The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 29 JANUARY 2022

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m0013tfp)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m0013tfr)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m0013zxr)
Tomos a Dylan

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Tomos a Dylan. Music and entertainment breakfast show with Tomos a Dylan.


SAT 09:00 Tudur Owen (m0013zwq)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m0013zws)
Elain Llwyd yn dewis Caneuon Codi Calon

Yr actores a'r gantores Elain Llwyd sy'n dewis Caneuon Codi Calon. Cawn straeon y we gan Trystan ab Owen, a sylwebaethau'r wythnos gan Owain Llyr.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m0013zwv)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:00 Chwaraeon Radio Cymru (m00148z7)
Gweilch v Caeredin

Sylwebaeth ar gêm rygbi Gweilch v Caeredin yn y Bencampwriaeth Rygbi Unedig. Commentary on Ospreys v Edinburgh in the United Rugby Championship.


SAT 19:30 Marc Griffiths (m0013zwx)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m0013zwz)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 30 JANUARY 2022

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m0013zx1)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m0013zx3)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001406k)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m0014044)
Gwawr Owen

Cerddoriaeth ar gyfer bore Sul, gyda Gwawr Owen. Music for Sunday morning, with Gwawr Owen.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m0014046)
Ceri Francis yn canu ac arwain oedfa ar thema caethwasanaeth fodern

Ceri Francis, arweinydd addoliad yn y River Church, Marlow, sydd yn canu ac arwain oedfa ar thema caethwasanaeth fodern gyda chymorth Emma Ireland o Sheffield a Brian Gregory o Blackburn. Mae'r tri wedi cyfarfod drwy Say Something in Welsh.

Mae dwy o'r caneuon wedi eu cyfansoddi gan Ceri Francis - Deugain Miliwn o Leisiau ac Efo Chdi - hi hefyd sydd wedi cyfieithu ac sydd yn canu un o ganeuon Meg Ammons -Paid Troi dy Gefn. Clywir grwp o gantorion sydd wedi cyfarfod drwy Say Something in Welsh yn canu Dyma Gariad fel y Moroedd yn ogystal.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m0014048)
John Roberts a'i westeion yn trafod materion moesol a chrefyddol. John Roberts and guests discuss ethics and religion.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m001404c)
Theo Davies-Lewis

Beti George yn sgwrsio gyda Theo Davies-Lewis y sylwebydd gwleidyddol am ei fagwraeth yn Llanelli, ei gyfnod yn Coleg Llanymddyfri, a Phrifysgol Rhydychen.

Yn 24 mlwydd oed mae'n ysgrifennu colofnau i'r cylchgrawn The Spectator ac yn cyfrannu i'r Times ac fe yw prif sylwebydd gwleidyddol y National Wales. Mae'n rhannu profiadau ac yn dewis darnau o gerddoriaeth sydd yn agos at ei galon.


SUN 14:00 Cofio (m001404f)
Does Unman yn Debyg i Adra

Kirsty Tivers yn sôn am alw Cymru bellach yn gartref ar ôl iddi hi a'i theulu symud o Gaint i Gaernarfon;

Elin Tomos a'r Athro Bill Jones yn trafod y Cymry a benderfynodd mudo dramor gydag Iwan Fon a Sion Tomos Owen yn darllen nifer o lythyrau gan Gymru dramor oedd yn ymddangos yn y wasg;

Sgwrs gyfredol gyda Sioned Wyn Morgan sydd wedi symud tŷ 28 o weithiau ar ôl iddi ddychwelyd i Gymru ar ôl bod yn byw yn Efrog Newydd a Hong Kong;

Casi Jones yn trafod ffrindiau, hiraeth a hiraeth am Dduw fel rhan o'r Oedfa;

Beti Rhys yn sôn am brynu tocyn bws a theithio'r byd ym 1969;

Syr Bryn Terfel yn gorfod dychwelyd adref i Benarth a chanslo cyngherddau yn Bilbao ar ôl torri'i droed;

ac Elain Dezzani yn sôn am gael ei hudo i fyw yn Los Angeles gan ddyn.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m001404h)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 15:45 Chwaraeon Radio Cymru (m001406n)
Caerdydd v Nottingham Forest

Sylwebaeth ar gêm Caerdydd v Nottingham Forest yn y Bencampwriaeth. Commentary on Cardiff v Nottingham Forest in the Championship.


