw)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m0015v70)