SUN 18:00 Dei Tomos (m001404k)
Yn gwmni i Dei mae Simon Brooks sydd yn ail asesu gwaith yr awdur Marion Eames ac mae Rhiannon Lewis yn trafod ei chyfrol arobryn o straeon byrion 'I Am The Mask Maker'. Protestaniaeth ac Egwlys Rhufain yng Nghymru yw pwnc Dewi Alter ac mae Nicola Davies, Cadeirydd Cymdeithas Sioe Frenhinol Cymru yn dewis ei hoff gerdd.


SUN 18:30 Etholiad SO (m000qbb3)
Ym Mehefin 1970, fe welodd Cymru un o frwydrau etholiadol mwyaf rhyfeddol y ganrif, wrth i S O Davies ymladd sedd Merthyr Tudful ag yntau yn ei wythdegau.

Yr actor Richard Harrington sy'n ail-edrych ar y bennod ddramatig hon yn hanes gwleidyddol Cymru, ac yn pwyso a mesur gyrfa unigryw y sosialydd radical o Ferthyr, 'S O'.


SUN 19:00 Y Talwrn (m001404m)
Tanau Tawe a Llanrug

Tanau Tawe a Llanrug yn cystadlu i fod yn bencampwyr Y Talwrn yn 2022. Teams Tanau Tawe and Llanrug compete to be the champions of the Talwrn 2022.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001404p)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001404r)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 31 JANUARY 2022

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001404t)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001404w)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m00140p8)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


MON 09:00 Aled Hughes (m001405s)
Twtio Tŷ

A hithau’n Wythnos canolfannau a lleoliadau annibynnol, Naomi Saunders sy'n sôn am bwysigrwydd lleoliadau cerddoriaeth byw;

Mae Maria Owen-Roberts yn rhannu tips twtio tŷ ar ddechrau blwyddyn;

Llewelyn Hopwood sy'n rhoi sylw i ieithoedd artiffisial;

ac mae Grug Muse yn ymuno i roi sylw i GwyrddNi sef Mudiad newydd i ddysgu, trafod a gweithredu ar yr hinsawdd yn Nyffryn Nantlle.


MON 11:00 Bore Cothi (m001405v)
Sut i roi blas ar fwyd heb sbeis?

Sut mae rhoi blas i fwyd heb ddefnyddio sbeis? Elin Williams sydd â'r ateb.

Munud i Feddwl yng nghwmni Sian Northey;

Apêl am gantorion yn ardal Llambed sydd gan Eddie Ladd;

A chyfle i glywed am albwm newydd Eryrod Meirion o Lanuwchllyn gyda'r arweinydd Branwen Williams.


MON 13:00 Dros Ginio (m001405z)
James Williams

Trin a thrafod Cymru a'r byd. James Williams sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Evans (m0014063)
Dyddgu Hywel yn westai

Dyddgu Hywel sy'n ymuno ag Ifan Evans i ddechrau pencampwriaeth y 6 Gwlad ar Radio Cymru. Dyddgu Hywel joins Ifan to launch Radio Cymru's celebration of the 6 Nations championship.


MON 17:00 Post Prynhawn (m0014065)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m001403y)
Arallgyfeirio i'r diwydiant lletygarwch

Jim Ellis o Fferm Llwyndyrus, Y Ffôr sy'n sôn am arallgyfeirio ar y fferm, ac erbyn hyn yn cynnig bythynnod gwyliau i ymwelwyr.

Goronwy Evans o Lanbedr-Pont-Steffan yn sôn am wasanaethu fel gweinidog mewn ardal wledig, ag yntau newydd ddathlu ei ben-blwydd yn 80 oed.

Gwenllian Pyrs, y ferch fferm o Badog ger Betws y Coed, sy'n sôn am y profiad o dderbyn cytundeb llawn amser gydag Undeb Rygbi Cymru i chwarae rygbi dros ei gwlad

Steffan Griffiths yn sôn am ragolygon y tywydd am y mis i ddod, ac Alaw Llwyd Owen o wefan Nerth Dy Ben yn adolygu’r wasg.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m0014067)
Ochr B!

Dewis y gwrandawyr o recordiau "Ochr B" cofiadwy, ynghyd â thair o hoff rai y cerddor Gwenan Gibbard; Hefyd y cysylltiadau Cymreig gydag Adrian Wagner, un o ddyfeiswyr y synth WASP, a chlywed gan Owen Powell, Catatonia, Meilyr Tomos WwzZ a Rhodri Llwyd Morgan o Cerrig Melys.


MON 21:00 Stiwdio gyda Nia Roberts (m0014069)
Mae’r Cwrs Sylfaen mewn celf yng Ngholeg Menai yn ddeugain oed eleni ac i nodi’r garreg filltir arbennig yma mae arddangosfa o waith myfyrwyr ddoe a heddiw i’w gweld yn Storiel. Yr wythnos hon, mae Nia Roberts yn clywed am hanes y cwrs ac am yr arddangosfa gan Manon Awst, Llinos Owen a Tim Williams . Mae'r cerddorion Guto Pryderi Puw a Rhodri Davies yn edrych ymlaen at Ŵyl Gerdd Bangor ac mae Mari Emlyn yn datgelu cynlluniau Cwmni Bara Caws ar gyfer y misoedd nesaf. “Dawnsio’r Polca “ yw enw arddangosfa newydd yr artist Catrin Williams ac mae Nia’n sgwrsio efo Catrin am ei gwaith, cyn gwibdaith ar hyd yr A470 a hynny yng nghwmni’r beirdd Ness Owen a Sian Northey.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m001406c)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 01 FEBRUARY 2022

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001406f)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001406h)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m00140sj)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


TUE 09:00 Miwsig y Siarter Iaith (m00140sl)
Awr o gerddoriaeth gyfoes Gymraeg i gyd-fynd â'r Siarter Iaith. Yn wrando perffaith adref, mewn clybiau a chymdeithasau, aelwydydd ac ysgolion. An hour of Welsh contemporary music.


TUE 10:00 Aled Hughes (m00140sn)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m00140sq)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m00140ss)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m00140sv)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m00140sx)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Gwenllian Grigg yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m00140sz)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Georgia Ruth (m00140t1)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m00147gb)
Abertawe v Luton

Sylwebaeth ar gêm bêl-droed Abertawe v Luton yn y Bencampwriaeth. Commentary on Swansea City v Luton Town in the Championship.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m00140t5)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 02 FEBRUARY 2022

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m00140t7)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m00140t9)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m00140vp)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


WED 09:00 Aled Hughes (m00140th)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m00140tk)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m00140tm)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m00140tp)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m00140tr)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Alun Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Etholiad SO (m000qbb3)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m00140tt)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m00147gf)
Barnsley v Caerdydd

Sylwebaeth ar gêm bêl-droed Barnsley v Caerdydd yn y Bencampwriaeth. Commentary on Barnsley v Cardiff City in the Championship.


WED 22:00 Geraint Lloyd (m00140tw)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 03 FEBRUARY 2022

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m00140ty)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m00140v0)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m00140jm)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


THU 09:00 Aled Hughes (m00140hz)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m00140j1)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m00140j3)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m00140j5)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m00140j7)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Hawl i Holi (m00140j9)
Dewi Llwyd sy'n cyflwyno rhifyn mis Chwefror o Hawl i Holi ac ar y panel mae:

Guto Bebb - Rheolwr Gyfarwyddwr Undeb Amaethwyr Cymru
Sian Gwenllian - Aelod Arfon o'r Senedd
Carwyn Jones - Cyn Brif Weinidog
Sara Moseley - Pennaeth y Cyngor Meddygol Cyffredinol yng Nghymru

Anfonwch eich cwestiynau at hawliholi@bbc.co.uk


THU 19:00 Byd Huw Stephens (m00140jc)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m001404c)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m00140jf)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 04 FEBRUARY 2022

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m00140jh)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m00140jk)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001415c)
Huw Stephens

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens.


FRI 09:00 Miwsig y Siarter Iaith (m001480y)
Awr o gerddoriaeth gyfoes Gymraeg i gyd-fynd â'r Siarter Iaith. Yn wrando perffaith adref, mewn clybiau a chymdeithasau, aelwydydd ac ysgolion. An hour of Welsh contemporary music.


FRI 10:00 Miwsig y Siarter Iaith (m0014810)
Awr o gerddoriaeth gyfoes Gymraeg i gyd-fynd â'r Siarter Iaith. Yn wrando perffaith adref, mewn clybiau a chymdeithasau, aelwydydd ac ysgolion. An hour of Welsh contemporary music.


FRI 11:00 Miwsig y Siarter Iaith (m0014812)
Awr o gerddoriaeth gyfoes Gymraeg i gyd-fynd â'r Siarter Iaith. Yn wrando perffaith adref, mewn clybiau a chymdeithasau, aelwydydd ac ysgolion. An hour of Welsh contemporary music.


FRI 12:00 Bore Cothi (m0014132)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 13:00 Dros Ginio (m0014136)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001413b)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001413g)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001413l)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m001413p)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001413r)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Aled Hughes 09:00 MON (m001405s)

Aled Hughes 10:00 TUE (m00140sn)

Aled Hughes 09:00 WED (m00140th)

Aled Hughes 09:00 THU (m00140hz)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001404p)

Beti a'i Phobol 13:00 SUN (m001404c)

Beti a'i Phobol 21:00 THU (m001404c)

Bore Cothi 11:00 MON (m001405v)

Bore Cothi 11:00 TUE (m00140sq)

Bore Cothi 11:00 WED (m00140tk)

Bore Cothi 11:00 THU (m00140j1)

Bore Cothi 12:00 FRI (m0014132)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m0014048)

Byd Huw Stephens 19:00 THU (m00140jc)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m0013zwv)

Chwaraeon Radio Cymru 17:00 SAT (m00148z7)

Chwaraeon Radio Cymru 15:45 SUN (m001406n)

Chwaraeon Radio Cymru 19:30 TUE (m00147gb)

Chwaraeon Radio Cymru 19:30 WED (m00147gf)

Cofio 14:00 SUN (m001404f)

Dei Tomos 18:00 SUN (m001404k)

Dros Ginio 13:00 MON (m001405z)

Dros Ginio 13:00 TUE (m00140ss)

Dros Ginio 13:00 WED (m00140tm)

Dros Ginio 13:00 THU (m00140j3)

Dros Ginio 13:00 FRI (m0014136)

Etholiad SO 18:30 SUN (m000qbb3)

Etholiad SO 18:00 WED (m000qbb3)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m0013zwz)

Georgia Ruth 18:30 TUE (m00140t1)

Geraint Lloyd 22:00 MON (m001406c)

Geraint Lloyd 22:00 TUE (m00140t5)

Geraint Lloyd 22:00 WED (m00140tw)

Geraint Lloyd 22:00 THU (m00140jf)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m0013tfp)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m0013zx1)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001404t)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001406f)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m00140t7)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m00140ty)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m00140jh)

Gwneud Bywyd yn Haws 18:00 TUE (m00140sz)

Hawl i Holi 18:00 THU (m00140j9)

Hywel Gwynfryn 15:00 SUN (m001404h)

Ifan Evans 14:00 MON (m0014063)

Ifan Evans 14:00 TUE (m00140sv)

Ifan Evans 14:00 WED (m00140tp)

Ifan Evans 14:00 THU (m00140j5)

John Hardy 05:30 MON (m001404w)

John Hardy 05:30 TUE (m001406h)

John Hardy 05:30 WED (m00140t9)

John Hardy 05:30 THU (m00140v0)

John Hardy 05:30 FRI (m00140jk)

John ac Alun 21:00 SUN (m001404r)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001413l)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m0013zx3)

Lisa Gwilym yn Cyflwyno... 18:30 WED (m00140tt)

Marc Griffiths 19:30 SAT (m0013zwx)

Miwsig y Siarter Iaith 09:00 TUE (m00140sl)

Miwsig y Siarter Iaith 09:00 FRI (m001480y)

Miwsig y Siarter Iaith 10:00 FRI (m0014810)

Miwsig y Siarter Iaith 11:00 FRI (m0014812)

Nos Wener Ffion Emyr 22:00 FRI (m001413r)

Penwythnos Geth a Ger 20:00 FRI (m001413p)

Post Prynhawn 17:00 MON (m0014065)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m00140sx)

Post Prynhawn 17:00 WED (m00140tr)

Post Prynhawn 17:00 THU (m00140j7)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m001413g)

Recordiau Rhys Mwyn 18:30 MON (m0014067)

Richard Rees 05:30 SAT (m0013tfr)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m0013zxr)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001406k)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m00140p8)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m00140sj)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m00140vp)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m00140jm)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001415c)

Stiwdio gyda Nia Roberts 21:00 MON (m0014069)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m0014044)

Troi'r Tir 18:00 MON (m001403y)

Tudur Owen 09:00 SAT (m0013zwq)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001413b)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m0013zws)

Y Talwrn 19:00 SUN (m001404m)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m0014046)